Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Línia de finançament bonificat IVF-DANA

  Objecte del tràmit

  Atorgar préstecs bonificats per al finançament de projectes empresarials desenvolupats per autònoms i petites i mitjanes empreses que hagen resultat afectades pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden ser beneficiaris autònoms i pimes, amb l'excepció dels que duguen a terme la seua activitat en els sectors següents: fabricació d'armament i derivats; jocs d'atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l'únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l'accés a l'habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i aqüicultura.

  Requeriments

  Els beneficiaris han de complir els requisits següents:
  - Tindre el seu domicili social o l'establiment de desenvolupament d'activitat en un dels municipis afectats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019, segons consta en el Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell.
  - Acreditar que el temporal ha causat danys en elements patrimonials de capital fix o circulant afectes a la seua explicació per valor superior a 15.000 euros, si és un autònom o una empresa de menys de 6 treballadors, o 25.000 euros, si és una empresa de més de 5 treballadors. El sol·licitant ha d'aportar un certificat emés per una companyia asseguradora, en què reconega l'atorgament d'una indemnització al seu favor com a compensació pels danys causats pel temporal, per un import superior o igual a les quanties assenyalades prèviament.
  - Ser autònom o una societat mercantil les dimensions de la qual es corresponguen amb la definició de PIME del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió.
  - Acreditar davant de l'IVF l'atorgament per un tercer d'un aval que constituïsca una garantia efectiva de cobrament. A aquest efecte, es considerarà garantia efectiva l'aval atorgat per un banc o una societat de garantia recíproca per, com a mínim, el 100 % del valor nominal i els interessos ordinaris del préstec.
  - Disposar d'una qualificació creditícia superior a B- (en terminologia de l'Agència de Rating Standard and Poors). La pèrdua esperada de l'operació de finançament no podrà superar el 0,65 % del valor de l'exposició creditícia, d'acord amb el sistema intern d'anàlisi de riscos de l'Institut Valencià de Finances.
  - En els casos en què la finalitat del finançament siga el refinançament de quotes, s'ha d'acreditar que el préstec a llarg termini o el contracte d'arrendament financer objecte del refinançament estava al corrent de pagament abans de l'11 de setembre de 2019.
  - Estar en disposició de tindre totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris per a l'execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
  - Acreditar estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.
  - No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  - No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
  - No estar en situació d'empresa en crisi.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Per a projectes que tinguen com a finalitat la renovació de les instal·lacions, maquinària i equips; la reposició de capital circulant; el creixement de la capacitat productiva; la diversificació de la producció, o un canvi essencial del procés productiu general de l'empresa, que supose una eficiència energètica superior en la provisió de béns i serveis.
  IMPORT: el valor nominal del préstec se situarà entre 25.000 i 750.000 euros, sense que puga superar el 80 % de l'import de les despeses finançables elegibles.

  TERMINI/CARÈNCIA: de 3 a 10 anys amb un màxim de 2 anys de carència. La carència de capital podrà augmentar a 4 anys en operacions amb microempreses i autònoms que operen en el sector de la producció primària dels productes agrícoles.

  COMISSIONS: no s'hi aplicaran comissions d'obertura ni de cancel·lació dels préstecs.
  TIPUS D'INTERÉS: Serà igual al tipus d'interés euríbor a un any, amb un valor mínim igual al 0 %.

  TRAM NO REEMBOSSABLE (TNR): es determina en virtut del termini de venciment del préstec, que oscil·la entre un 3 % per a operacions a 3 anys i fins a un 7 % per a operacions a 10 anys.

  En els casos en els quals la finalitat del finançament siga el refinançament de quotes

  IMPORT: el valor nominal del préstec se situarà entre 25.000 i 250.000 euros per a empreses de més de 25 treballadors, 25.000 i 125.0000 per a empreses de 6 i 25 treballadors, i entre 25.000 i 75.000 per a autònoms i microempreses de menys de 6 treballadors. El valor nominal del préstec pot arribar fins al 100 % de les despeses finançables elegibles.

  TERMINI/CARÈNCIA: De 3 a 5 anys, amb un període de carència de capital i interessos d'un any.

  COMISSIONS: no s'hi aplicaran comissions d'obertura ni de cancel·lació dels préstecs.

  TIPUS D'INTERÉS: Serà igual al tipus d'interés euríbor a un any, amb un valor mínim igual al 0 %.

