Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beca per a la realització de pràctiques professionals en el Servei de Verificació dels Fons Comunitaris de la Direcció General de Fons Europeus.

  Objecte del tràmit

  Convocar la concessió -en règim de concurrència competitiva- d'una beca per a completar la formació de joves titulats universitaris, mitjançant la realització de pràctiques professionals en matèries relacionades amb el seguiment i la verificació dels programes operatius CV 2014-2020 FEDER, FSE i POEJ.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones sol·licitants de la beca han de reunir, en la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

  Requeriments

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la condició de nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció.

  b) No tindre més de 35 anys.

  c) Estar en possessió d'una de les titulacions universitàries següents, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis:

  - Llicenciatura o grau en Dret
  - Llicenciatura o grau en Economia
  - Llicenciatura o grau en Administració i Direcció d'Empreses
  - Llicenciatura o grau en Gestió i Administració Pública

  d) No haver gaudit de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

  e) No trobar-se en cap dels supòsits de prohibició per a obtindre la condició de persona beneficiària, establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'ha d'acreditar per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

  f) No patir cap malaltia o tindre una diversitat funcional que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i al normal desenvolupament de les pràctiques professionals.

  No podran optar a aquestes beques les persones que, en la data de publicació de la convocatòria, ja estiguen gaudint d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, excepte en els casos següents:
  a) Que es concórrega a la mateixa beca que ja s'està gaudint perquè l'ha obtinguda en una convocatòria anterior.
  b) Que falten menys de dos mesos per a finalitzar la beca de la qual ja gaudeixen les persones sol·licitants, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  La quantia bruta mensual de la beca serà de 1.088,43 euros. Sobre aquest import s'ha de practicar la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i també la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i la resta de normativa aplicable.

  PAGAMENT
  - L'import s'abonarà per mensualitats vençudes, amb la prèvia certificació d'un satisfactori nivell de dedicació i aprofitament.
  - En el cas que, una vegada concedida la beca, algun període de desenvolupament de les pràctiques no es realitze durant un mes complet i implique una meritació econòmica a favor del beneficiari/ària inferior al que correspon a un mes natural, la prestació econòmica serà proporcional a aquest període. En aquests supòsits es garantirà, en tot cas, el dret de la persona interessada a l'audiència.
  - A la finalització del període de durada de les beques, i en el termini màxim de 30 dies, les persones beneficiàries hauran d'entregar una memòria sobre les activitats realitzades i els coneixements adquirits. L'entrega de la memòria i l'informe favorable posterior per part de la direcció tècnica seran condicions indispensables per al pagament de l'import de l'últim mes del període de durada de les beques.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

  EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

  El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 de juny al 29 de juny de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les persones aspirants a obtindre la beca han de presentar, exclusivament per via electrònica, la seua sol·licitud i el currículum de manera completa segons els models normalitzats que estaran disponibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es.
  Amb la finalitat de reduir càrregues administratives a les persones interessades, a la sol·licitud i el currículum no cal adjuntar cap documentació.
  2. En omplir aquests formularis, s'obtindrà l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de manera automàtica a partir de la informació aportada en aquest.
  3. La sol·licitud incorpora:
  a) Una declaració responsable mitjançant la qual el sol·licitant manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades recollides en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídiques, que disposa de la documentació que així ho acredita i que queda a la disposició de la Direcció General de Fons Europeus per a la comprovació, el control i la inspecció, si escau.
  b) Una autorització perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.
  c) Una indicació que les dades de caràcter personal contingudes en aquest podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la persona titular responsable d'aquest, en l'ús de les funcions pròpies que tinga atribuïdes, i en l'àmbit de les seues competències. Al seu torn, s'informa els interessats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 298, 14.12.1999).

  Les persones sol·licitants que hagen sigut seleccionades per a la fase d'entrevista hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el termini que determine l'òrgan instructor.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum, s'ha de fer clic en la icona "Tramitar amb certificat". Per a poder fer la presentació electrònica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica, mitjançant el certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o del DNI electrònic.
  Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si voleu fer canvis, haureu de tornar a presentar una sol·licitud nova. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, podeu connectar-vos a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades".

