Detall de Procediments

Habilitació de centres formatius per a impartir cursos formatius referents a instal·lacions de protecció contra incendis. Modificació, cessament (baixa), comunicació d'inici i de fi de cursos, memòria anual. Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Habilitació de centres formatius per a impartir cursos formatius referents a instal·lacions de protecció contra incendis. Modificació, cessament (baixa), comunicació d'inici i de fi de cursos, memòria anual. Indústria.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar:

  1) La presentació de la declaració responsable necessària per a l'OBTENCIÓ, PER CENTRES FORMATIUS, DE L'HABILITACIÓ PER A IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓ REFERENTS A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS per a obtindre la qualificació com a personal operari per a sistemes de protecció contra incendis, d'acord amb el punt 4t de l'apartat 3.c) de l'Annex III del Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.

  Aquesta declaració:

  - Ha de realitzar-se prèviament a l'exercici de l'activitat en el territori de la Comunitat Valenciana, davant l'òrgan directiu competent en matèria d'indústria de la Conselleria amb competències en eixa matèria.

  - Des del moment de la seua presentació habilita per a l'exercici de l'activitat en la Comunitat Valenciana per temps indefinit, sempre que es continuen complint els requisits establits en la normativa vigent i sense perjudici de les posteriors comprovacions que puga realitzar l'Administració competent.

  - En ella, la persona titular del centre, o el seu representant legal, manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix els requisits establits per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es comprometen a mantindre el seu compliment durant el període de temps inherent a aquest exercici.


  2) I posteriorment:

  - En el seu cas, la presentació de la declaració responsable necessària per a comunicar tant les MODIFICACIONS que es produïsquen en relació amb les dades prèviament declarades, com el CESSAMENT (baixa) de l'activitat del centre formatiu.

  - La presentació de la COMUNICACIÓ D'INICI I DE FI DE CURSOS DE FORMACIÓ per a l'obtenció de la qualificació com a personal operari per a sistemes de protecció contra incendis.

  - La presentació de la MEMÒRIA ANUAL de les activitats formatives realitzades a la província on radiquen les instal·lacions del centre de formació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones (físiques o jurídiques), o els seus representants, titulars de centres de formació en què desitgen impartir els cursos indicats en l'objecte d'este tràmit i complisquen els requisits que s'assenyalen a continuació.

  Requeriments

  - Aquests centres hauran de complir els requisits establits en la Resolució de la Direcció General competent en matèria d'Indústria, per la qual es regula l'habilitació d'entitats per a impartir cursos de formació conduents a l'obtenció de la qualificació com a personal operari per a sistemes de protecció contra incendis, d'acord amb el punt 4t de l'apartat 3.c) de l'Annex III del Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, i amb la Guia Tècnica d'aplicació de l'aquest Reglament, elaborada pel Ministeri competent en matèria d'Indústria.

  - Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any, d'acord amb el que s'indica a continuació:

  A) Per a l'HABILITACIÓ: la declaració responsable ha de presentar-se AMB CARÀCTER PREVI a l'inici de l'activitat del centre formatiu.

  B) En cas de MODIFICACIÓ o CESSAMENT (baixa): la declaració responsable ha de presentar-se en el TERMINI DE 15 DIES des que es produïsca la modificació o el cessament de l'activitat.

  C) La comunicació d'INICI d'un curs: amb una ANTELACIÓ MÍNIMA DE 15 DIES al d'inici del curs de formació.

  D) La comunicació de FI d'un curs amb la relació d'alumnes que l'han superat: en el TERMINI DE 10 DIES des de la finalització del curs de formació.  E) MEMÒRIA de les activitats formatives realitzades en la respectiva província: ANUALMENT dins del PRIMER TRIMESTRE de l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  * IMPORTANT: opció vàlida només per a persones físiques (article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre)


  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20779

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1) Tant per a l'HABILITACIÓ, la MODIFICACIÓ o el CESSAMENT (baixa), haurà de presentar-se (telemàtica o presencialment, segons siga procedent, i marcant l'opció corresponent):

  - DECLARACIÓ RESPONSABLE (marcant en ella l'opció que corresponga), segons model normalitzat, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat DECINPIN.


  2) En cas d'INICI d'un CURS haurà de presentar-se (telemàtica o presencialment, segons siga procedent):

  - COMUNICACIÓ d'INICI del curs de formació, detallant les dates i horaris del mateix i la relació d'alumnes/as, utilitzant per a això el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i està també disponible en el tràmit telemàtic, denominat NOTICPCI.


  3) FINALITZAT un CURS haurà de presentar-se (telemàtica o presencialment, segons siga procedent):

  - COMUNICACIÓ de FI del curs amb la relació d'alumnes/as que l'han superat, segons model normalitzat, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat NOTFCPCI.


  4) MEMÒRIA ANUAL

  Els centres de formació habilitats hauran de PRESENTAR ANUALMENT, dins del PRIMER TRIMESTRE de l'any, UNA MEMÒRIA de les activitats formatives realitzades en aqueixa província, especificant la metodologia d'ensenyament utilitzat (presencial, semi-presencial,etc.), així com el professorat encarregat de la seua impartició i llistat d'alumnes/as que han superat els programes formatius.
  * Nota: NO existeix model normalitzat de memòria anual.

  Impresos associats

  [DECINPIN] DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A CENTRES DE FORMACIÓ D'OPERARIS D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

  [NOTICPCI] NOTIFICACIÓ INICI CURS DE SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

  [NOTFCPCI] NOTIFICACIÓ FÍ DE CURS DE SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.