Detall de Procediments

Sol·licitud de tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de FORÇA MAJOR (FM) relacionats amb la COVID-19. Treball. (TRÀMIT JA NO DISPONIBLE de conformitat amb el Reial decret llei 24/2020).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de FORÇA MAJOR (FM) relacionats amb la COVID-19. Treball. (TRÀMIT JA NO DISPONIBLE de conformitat amb el Reial decret llei 24/2020).

  Objecte del tràmit

  Tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de FORÇA MAJOR (FM) relacionats amb la COVID-19 (suspensió de contractes o reducció de jornada).


  * IMPORTANT:

  1) Disposeu d'informació sobre aquest tipus d'ERTO:

  - En els apartats "Informació complementària" i "Enllaços" d'aquest tràmit de la Guia Prop.

  - En la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball:
  http://www.indi.gva.es/es/inicio

  - En l'àrea d'aquesta Conselleria que hi ha en la pàgina web general habilitada sobre la COVID-19 per la Generalitat Valenciana: http://www.indi.gva.es/es/covid-19

  - En la pàgina web del Ministeri de Treball i Economia Social: http://www.mitramiss.gob.es/

  - En la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE): http://www.sepe.es/HomeSepe


  2) Per a dubtes i consultes sobre aquests ERTO i, en general, sobre qüestions de tipus laboral o empresarial (no sanitàries) que, a conseqüència de la COVID-19 i la declaració de l'estat d'alarma, puguen sorgir per part d'empreses, comerços, persones autònomes i persones desocupades, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha habilitat:

  - El TELÈFON 900 35 31 35, operatiu les 24 hores del dia.
  - Una ASSISTENTA VIRTUAL amb el nom de Carina GVA, accessible des de http://www.indi.gva.es/es/covid-19

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses que puguen acreditar pèrdues d'activitat a conseqüència de la COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquen suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministraments que impedisquen greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària.

  Les empreses han de presentar les sol·licituds davant de l'autoritat laboral competent quan s'estime l'existència de la causa de força major que es recull en els articles 47.3 i 51.7 de l'Estatut dels Treballadors (Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre), de conformitat amb el que es disposa en el títol II del reglament aprovat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre.


  * Concepte de FORÇA MAJOR (FM) a aquests efectes

  D'acord amb l'article 22.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, es consideren provinents de força major temporal amb els efectes que preveu l'article 47.3, que remet a l'article 51.7, els dos de l'Estatut dels Treballadors, les suspensions i reduccions de jornada que tinguen la seua causa directa en pèrdues d'activitat ocasionades per la COVID-19, i, de manera concreta, les que es deguen a les situacions següents:

  a) La declaració de l'estat d'alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. En aquests casos, serà necessari que l'empresa acredite que la impossibilitat de continuar prestant serveis -totalment o parcialment- és causada per les diferents mesures de contenció que inclou el Reial decret 463/2020, de 14 de març.
  A aquest efecte, totes les activitats que inclou l'article 10 i l'annex del reial decret abans esmentat es consideren afectades, en la mesura que preveu el paràgraf anterior, per força major temporal.

  b) Decisions vinculades amb la COVID-19 adoptades per les autoritats competents de les administracions públiques.
  Aquestes decisions s'entenen ratificades per la disposició final primera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i produeixen els efectes previstos en aquestes.
  En aquest cas, és necessari que en la documentació aportada per l'empresa s'incloga la decisió governativa concreta, els efectes, la publicació i l'abast del seu contingut, per a poder establir el vincle causal entre aquesta i la mesura que se sol·licita.

  c) Lesque es deguen a situacions urgents i extraordinàries provocades pel contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu que queden degudament acreditades.
  Quan es tracte de decisions sanitàries -contagi i aïllament-, serà necessari aportar l'acreditació d'aquestes i el nombre de persones concretes afectades.

  d) Suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies, falta de subministraments que impedisquen greument continuar amb el desenvolupament de l'activitat conseqüència directa de la COVID-19.

  Requeriments

  Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), eixa persona haurà d'inscriure la representació prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  IMPORTANT:

  NO POT REALITZAR-SE JA AQUEST TRÀMIT de conformitat amb el REIAL DECRET LLEI 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial (BOE núm. 178, de 27-06-2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El procediment s'iniciarà mitjançant SOL·LICITUD de l'empresa dirigida a l'autoritat laboral competent (segons model normalitzat disponible com a formulari web en el propi tràmit telemàtic), acompanyada de:

  1.- Acreditació de la representació de l'empresa.

  2.- Informe relatiu a la vinculació de la mesura proposada que tinga la seua causa directa en pèrdues d'activitat ocasionades per la COVID-19, signada i segellada per l'empresa, acompanyada dels mitjans de prova que estime necessaris.

  3.- Acreditació d'haver donat comunicació de la seua sol·licitud als treballadors i les treballadores, i traslladar l'informe anterior i la documentació acreditativa, en cas que n'hi haja, a la representació d'aquestes, per a la qual cosa cal especificar la causa que s'hi al·lega, la mesura que cal aplicar, l'efectivitat i la duració d'aquesta. En el cas que no hi haja representació legal dels treballadors, la comunicació esmentada s'ha de traslladar als sindicats més representatius i als representatius del sector al qual pertanga l'empresa amb legitimació per a formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu aplicable.

  4.- Una llista nominal de tots els treballadors i treballadores afectats que incloga les dades següents: nom i cognoms, DNI, número d'afiliació a la Seguretat Social, nivell d'estudis acabats, categoria professional o ocupació contractada a un nivell de subgrup principal, adreça electrònica, telèfon i data d'antiguitat en l'empresa, desagregat per gènere. (Es recomana presentar aquesta relació en el formulari denominat "Annex I - Relació de treballadors", disponible com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic. No obstant això, pot utilitzar-se el model del SEPE o un altre document que continga les dades mínimes necessàries).

  5.- En el supòsit que l'empresa dispose de treballadors fixos discontinus, ha d'incloure'ls en l'expedient si la mesura els afecta, indicant-se la data prevista de la crida.

  6.- Acreditació de l'autoritat sanitària (en el cas d'aïllament o contagi de la plantilla decretat per l'autoritat sanitària).

  Impresos associats

  [ANNEX I] RELACIÓ DE TREBALLADORS (Formulari recomanat)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- PRESENTACIÓ TELEMÀTICA de la SOL·LICITUD mitjançant el formulari web indicat, degudament omplit i signat per l'empresa o el seu representant legal, afegint la restant documentació necessària en format PDF.

  L'AUTORITAT LABORAL COMPETENT serà (Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell)**:

  - Quan l'ERTO afecte un o diversos centres de treball d'empreses, situats en una sola província de la Comunitat Valenciana, sempre que el nombre de treballadors afectats per l'expedient siga inferior a 200 i la plantilla total de l'empresa siga inferior a 500 treballadors: la Direcció Territorial d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d'Alacant, Castelló o València (segons la província en la qual es troben els centres de treball).

  - Quan l'ERTO afecte un o diversos centres de treball situats en una sola província de la Comunitat Valenciana, sempre que el nombre de treballadors afectats per l'expedient siga igual o superior a 200, o quan la plantilla de l'empresa siga igual o superior a 500: la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.

  - Quan l'ERTO afecte un o diversos centres de treball d'empreses que tinguen treballadors afectats en dues o més províncies de la Comunitat Valenciana: la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.

  - Quan l'ERTO afecte el personal laboral al servei dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana: la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.

  - Quan l'ERTO afecte treballadors que desenvolupen la seua activitat o es troben adscrits a centres de treball situats en el territori de dues o més comunitats autònomes, i el 85 %, com a mínim, de plantilla de l'empresa radique a la Comunitat Valenciana i hi haja treballadors afectats a la Comunitat Valenciana: l'ordenació i instrucció del procediment i la formulació de la proposta de resolució, si escau, correspondrà a l'autoritat laboral autonòmica, segons la distribució territorial a la qual es refereix l'article 2 del Decret 77/2015. * NOTA: en en aquests casos, quan el 85 per cent, com a mínim, de la plantilla de l'empresa NO radique en la Comunitat Valenciana, o no existisquen treballadors afectats en ella, l'autoritat laboral competent serà la de l'ESTAT, o la de la Comunitat Autònoma que complisca eixos requisits.

  A l'efecte del còmput de plantilles, s'inclourà la totalitat dels treballadors que presten serveis en l'empresa en el dia en què es realitze la comunicació, ja siguen treballadors fixos de plantilla, eventuals, interins o contractats per qualsevol de les modalitats que autoritza la legislació vigent.

  ** IMPORTANT: no obstant això indicat, han de tindre's en compte les Resolucions d'avocació de competències aprovades per la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.


  2.- CONSTATACIÓ DE L'EXISTÈNCIA DE FORÇA MAJOR

  Una vegada es registre telemàticament d'entrada la instància i la documentació annexa a aquesta en la unitat administrativa competent, l'existència de força major haurà de ser constatada per l'autoritat laboral, siga el que siga el nombre de persones treballadores afectades.


  3.- ESMENA de sol·licituds o qualsevol altra APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a l'expedient

  S'han de realitzar mitjançant el tràmit telemàtic d' "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)."
  Vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".


  4.- RESOLUCIÓ

  - La resolució de l'autoritat laboral es dictarà en el termini* de cinc dies des de la sol·licitud, amb l'informe previ, si és el cas, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i haurà de limitar-se a constatar l'existència de la força major que al·lega l'empresa, i correspondrà a aquesta la decisió** sobre l'aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que produiran efectes des de la data del fet causant de la força major.

  * NOTA 1 - Termini: vegeu Resolució de 30 de març de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral per la qual s'acorda l'ampliació del termini per a resoldre i notificar els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8778, de 01/04/2020).

  ** NOTA 2 - Decisió mesures: en el procediment especial d'ERTE per causa de força major relacionat amb la COVID-19 NO ÉS NECESSARI COMUNICAR A l'AUTORITAT LABORAL LA DECISIÓ DE L'EMPRESA sobre l'aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada (article 22.2.c del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març).

  - L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la sol·licitud del qual serà potestativa per a l'autoritat laboral, s'evacuarà en el termini improrrogable de cinc dies.

  - Si venç el termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa de l'ERTO per l'autoritat laboral competent i això no s'ha produït, pot obtindre's el CERTIFICAT acreditatiu del SILENCI ADMINISTRATIU mitjançant el tràmit telemàtic d' "Obtenció de certificat acreditatiu del silenci administratiu produït en els expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major relacionats amb la COVID-19. Treball.". Vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es pot interposar un recurs d'alçada contra les resolucions emeses per les autoritats laborals, en els termes que preveuen els articles 112 a 126 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Sense perjudici de l'anterior, la resolució de l'autoritat laboral que no haja constatat l'existència de força major per l'empresa la podrà impugnar l'empresari davant de la jurisdicció social, i es regirà pel que disposa la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROCDESPCOL&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20842

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.).
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.
  4. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, comuniqueu-ho a través de:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: TELÈFON 900 35 31 35 i ASSISTENT VIRTUAL 'Carina GVA'
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  A. QÜESTIONS IMPORTANTS:

  1) Qualsevol VARIACIÓ DE LES MESURES AUTORITZADES, especialment la referida a la finalització anticipada de l'aplicació de les mateixes, ja siga parcial o total, haurà de NOTIFICAR-SE AL Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) amb anterioritat al fet que siga efectiva, d'acord amb el que es preveu en l'article 3.2, últim paràgraf, del Reial decret llei 9/2020 i l'article 22.1 d) del Reial decret 625/1985, de 2 d'abril. L'incompliment d'aquesta obligació podria ser constitutiu d'infracció administrativa de caràcter greu, de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.13 del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

  2) A partir de l'entrada en vigor del REIAL DECRET LLEI 18/2020, DE 12 DE MAIG, DE MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L'OCUPACIÓ, continuaran en situació de FORÇA MAJOR TOTAL derivada de la COVID-19, aquelles empreses i entitats que comptaren amb un expedient de regulació temporal d'ocupació basat en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i estigueren afectades per les causes referides en aquest precepte que impedisquen el reinici de la seua activitat, mentre duren les mateixes i en cap cas més enllà del 30 de juny de 2020.

  3) Es trobaran en situació de FORÇA MAJOR PARCIAL aquelles empreses que compten amb un ERTO autoritzat sobre la base de l'article 22 del Reial decret?llei 8/2020 i passen a estar afectades per restriccions que permeten la recuperació parcial de la seua activitat. Aquestes empreses hauran de procedir a reincorporar a les persones treballadores afectades per mesures de regulació temporal d'ocupació, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seua activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada.

  4) Tant en els casos de força major total com a parcial, les empreses hauran de comunicar a l'Autoritat Laboral la RENÚNCIA TOTAL, en el seu cas, al ERTO autoritzat, en el TERMINI DE 15 DIES des de la data d'efectes d'aquella, prèvia comunicació al SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL (SEPE) de les variacions en les dades contingudes en la sol·licitud col·lectiva inicial d'accés a la protecció per desocupació.
  En tot cas, aquestes empreses i entitats HAURAN DE COMUNICAR AL SEPE aquelles VARIACIONS que es referisquen a la finalització de l'aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades, bé en el número d'aquestes o bé en el percentatge d'activitat parcial de la seua jornada individual, quan la flexibilització de les mesures de restricció que afecten l'activitat de l'empresa permeta la reincorporació al treball efectiu d'aquelles.

  5) Les empreses i entitats que tinguen el seu domicili fiscal en països o territoris qualificats com a PARADISOS FISCALS conforme a la normativa vigent NO PODRAN ACOLLIR-SE ALS EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ REGULATS EN L'ARTICLE 1 DEL REIAL DECRET LLEI 18/2020.

  6) Les societats mercantils o altres persones jurídiques que s'acullen als expedients de regulació temporal d'ocupació regulats en l'article 1 del Reial decret llei 18/2020, i que utilitzen els recursos públics destinats a aquests, NO PODRAN PROCEDIR AL REPARTIMENT DE DIVIDENDS corresponents a l'exercici fiscal en què s'apliquen aquests expedients de regulació temporal d'ocupació, EXCEPTE si abonen prèviament l'import corresponent a l'exoneració aplicada a les quotes de la Seguretat Social.

  7) Les MESURES DE PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ previstes en els apartats 1 al 5 d'article 25 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, RESULTARAN APLICABLES FINS AL 30 DE JUNY DE 2020.

  8) Es considera INCOMPLIDA L'OBLIGACIÓ DE MANTINDRE L'OCUPACIÓ durant els 6 mesos següents a la data de la represa de l'activitat si, amb les excepcions que s'indiquen en el RDL 18/2020, es produeix l'acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol de les persones afectades per aquests expedients.

  9) La força major i les causes ETOP en les quals s'emparen els ERTOs derivats de la COVID-19 NO JUSTIFIQUEN L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL (article 2 RDL 9/2020). Ara bé, NO RESULTARÀ D'APLICACIÓ el compromís de manteniment de l'ocupació EN AQUELLES EMPRESES EN LES QUALS CONCÓRREGA UN RISC DE CONCURS DE CREDITORS en els termes de l'article 5.2 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

  10) La SUSPENSIÓ DELS CONTRACTES TEMPORALS, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, per ERTO a causa de força major o a causes ETOP, interromprà el còmput de la seua duració i dels períodes de referència equivalents al període suspés respecte de les persones treballadores afectades (article 5 RDL 9/2020).  B. MESURES DE SUSPENSIÓ O REDUCCIÓ DE JORNADA PER CAUSES ECONÒMIQUES O PRODUCTIVES

  Als procediments de regulació temporal d'ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció iniciats després de l'entrada en vigor del Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació, i fins al 30 de juny de 2020:
  - Els resultarà d'aplicació l'article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, amb les especialitats recollides en aquest precepte.
  - La seua tramitació podrà iniciar-se mentre estiga vigent un expedient de regulació temporal d'ocupació per causes de Força Major.
  - Es presentaran utilitzant el tràmit telemàtic específic d'aquesta Guia Prop denominat "Comunicació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) relacionades amb la COVID-19. Treball.". Vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".

  Enllaços

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a un expedient obert en la direcció general competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).

  Obtenció de CERTIFICAT acreditatiu del silenci administratiu produït en els ERTO per causa de força major relacionats amb la COVID-19. Treball.

  Registre de representants de l'ACCV.

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat.

  EXTENSIÓ dels ERTOs i les seues condicions. REIAL DECRET LLEI 18/2020, de 12 de maig.

  Criteri interpretatiu de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Social sobre situacions que afecten treballadors amb contracte temporal en ERTOs derivats de la Covid19

  Preguntes freqüents ERTOs (DGTBSL-Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball)

  Preguntes freqüents ERTOs (Ministeri Treball)

  Informació sobre COVID-19 publicada per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

  Comunicació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) relacionades amb la COVID-19. Treball.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - A) NORMATIVA ESTATAL Y EUROPEA
  - Reial decret 262/1985, de 23 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'expedients de regulació d'ocupació (BOE núm. 57, de 07/03/1985).
  - Articles 47 i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
  - Directiva 98/59/CE, de 20 de juliol de 1998, del Consell. Aproximació de les legislacions dels estats membres que es refereixen als acomiadaments col·lectius (DOUE núm. 225, de 12/08/1998).
  - Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada (BOE núm. 261, de 30/10/2012).
  - Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (BOE núm. 162, de 07/07/2012).
  - Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14/03/2020).
  - Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 86, de 28/03/2020).
  - Reial decret 487/2020, de 10 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 101, de 11/04/2020).
  - Reial decret 492/2020, de 24 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 115, de 25/04/2020).
  - Reial decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 129, de 09/05/2020).
  - Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 145, de 23/05/2020).
  - Reial decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 159, de 06/06/2020).
  - Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (BOE núm. 73, de 18/03/2020).
  - Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació (BOE núm. 112, de 22/04/2020).
  - Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE núm. 134, de 13/05/2020).
  - B) NORMATIVA AUTONÒMICA
  - Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7533, de 26/05/2015).
  - Resolució de 30 de març de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'acorda l'ampliació del termini per a resoldre i notificar els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la COVID-19 a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8778, de 01/04/2020).
  - Resolució de 2 d'abril de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es reclamen competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la COVID-19 a la Comunitat Valenciana en determinades circumstàncies (DOGV núm. 8781, de 06/04/2020).
  - Correcció d'errades de la Resolució de 2 d'abril de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es reclamen competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la COVID-19 a la Comunitat Valenciana en determinades circumstàncies (DOGV núm. 8783, de 07/04/2020).
  - Resolució de 15 d'abril de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat laboral, per la qual s'amplia l'avocació de competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8793, de 20/04/2020).
  - Instrucció de 21 d'abril de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sobre la inclusió de les persones treballadores fixes discontínues en els expedients de regulació temporal d'ocupació previstos en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020 (DOGV núm. 8796, de 23/04/2020).

  Llista de normativa

  A) NORMATIVA ESTATAL

  Vegeu Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre

  Vegeu Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre

  Vegeu Reial decret 463/2020, de 14 de març

  Vegeu el Reial decret 476/2020, de 27 de març.

  Vegeu Reial decret 487/2020, de 10 d'abril

  Vegeu Reial decret 492/2020, de 24 d'abril

  Vegeu Reial decret 514/2020, de 8 de maig

  Vegeu Reial decret 537/2020, de 22 de maig

  Vegeu Reial decret 555/2020, de 5 de juny

  Vegeu Reial decret llei 8/2020, de 17 de març

  Vegeu Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril

  Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig

  B) NORMATIVA AUTONÒMICA

  Vegeu Decret 77/2015, de 22 de maig

  Vegeu Resolució de 30 de març de 2020 (ampliació termini resolució)

  Vegeu Resolució de 2 d'abril de 2020 (avocació competències)

  Vegeu Correcció d'errades de la Resolució de 2 d'abril de 2020

  Vegeu Resolució de 15 d'abril de 2020 (amplia avocació competències)

  Vegeu Instrucció de 21 d'abril de 2020 (persones treballadores fixes discontínues)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.