  - Hi ha un correu d'assistència tècnica: generalitat_ en_red@gva.es, destinat a solucionar qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica de la sol·licitud:

  1. Si la sol·licitud i el currículum no reuniren els requisits indicats en les bases i en la convocatòria, o no es presente aquest últim, es requerirà la persona interessada, perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, esmene o acompanye els documents preceptius. Si no ho fera, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud prèvia resolució dictada a aquest efecte.

  2. Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió avaluadora, que elevarà la proposta motivada de resolució a la persona titular de la Direcció General de Fons Europeus.

  3. Si, després de l'acreditació dels mèrits, poguera desprendre's que alguna de les persones sol·licitants no reuneix la totalitat dels requisits exigits, se li requerirà l'acreditació de tals requisits. En cas que no s'acrediten en el termini que s'establisca, quedarà exclosa del procés, amb el previ tràmit d'audiència i la indicació de les inexactituds o falsedats detectades, formulades per la persona sol·licitant, sense perjudici de la responsabilitat en què incórrega.

  4. La resolució de concessió de la beca convocada serà dictada per delegació, per la persona titular de la Direcció General de Fons Europeus.

  5. La resolució de concessió de la beca es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicació tindrà els efectes de notificació d'acord amb el que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució que es dicte posa fi a la via administrativa -conforme a l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques- i, en contra, s'hi pot interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que la va dictar -en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques- o un recurs contenciós administratiu, davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de 2 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb el que disposen els articles 46 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici de la interposició, per part de les persones interessades, de qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20774

  Inici
 • Informació complementària

  Les pràctiques professionals de les persones adjudicatàries de les beques es duran a terme en les dependències del Servei de Verificació dels Fons Comunitaris de la Direcció General de Fons Europeus de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

  Criteris de valoració

  Els mèrits de les persones candidates es valoraran d'acord amb els següents criteris, que permetran aconseguir un màxim de 34 punts dels quals 27 punts corresponen a la puntuació màxima dels apartats a al f, i 7 punts corresponen a la puntuació màxima per l'apartat g, entrevista/prova:

  a) Expedient acadèmic: fins a un màxim de 10 punts. La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la «nota mitjana ponderada», i donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts, d'acord amb l'escala següent:
  - Nota mitjana 5: 5 punts
  - Nota mitjana 6: 6 punts
  - Nota mitjana 7: 7 punts
  - Nota mitjana 8: 8 punts
  - Nota mitjana 9: 9 punts
  - Nota mitjana 10: 10 punts
  Quan la ponderació s'haja realitzat amb un sistema de puntuació de 0 a 4, s'aplicarà el que disposa el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, o per la normativa que els substituïsca. No obstant això, es recomana aportar una certificació en què conste la nota ponderada entre 5 i 10 punts.

  b) Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió de les beques convocades es valoraran amb un màxim de 3 punts, atenent l'escala següent:
  -Doctor/a: 2 punts.
  -Màster universitari oficial: 0,50 punts.
  -Altres llicenciatures o graus: 1 punt.
  -Diplomatures o tècnic/a superior de Formació Professional, Arts Plàstiques i Disseny, o tècnic/a superior d'Esports: 0,50 punts.

  c) Coneixements de valencià: fins a un màxim de 2,50 punts.
  1r. Només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, conformement a cada nivell superat d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües i es puntuarà exclusivament el nivell més alt acreditat:
  - A1: 0,16 punts
  - A2: 0,32 punts
  - B1: 0,48 punts
  - B2: 0,64 punts
  - C1: 0,80 punts
  - C2: 1 punt

  2n. Les següents especialitats en coneixement de valencià es valoraran cada una amb 0,50 punts addicionals: - Especialitat de Correcció de Textos: 0,50 punts. - Especialitat en Llenguatge als Mitjans de Comunicació: 0,50 punts. - Especialitat en Llenguatge Administratiu: 0,50 punts.

  d) Coneixement d'idiomes de la Unió Europea: fins a un màxim de 3,50 punts.
  1r. Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,20 punts. Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat a d'aquest article no es podrà computar també en aquest apartat.
  2n. Altres idiomes cooficials de la Unió Europea: de 0 a 1 punt. Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats. Es valorarà cada nivell superat amb 0,10 punts.

