Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud per a l'autorització d'activitats que puguen comportar risc d'incendi en terrenys forestals, confrontants o a menys de 500 metres d'aquests, regulades en l'article 146, lletres b, c i d, del Decret 98/1995, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana: operacions de destil·lació de plantes aromàtiques; utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, etc., inclosos els que pertanyen a maquetes dirigides per ràdio control; i acumulació i emmagatzematge de fusta, llenya i qualsevol tipus de residu agrícola o forestal.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud per a l'autorització d'activitats que puguen comportar risc d'incendi en terrenys forestals, confrontants o a menys de 500 metres d'aquests, regulades en l'article 146, lletres b, c i d, del Decret 98/1995, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana: operacions de destil·lació de plantes aromàtiques; utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, etc., inclosos els que pertanyen a maquetes dirigides per ràdio control; i acumulació i emmagatzematge de fusta, llenya i qualsevol tipus de residu agrícola o forestal.

  Objecte del tràmit

  Prevenció d'incendis forestals. Sol·licitud per a l'autorització per a realitzar operacions de destil·lació de plantes aromàtiques (146.b); sol·licitud d'autorització per a la utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, etc., inclosos els que pertanyen a maquetes dirigides per radiocontrol (146.c); i sol·licitud d'autorització per a l'acumulació i l'emmagatzematge de fusta, llenya i qualsevol tipus de residu agrícola o forestal (146.d), en terrenys forestals, confrontants o a menys de 500 metres d'aquests.

  La realització d'aquestes activitats a més de 500 metres de terreny forestal no requereix l'autorització general que es descriu en aquest tràmit electrònic. Consulteu en el corresponent municipi per si hi ha ordenances o altres limitacions legals sobre aquest tema.

  ATENCIÓ: si en el vostre municipi disposen de pla local de cremes aprovat, heu d'informar-vos prèviament en el vostre ajuntament de les condicions per a obtindre una autorització, ja que és possible que aquest tràmit no siga l'adequat.
  En absència de pla local de cremes, cal ajustar-se al que disposa el procediment d'autorització general que es descriu en aquest tràmit electrònic.
  Podeu consultar la llista de municipis amb pla local de cremes en aquesta pàgina:
  http://www.prevencionincendiosgva.es/PlanQuema/

  Els promotors d'obres o treballs d'enginyeria civil, o qualsevol altre tipus que puga implicar risc d'incendis forestals, estan exempts de sol·licitar autorització per a: la utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, etc. (art. 146.c) del Decret 98/1995), i per a l'acumulació i l'emmagatzematge de fusta, llenya i qualsevol tipus de residu agrícola o forestal (art. 146.d) del Decret 98/1995), de manera que aquesta substituïda per la declaració responsable (notificació) que preveu el Decret 7/2004 i el tràmit del qual pot realitzar-se en l'enllaç següent:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20656

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que hagen de realitzar qualsevol de les operacions que s'indiquen a continuació (article 146, lletres b, c i d, del Decret 98/1995) en terrenys forestals, confrontants o a menys de 500 metres d'aquests:
  146.b) Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques.
  146.c) Utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, etc., inclosos els pertanyents a maquetes dirigides per radiocontrol.
  146.d) Acumulació i emmagatzematge de fusta, llenya i qualsevol tipus de residu agrícola o forestal.

  ATENCIÓ: si en el vostre municipi disposen de pla local de cremes aprovat, heu d'informar-vos prèviament en el vostre ajuntament de les condicions per a obtindre una autorització, ja que és possible que aquest tràmit no siga l'adequat.
  En absència de pla local de cremes, cal ajustar-se al que disposa el procediment d'autorització general que es descriu en aquest tràmit electrònic.
  Podeu consultar la llista de municipis amb pla local de cremes en aquesta pàgina:
  http://www.prevencionincendiosgva.es/PlanQuema/

  Els promotors d'obres o treballs d'enginyeria civil, o qualsevol altre tipus que puga implicar risc d'incendis forestals, estan exempts de sol·licitar autorització per a: la utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, etc. (art. 146.c) del Decret 98/1995), i per a l'acumulació i l'emmagatzematge de fusta, llenya i qualsevol tipus de residu agrícola o forestal (art. 146.d) del Decret 98/1995), de manera que aquesta substituïda per la declaració responsable (notificació) que preveu el Decret 7/2004 i el tràmit del qual pot realitzar-se en l'enllaç següent:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20656

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es pot sol·licitar durant tot l'any.
  L'autorització només pot utilitzar-se durant els terminis i horaris indicats, i complint les condicions generals i particulars que s'establisquen.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  - En les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20876

