Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana de menys de 5.000 habitants, per al foment de la transparència i l'accés a la informació pública, durant l'exercici 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana de menys de 5.000 habitants, per al foment de la transparència i l'accés a la informació pública, durant l'exercici 2020.

  Objecte del tràmit

  Facilitar el compliment dels objectius establits tant en la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com en la Llei autonòmica 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana, mitjançant la realització de projectes o actuacions concretes que promoguen la transparència de l'activitat pública i l'accés de la ciutadania a la informació pública.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran beneficiar-se d'aquesta convocatòria les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives) de la Comunitat Valenciana menys de 5.000 habitants.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA

  - El finançament màxim per projecte serà de 5.000 euros. - Els projectes que hagen superat la puntuació de 50 punts se subvencionaran atenent el límit anterior i es concediran les subvencions per ordre de puntuació de major a menor fins a l'esgotament dels fons previstos en la convocatòria.

  - Quan es produïsca la renúncia d'algun dels beneficiaris a la subvenció, el crèdit pressupostari no aplicat es podrà concedir, sense necessitat d'una nova convocatòria, a l'entitat sol·licitant següent per ordre de puntuació, sempre que haja superat la puntuació mínima, no haja resultat beneficiària i aquesta renúncia es produïsca en el termini màxim d'un mes des de la publicació de la resolució de concessió.


  PAGAMENT

  El pagament de les subvencions es realitzarà en pagament únic, després de la justificació de la despesa realitzada, mitjançant una transferència bancària al compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud.

  El termini màxim per a la presentació de la justificació de la subvenció finalitzarà el 31 d'octubre de 2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la següent convocatòria en el DOGV (DOGV núm. 8824 de 1 de junio de 2020). L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Exclusivament de manera telemàtica, en la seu electrònica de la Generalitat, accedint al cercador de tràmits i serveis en l'URL http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/ buscadores/tramites_servicios. També es podrà accedir en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica en la http://www.transparencia.gva.es.
  La presentació de la sol·licitud de forma diferent a la telemàtica prevista en aquest apartat determinarà l'exclusió de la convocatòria.
  Els models de formularis i d'annexos es troben en l'URL de la sol·licitud esmentada, i en la web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en l'URL http:// www.transparencia.gva.es.
  4. Per a poder realitzar la presentació telemàtica, l'entitat sol·licitant ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica dels admesos en la seu de la Generalitat, dels tipus següents:
  a) Certificat digital de persona jurídica o similar, que identifique convenientment l'entitat sol·licitant.
  b) Certificat digital de la persona física, en què conste inscrita com a representant de l'entitat sol·licitant en el Registre de representants de la Generalitat Valenciana, per a tramitar aquest procediment, o, en defecte d'això, s'acredite documentalment aquesta representació.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=TPLOBN_SUGUS_TRANSPARENCIA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20730

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud (annex, document número 1) formalitzada en tots els apartats i signada per la persona que represente l'entitat local, ha d'anar acompanyada dels documents electrònics següents:

  a) Projecte presentat segons el model normalitzat (annex, document número 2).
  Les dades que no s'òmpliguen no es tindran en compte a l'efecte de la valoració.
  b) Documentació que acredite la representació que té la persona que signa la sol·licitud o la inscripció en el registre de representants.
  c) Només en els casos dels projectes on estiga previst el treball en xarxa, s'ha d'aportar una declaració responsable subscrita per la persona que represente l'entitat local sol·licitant, i les entitats participants, en què es manifeste la col·laboració en el disseny i/o l'execució del projecte a través de la metodologia de treball en xarxa (annex, document 3).
  d) En el supòsit d'entitats que presenten sol·licitud de subvencions a la Generalitat per primera vegada, o en cas que les entitats beneficiàries hagen canviat les seues dades bancàries respecte a anteriors exercicis, han d'aportar, d'acord amb el que estableix l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat (DOGV 6548, 21.06.2011), la documentació següent:
  1r. Model de domiciliació bancària (annex, document 6), signat pel representant de l'entitat beneficiària juntament amb els documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la seua representació.
  2n. Acreditació de la titularitat del compte bancari, així com del codi IBAN o SWIFT que s'assenyale en el model de domiciliació bancària.
  e) Qualsevol altra documentació justificativa dels mèrits al·legats per a la valoració com ara: estudi o anàlisi prèvia de les necessitats del projecte, document que acredite que l'entitat sol·licitant pertany a alguna xarxa o plataforma específica en matèria de transparència.
  6. Les entitats locals que s'hagen presentat a aquestes mateixes subvencions convocades per la direcció general competent en matèria de transparència i participació ciutadana l'any 2019 estaran exemptes de la presentació dels documents que recullen els apartats b i d, en cas que no s'hagen modificat cap de les seues dades.

