Detall de Procediment

Aportació d'estudi previ arqueològic en obres o intervencions en jaciments arqueològics subaqüàtics

Codi SIA:: 2278134
Codi GVA:: 20814
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquest tràmit permet l'aportació per via telemàtica d'un estudi previ arqueològic que determine la possible afecció arqueològica en aquelles obres o intervencions que, podent tindre incidència en el patrimoni arqueològic es projecten en àmbits en els quals es presumisca amb fonament l'existència de restes arqueològiques i no es troben catalogats com a Àrees de Vigilància Arqueològica, i allí on s'hagen produït troballes casuals

Requisits

Requisits

Per a poder aportar documentació a través d'aquest tràmit telemàtic, s'han de complir els requisits següents: - La persona interessada (física o jurídica) ha de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic) o certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) o els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'hi admeten tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados - Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat Si no supereu la validació del certificat, heu de posar-vos en contacte amb l'organisme emissor d'aquest. - En el cas que es presente un certificat digital de persona física i s'actue en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica. La informació relativa a aquest registre està disponible: . En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp . I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona promotora haurà d'aportar, un estudi previ arqueològic que determine la possible afecció arqueològica de les obres o intervencions i que propose, si és el cas, les cauteles tècniques a adoptar.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Formularis documentació

En l'estudi previ es farà constar com a mínim: a) Descripció del projecte tècnic d'obres amb identificació del seu títol, objecte, autoria i data de redacció. b) Impacte de les obres previstes sobre el patrimoni arqueològic. c) Municipi en què es desenvolupen les obres i qualificació urbanística o territorial de l'àmbit d'actuació. d) Dades del solar o edificació i el seu entorn i la seua relació amb el patrimoni arqueològic. e) Proposta d'actuació arqueològica, si és el cas. f) Documentació gràfica, que haurà de comprendre un pla de localització de l'àmbit de l'actuació, un pla de la planta i de les seccions que poden afectar elements patrimonials i que comprenguen tant l'estat actual com el previst en el projecte d'obres, així com tota la documentació tècnica precisa que reflectisca la seua incidència en el subsòl. g) Acreditació de la competència del personal tècnic que subscriu l'estudi previ, que serà la mateixa que l'exigida per a l'execució d'actuacions arqueològiques. h) Si és el cas, proposta de cauteles tècniques arqueològiques a adoptar.

Presentació

Presentació

Telemàtica
L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot fer-se TELEMÀTICAMENT. Fent clic en l'enllaç directe que s'acaba d'indicar o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre (que també estarà disponible en l'àrea personal de la persona sol·licitant, a la qual es pot accedir des de la web de la Generalitat: Web de la Generalitat > Àrea personal, o des de la vostra seu electrònica: Web de la Generalitat > Seu electrònica > Accés a l'àrea personal). La persona interessada s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada. Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntaran els documents electrònics que hàgeu d'aportar. Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podreu imprimir-ne una còpia. La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert i serà analitzada pel personal del Servei de Promoció de l'Esport i Activitat Física, que procedirà en conseqüència. En les zones arqueològiques, en els espais de protecció arqueològica i en les àrees de vigilància arqueològica no caldrà aportar l'esmentat estudi previ, i s'haurà de realitzar, en els supòsits anteriorment exposats, una actuació arqueològica.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa