Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de set beques de la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials.

  Objecte del tràmit

  Realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials, vinculades a la planificació i coordinació d'infraestructures i centres del sistema públic de serveis socials.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones que, al final del termini de presentació de sol·licituds, reunisquen els requisits que s'indiquen en l'apartat següent.

  Requeriments

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un Estat membre de la Unió Europea. Els qui no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar estar en possessió del nivell C1 d'espanyol, mitjançant diploma expedit per l'Institut Cervantes o per les Escoles Oficials d'Idiomes espanyoles.
  b) No ser major de 35 anys.
  c) Estar en possessió de la titulació de llicenciatura o grau universitari de les àrees de coneixement d'arquitectura, enginyeria, geografia, dret i economia o afins, o de formació professional de les famílies d'edificació i obra civil i instal·lació i manteniment, que haja sigut expedida o homologada per les institucions competents en titulacions acadèmiques.
  d) No haver gaudit de beques de pràctiques professionals atorgades en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  e) No trobar-se incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat.
  f) Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les pràctiques professionals.
  g) Estar en possessió del Nivell C1 o mitjà de valencià, que s'acreditarà amb qualsevol dels certificats homologats o emesos d'acord amb el que estableix l'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La dotació econòmica inicial de cadascuna de les beques serà 1.067,15 € mensuals., sobre aquest import s'haurà de practicar la retencions corresponents.
  L'import de cada beca s'abonarà per mensualitats vençudes, prèvia expedició, per part de la persona titular de la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials, d'una certificació que acredite un satisfactori nivell de dedicació i aprofitament..
  L'import de cada beca s'abonarà per mensualitats vençudes, previ certificat en el qual es faça constar que s'han realitzat les activitats encarregades d'acord amb la fi que justifica la concessió de la beca per part de la persona titular de la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8858 de 16/07/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En la sol·licitud s'ha d'especificar la beca a la qual s'opta i s'ha de presentar el currículum de manera completa segons els models normalitzats que estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, www.sede.gva.es, a fi de poder obtindre l'autobaremació inicial dels mèrits al·legats en el currículum.
  - Els dos documents seran accessibles des de la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, en l'apartat corresponent a la conselleria convocant.
  Amb la finalitat de reduir les càrregues administratives a les persones interessades, juntament amb la sol·licitud i el currículum, els sol·licitants, en el moment de presentar la instància, no han de presentar la documentació justificativa dels mèrits que han al·legat.

  Les persones sol·licitants que hagen sigut seleccionades per a la fase d'entrevista han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits que detallen en el currículum quan acudisquen a realitzar-la.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les sol·licituds que es presenten les valorarà una comissió avaluadora, les persones amb les 10 millors puntuacions seran entrevistades i, finalment, la comissió elevarà una proposta motivada de resolució a la persona titular de la direcció general.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de les beques que es dicte posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20833

  Tramitació

  Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, us recomanem que accediu a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal.
  En cas que continueu amb problemes, podeu enviar un correu a: generalitat_en_red@gva.es
  El suport d'incidències d'aquest correu està operatiu de 8.00 h a 18.30 h, de dilluns a dijous, i el divendres de 8.00 h a 15.00 h.

  Informació adicional

  Les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica, en la seu electrònica de la Generalitat www.sede.gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  L'obtenció d'una beca en el marc d'aquestes bases és incompatible amb l'acompliment de les activitats pròpies de qualsevol altra beca o ajuda, així com amb la realització d'una altra activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l'objecte i la dedicació de la beca obtinguda, o que impedisca el compliment de les obligacions derivades del normal desenvolupament d'aquesta.
  La persona beneficiària ha de comunicar a l'òrgan concedent, tan prompte com es conega, l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen l'activitat subvencionada.

