Instal·lacions de GENERACIÓ d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM (fotovoltaiques, etc.) de potència instal·lada SUPERIOR A 10 kW. Comunicació d'alta (posada en servei), modificació, canvi de titularitat i baixa i INSCRIPCIÓ de les persones CONSUMIDORES associades a aquestes instal·lacions en el REGISTRE administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica. EXCLUSIVAMENT de manera TELEMÀTICA per INSTAL·LADOR/A HABILITAT/DA. Energia.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2261914
|
Codi GVA: 20714
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Possibilitar que - EXCLUSIVAMENT un/a INSTAL·LADOR/A HABILITAT/DA - i de manera TELEMÀTICA realitze les actuacions administratives que a continuació s'indiquen, respecte a les INSTAL·LACIONS de GENERACIÓ d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM de potència instal·lada SUPERIOR...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Si per a una instal·lació d'autoconsum es vol COMPENSAR és necessari indicar-ho així en la comunicació que s'ha de presentar. No és suficient haver indicat que és una instal·lació que té excedents, ja que en la modalitat d'autoconsum amb excedents la compensació ha d'indicar-se expressament. ...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Aquest tràmit pot realitzarlo EXCLUSIVAMENT un/a INSTAL·LADOR/A HABILITAT/DA i de manera TELEMÀTICA. * Nota: Encara que la inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) com a empresa instal·ladora habilita per a actuar en tot el territori espanyol, en la Comunitat Valenciana és necessari...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
El PROCEDIMENT a seguir per a les INSTAL·LACIONS de GENERACIÓ d'energia elèctrica de BAIXA TENSIÓ destinades a AUTOCONSUM de potència instal·lada SUPERIOR A 10 kW, en les modalitats de subministrament amb autoconsum sense excedents, o bé amb excedents, ÉS el següent: 1. Executada la nova...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Estes actuacions poden realitzar-se durant tot l'any. No obstant això, en el cas de MODIFICACIÓ consistent en el CANVI DE MODALITAT D'AUTOCONSUM, haurà d'haver transcorregut un mínim d'un any des de la data d'alta o modificació del contracte d'accés del consumidor a la xarxa elèctrica.

Documentació
A) ALTA (nova instal·lació) En cas d'alta, la documentació que cal presentar és la següent: 1 - FORMULARI WEB de dades generals, a emplenar i signar digitalment en el tràmit telemàtic. 2 - CERTIFICAT d'instal·lació elèctrica en baixa tensió, emés per empresa instal·ladora habilitada en baixa...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. En aquest cas, la presentació de la comunicació, del certificat de la instal·lació i de la resta de documentació requerida s';ha de realitzar: - MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual acaba d';indicar-se [excepte els casos de modificació, canvi de titularitat...
Saber més

Resolució

Observacions

La resolució d'aquest procediment no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria d'energia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a...

Saber més
Sancions
Les que disposa el títol X de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric (referent al compliment del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica), o en el títol V de la Llei...
Saber més