Sol·licitud de renovació del certificat de competència professional per a l'exercici de l'activitat de taxista de l'àrea de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211021
|
Codi GVA: 2085
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre la renovació del certificat de competència professional que capacita per a l'exercici d'esta activitat. Caduca als cinc any d'haver-ho obtingut.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* VIGÈNCIA DEL CERTIFICAT DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

El certificat de competència professional de les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana tindrà una període de vigència de cinc anys. La renovació del certificat de competència professional de l'àrea de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana serà prorrogable pel mateix període, a sol·licitud de l'interessat.

 

Aquelles persones que obtingueren el certificat amb NIE hauran de comunicar l'obtenció del DNI a l'efecte de que s'actualitze la vigència per al càlcul dels 5 anys. La no comunicació d'aquest canvi pot suposar que la caducitat el certificat es produïsca sobre la base del NIE i no al DNI.

 

* CONDICIONS

- Si no es realitza la renovació del certificat de competència en el termini de cinc anys, es considerarà, l'endemà de la data de caducitat que apareix en aquest certificat, aquest caducat automàticament, havent-se de superar novament les proves de capacitació, per a poder tornar a obtindre el citat certificat.

- Els qui siguen titulars del certificat de competència professional i no hagen exercit l'activitat almenys 365 dies dins del període de vigència del certificat a renovar, hauran de passar novament les proves de capacitació.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Els titulars del certificat de les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana.

Requisits

- Estar en possessió del certificat de competència professional en alguna de les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana.

 

- Pagar la taxa corresponent.

 

- Presentar la documentació requerida.

 

- Haver treballat en el taxi almenys 12 mesos en els últims 5 anys (no titulars d'autorización).

 

- Tindre el certificat a renovar en vigor.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud de renovació i documentació requerida.

- Estudi i anàlisi de la documentació.

- Expedició de la renovació.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Els titulars del certificat de competència professional en alguna de les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana presentaran la sol·licitud de pròrroga l'any que els corresponga i d'acord amb el calendari següent:

 

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 1, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de gener, ambdós inclosos.

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 2, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de febrer, ambdós inclosos.

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 3, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de març, ambdós inclosos.

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 4, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes d'abril, ambdós inclosos .

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 5, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de maig, ambdós inclosos.

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 6, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de juny, ambdós inclosos.

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 7, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de juliol, ambdós inclosos.

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 8, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de setembre, ambdós inclosos .

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 9, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes d'octubre, ambdós inclosos.

- Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 0, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de novembre, ambdós inclosos.

NOTES:

- Cas de no presentar-se la sol·licitud de pròrroga, i transcorregut l'últim dia del mes en què corresponga, el carnet caducarà automàticament.

Documentació
- Imprés de sol·licitud degudament omplit. - La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal i...
Saber més
Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és:

 

- I 04: 2,08 euros

 

FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS:

 

Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible...
Saber més
Presencial

Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'Administració.

 

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

 

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

 

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

 

I preferentment en:

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).