Detall de Procediments

Sol·licitud d'inscripció i inclusió en la borsa de personal interí de l'Administració de justícia a la Comunitat Valenciana
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció i inclusió en la borsa de personal interí de l'Administració de justícia a la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Presentació d'instàncies per a formar part de les borses de personal interí de l'Administració de justícia a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Articles 3, 6 i 8 de l'Ordre 3/2020, de 7 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, publicada el 17 de febrer de 2020 en el DOGV.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Per correcció d'errors a la RESOLUCIÓ de 02 de març de 2020, de la directora general de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, s'amplia el termini fins al 20/07/2020.

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la
  resolució d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8846, de 30 de juny de 2020).
  Data d'inici: 01/07/2020
  Data de fi: 15/07/2020

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En el registre electrònic de l'administració o l'organisme a què es dirigisquen, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.
  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  Els registres electrònics de totes i cadascuna de les administracions hauran de ser plenament interoperables, de manera que se'n garantisca la compatibilitat informàtica i la interconnexió, així com la transmissió telemàtica dels assentaments registrals i dels documents que es presenten en qualsevol dels registres.

  La sol·licitud d'inscripció i inclusió ajustada al model annex I està publicada en la següent adreça electrònica: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20702&version=amp

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_BOLSA&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20702

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_BOLSA-CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20702

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius dels Jutjats de València.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_BOLSA&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20702

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_BOLSA-CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20702

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 3/2020, de 7 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, sobre selecció i nomenament de personal interí per a cobrir llocs dels cossos de metgesses i metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l'Administració de justícia a la Comunitat Valenciana.
  - RESOLUCIÓ de 2 de març de 2020, de la directora general de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual es convoca la constitució de borses de treball per a la provisió temporal de llocs dels cossos de metgesses i metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial, de l'Administració de justícia de la Comunitat Valenciana.

  - Correcció d'errors de la RESOLUCIÓ de 02 de març de 2020, de la directora general de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual es convoca la constitució de borses de treball per a la provisió temporal de llocs dels cossos de metgesses i metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial, de l'Administració de justícia de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 3/2020, de 7 de febrer de 2020.

  Vegeu la Resolució de 2 de març de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.