• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud de renovació del certificat de competència professional per a l'exercici de l'activitat de taxista de l'àrea de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de renovació del certificat de competència professional per a l'exercici de l'activitat de taxista de l'àrea de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Obtindre la renovació del certificat de competència professional que capacita per a l'exercici d'esta activitat. Caduca als cinc any d'haver-ho obtingut.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars del certificat de les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  - Estar en possessió del certificat de competència professional en alguna de les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana.

  - Pagar la taxa corresponent.

  - Presentar la documentació requerida.

  - Haver treballat en el taxi almenys 12 mesos en els últims 5 anys (no titulars d'autorización).

  - Tindre el certificat a renovar en vigor.

  Inici
 • Taxes

  Taxes - 2019

  - I 04: 2,04 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-reconocim

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els titulars del certificat de competència professional en alguna de les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana presentaran la sol·licitud de pròrroga l'any que els corresponga i d'acord amb el calendari següent:

  - Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 1, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de gener, ambdós inclosos.
  - Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 2, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de febrer, ambdós inclosos.
  - Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 3, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de març, ambdós inclosos.
  - Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 4, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes d'abril, ambdós inclosos .
  - Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 5, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de maig, ambdós inclosos.
  - Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 6, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de juny, ambdós inclosos.
  - Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 7, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de juliol, ambdós inclosos.
  - Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 8, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de setembre, ambdós inclosos .
  - Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 9, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes d'octubre, ambdós inclosos.
  - Els titulars dels quals el número d'identificació fiscal acabe en 0, entre el primer i l'últim dies hàbils del mes de novembre, ambdós inclosos.
  NOTES:
  - Cas de no presentar-se la sol·licitud de pròrroga, i transcorregut l'últim dia del mes en què corresponga, el carnet caducarà automàticament.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2085

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud degudament omplit.
  - La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal i del permís de conduir segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:

  ** Còpia del DNI o document equivalent en cas d'estrangers
  ** Còpia del permís de conduir

  - Document que acredite el pagament de la taxa corresponent
  - Vida laboral actualitzada

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE CERTIFICAT DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT DEL TAXISTA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud de renovació i documentació requerida.

  - Estudi i anàlisi de la documentació.

  - Expedició de la renovació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2085

  Tramitació

  Punxant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.

  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  * VIGÈNCIA DEL CERTIFICAT DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL
  El certificat de competència professional de les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana tindrà una període de vigència de cinc anys. La renovació del certificat de competència professional de l'àrea de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana serà prorrogable pel mateix període, a sol·licitud de l'interessat.

  * CONDICIONS
  - Si no es realitza la renovació del certificat de competència en el termini de cinc anys, es considerarà, el dia següent de la data de caducitat que apareix en el certificat esmentat, este caducat automàticament, havent de superar novament les proves de capacitació, per a poder tornar a obtindre el citat certificat.
  - Els que siguen titulars del certificat de competència professional i no hagen exercit l'activitat almenys 365 dies dins del període de vigència del certificat a renovar, hauran de passar novament les proves de capacitació.

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 8 de maig de 2000, del director de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, per la qual s'establixen regles relatives a la vigència i renovació del carnet de taxista de l'àrea de prestació conjunta de València (DOGV núm. 4253, de 21.05.2002).
  - Correcció d'errors a la Resolució de 8 de maig de 2000, del director de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, per la qual s'establixen regles relatives a la vigència i renovació del carnet de taxista de l'àrea de prestació conjunta de València (DOGV núm. 4261, de 31.05.2002).
  - Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6495, de 05.04.2011).

  Llista de normativa

  Vegeu Resolució de 8 de maig de 2000

  Vegeu Llei 6/2011, d'1 d'abril

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.