• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

Sol·licitud de tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major relacionats amb la COVID-19. Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major relacionats amb la COVID-19. Treball.

  Objecte del tràmit

  Tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major relacionats amb la COVID-19 (suspensió de contractes o reducció de jornada).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses que puguen acreditar pèrdues d'activitat a conseqüència de la COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquen suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministraments que impedisquen greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària.

  Les empreses han de presentar les sol·licituds davant de l'autoritat laboral competent quan s'estime l'existència de la causa de força major que es recull en els articles 47.3 i 51.7 de l'Estatut dels Treballadors (Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre), de conformitat amb el que es disposa en el títol II del reglament aprovat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre.

  Concepte de FORÇA MAJOR a aquests efectes

  D'acord amb l'article 22.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, es consideren provinents de força major temporal amb els efectes que preveu l'article 47.3, que remet a l'article 51.7, els dos de l'Estatut dels Treballadors, les suspensions i reduccions de jornada que tinguen la seua causa directa en pèrdues d'activitat ocasionades per la COVID-19, i, de manera concreta, les que es deguen a les situacions següents:

  a) La declaració de l'estat d'alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. En aquests casos, serà necessari que l'empresa acredite que la impossibilitat de continuar prestant serveis -totalment o parcialment- és causada per les diferents mesures de contenció que inclou el Reial decret 463/2020, de 14 de març.
  A aquest efecte, totes les activitats que inclou l'article 10 i l'annex del reial decret abans esmentat es consideren afectades, en la mesura que preveu el paràgraf anterior, per força major temporal.

  b) Decisions vinculades amb la COVID-19 adoptades per les autoritats competents de les administracions públiques.
  Aquestes decisions s'entenen ratificades per la disposició final primera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i produeixen els efectes previstos en aquestes.
  En aquest cas, és necessari que en la documentació aportada per l'empresa s'incloga la decisió governativa concreta, els efectes, la publicació i l'abast del seu contingut, per a poder establir el vincle causal entre aquesta i la mesura que se sol·licita.

  c) Lesque es deguen a situacions urgents i extraordinàries provocades pel contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu que queden degudament acreditades.
  Quan es tracte de decisions sanitàries -contagi i aïllament-, serà necessari aportar l'acreditació d'aquestes i el nombre de persones concretes afectades.

  d) Suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies, falta de subministraments que impedisquen greument continuar amb el desenvolupament de l'activitat conseqüència directa de la COVID-19.

  Requeriments

  Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), eixa persona haurà d'inscriure la representació prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El procediment s'iniciarà mitjançant una SOL·LICITUD de l'empresa dirigida a l'autoritat laboral competent, que s'ha de presentar amb:
  1. Acreditació de la representació de l'empresa.
  2. Informe relatiu a la vinculació de la mesura proposada que tinga la seua causa directa en pèrdues d'activitat ocasionades per la COVID-19, signada i segellada per l'empresa, acompanyada dels mitjans de prova que estime necessaris.
  3. Acreditació d'haver donat comunicació de la seua sol·licitud als treballadors i les treballadores, i traslladar l'informe anterior i la documentació acreditativa, en cas que n'hi haja, a la representació d'aquestes, per a la qual cosa cal especificar la causa que s'hi al·lega, la mesura que cal aplicar, l'efectivitat i la duració d'aquesta. En el cas que no hi haja representació legal dels treballadors, la comunicació esmentada s'ha de traslladar als sindicats més representatius i als representatius del sector al qual pertanga l'empresa amb legitimació per a formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu aplicable.
  4. Una llista nominal de tots els treballadors i treballadores afectats que incloga les dades següents: nom i cognoms, DNI, número d'afiliació a la Seguretat Social, nivell d'estudis acabats, categoria professional o ocupació contractada a un nivell de subgrup principal, adreça electrònica, telèfon i data d'antiguitat en l'empresa, desagregat per gènere.
  5. Acreditació de l'autoritat sanitària (en el cas d'aïllament o contagi de la plantilla decretat per l'autoritat sanitària).
  En el supòsit que l'empresa dispose de treballadors fixos discontinus, ha d'incloure'ls en l'expedient si la mesura els afecta, i indicar-hi la data prevista de la crida.

  Impresos associats

  [DESPCOL] COMUNICACIÓ / SOL·LICITUD DE PROCEDIMENT D'ACOMIADAMENT COL·LECTIU, DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTES I DE REDUCCIÓ DE JORNADA

  [ANNEX I] RELACIÓ DE TREBALLADORS (Formulari recomanat)

  INSTRUCCIÓ EN RELACIÓ ALS PROCEDIMENTS DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTES I REDUCCIÓ DE JORNADA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR I DE SUSPENSIÓ I REDUCCIÓ DE JORNADA PER CAUSA PRODUCTIVA, ORGANITZATIVA I TÈCNICA A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos
  1.- Presentació telemàtica de la sol·licitud mitjançant el model indicat, degudament omplit i signat per l'empresa o el seu representant legal, a la qual s'ha d'afegir la documentació necessària en format PDF.