  Criteris de valoració

  a) Expedient acadèmic. Fins a un màxim de 13 punts.
  1r. La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada i donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts, i es tindran en compte en aquesta nota mitjana dos decimals.
  Quan la ponderació s'haja realitzat amb un sistema de puntuació de 0 a 4, s'aplicarà el que disposa l'apartat 13.4 i 5 de l'article primer del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, o per la normativa que els substituïsca.
  2n. Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió de les beques convocades, fins a un màxim de 3 punts, atenent l'escala següent:
  · Altres llicenciatures o graus o diplomatures: 1 punt.
  · Postgrau de 300 o més hores en matèries relacionades amb l'objecte de la beca: 0,5 punts.
  · Màster en matèries relacionades amb l'objecte de la beca: 0'5 punts.
  · Doctorat en matèries relacionades amb l'objecte de la beca: 2 punts.
  b) Coneixements de nivell superior de valencià: 1 punt.
  Només es valorarà el certificat de nivell superior de valencià expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o bé el certificat de nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües expedit per escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat.
  c) Coneixement d'idiomes de la Unió Europea. Fins a un màxim d'1 punt.
  Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,20 punts.
  Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, les universitats, els ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat A.2 no es podrà computar també en aquest apartat.
  d) Coneixements addicionals: fins a un màxim de 6 punts.
  d.1) Experiència professional relacionada directament amb les àrees de coneixement objecte de la beca, fins a 2 punts, i es computarà 0,10 per cada mes complet treballat.
  d.2) Cursos de formació, fins a un màxim de 4 punts, atenent els criteris que s'exposen a continuació.
  Es valoraran els cursos de formació, ampliació i perfeccionament vinculats a les matèries objecte de la beca a la qual opta, de duració igual o superior a 15 hores, que s'hagen cursat o impartits d'acord amb l'escala següent:
  a) De 200 o més hores: 3,00 punts.
  b) De 100 o més hores: 2,00 punts.
  c) De 75 o més hores: 1,50 punts.
  d) De 50 o més hores: 1,00 punt.
  e) De 25 o més hores: 0,50 punts.
  f) De 15 o més hores: 0,20 punts.
  Els cursos, com a assistent o docent, han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran una sola vegada, amb independència d'haver sigut cursat o impartit en successives edicions el mateix curs. En cap cas es puntuaran en aquest subapartat ni en l'apartat C anterior els cursos de valencià ni d'idiomes.
  e) Altres mèrits. Fins a un màxim de 2 punts.
  Es concediran fins a un màxim de 2 punts per als cursos de formació o la participació de programes o activitats de voluntariat social en matèries relacionades amb les competències de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a què haja assistit o que haja impartit la persona interessada.

  Els cursos es podran valorar amb un màxim d'un punt, que es computarà de la manera següent:
  - Cursos de 50 o més hores: 0,50 punts.
  - Cursos de 25 o més hores: 0,25 punts.
  - Cursos de 15 o més hores: 0,10 punts.
  La participació en programes o activitats de voluntariat es podran valorar amb un màxim d'un punt, per a la qual cosa es computarà amb 0,10 punts cada mes complet de participació.

  Aquests cursos han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts i es valoraran una sola vegada, amb independència d'haver sigut cursats o impartits en successives edicions el mateix curs.
  f) Entrevista
  Els candidats i candidates que siguen convocats en aquesta fase realitzaran una entrevista presencial en el lloc i l'hora que determine la comissió avaluadora. La citació de les persones aspirants a les beques es realitzarà en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en Internet.

  L'entrevista versarà sobre la seua formació, la trajectòria acadèmica i professional, i els seus coneixements sobre les matèries relacionades amb l'objecte de les beques convocades.
  L'entrevista es podrà valorar amb un màxim de 5 punts, i el resultat se sumarà a la puntuació obtinguda per cada aspirant en els apartats anteriors d'aquest barem, a fi d'obtindre, com a resultat, la puntuació final del procés de selecció.

