Detall de Procediment

Ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats per la DANA de setembre de 2019

Codi SIA: 2276816
Codi GUC: 20768
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud: TANCAT
(03-06-2020
03-08-2020)
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Concessió d'ajudes a les explotacions agrícoles i ramaderes afectades pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents que han afectat la Comunitat Valenciana durant els dies 11, 12, 13 i 14 de setembre de 2019, que van causar greus danys tant en les infraestructures agràries com en la capacitat productiva dels cultius.

Requisits

· Presentació d'una sola sol·licitud d'ajuda per explotació. · L'explotació agrària sobre la qual se sol·licita l'ajuda ha d'estar situada en algun dels termes municipals que s'assenyalen en l'annex I del Decret 29/2020, de 28 de febrer, del Consell. · Poden ser objecte d'ajuda les explotacions agràries les parcel·les afectades de les quals no presenten pòlisses emparades en el Pla d'assegurances agràries combinades (Pla 2019), per als danys patits que figuren com no assegurables en el vigent Pla d'assegurances agràries combinades, que són (art. 5.1 del decret regulador): 1. Danys en el clos i/o tancament de recintes o parcel·les 2. Danys en basses per a emmagatzematge d'aigua 3. Neteja, desenrunament, eliminació de grava i altres materials sobrevinguts 4. Reposició de terra per pèrdua de la capa arable 5. Pèrdua definitiva de sòl i de capacitat productiva 6. Pèrdues o danys en bancals, terrasses, murs i altres elements de formació de les parcel·les i de fre de l'erosió 7. Séquies, canals i comportes 8. Conduccions soterrades de canonades 9. Camins d'accés a les diferents parcel·les i instal·lacions 10. Depòsits de combustible o d'un altre tipus 11. Xarxes elèctriques d'alta i baixa tensió, des del transformador al pou o a altres elements de l'explotació 12. Danys en casetes · Així mateix, poden ser objecte d'ajuda les explotacions agràries les parcel·les afectades de les quals presenten una pòlissa d'assegurança agrària les dades de la qual consistisquen en: 1. Danys en el clos i/o tancament de recintes o parcel·les 2. Danys en basses per a emmagatzematge d'aigua · També podran ser objecte d'ajuda els danys anteriorment indicats i que hagen hagut de ser restaurats amb caràcter urgent abans de l'entrada en vigor del decret regulador, sempre que el titular de l'explotació els acredite documentalment de manera fefaent, i que aquesta acreditació permeta l'emissió de l'informe pericial assenyalat en l'article 7.4 del decret regulador. · A l'efecte d'acreditar la titularitat sobre els elements danyats, l'explotació agrícola sobre la qual se sol·licita l'ajuda ha de figurar inscrita en el Registre general de la producció agrícola (REGEPA), l'any 2019. Així mateix, quan es tracte d'explotacions ramaderes que no figuren inscrites en el REGEPA, però si en el Registre general d'explotacions ramaderes (RERA), en aquesta mateixa data, han d'indicar el número RERA. · Aportació d'informe de danys emés per perit col·legiat, en què figuren, com a mínim, els punts assenyalats en l'article 7.4 del decret regulador. · També poden computar-se com a despesa subvencionable, inclòs dins de l'import màxim establit per sol·licitud, els honoraris derivats de l'elaboració de l'informe de valoració de danys, fins a un màxim de 300 euros per sol·licitud, per a la qual cosa els interessats han d'aportar la factura corresponent. · No estar incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari: a) Les que s'assenyalen en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) Queda exclosa la concessió d'ajudes individuals a empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior (article 1.5 del Reglament [UE] núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014). c) Les ajudes no seran aplicables a les empreses en crisis, llevat que l'empresa s'haja convertit en una empresa en crisi a causa de les pèrdues o danys pels quals es concedeixen aquestes ajudes (article 1.6.b.i del Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014).

Interessats

Titulars d'explotacions agrícoles i ramaderes, qualificades com a microempresa o petita empresa o mitjana empresa (PIME), d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, situades en algun dels termes municipals afectats que s'indiquen en l'annex I del Decret, i que hagen patit danys en elements afectes a l'explotació no assegurables en el vigent Pla d'assegurances agràries combinades, enumerats en l'article 5 del Decret. Poden obtindre també la condició de beneficiaris les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, així com les comunitats de béns. En tots aquests casos, han de fer-se constar expressament, tant en la sol·licitud com en l'ordre de concessió, els compromisos assumits per cada membre, així com l'import de subvenció aplicable a cada un, que tindran igualment la condició de beneficiaris.

Normativa del procediment

 • Decret 64/2020, de 22 de maig, del Consell, de modificació del Decret 29/2020, de 28 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries per la DANA de setembre de 2019.
 • Decret 29/2020, de 18 de febrer, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores i del procediment de concessió i pagament de les ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre els dies 11 i 14 de setembre de 2019.
 • Resolució de 24 d'agost de 2021, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'atorguen subvencions de les que preveu el Decret 29/2020, de 28 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats per la DANA de setembre de 2019 ( DOGV núm. 9184, de 29/09/2021).
 • Correcció d'errors de la Resolució de 24 d'agost de 2021, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'atorguen subvencions de les previstes en el Decret 29/2020, de 28 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats per la DANA de setembre de 2019 (DOGV núm. 9195, de 15.10.2021).
 • Resolució de 2 d'octubre de 2021, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'atorguen subvencions de les que es preveuen en el Decret 29/2020, de 28 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats per la DANA de setembre de 2019
 • Resolució de 9 de novembre de 2021, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'atorguen subvencions de les que preveu el Decret 29/2020, de 28 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats per la DANA de setembre de 2019 (DOGV núm. 9231 / 09.12.2021).
 • Resolució de 15 de desembre de 2021, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'atorguen subvencions de les que preveu el Decret 29/2020, de 28 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats per la DANA de setembre de 2019 (DOGV núm. 9254 / 12.01.2022).
 • Resolució de 13 de desembre de 2021, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'atorguen subvencions de les que preveu el Decret 29/2020, de 28 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats per la DANA de setembre de 2019 (DOGV núm. 9256 / 14.01.2022).
 • Resoluciió de 29 de setembre de 2022, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'atorguen les subvencions previstes en el Decret 29/2020, de 28 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats per la DANA de setembre de 2019 (DOGV Num. 9477 / 24.11.2022).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos comptats a partir de l'entrada en vigor del Decret 64/2020, de 22 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 29/2020, de 28 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats per la DANA de setembre de 2019. (DOGV 8825, 02.06.2020).

Documentació

· La sol·licitud d'ajuda s'ha de presentar d'acord amb el model normalitzat publicat en la Guia PROP. Amb la finalitat de poder atendre els possibles dubtes que puguen sorgir a l'hora d'omplir l'imprés de sol·licitud o la documentació que s'haja d'adjuntar, s'ha habilitat la següent adreça de correu electrònic seoag_ayudasdana@gva.es · Només es pot presentar una sol·licitud d'ajuda per explotació. · Informe de danys emés per perit o perita col·legiada, en què, com a mínim, ha de figurar: a) Identitat de l'explotació, del seu titular, així com del perit o perita col·legiada. b) Identificació dels danys d'acord amb la tipologia que figura en l'article 5 del Decret, amb el desglossament dels imports parcials de cada tipus de mal a nivell de referència del Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC), i identificació, així mateix, de la situació dels elements que han patit els danys mitjançant plans o croquis procedents del Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC). c) Valoració econòmica total dels danys descrits en l'apartat anterior, tenint present el que estableix l'article 6.3 del Decret. d) Determinació de la relació causal amb els successos que preveu l'Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell. · Si escau, acreditació de les actuacions realitzades amb caràcter d'urgència abans de l'entrada en vigor del Decret i que figuren en l'informe del perit o perita col·legiada. · En el seu cas, si s'han sol·licitat com a despeses subvencionables els honoraris del perit o perita col·legiada que ha efectuat la valoració, s'ha d'aportar la factura corresponent. · Aportació de l'imprés de domiciliació bancària degudament omplit. · Aportació del model de representació per a la realització per mitjans telemàtics dels procediments d'ajudes del Decret 29/2020, de 28 de febrer, del Consell, si és el cas. · Per a les entitats associatives: a) Entitats sense personalitat jurídica: Còpia del CIF, poder notarial del representant o qualsevol altre document admissible en dret que el justifique, i declaració on figuren els compromisos assumits per cada un dels integrants de l'entitat associativa. b) Entitats amb personalitat jurídica: Còpia de: CIF, escriptura de constitució de l'entitat, poder notarial del representant i NIF d'aquest o qualsevol altre document admissible en dret que el justifique. · El formulari de sol·licitud incorpora la informació següent: a) L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat pel sol·licitant per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica. Si no està autoritzat, el sol·licitant ha d'aportar la documentació acreditativa corresponent. b) La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització de l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament la informació següent: b-1) Dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal. b-2) Dades d'inscripció de l'explotació agrària en el Registre general de la producció agrària (REGEPA), l'any 2019, i, en el cas d'explotació ramadera, en el Registre d'explotacions ramaderes (RERA). b-3) Comprovació de l'existència de pòlissa d'assegurança de l'explotació en el Pla d'assegurances agràries, per a l'any 2019. b-4) Dades d'estar al corrent de les seues obligacions davant de la Seguretat Social. No obstant això, si el sol·licitant desitja oposar-s'hi, és imprescindible que indique en la sol·licitud la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'hi oposa, el sol·licitant queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. c) Declaracions responsables: c-1) Declaració responsable en què el sol·licitant declara que la informació i documentació aportada amb la sol·licitud són veraces. c-2) Quan la sol·licitud corresponga a una persona jurídica, declaració responsable assenyalant que compleix amb els requisits per a ser qualificada de microempresa, petita o mitjana empresa, segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió. c-3) Declaració responsable de ser perceptor d'altres ajudes públiques o indemnitzacions per a la mateixa finalitat de l'ací sol·licitada. c-4) Declaració responsable de compliment de l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c-5) Declaració responsable que l'explotació agrària sol·licitant no està subjecta a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior (article 1.5 del Reglament [UE] núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014). c-6) Declaració responsable que l'explotació agrària sol·licitant no era una empresa en crisi, abans que tingueren lloc els motius que han causat les pèrdues o els danys pels quals es concedeixen aquestes ajudes (article 1.6.b.i del Reglament [UE] núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014). c-7) La persona signant està autoritzada per a signar aquest document. c-8) Declaració responsable de complir amb l'obligació d'informar els tercers les dades de caràcter personal dels quals s'aporten en el procediment administratiu derivat d'aquest escrit, de la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria, així com del seu tractament per part d'aquesta.