  TRAM NO REEMBOSSABLE (TNR): es determina en virtut del termini de venciment del préstec, que oscil·la entre un 3 % per a operacions a 3 anys i fins a un 4 % per a operacions a 5 anys.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es podran presentar sol·licituds fins que s'esgote el pressupost indicat en la convocatòria.
  (DOGV num. 8741, 17/02/2020)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Imprés de sol·licitud incorporat en l'annex II de la convocatòria (ha d'incloure la memòria econòmica del projecte i l'autorització expressa a l'IVF per a la comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social).
  2. Identificació del sol·licitant:
  a. Autònoms: fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència. Així mateix, la documentació que acredite el tipus d'activitat desenvolupada (quota d'autònoms, liquidacions de l'Impost sobre Valor Afegit).
  b. Societats mercantils: fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l'empresa sol·licitant, juntament amb la fotocòpia de l'escriptura d'apoderament. També la fotocòpia de l'escriptura de la titularitat real i l'escriptura de constitució de la societat.
  c. Si la societat mercantil forma part d'un grup, s'hi han d'identificar les empreses del grup en un organigrama que ha d'incloure els percentatges de participació en cada societat. Per a cada empresa recollida en la declaració, es reflectirà el nombre d'empleats, balanç i volum de negoci anual de l'empresa, conforme el model de declaració de condició pime.
  3. En cas que el sol·licitant siga una societat mercantil, els comptes anuals corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament.
  4. Declaracions de l'Impost de Societat (en cas que el sol·licitant siga una societat mercantil que no haja sotmés els seus comptes a auditoria externa), o de l'IRPF (en cas que el sol·licitant siga un autònom) corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament.
  5. Informe actualitzat de riscos emés per la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya
  6. Certificat d'aval atorgat per un banc o una societat de garantia recíproca per, almenys, el 100 % del valor nominal i els interessos ordinaris del préstec, que ha d'estar acompanyat de l'informe de riscos de la societat avalista.
  7. Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari del finançament i del compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar-ne beneficiari, correspondrien al sol·licitant.
  8. Detall d'altres ajudes rebudes i/o sol·licitades procedents de qualsevol administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals, amb l'especificació del règim d'ajuda, la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant. La llista ha d'indicar expressament quines ajudes corresponen a les mateixes despeses elegibles que s'han inclòs en el projecte empresarial per al qual se sol·licita el finançament.
  9. Documentació que acredite que el domicili social o l'establiment de desenvolupament d'activitat del sol·licitant està en un dels municipis afectats pel temporal DANA.
  10. Sol·licitud a la companyia asseguradora d'indemnització a favor del sol·licitant com a compensació pels danys causats pel temporal DANA.
  11. En els casos en els quals la finalitat del finançament siga el refinançament de quotes:
  a. Contracte d'arrendament financer o préstecs a llarg termini contrets en el seu moment per a finançar l'adquisició d'elements patrimonials i despeses vinculades a l'explotació.
  b. Certificat emés pel prestador o arrendador de l'operació del fet que aquesta es trobava al corrent de pagament abans de l'11 de setembre.
  12. En el cas de presentar-se sol·licituds que no s'hagen omplit aportant tota la informació que es requereix i/o no hagen acompanyat tota la documentació establida en la convocatòria, l'IVF requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició.
  13. Els requeriments que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la legislació complementària. Si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de notificació.

  Impresos associats

  [ANNEX II.1] SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT SOCIETATS MERCANTILS

  [ANNEX II.2] SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT - AUTÒNOMS

  [ANNEX III.1] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A SER BENEFICIARI DEL FINANÇAMENT BONIFICAT (SOCIETATS MERCANTILS)

  [ANNEX III.2] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A SER BENEFICIARI DEL FINANÇAMENT BONIFICAT (AUTÒNOMS)

  DECLARACIÓ AJUDA DE MINIMIS

  DECLARACIÓ D'ALTRES AJUDES REBUDES I/O SOL·LICITADES PER A LES MATEIXES DESPESES ELEGIBLES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud de finançament s'ha de fer amb el formulari d'ompliment electrònic previst en la convocatòria, i serà obligatori presentar-lo en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF (https://prestamos.ivf.es), amb signatura i registre electrònic.

  Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant pot utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es/va/sede_certificados; entre aquests, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

  La presentació de la sol·licitud comporta de manera implícita l'acceptació de les normes generals i de les condicions específiques de la convocatòria.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20748

  Tramitació

  La sol·licitud de finançament s'ha de fer amb el formulari d'ompliment electrònic previst en la convocatòria, i serà obligatori presentar-lo en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF (https://prestamos.ivf.es), amb signatura i registre electrònic.

  Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant pot utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es/va/sede_certificados; entre aquests, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

  La presentació de la sol·licitud comporta de manera implícita l'acceptació de les normes generals i de les condicions específiques de la convocatòria.

  Inici
 • Informació complementària

  Poden optar a aquests préstecs bonificats els projectes empresarials que tinguen per finalitat:
  a) La renovació de les instal·lacions, maquinària i equips.
  b) La reposició de capital circulant.
  c) El creixement de la capacitat productiva.
  d) La diversificació de la producció.
  e) Un canvi essencial del procés productiu general de l'empresa, que supose un augment de l'eficiència energètica en la provisió de béns i serveis.
  També podrà acollir-se a aquesta línia de finançament bonificada el refinançament de les quotes corresponents als 12 mesos següents a la sol·licitud de finançament d'aquells contractes d'arrendament financer i préstec a llarg termini contrets pel sol·licitant amb anterioritat a la publicació de la convocatòria, a fi de finançar elements patrimonials i les despeses vinculades a l'activitat econòmica desenvolupada pel sol·licitant.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - CONVOCATÒRIA d'11 de febrer de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es procedeix a convocar la «IVF - Afectats per la DANA de setembre de 2019»

  Llista de normativa

  CONVOCATÒRIA d'11 de febrer de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es procedeix a convocar la «IVF - Afectats per la DANA de setembre de 2019»

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.