• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Línia de finançament bonificat IVF-Gran empresa

  Objecte del tràmit

  Atorgar préstecs per al finançament de projectes empresarials desenvolupats per grans empreses que tinguen la seu social, l'establiment o la sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els projectes que s'acullen a aquest finançament bonificat han de tindre alguna d'aquestes finalitats:

  - L'ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips
  - Cobrir les necessitats de liquiditat per a fer front a les despeses d'explotació propis de l'activitat de l'empresa

  Queden exclosos els sectors relacionats amb la fabricació d'armament i derivats; jocs d'atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l'únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l'accés a l'habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i aqüicultura, la producció primària dels productes agrícoles.

  Requeriments

  Els beneficiaris han de complir els següents requisits*:

  - Tindre el domicili social o establiment de desenvolupament d'activitat en la Comunitat Valenciana.
  - Ser una societat mercantil la grandària de la qual excedisca el d'una petita i mitjana empresa d'acord amb la definició de PIME recollida en l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió
  - Comptar amb una qualificació creditícia superior a B- (en terminologia de l'Agència de Ràting Standard and Poors), amb independència de la qualificació creditícia de l'entitat financera que, eventualment, poguera avalar l'operació. Així mateix, la pèrdua esperada de l'operació de finançament no podrà superar el 0,65% del valor de l'exposició creditícia, d'acord amb el sistema intern d'anàlisi de riscos de l'IVF.
  - Estar en disposició de comptar amb totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris per a l'execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
  - El beneficiari acreditarà estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social, a data 1 de gener de 2020. Així mateix, en cas que el sol·licitant haja sigut beneficiari d'alguna operació anterior de l'IVF, deurà igualment estar al corrent de les seues obligacions de pagament a aquesta data
  - No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  - No trobar-se en les circumstàncies previstes en l'article 13 de la llei 38/2003, Llei General de Subvencions.
  - El beneficiari no estarà, a data 1 de gener de 2020, en situació d'empresa en crisi entesa, d'acord amb el que s'estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d'exempció per categories, com aquella empresa en la qual concórrega almenys una de les següents circumstàncies:
  a. Si es tracta d'una societat de responsabilitat limitada, quan haja desaparegut més de la meitat de la seua capital social subscrit com a conseqüència de les pèrdues acumulades; és el que succeeix quan la deducció de les pèrdues acumulades de les reserves (i de tots els altres elements que se solen considerar fons propis de la societat) condueix a un resultat negatiu superior a la meitat del capital social subscrit; a l'efecte de la present disposició, «societat de responsabilitat limitada» es refereix, en particular, als tipus de societats esmentats en l'annex I de la Directiva 2013/34/UE (1) i «capital social» inclou, quan siga procedent, tota prima d'emissió;
  b. Si es tracta d'una societat en la qual almenys alguns socis tenen una responsabilitat il·limitada sobre el deute de la societat, quan haja desaparegut per les pèrdues acumulades més de la meitat dels seus fons propis que figuren en la seua comptabilitat; a l'efecte de la present disposició, «societat en la qual almenys alguns socis tenen una responsabilitat il·limitada sobre el deute de la societat» es refereix, en particular, als tipus de societats esmentats en l'annex II de la Directiva 2013/34/UE;
  c. Quan l'empresa es trobe immersa en un procediment de fallida o insolvència o reunisca els criteris establits en el seu Dret nacional per a ser sotmesa a un procediment de fallida o insolvència a petició dels seus creditors;
  d. Quan l'empresa haja rebut ajuda de salvament i encara no haja reembossat el préstec o posat fi a la garantia, o haja rebut ajuda de reestructuració i estiga encara subjecta a un pla de reestructuració.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  IMPORT: El valor nominal del préstec se situarà entre 25.000 i 2.000.000 euros, sense que puga superar la suma de a) el 80% de les despeses elegibles derivades de la inversió en actius materials i immaterials, i b) el 100% de les despeses elegibles respecte als costos d'explotació propis de l'activitat de l'empresa.

  TERMINI/MANCA: De cinc a deu anys, amb un màxim de dos anys de manca.

  COMISSIONS: No s'aplicaran comissions d'obertura ni cancel·lació dels préstecs.

  TIPUS D'INTERÉS: S'obtindrà com a suma del tipus d'interés Euribor a un any, amb límit inferior 0%, i un Marge que es determinarà atenent la qualificació creditícia de l'operació

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es podran presentar ofertes fins que s'esgoten els recursos disponibles segons l'indicat en la convocatòria.
  (DOGV num. 8741, 17/02/2020) i (DOGV num. 8774, 30/03/2020)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  FASE1. PREFACTIBILIDAD:

  - Informe de prefactibilidad. L'IVF facilitarà un enllaç en la seua pàgina web perquè l'empresa puga sol·licitar un informe de prefactibilidad de l'operació de finançament.
  - Juntament amb l'imprés de sol·licitud, el sol·licitant aportarà una declaració responsable en la qual s'indique si es tracta d'una empresa individual, i en aquest cas haurà d'aportar els Comptes anuals individuals depositades en el Registre Mercantil, o si per contra, forma part d'un grup, i en aquest cas s'identificaran les empreses del grup en un organigrama (que inclourà els percentatges de participació de cada societat) i s'aportaran els comptes consolidats
  - La sol·licitud d'informe de prefactibilidad implica l'autorització a l'IVF per a la comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part del sol·licitant.
  - En un termini no superior a 3 dies hàbils el sol·licitant rebrà l'informe per correu electrònic i, sempre que el citat informe siga favorable, se li facilitarà un codi de prefactibilidad que serà necessari per a realitzar la sol·licitud de finançament.
  FASE 2. SOL·LICITUD FINANÇAMENT BONIFICAT:

  Una vegada obtingut l'informe favorable de prefactibilidad, l'empresa emplenarà l'imprés de sol·licitud del finançament bonificat acompanyant la següent documentació:

  - Documentació que acredite que el domicili social o establiment de desenvolupament d'activitat del sol·licitant es troba situat en la Comunitat Valenciana.
  - Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l'empresa sol·licitant, juntament amb la fotocòpia de l'escriptura d'apoderament. A més, s'incorporarà a la sol·licitud la fotocòpia de l'escriptura de titularitat real i l'escriptura de constitució de la societat.
  - Avanç dels estats financers de l'empresa corresponents a l'exercici en curs
  - Comptes anuals dels últims quatre exercicis tancats. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d'un grup d'empreses definit conforme a l'article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant adjuntarà també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims quatre exercicis tancats, fins i tot encara que el grup estiguera exempt de l'obligació de consolidar els seus estats financers.
  - En cas que el sol·licitant siga una pime no auditada però inclosa en un grup empresarial la grandària del qual excedisca els límits que correspon a una petita i mitjana empresa, el sol·licitant aportarà declaració de l'impost de societats dels últims quatre exercicis tancats
  - Informe actualitzat de riscos emés per la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya
  - Memòria tècnica del projecte
  - Compte de pèrdues i guanys previsional corresponent als cinc exercicis posteriors a l'últim exercici tancat en la data de la sol·licitud.
  - Detall d'altres ajudes rebudes i/o sol·licitades, corresponents a les mateixes despeses elegibles, procedents qualsevol administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació del règim d'ajuda al qual s'acull, la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant. Així mateix s'aportarà una relació de totes les ajudes públiques atorgades a l'empara del règim de minimis, encara que corresponguen a despeses elegibles diferents als subvencionats en aquesta convocatòria.
  - Declaració Responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari i compromís exprés del compliment de les obligacions que en cas de resultar beneficiari correspondrien al sol·licitant.

  Impresos associats

  [ANNEX III] SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT LÍNIA IVF - GRAN EMPRESA

  [ANNEX IV.1] DECLARACIÓ AJUDA DE MINIMIS

  [ANNEX IV.2] DECLARACIÓ D'ALTRES AJUDES REBUDES I/O SOL·LICITADES PER A LES MATEIXES DESPESES ELEGIBLES

  [ANNEX VII] DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A SER BENEFICIARI

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud de finançament s'ha de realitzar mitjançant els corresponents formularis d'ompliment electrònic i és obligatòria la presentació en línia a través dels mitjans disponibles en la web de l'IVF, amb signatura i registre electrònic.
  Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant pot utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20752

  Tramitació

  La sol·licitud de finançament s'ha de realitzar mitjançant els corresponents formularis d'ompliment electrònic i és obligatòria la presentació en línia a través dels mitjans disponibles en la web de l'IVF, amb signatura i registre electrònic.
  Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant pot utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - CONVOCATÒRIA d'11 de febrer de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es procedeix a convocar la línia de finançament bonificat «IVF-Gran Empresa».
  - RESOLUCIÓ de 26 de març de 2020 del director general de l'IVF per la qual es modifiquen les convocatòries d'11 de febrer de les línies de finançament bonificat de l' IVF "IVF-autònoms i microempreses", "IVF-pime" i "IVF-gran empresa" i tancament de la linia "IVF-afectats per la Dana de setembre de 2019".
  - RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modifica la convocatòria d'11 febrer de la línia de finançament bonificat «IVF-Gran empresa».
  - CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 19 de maig de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modifica la convocatòria d'11 febrer de la línia de finançament bonificat «IVF-Gran Empresa»

  Llista de normativa

  CONVOCATÒRIA d'11 de febrer de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es procedeix a convocar la línia de finançament bonificat «IVF-Gran Empresa».

  RESOLUCIÓ de 26 de març de 2020 del director general de l'IVF per la qual es modifiquen les convocatòries d'11 de febrer de les línies de finançament bonificat de l' IVF "IVF-autònoms i microempreses", "IVF-pime" i "IVF-gran empresa" i tancament de la linia "IVF-afectats per la Dana de setembre de 2019".

  RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modifica la convocatòria d'11 de febrer de la línia de finançament bonificada «IVF-Gran empresa».

  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de maig de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modifica la convocatòria d'11 febrer de la línia de finançament bonificat «IVF-Gran Empresa».

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.