Forma presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local, sempre que s'haja subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:
Telemàtica
Les persones físiques poden presentar la sol·licitud, degudament omplida i signada, en les oficines de coordinació de la postemergència habilitades per la Generalitat o, si és el cas, en les oficines habilitades per la Generalitat en els ajuntaments, o bé telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/proc=20768. Les persones jurídiques obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/proc=20768. Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud s'han d'efectuar per mitjà de l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536. Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir-hi telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. Instrucció: Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es procedirà a l'inici de la instrucció del procediment. Les oficines de coordinació de la postemergència recopilaran tota la documentació presentada i procediran a verificar, en primera instància, que les parcel·les que figuren en la sol·licitud se situen en la zona afectada pel temporal en els municipis que recull l'annex I del decret regulador de les ajudes. En una segona fase de la instrucció, es verificarà que la sol·licitud d'ajuda va acompanyada de la documentació necessària per a iniciar la seua tramitació administrativa. Si la sol·licitud i/o documentació presentada estiguera incompleta o defectuosa, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies, aporte la documentació necessària o esmene els defectes observats, de conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'advertiment que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la prèvia notificació de la resolució en els termes que estableix l'article 21 de la Llei esmentada. 2. Resolució i pagament: Una vegada completada la documentació, es donarà trasllat a la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de la totalitat de la documentació aportada, amb la finalitat que es procedisca a la valoració i quantificació de les ajudes, així com l'emissió de la resolució de concessió i pagament, i posterior notificació als beneficiaris. Correspon a la persona titular de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca dictar la resolució de concessió i pagament, l'anul·lació o el reintegrament de les subvencions regulades en aquest decret. La resolució, amb l'especificació dels noms dels beneficiaris i les ajudes econòmiques que els corresponguen, es notificarà als sol·licitants mitjançant la publicació en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'agricultura. Aquesta publicació substituirà la notificació, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en matèria de procediment administratiu.

òrgans de tramitació

La Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Organismes

Termini màxim

S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds de les ajudes, comptats a partir de la data de finalització del termini de sol·licitud d'aquestes, les quals s'entendran desestimades si, transcorregut aquest termini, no s'ha emés la resolució corresponent.

Observacions

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar un recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

La persona titular de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Organismes

Quantia i cobrament

.En les explotacions agràries les parcel·les afectades de les quals no presenten pòlisses emparades en el Pla d'assegurances agràries combinades (Pla 2019), es concedirà una ajuda de fins al 35 % dels danys valorats en l'informe emés per un perit o perita col·legiada, d'acord amb el que s'estableix en l'article 5.1 del decret regulador. · Així mateix, per a les explotacions agràries, les parcel·les afectades de les quals presenten una pòlissa d'assegurança agrària, i els danys de les quals consistisquen en danys en el clos o tancament de recintes o parcel·les, i/o danys en basses per a emmagatzematge d'aigua, es concedirà una ajuda de fins al 35 % dels danys valorats en l'informe emés per un perit o perita col·legiada. · L'import màxim d'ajuda serà de fins a 8.000 EUR per sol·licitud. · L'import de l'ajuda es calcularà amb base en l'informe pericial que preveu l'article 7.4 del decret regulador, sobre valoracions netes dels danys, sense incloure l'impost sobre el valor afegit (IVA) o qualsevol altre tribut aplicable. · Quan l'import total de les subvencions assignades als beneficiaris supere la quantia màxima establida en la convocatòria, es procedirà a la reducció proporcional de la subvenció dels sol·licitants fins a l'esgotament del crèdit existent. · El conjunt de subvencions o ajudes procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, per a la mateixa finalitat, hauran de respectar les regles d'acumulació que estableix l'article 8 del Reglament (UE) 702/2014, de 25 de juny de 2014, i no podran superar el límit que estableixen els apartats 9 i 10 de l'article 25 del reglament esmentat.