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a les operacions b, c i d, s'ha de presentar el model normalitzat que s'adjunta a aquesta informació, amb la indicació expressa de l'operació, del motiu i del lloc on es pretén realitzar.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PER A L'AUTORITZACIÓ D'ACTIVITATS QUE PUGUEN COMPORTAR RISC D'INCENDI EN TERRENYS FORESTALS, CONFRONTANTS O A MENYS DE 500 METRES D'AQUELLS, REGULADES EN L'ARTICLE 146, LLETRES B), C) I D), DEL DECRET 98/1995: OPERACIONS DE DESTIL·LACIÓ DE PLANTES AROMÀTIQUES; UTILITZACIÓ DE GRUPS ELECTRÒGENS, MOTORS, EQUIPS ELÈCTRICS O D'EXPLOSIÓ, APARELLS DE SOLDADURA, ETC., INCLOSOS ELS PERTANYENTS A MAQUETES DIRIGIDES PER RÀDIO CONTROL; I ACUMULACIÓ I EMMAGATZEMATGE DE FUSTA, LLENYA I QUALSEVOL TIPUS DE RESIDU AGRÍCOLA O FORESTAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Les persones que hagen de realitzar operacions o accions susceptibles de ser autoritzades han de presentar la sol·licitud en l'imprés associat en qualsevol dels registres que l'Administració posa a la seua disposició i, preferentment, en les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Aquestes sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat.
  - Des de les oficines comarcals es traslladaran les sol·licituds al director territorial corresponent o, per delegació, a l'agent mediambiental de la zona, el qual donarà, si escau, la corresponent autorització, en la qual s'establiran els dies en què poden realitzar-se les operacions o accions i les mesures o condicions que han d'observar-se per a evitar el perill d'incendi.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE, núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20876

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20876.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Les autoritzacions queden suspeses els dies en què el nivell de preemergència (nivell d'alerta o índex de perill) siga extrem (nivell 3 o alerta 3), de manera que queda prohibit encendre qualsevol tipus de foc, així com la utilització de càmping gas o similar.
  Aquesta suspensió afecta igualment totes les accions o activitats que per a aquests dies recullen els plans locals de cremes, encara que per a això no siga necessari estar en possessió d'una autorització escrita.
  El nivell diari, així com la previsió per a l'endemà, pot consultar-se en:
  http://www.112cv.gva.es/va/incendios-forestales
  twitter: @gva_112cv
  i/o en l'ajuntament corresponent

  * MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A SETMANA SANTA I PASQUA
  (Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge)
  Article 1
  Per al període comprés entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament següent al Dilluns de Pasqua, conegut tradicionalment com a Dilluns de Sant Vicent, els dos inclusivament, i amb base en l'article 145.2 del Reglament de la Llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 98/1995, del Govern Valencià, de data 16 de maig de 1995, queden prohibides, com a mesura precautòria general, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres d'aquests, les accions o activitats següents:
  a) La crema de marges de cultius o de restes agrícoles o forestals.
  b) La crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus.
  c) Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques.
  Article 2.
  En els plans locals de crema aprovats amb anterioritat a la data d'entrada en vigor de la present ordre, queden en suspens les accions o activitats enumerades en l'article anterior, que, per als dies que preveu l'article esmentat, puguen preveure aquests plans locals de crema.

  Sancions

  Les operacions de destil·lació de plantes aromàtiques; la utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, etc., inclosos els pertanyents a maquetes dirigides per radiocontrol; i l'acumulació i l'emmagatzematge de fusta, llenya i qualsevol tipus de residu agrícola o forestal sense la pertinent autorització, o incomplint les condicions d'aquesta, poden constituir una infracció administrativa tipificada en l'article 67.e de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, per "l'incompliment de les disposicions que regulen l'ús del foc dictades en matèria de prevenció d'incendis forestals" i en l'article 72.1.a de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana, per "la inobservança de les disposicions dictades per a la prevenció d'incendis forestals i especialment la realització de foc en els llocs, les zones o els dies o els períodes prohibits…".

  Enllaços

  Manuals bones pràctiques en prevenció d'incendis forestals

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2168, de 21/12/93).
  - Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2520, d'1/6/95).
  - Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals observables en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants (DOCV núm. 4678, de 27/01/04).
  - Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (DOCV núm. 7620, de 22/09/15).
  - Ordre de 30 de març de 1994, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen les mesures generals per a la prevenció d'incendis forestals (DOGV núm. 2245, de 14/04/94).
  - Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen mesures extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua (DOCV núm. 4959, de 04/03/05).
  - RESOLUCIÓ de 16 de març de 2020, de la directora territorial d'Alacant, per la qual es resol delegar en els agents mediambientals l'autorització d'accions o activitats de l'ús del foc a la província d'Alacant i deixar sense efecte la Resolució de 28 de gener de 2016, del director territorial d'Alacant, sobre delegació de competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc a la província d'Alacant
  - RESOLUCIÓ de 18 de març de 2020, del director territorial de Castelló, per la qual es resol delegar en els agents mediambientals l'autorització d'accions o activitats de l'ús del foc a la província de Castelló i deixar sense efecte la Resolució de 28 de gener de 2016, del director territorial de Castelló, sobre delegació de competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc a la província de Castelló
  - RESOLUCIÓ de 17 de març de 2020, del director territorial de València, per la qual es resol delegar en els agents mediambientals l'autorització d'accions o activitats de l'ús del foc a la província de València i deixar sense efecte la Resolució de 28 de gener de 2016, del director territorial de València, sobre delegació de competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc a la província de València

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 3/1993, de 9 de desembre.

  Vegeu el Decret 98/1995, de 16 de maig.

  Vegeu el Decret 7/2004, de 23 de gener.

  Vegeu l'Ordre de 30 de març de 1994.

  Vegeu l'Ordre de 2 de març de 2005.

  Vegeu RESOLUCIÓ de 16 de març de 2020

  Vegeu RESOLUCIÓ de 18 de març de 2020

  Vegeu RESOLUCIÓ de 17 de març de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.