• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Al·legacions o aportació documental en els procediments sancionadors de la conselleria competent en matèria d'agricultura i medi ambient.

  Objecte del tràmit

  Presentar tot tipus d'al·legacions en el si del procediment sancionador.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició d'interessades en l'expedient sancionador, que hagen sigut assenyalades en aquest com a possibles responsables i estiguen interessades a presentar documentació en el si del procediment.

  Requeriments

  - Ser persona física o jurídica assenyalada en l'expedient sancionador com a presumpta responsable, o, si és el cas, autoritzat administratiu o representant d'aquesta.

  - Els interessats que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de la documentació s'ha de fer electrònicament.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Al·legacions específiques: En el termini contingut al peu d'al·legacions de l'acte procedimental al qual es pretén al·legar.

  - Al·legacions generals, aportació de documents i altres elements de judici: En qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència.

  - Defectes de tramitació i, especialment, els que suposen paralització, infracció dels terminis preceptivament assenyalats o l'omissió de tràmits que es poden esmenar: En qualsevol moment abans de la resolució definitiva de l'assumpte.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 5Ver plano
  46018 València
  Tel: 961247382

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APT_SANCIONADOR&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20742

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Tramitació presencial:

  S'ha de presentar l'escrit d'al·legacions i la documentació pertinent, si n'hi ha, per registre d'entrada en els llocs establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i preferentment en allò que fa referència a l'apartat anterior.


  Tramitació telemàtica:
  1. Cal disposar de certificat electrònic reconegut per ACCV o DNI electrònic. Si es tracta de representant legal, cal estar donat d'alta en el Registre de representants.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tramitació presencial

  Cal presentar en els registres d'entrada indicats en l'apartat "On dirigir-se?" l'escrit d'al·legacions signat per la persona presumpta responsable o pel seu representant legal i adjuntar tota la documentació que estime pertinent.


  Tramitació telemàtica:

  1. Cal fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, iniciar el tràmit de presentació d'al·legacions, que s'ha de signar electrònicament d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 39/2015.

  Per a accedir de forma telemàtica, l'interessat ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques. Si la realitza un representant legal, ha d'estar donat d'alta en el Registre de representants.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  - No es pot interposar cap recurs contra els actes de tràmit i, en el cas de la resolució definitiva del procediment, caldrà atindre's al peu de recursos que aquesta o la seua notificació conté.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APT_SANCIONADOR&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20742

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar la documentació telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20742.

  Per a accedir de forma telemàtica, l'interessat ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Quan les persones interessades estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però es presente la documentació de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va
  - El número d'expedient és el que figura com a tal en l'acord d'iniciació i s'ha d'indicar en les comunicacions amb l'Administració.

  Inici
 • Informació complementària

  - El número d'expedient és el que figura com a tal en l'acord d'iniciació i s'ha d'indicar en les comunicacions amb l'Administració.

  - Quan les persones interessades estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però es presente la documentació de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.

  - Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  - Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"->"Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o utilitzats en la seu

  Sistemes de verificació de signatura

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.


  - Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana.


  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
  - Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.
  - Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.
  - Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
  - Llei 7/2002, de 3 de desembre, de protecció contra la contaminació acústica.
  - Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

  - Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
  - Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.
  - REIAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició.
  - Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.
  - Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús.
  - REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant un depòsit en abocador.
  - Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a l'aplicació.
  - REIAL DECRET 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats.
  - Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
  - Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seua vida útil (BOE núm. 18, de 21 de gener de 2017).


  - DECRET 200/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i farciment, o amb finalitats de construcció. Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seua vida útil.

  Llista de normativa

  Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

  Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana.

  Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

  Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

  Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

  Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.

  Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.

  Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.

  Llei 7/2002, de 3 de desembre, de protecció contra la contaminació acústica.

  Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

  Vegeu el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer.

  Vegeu el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer.

  Vegeu el Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 100/2011, de 28 de gener.

  Vegeu el REIAL DECRET 117/2003, de 31 de gener.

  Vegeu el Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret 20/2017, de 20 de gener.

  Vegeu el Decret 200/2004, d'1 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.