  Obligacions

  1. Les persones que es beneficien de les beques tenen les obligacions següents:
  a) Incorporar-se a les dependències de la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials, en el termini que s'indique en la resolució de concessió.
  La no-incorporació injustificada en la data indicada s'interpretarà com una renúncia a la beca concedida. En tal cas, es podrà concedir una nova beca, segons la regulació de la borsa de reserva per a substitucions.
  b) Realitzar l'activitat que ha motivat la concessió de la beca durant tot el període de gaudi d'aquesta, d'acord amb les directrius que ordene qui exercisca la direcció tècnica de cada una de les persones beneficiàries de les beques.
  c) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions davant de la Hisenda estatal i la de la Generalitat, davant de la Seguretat Social i acreditar que no és deutora a la Generalitat per reintegrament de subvencions, tot això abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió de les beques, de conformitat amb el que estableix l'article 14.1.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i complir les altres obligacions que s'estableixen en aquest article, així com les que es deriven del conjunt de les bases d'aquesta ordre.
  d) Guardar el degut secret i la confidencialitat dels assumptes en què intervinga.
  e) Aportar en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació de la resolució de concessió, degudament omplit i subscrit, l'imprés de domiciliació bancària, en què han de constar el número de compte en el qual es rebran les transferències mensuals, i que es troba disponible en el portal institucional de la Generalitat en Internet.
  f) Complir, si és el cas, amb les obligacions de publicitat que preveu l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

  Sancions

  1. La concurrència d'alguna de les causes que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, donarà lloc a la resolució de la beca concedida, amb la pèrdua total o parcial del dret al cobrament d'aquesta.
  2. La persona que ocupe la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials serà la competent per a resoldre la beca concedida, amb la proposta prèvia de la subdirecció o prefectura del departament en el qual es desenvolupe la beca i, amb l'audiència prèvia de la persona interessada; en cas que la persona beneficiària incomplisca les seues obligacions, i, en particular, quan no realitze l'activitat que va motivar la concessió de la beca, o deixara de reunir els requisits necessaris per a ser beneficiària, o quan s'incomplisquen -sense causa que ho justifique- la resta de condicions que estableix aquesta ordre. 1. Es produirà la pèrdua del dret al cobrament, total o parcial, de la beca en el supòsit de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  3. Serà procedent el reintegrament de la quantitat percebuda i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la beca fins al dia en què s'acorde la procedència del reintegrament, d'acord amb el que disposa l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i les especialitats que preveu l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com en els següents supòsits, i s'ha de garantir, en tot cas, el dret d'audiència a la persona interessada:
  a) Quan es destine la quantitat percebuda a altres finalitats diferents de l'objecte de l'ajuda.
  b) Quan s'incórrega en algun dels casos d'incompatibilitat que preveu l'article 12 d'aquesta ordre de bases.
  4. En la tramitació del procediment de reintegrament, es garantirà, en tot cas, el dret d'audiència a la persona interessada.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/2009).
  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II de les beques de pràctiques professionals del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques. (DOCV núm. 6521, de 16/05/11).
  - Ordre 2/2020, de 12 de març de 2020 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases que regulen les beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials. (DOGV 8764 de 17/03/2020)
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions (BOE  276, de 18/11/2003)
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de l'esmentada Llei ( BOE 176, de 25/7/2006)
  - RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,per la qual es convoquen set beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials, de la Conselleria (DOGV 8858 / 16.07.2020)
  d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  - RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'accepta la renúncia d'una beca i es concedeix
  una nova beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials.

  Llista de normativa

  RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen set beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials, de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Vegeu RESOLUCIÓ per la qual s'accepta la renúncia d'una beca i es concedeix una nova beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials

  Llistat de seguiment

  LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES I MOTIUS D'EXCLUSIÓ

  LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS

  Llistat provisional de persones aspirants seleccionades, llistat de persones candidates proposades per a la concessió de beca i llistat de persones participants excloses.

  RESOLUCIÓ d' ADJUDICACIÓ de set beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials

  Llistat provisional admesos i exclosos

  Resolució de renúncia i acceptació d'una beca

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.