  L'autoritat laboral competent serà (Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell):
  · Quan l'ERTO afecte un o diversos centres de treball d'empreses, situats en una sola província de la Comunitat Valenciana, sempre que el nombre de treballadors afectats per l'expedient siga inferior a 200 i la plantilla total de l'empresa siga inferior a 500 treballadors.- La Direcció Territorial d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d'Alacant, Castelló o València (segons la província en la qual troben els centres de treball).
  · Quan l'ERTO afecte un o diversos centres de treball situats en una sola província de la Comunitat Valenciana, sempre que el nombre de treballadors afectats per l'expedient siga igual o superior a 200, o quan la plantilla de l'empresa siga igual o superior a 500. - La Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.
  · Quan l'ERTO afecte un o diversos centres de treball d'empreses que tinguen treballadors afectats en dues o més províncies de la Comunitat Valenciana.- La Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.
  · Quan l'ERTO afecte el personal laboral al servei dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.- La Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.
  · Quan l'ERTO afecte treballadors que desenvolupen la seua activitat o es troben adscrits a centres de treball situats en el territori de dues o més comunitats autònomes, i el 85 %, com a mínim, de plantilla de l'empresa radique a la Comunitat Valenciana i hi haja treballadors afectats a la Comunitat Valenciana, l'ordenació i instrucció del procediment i la formulació de la proposta de resolució, si escau, correspondrà a l'autoritat laboral autonòmica, segons la distribució territorial a la qual es refereix l'article dos d'aquesta norma.

  A l'efecte del còmput de plantilles, s'inclourà la totalitat dels treballadors que presten serveis en l'empresa en el dia en què es realitze la comunicació, ja siguen treballadors fixos de plantilla, eventuals, interins o contractats per qualsevol de les modalitats que autoritza la legislació vigent.

  2.- Una vegada es registre telemàticament d'entrada la instància i la documentació annexa a aquesta en la unitat administrativa competent, l'existència de força major haurà de ser constatada per l'autoritat laboral, siga quin siga el nombre de treballadors i treballadores afectats.

  3.- Esmena de sol·licituds:
  S'ha de realitzar mitjançant el tràmit d'aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria de treball de la Generalitat (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats): vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".

  4.- La resolució de l'autoritat laboral es dictarà en el termini* de cinc dies des de la sol·licitud, amb l'informe previ, si és el cas, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i haurà de limitar-se a constatar l'existència de la força major que al·lega l'empresa, i correspondrà a aquesta la decisió sobre l'aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que faran efecte des de la data del fet causant de la força major.
  * NOTA: vegeu Resolució de 30 de març de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral per la qual s'acorda l'ampliació del termini per a resoldre i notificar els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8778, de 01/04/2020).

  - L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la sol·licitud de la qual serà potestativa per a l'autoritat laboral, s'evacuarà en el termini improrrogable de cinc dies.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es pot interposar un recurs d'alçada contra les resolucions emeses per les autoritats laborals, en els termes que preveuen els articles 112 a 126 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Sense perjudici de l'anterior, la resolució de l'autoritat laboral que no haja constatat l'existència de força major per l'empresa la podrà impugnar l'empresari davant de la jurisdicció social, i es regirà pel que disposa la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROCDESPCOL&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20842

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.).
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.
  4. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Mesures de suspensió o reducció de jornada per causes econòmiques o productives.

  Al marge de la situació prevista en els apartats anteriors, amb les limitacions objectives, causals i temporals previstes, les empreses podran adoptar mesures de suspensió o reducció de jornada que, amb caràcter general, es veuran fundades en causes econòmiques o per causes productives, organitzatives o tècniques, derivades de les necessitats d'ajust de plantilla per un descens de la càrrega de treball o de canvis en els sistemes o mètodes de treball, respectivament, i derivades de manera directa de la COVID-19 quan no siga possible adoptar altres mesures d'ajust alternatiu, o una vegada s'adopten aquestes, no siguen suficients.

  En aquests casos, el tràmit que cal seguir és el que es preveu per a la comunicació o sol·licitud de procediment d'acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada (antiga denominació: expedient de regulació d'ocupació), si bé cal ajustar-se al que estableix l'article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 i d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de la disposició transitòria primera.

  Enllaços

  Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).

  Registre de representants de l'ACCV.

  Registre d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat.

  Preguntes freqüents ERTOS (Ministeri Treball)

  Informació sobre COVID-19 publicada per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 262/1985, de 23 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'expedients de regulació d'ocupació (BOE núm. 57, de 07/03/1985).
  - Articles 47 i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
  - Directiva 98/59/CE, de 20 de juliol de 1998, del Consell. Aproximació de les legislacions dels estats membres que es refereixen als acomiadaments col·lectius (DOUE núm. 225, de 12/08/1998).
  - Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada (BOE núm. 261, de 30/10/2012).
  - Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (BOE núm. 162, de 07/07/2012).
  - Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7533, de 26/05/2015).
  - Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14/03/2020).
  - Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 86, de 28/03/2020).
  - Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (BOE núm. 73, de 18/03/2020).
  - Resolució de 30 de març de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral per la qual s'acorda l'ampliació del termini per a resoldre i notificar els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8778, de 01/04/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

  Vegeu Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre

  Vegeu el Decret 77/2015, de 22 de maig.

  Vegeu Reial decret 463/2020, de 14 de març

  Vegeu Reial decret 476/2020, de 27 de març

  Vegeu Reial decret llei 8/2020, de 17 de març

  Vegeu Resolució de 30 de març de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.