Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'informe d'adequació al lloc de treball per la contractació de persones amb discapacitat

  Objecte del tràmit

  S'estableix la via procedimental perquè les entitats ocupadores, interessades a accedir a les subvencions destinades al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat sol·liciten la tramitació dels informes relatius a l'adequació de llocs de treball.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquest informe:
  - Centres especials d'ocupació
  - Empreses ordinàries

  Requeriments

  Poden sol·licitar l'informe les empreses ordinàries i centres especials d'ocupació amb les condicions següents:
  - que desenvolupen la seua activitat en centres de treball situats en territori de la Comunitat Valenciana
  - que hagen contractat persones amb diversitat funcional
  - que tinguen previst sol·licitar les ajudes convocades pel Consell per al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat que es regulen en la normativa vigent.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Obert tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Es requereix:
  - Còpia de l'autorització de la persona treballadora contractada per a la cessió de les dades personals i de salut a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  - Còpia de la resolució de l'I.N.S. S., en cas de pensionistes d'incapacitat permanent.
  - Còpia del certificat de discapacitat, en cas que haja sigut expedit en una altra Comunitat Autònoma.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INFORME SOBRE ADEQUACIÓ DE LLOC DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

  AUTORITZACIÓ PER A LA CESSIÓ DE DADES PERSONALS I EL SEU TRACTAMENT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud d'informe d'adequació al lloc de treball per la contractació de persones amb discapacitat, es presentarà exclusivament per via telemàtica.

  1. Verificació de dades de la sol·licitud i, en el seu cas, ampliació de les dades presentades.
  2. Valoració de l'adequació del lloc de treball.
  3. Emissió de l'Informe d'adequació al lloc de treball

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Revisió:
  En cas d'informe desfavorable, l'entitat ocupadora podrà dirigir-se al Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Labora) perquè, acreditant noves circumstàncies i/o presentació de documentació complementària, es puga sol·licitar la seua revisió pel Centre de Valoració i Orientació, que podrà emetre un nou pronunciament o ratificar-se en el seu informe.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20836

  Informació adicional

  Per a accedir a la sol·licitud telemàtica, és necessari un certificat de representant d'entitat.

  Així mateix, cal inscriure's prèviament en el Registre de representants de l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana) o bé del RAE (Registre electrònic d'apoderaments) de l'Administració general de l'Estat.

  La notificació i el requeriment, en cas de ser necessari, es realitzarà via telemàtica a l'adreça electrònica que s'indica en la sol·licitud.

  Inici
 • Informació complementària

  L'informe d'adequació del lloc de treball per a persones amb discapacitat té caràcter preceptiu per a beneficiar-se de les mesures de foment destinades a promoure la contractació de persones amb discapacitat en l'àmbit de l'ocupació protegida i de l'ocupació ordinària.

  La valoració es realitza d'acord amb el Marc teòric de valoració, orientació i inserció laboral de persones amb discapacitat. Mètode "Estrella", validat per l'IMSERSO (Conselleria Tècnica de Barems). Document, maig de 2006.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 271/2019, de 27 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores de la concessió directa de subvencions destinades al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació i enclavaments laborals, i convocatòria per a 2020.
  - Reial decret 1451/1983, d'11 de maig, pel qual, en compliment del que preveu la Llei 13/1982, de 7 d'abril, es regula l'ocupació selectiva i les mesures de foment de l'ocupació dels treballadors amb discapacitat.
  - Reial decret 1368/1985, de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial de les persones amb discapacitat que treballen en els centres especials d'ocupació, modificat per Reial decret 427/1999, de 12 de març.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.