  Impresos associats

  [DOC.1] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  [DOC.2] FORMULARI DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE "Transparència de l'activitat pública"

  [DOC.3] COMPROMÍS DE TREBALL EN XARXA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [DOC.4] CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE DESPESES

  [DOC.5] CERTIFICAT DE COMPLIMENT DEL PRESSUPOST APROVAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació telemàtica de la sol·licitud acompanyada de la documentació requerida.

  2. Si la sol·licitud no reuneix els requisits i documents que s'assenyalen en les bases, es requerirà a l'interessat que, en un termini de deu dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició.

  3. Les entitats locals sol·licitants han d'obtindre en la valoració un mínim de 50 punts per a rebre una subvenció, tenint en compte els criteris objectius de valoració establits en l'article 16 de l'Ordre 4/2016 i en la present convocatòria.

  4. L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern que, en qualsevol moment del procediment, podrà, d'ofici, acordar totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

  5. L'examen i la valoració dels expedients presentats, així com la consegüent proposta de concessió i denegació de les ajudes, correspondran a la comissió avaluadora.

  6. Per a determinar la quantia subvencionada, es tindrà en compte l'adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en l'apartat anterior. - El finançament màxim per projecte serà de 5.000 euros. - Els projectes que hagen superat la puntuació de 50 punts se subvencionaran atenent el límit anterior i es concediran les subvencions per ordre de puntuació de major a menor fins a l'esgotament dels fons previstos en la convocatòria corresponent.

  7. La Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, com a òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, emetrà una proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria. Sense que aquesta cree cap dret a favor dels beneficiaris proposats, fins que siga dictada i publicada la resolució de concessió, conforme al que preveu l'article 25.4 de l'LGS.

  8. La resolució de concessió o denegació de les subvencions correspondrà dictar-la a la Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, prèvia proposta de la comissió avaluadora, prevista en l'article 9 de l'Ordre 4/2016.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra el que disposa la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de l'LPACAP, o bé un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 46 de l'LJCA. Tot això, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=TPLOBN_SUGUS_TRANSPARENCIA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20730

  Tramitació

  Per a poder realitzar la presentació telemàtica, l'entitat sol·licitant ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica dels que admet la seu de la Generalitat.
  A causa de la situació provocada per l'estat d'alarma, a fi de reduir en la mesura del possible els terminis de tramitació, s'indica el següent:
  - Es prega no esgotar els terminis per a obrir la notificació telemàtica ni per a presentar la documentació.
  - Únicament es valoraran els apartats emplenats i acreditats documentalment en els termes previstos en la convocatòria.
  - S'haurà d'explicar i detallar bé les activitats a desenvolupar en el projecte presentat.
  - La sol·licitud i documentació haurà de signar-se i presentar-se telemàticament. Si la sol·licitud es realitzara per persona diferent al representant legal de l'entitat haurà d'acreditar documentalment que és persona autoritzada.
  - Davant qualsevol dubte que puga sorgir-li, poden consultar amb les persones encarregades de la tramitació en el servei de transparència als telèfons 961922328 (Elena), 961922315 (Pelegrí), o per correu a la següent adreça servei_transparencia@gva.es

  Informació adicional

  Per internet:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20730

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

  Se subvencionaran les actuacions destinades a:

  Projectes i actuacions que promoguen i fomenten la transparència i l'accés dels ciutadans a la informació pública.

  Se subvencionaran actuacions dirigides a l'impuls de la transparència i bon govern, activitats d'adequació de les seus electròniques i webs de les entitats locals que tinguen com a objectiu possibilitar la publicació de la informació pública exigida per la normativa aplicable, l'elaboració de procediments telemàtics per a garantir el lliure accés de la ciutadania a la informació, que garantisquen l'adaptació a les persones amb diversitat sensorial, la posada a la disposició dels ciutadans de la informació pública en un format accessible i comprensible que en permeta la reutilització (dades obertes/open data), i l'elaboració d'altres eines que potencien la transparència i l'accés dels ciutadans a la informació pública.