  e) Coneixements addicionals: fins a un màxim de 6 punts.
  1r. Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts, i es computarà 0,10 per cada mes complet treballat.
  2n. Cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts, atenent els criteris que s'exposen a continuació. Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de durada igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, conformement a l'escala següent:
  - De 200 o més hores: 3,00 punts.
  - De 100 o més hores: 2,00 punts.
  - De 75 o més hores: 1,50 punts.
  - De 50 o més hores: 1,00 punt.
  - De 25 o més hores: 0,50 punts.
  - De 15 o més hores: 0,20 punts.
  Els cursos als quals haja assistit la persona interessada, o que aquesta haja impartit, han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran només una vegada, amb independència que s'haja cursat o impartit en successives edicions el mateix curs. En cap cas es puntuaran en aquest subapartat els cursos de valencià i d'idiomes.

  f) Altres mèrits: fins a un màxim de 2 punts.
  Es concedirà fins a un màxim de 2 punts per als següents mèrits, sempre que no siguen requisit ni es troben inclosos en la resta d'apartats d'aquest article, i es troben degudament acreditats.
  1r. La publicació d'articles especialitzats en revistes de reconegut prestigi, d'àmbit autonòmic, nacional o internacional, així com de llibres monogràfics, es valorarà amb un màxim de 0,50 punts, sempre que es tracte d'articles o llibres relacionats amb l'objecte de les beques convocades, i es computarà de la manera següent:
  - Llibres: 0,50 punts.
  - Capítols de llibres: 0,25 punts.
  - Articles: 0,10 punts.
  2n. El coneixement d'idiomes no comunitaris es valorarà amb un màxim de 0,50 punts, a raó de 0,10 punts per cada nivell superat. A aquest efecte, únicament s'admetrà la seua acreditació per mitjà de títols expedits per l'escola oficial d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats.
  3r. Els cursos de formació a què haja assistit o haja impartit la persona interessada, que estiguen vinculats a les matèries que constitueixen l'objecte de les titulacions admeses per a concórrer a la convocatòria, així com aquells sobre coneixements d'aplicacions informàtiques d'anàlisi documental o de gestió de bases de dades, podran ser valorats amb un màxim de 0,50 punts, que es computaran de la manera següent:
  - Cursos de 50 o més hores: 0,50 punts.
  - Cursos de 25 o més hores: 0,25 punts.
  - Cursos de 15 o més hores: 0,10 punts.
  Els cursos als quals haja assistit la persona interessada, o que aquesta haja impartit, han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran només una vegada, amb independència que s'haja cursat o impartit en successives edicions el mateix curs.

  g) Entrevista/prova: fins a un màxim de 7 punts.
  Les persones sol·licitants que hagen obtingut les 15 millors puntuacions seran convocades a una entrevista que versarà sobre la seua formació, la seua trajectòria acadèmica i professional, i els seus coneixements entorn de les matèries relacionades amb l'objecte de les beques a les quals concorren. L'entrevista podrà ser valorada amb un màxim de 7 punts, i el resultat se sumarà a la puntuació obtinguda per cada aspirant en els apartats anteriors d'aquest barem, a fi d'obtindre, com a resultat, la puntuació final del procés de selecció.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/2009).
  - ORDRE 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II de les beques de pràctiques professionals del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la cessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/2011)
  - ORDRE 7/2017, de 9 d'agost, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques de pràctiques professionals en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (DOGV núm. 8116, de 30.08.2017)
  - RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoca una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Fons Europeus.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, (DOCV 6097, de 08/09/2009)

  Vegeu l'ORDRE 17/2011, (DOCV núm. 6521, de 16/05/2011)

  Vegeu l'ORDRE 7/2017, (DOGV núm. 8116, de 30.08.2017)

  RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoca una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Fons Europeus.

  Llistat de seguiment

  Baremació llistats provisionals beques Convocatòria Resolució 20/02/2020 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

  Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat).

  Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat.

  Llistat de puntuacions després de la comprovació de la documentació acreditativa dels mèrits i llistat d'aspirants convocats a entrevista

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.