Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Línia de finançament bonificat IVF - autònoms i microempreses

  Objecte del tràmit

  Atorgar préstecs per al finançament de projectes d'inversió desenvolupats per autònoms i microempreses que tinguen la seu social, l'establiment o la sucursal de producció o de desenvolupament de l'activitat a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiaris del finançament bonificat projectes duts a terme en qualsevol sector d'activitat amb excepció del de fabricació d'armament i derivats; jocs d'atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l'únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l'accés a l'habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres, la pesca i aqüicultura.

  Requeriments

  KO

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  IMPORT: El valor nominal del préstec se situarà entre 25.000 i 750.000 euros, sense que puga superar la suma de a) el 80% de les despeses elegibles derivades de la inversió en actius materials i immaterials, i b) el 100% de les despeses elegibles respecte als costos d'explotació propis de l'activitat de l'empresa.

  TERMINI/MANCA: De 3 a 10 anys amb un màxim de 2 anys de manca. La manca podrà augmentar a 4 anys en operacions amb microempreses i autònoms que operen en el sector de la producció primària dels productes agrícoles.

  COMISSIONS: No s'aplicaran comissions d'obertura ni cancel·lació dels préstecs.

  TIPUS D'INTERÉS: Serà igual al tipus d'interés Euribor a un any, amb valor mínim igual al 0% més un diferencial del 0%.

  TRAM NO REEMBOSSABLE (TNR): El préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR), l'import del qual serà igual al 0,9% del producte entre el valor nominal del préstec i el seu termini de venciment. L'import del tram no reembossable romandrà constant fins al final de la vida del préstec; moment en què procedirà la seua aplicació, amb les excepcions que es deriven de les condicions de revocació de la bonificació, establides en l'articles 22 i 23. No obstant això, en el cas que, per les circumstàncies assenyalades en els articles 17, 18 i 19, es produïra una variació o bé en el valor nominal del préstec, o bé en el termini de l'operació, l'IVF reestimaría l'import del tram no reembossable d'acord amb els percentatges inclosos en el quadre anterior, sense perjudici del que s'estableix en l'article 18.5.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es podran presentar sol·licituds fins que s'esgote el pressupost indicat en la convocatòria.
  (DOGV num 8741, 17/02/2020) i (DOGV num 8774, 30/03/2020)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Imprés de sol·licitud incorporat en l'Annex I de la Convocatòria (inclourà la Memòria econòmica del projecte i l'autorització expressa a l'IVF per a la comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social).
  b) Identificació del sol·licitant:
  a. Autònoms: fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència. També documentació que acredite el tipus d'activitat desenvolupada (quota d'autònoms, liquidacions de l'Impost sobre Valor Afegit).
  b. Societats mercantils: fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l'empresa sol·licitant, juntament amb la fotocòpia de l'escriptura d'apoderament. També fotocòpia de l'escriptura de la titularitat real i l'escriptura de constitució de la societat.
  c. Si la societat forma part d'un grup, s'identificaran les empreses del grup en un organigrama que inclourà els percentatges de participació en cada societat. Per a cada empresa es reflectirà el nombre d'empleats, balanç i volum de negoci anual de l'empresa, conforme al model de declaració de condició pime.
  c) En cas que el sol·licitant siga una societat mercantil, els Comptes Anuals corresponent als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud del finançament.
  d) Declaracions de l'impost sobre societat (en cas que el sol·licitant siga una societat mercantil) o de l'IRPF (en cas que el sol·licitant siga un autònom) corresponent als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament.
  e) Informe actualitzat de riscos emés per la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya.
  f) Certificat d'aval atorgat per un banc o una societat de garantia recíproca per almenys el 100% del valor nominal i els interessos ordinari del préstec, que vindrà acompanyat de l'informe de riscos de la societat avalista.
  g) Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari del finançament i del compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar beneficiari, correspondrien al sol·licitant.
  h) Detall d'altres ajudes rebudes i/o sol·licitades procedents de qualsevol administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació del règim d'ajuda, la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant. La relació indicarà expressament quines ajudes corresponen a les mateixes despeses elegibles que els inclosos en el projecte empresarial el finançament del qual se sol·licita.
  i) Documentació que acredite que el domicili social o establiment de desenvolupament d'activitat del sol·licitant es troba situat en la Comunitat Valenciana.
  j) En el cas de presentar-se sol·licituds que no s'hagen emplenat aportant tota la informació que es requereix i/o no hagueren acompanyat tota la documentació establida en la convocatòria, l'IVF requerirà a l'interessat perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit en la seua petició.
  k) Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i en la legislació complementària. Si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de notificació.

  Impresos associats

  [ANNEX I.1] SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT - MICROEMPRESES

  [ANNEX I.2] SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT - AUTÒNOMS

  [ANNEX II.1] DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE L'EMPRESA PER A SER BENEFICIARI

  [ANNEX II.2] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L'AUTÒNOM PER A SER BENEFICIARI

  DECLARACIÓ AJUDA DE MINIMIS

  DECLARACIÓ D'ALTRES AJUDES REBUDES I/O SOL·LICITADES PER A LES MATEIXES DESPESES ELEGIBLES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud de finançament s'ha de fer mitjançant el formulari d'ompliment electrònic previst en la convocatòria com a annex, i en serà obligatòria la presentació en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF (https://prestamos.ivf.es), amb signatura i registre electrònic.

  Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant pot utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es/va/sede_certificados; entre aquests, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

  La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les normes generals i de les condicions específiques d'aquesta convocatòria.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20750

  Tramitació

  La sol·licitud de finançament s'ha de fer mitjançant el formulari d'ompliment electrònic previst en la convocatòria com a annex, i en serà obligatòria la presentació en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF (https://prestamos.ivf.es), amb signatura i registre electrònic.

  Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant pot utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es/va/sede_certificados; entre aquests, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

  La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les normes generals i de les condicions específiques d'aquesta convocatòria.

  Inici
 • Informació complementària

  Aquells projectes empresarials que tinguen com a finalitat la renovació d'instal·lacions, maquinària i equips, o cobrir les necessitats de liquiditat per a fer front a les despeses d'explotació propis de l'activitat de l'empresa.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - CONVOCATÒRIA d'11 de febrer de 2020, del director general del Institut Valencià de Finances, per la qual es procedeix a convocar la línia de finançament «IVF-Autónomos i Microempreses».
  - RESOLUCIÓ de 26 de març de 2020, del director general de l'IVF per la qual es modifiquen les convocatòries d'11 de febrer de les línies de finançament bonificat de l'IVF "IVF-autònoms i microempreses", "IVF-pime" i "IVF-gran empresa" i es tanca la línia de finançament bonificat "IVF-afectats per la Dana de setembre de 2019".

  - RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modifica la convocatòria d'11 de febrer de 2020 de la línia de finançament bonificat «IVF-Autònoms i microempreses».

  Llista de normativa

  CONVOCATÒRIA d'11 de febrer de 2020, del director general del Institut Valencià de Finances, per la qual es procedeix a convocar la línia de finançament «IVF-Autónomos i Microempreses».

  RESOLUCIÓ de 26 de març de 2020 del director general de l'IVF per la qual es modifiquen les convocatòries d'11 de febrer de les línies de finançament bonificat de l' IVF "IVF-autònoms i microempreses", "IVF-pime" i "IVF-gran empresa" i tancament de la linia "IVF-afectats per la Dana de setembre de 2019".

  Institut Valencià de FinancesInstitut Valencià de FinancesRESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modifi-ca la convocatòria d'11 de febrer de 2020 de la línia de finançament bonificada «IVF-Autònoms i microempreses».

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.