  - Cada entitat local només podrà presentar una sol·licitud de subvenció (annex, document 1) a aquesta convocatòria.
  - A aquest efecte, seran subvencionables les despeses corrents i de personal que duga a terme l'entitat i que siguen necessàries per a la realització del projecte presentat. Entre aquestes despeses, es poden incloure:

  a) Despeses de funcionament:

  a.1) Despeses indirectes de funcionament: S'entén per tals les despeses que afecten tota l'activitat del beneficiari amb caràcter general. Únicament es podran imputar a aquest concepte de despesa un màxim d'un 10 % de la subvenció concedida. S'inclouen en aquest concepte les despeses de funcionament estrictament necessàries per a la consecució de l'objecte de la subvenció (lloguer, llum, aigua, telèfon, neteja i anàlegs).

  a.2) Despeses directes de funcionament: Seran subvencionables les despeses que resulten necessàries per a la realització del projecte, sempre que estiguen directament relacionades amb l'activitat subvencionada i resulten indispensables per a l'adequada preparació o execució d'aquesta. (material fungible d'oficina, despeses de difusió, despeses de transport, serveis professionals i altres despeses).

  b) Costos de personal intern: Entre aquestes despeses, es poden incloure les nòmines del personal de la mateixa entitat, imputables a la realització del projecte, fins a un 40 % de la quantitat subvencionada.

  c) Costos de subcontractació: S'entén per subcontractació quan el beneficiari concerta amb tercers l'execució total o parcial de les activitats que constitueixen l'objecte de la subvenció. L'entitat beneficiària podrà subcontractar, totalment o parcialment, l'activitat objecte de la subvenció, fins a un percentatge màxim del 75 % de l'import de les activitats subvencionades, amb els requisits i les prohibicions establits en l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en avant, LGS).

  El pressupost presentat ha de tindre relació directa amb les activitats previstes en el projecte; de la mateixa manera, ha de ser coherent i equilibrat íntegrament.

  No seran subvencionables, entre altres, les despeses per a l'adquisició de béns inventariables (equips informàtics, impressores, mobiliari i altres anàlegs…), els premis, donacions o ajudes de cap mena ni les despeses corresponents a serveis de servei de càtering, restauració, comestibles o avituallament.

  Les activitats que se subvencionen podran executar-se a partir de l'1 de gener de 2020 i fins al dia límit de justificació de la subvenció, sense esperar que la concessió de les subvencions es produïsca i sense que això prejutge la decisió que finalment s'adopte.

  - Les activitats subvencionades s'han d'executar al territori de la Comunitat Valenciana.

  * JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

  - Per a efectuar el pagament, les entitats beneficiàries de la subvenció s'han d'ajustar als requisits i les formes d'acreditació establits en els articles 30 i 31 de l'LGS, així com en l'article 169 de l'LHPG, per a la qual cosa s'ha de presentar un compte justificatiu simplificat, de conformitat amb l'article 75 de l'RLGS, que contindrà la documentació següent:

  a) Certificat de justificació de despeses (annex, document 4).

  b) Informe de la intervenció municipal acreditatiu de la relació de les despeses ocasionades pel projecte objecte de subvenció, amb identificació de la persona creditora i del concepte de despesa, l'import, la data d'emissió, la data de reconeixement de l'obligació i la proposta de pagament de les factures, de les nòmines i altres despeses de personal, i relació amb les activitats i objectius del projecte.
  A més, s'hi ha d'indicar l'import d'imputació de cada factura i de les despeses de personal intern a la subvenció concedida.

  c) Certificació acreditativa d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, segons el que disposa l'Acord de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes, relatiu a l'aprovació d'uns criteris interpretatius de l'article 199.4 i 5 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, tal com ha sigut redactat per la Llei 7/2014, de 22 de desembre (DOGV núm. 7548, de 15.06.2015).

  d) Memòria tècnica detallada de les activitats realitzades i que han sigut subvencionades, que ha d'incloure en totes les modalitats els apartats següents:

  1r. Descripció de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, amb el detall dels mitjans emprats, les dates de realització, el nombre d'hores, el nombre de participants, els materials utilitzats, les persones responsables i el resum de com s'ha dut a terme cada activitat.
  2n. Aportació de material utilitzat (cartells, tríptics, fotografies, circulars, convocatòries, temaris, llistes d'assistents, material utilitzat per a l'avaluació i resultats d'aquesta) en les activitats realitzades.

  e) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb la indicació de l'import i la seua procedència.

  f) Certificat de compliment del pressupost aprovat. Per a la justificació de la subvenció concedida, s'ha de respectar, en tot moment, el pressupost aprovat amb la sol·licitud. Per a això, s'ha d'adjuntar amb la justificació final un certificat del compliment del pressupost aprovat amb la sol·licitud. Les despeses justificades s'han d'adaptar als conceptes de despesa autoritzats. Únicament s'admetrà una desviació en la imputació de quantitats als diferents conceptes de despeses en una quantia de fins a un trenta per cent (30 %), més o menys, de l'import assignat a cada un d'aquests conceptes, i s'han de respectar en tot moment els límits màxims establits en el resolc cinc de la resolució.
  La desviació no podrà aplicar-se a conceptes de despesa no autoritzats (annex document 5).

  - La justificació s'ha de presentar de manera telemàtica fins al 31 d'octubre de 2020, inclusivament, a l'efecte de poder lliurar-se les quantitats corresponents. Els justificants s'han de correspondre amb la quantitat concedida en la resolució de subvenció.

  - Es reduirà proporcionalment la subvenció en el cas que la justificació de les despeses realitzades no arribe a la quantia atorgada o el desviament de les quantitats que superen els percentatges màxims establits en el resolc 5 i 12.1 d, així com quan s'haja subvencionat una part del cost total de l'activitat, però no es justifique l'import total de la despesa que suposa el desenvolupament de l'activitat. La presentació extemporània de la justificació donarà lloc a la incoació d'un procediment per a deixar sense efecte l'acte de concessió de la subvenció. En tot cas, es garantirà el dret de l'audiència de l'interessat.

  Criteris de valoració

  Vegeu l'article 16. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció, de l'Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016.

  Obligacions

  Les entitats beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents:

  1. Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció amb l'execució del projecte objecte de subvenció en l'exercici que establisca la convocatòria corresponent.

  2. Acreditar davant de l'entitat concedent la realització de l'activitat, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.

  3. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

  4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la intervenció general en relació amb la subvenció concedida, així com a les actuacions de comprovació que efectue la conselleria competent en matèria de transparència i participació en relació amb l'objecte i la destinació de la subvenció concedida.

  5. Comunicar a la conselleria competent en matèria de transparència i participació, a través de la direcció general competent en matèria de transparència, l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, i concedits per a la mateixa finalitat que preveu aquesta convocatòria. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar només se'n tinga coneixement i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació que s'ha donat als fons percebuts.

  6. Justificar davant de la direcció general competent en matèria de transparència la subvenció en els termes i terminis previstos en aquestes bases i en la corresponent convocatòria.

  7. Donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d'una acció subvencionada per la Generalitat a través de la conselleria competent en matèria de transparència i participació. A aquest efecte, han d'incorporar en tot el material que es derive de les activitats objecte de la present ordre el logotip de la conselleria competent en matèria de transparència i participació, per a la qual cosa han de sol·licitar, obligatòriament, l'autorització prèvia amb l'antelació suficient.
  El logotip en vigor el facilitarà a les entitats beneficiàries la direcció general competent en matèria de transparència.

  8. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits que preveu l'article 37 de l'LGS.

  9. Trobar-se al corrent en l'obligació de rendir els seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant una certificació emesa a aquest efecte per la Sindicatura de Comptes, segons el que disposa l'Acord de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes.

  10. Totes les altres obligacions que estableix l'article 14 de la Llei general de subvencions.

  Enllaços

  Vegeu l'Ordre 4/2016, de 3 de juny (bases reguladores).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08/04/2015).
  - Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV núm. 7798, de 06/06/2016).
  - RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, de la Conselleria
  de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat
  Democràtica,

  Llista de normativa

  Vegeu RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

  Vegeu Llei 2/2015 de 2 d'abril de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

  Vegeu ORDRE 4/2016, de 3 de juny de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (...)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.