Detall de Procediments

Sol·licitud de tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de FORÇA MAJOR (FM) relacionats amb la COVID-19. Treball. (TRÀMIT JA NO DISPONIBLE de conformitat amb el Reial decret llei 24/2020).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de FORÇA MAJOR (FM) relacionats amb la COVID-19. Treball. (TRÀMIT JA NO DISPONIBLE de conformitat amb el Reial decret llei 24/2020).

  Objecte del tràmit

  Tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de FORÇA MAJOR (FM) relacionats amb la COVID-19 (suspensió de contractes o reducció de jornada).


  * IMPORTANT:

  1) Disposeu d'informació sobre aquest tipus d'ERTO:

  - En els apartats "Informació complementària" i "Enllaços" d'aquest tràmit de la Guia Prop.

  - En la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball:
  http://www.indi.gva.es/es/inicio

  - En l'àrea d'aquesta Conselleria que hi ha en la pàgina web general habilitada sobre la COVID-19 per la Generalitat Valenciana: http://www.indi.gva.es/es/covid-19

  - En la pàgina web del Ministeri de Treball i Economia Social: http://www.mitramiss.gob.es/

  - En la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE): http://www.sepe.es/HomeSepe


  2) Per a dubtes i consultes sobre aquests ERTO i, en general, sobre qüestions de tipus laboral o empresarial (no sanitàries) que, a conseqüència de la COVID-19 i la declaració de l'estat d'alarma, puguen sorgir per part d'empreses, comerços, persones autònomes i persones desocupades, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha habilitat:

  - El TELÈFON 900 35 31 35, operatiu les 24 hores del dia.
  - Una ASSISTENTA VIRTUAL amb el nom de Carina GVA, accessible des de http://www.indi.gva.es/es/covid-19

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses que puguen acreditar pèrdues d'activitat a conseqüència de la COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquen suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministraments que impedisquen greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària.

  Les empreses han de presentar les sol·licituds davant de l'autoritat laboral competent quan s'estime l'existència de la causa de força major que es recull en els articles 47.3 i 51.7 de l'Estatut dels Treballadors (Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre), de conformitat amb el que es disposa en el títol II del reglament aprovat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre.


  * Concepte de FORÇA MAJOR (FM) a aquests efectes

  D'acord amb l'article 22.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, es consideren provinents de força major temporal amb els efectes que preveu l'article 47.3, que remet a l'article 51.7, els dos de l'Estatut dels Treballadors, les suspensions i reduccions de jornada que tinguen la seua causa directa en pèrdues d'activitat ocasionades per la COVID-19, i, de manera concreta, les que es deguen a les situacions següents:

  a) La declaració de l'estat d'alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. En aquests casos, serà necessari que l'empresa acredite que la impossibilitat de continuar prestant serveis -totalment o parcialment- és causada per les diferents mesures de contenció que inclou el Reial decret 463/2020, de 14 de març.
  A aquest efecte, totes les activitats que inclou l'article 10 i l'annex del reial decret abans esmentat es consideren afectades, en la mesura que preveu el paràgraf anterior, per força major temporal.

  b) Decisions vinculades amb la COVID-19 adoptades per les autoritats competents de les administracions públiques.
  Aquestes decisions s'entenen ratificades per la disposició final primera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i produeixen els efectes previstos en aquestes.
  En aquest cas, és necessari que en la documentació aportada per l'empresa s'incloga la decisió governativa concreta, els efectes, la publicació i l'abast del seu contingut, per a poder establir el vincle causal entre aquesta i la mesura que se sol·licita.

  c) Lesque es deguen a situacions urgents i extraordinàries provocades pel contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu que queden degudament acreditades.
  Quan es tracte de decisions sanitàries -contagi i aïllament-, serà necessari aportar l'acreditació d'aquestes i el nombre de persones concretes afectades.

  d) Suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies, falta de subministraments que impedisquen greument continuar amb el desenvolupament de l'activitat conseqüència directa de la COVID-19.

  Requeriments

  Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), eixa persona haurà d'inscriure la representació prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  IMPORTANT:

  NO POT REALITZAR-SE JA AQUEST TRÀMIT de conformitat amb el REIAL DECRET LLEI 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial (BOE núm. 178, de 27-06-2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El procediment s'iniciarà mitjançant SOL·LICITUD de l'empresa dirigida a l'autoritat laboral competent (segons model normalitzat disponible com a formulari web en el propi tràmit telemàtic), acompanyada de:

  1.- Acreditació de la representació de l'empresa.

  2.- Informe relatiu a la vinculació de la mesura proposada que tinga la seua causa directa en pèrdues d'activitat ocasionades per la COVID-19, signada i segellada per l'empresa, acompanyada dels mitjans de prova que estime necessaris.

  3.- Acreditació d'haver donat comunicació de la seua sol·licitud als treballadors i les treballadores, i traslladar l'informe anterior i la documentació acreditativa, en cas que n'hi haja, a la representació d'aquestes, per a la qual cosa cal especificar la causa que s'hi al·lega, la mesura que cal aplicar, l'efectivitat i la duració d'aquesta. En el cas que no hi haja representació legal dels treballadors, la comunicació esmentada s'ha de traslladar als sindicats més representatius i als representatius del sector al qual pertanga l'empresa amb legitimació per a formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu aplicable.

  4.- Una llista nominal de tots els treballadors i treballadores afectats que incloga les dades següents: nom i cognoms, DNI, número d'afiliació a la Seguretat Social, nivell d'estudis acabats, categoria professional o ocupació contractada a un nivell de subgrup principal, adreça electrònica, telèfon i data d'antiguitat en l'empresa, desagregat per gènere. (Es recomana presentar aquesta relació en el formulari denominat "Annex I - Relació de treballadors", disponible com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic. No obstant això, pot utilitzar-se el model del SEPE o un altre document que continga les dades mínimes necessàries).

  5.- En el supòsit que l'empresa dispose de treballadors fixos discontinus, ha d'incloure'ls en l'expedient si la mesura els afecta, indicant-se la data prevista de la crida.

  6.- Acreditació de l'autoritat sanitària (en el cas d'aïllament o contagi de la plantilla decretat per l'autoritat sanitària).

  Impresos associats

  [ANNEX I] RELACIÓ DE TREBALLADORS (Formulari recomanat)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.