Detall de Procediments

Ajudes directes per al sector turístic davant de la COVID-19 destinades a empreses i treballadors i treballadores autònoms adherits a: - Programa de producte CreaTurisme. - Disposen de la distinció SICTED. - O que siguen agències de viatges.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes directes per al sector turístic davant de la COVID-19 destinades a empreses i treballadors i treballadores autònoms adherits a:
  - Programa de producte CreaTurisme.
  - Disposen de la distinció SICTED.
  - O que siguen agències de viatges.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes ajudes és donar una resposta a l'especial afecció del sector turístic davant de la crisi sanitària produïda per la COVID-19 i les mesures de l'estat d'alarma, així com pel més que previsible allargament en el temps dels seus efectes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Treballadors i treballadores autònoms i pimes, i altres entitats i empreses de la Comunitat Valenciana del sector turístic, inclosos els socis i les sòcies de cooperatives de treball associat, que desenvolupen les seues activitats en el sector turístic.

  Requeriments

  1. Podran ser beneficiàries les persones o empreses que reunisquen els requisits següents:

  a) Treballadors i treballadores autònoms i pimes que desenvolupen les seues activitats en el sector turístic de la Comunitat Valenciana i que a data 14 de març de 2020 compliren un d'aquests requisits:
  - que es trobaren adherides al programa CreaTurisme de Turisme Comunitat Valenciana.
  - que disposaren de la distinció SICTED, amb independència que no se'ls haja pogut fer el lliurament del diploma i el distintiu acreditatiu a conseqüència de l'anul·lació dels actes de lliurament per mandat del Reial decret 463/2020.
  - que estigueren inscrites com a agències de viatges en el REGISTRE DE TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA, i complir en aquella mateixa data els requisits de garanties que estableix el Decret 101/2018, de 27 de juliol, del Consell.

  b) En el cas de treballadors i treballadores autònoms, a més, han d'haver figurat ininterrompudament d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, i, en el cas de les pimes, haver tingut activitat, durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.

  c) Tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

  d) No incórrer en cap de les prohibicions que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

  2. En el cas de treballadors i treballadores autònoms, queden exclosos els que:

  a) El 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament d'activitat, que regulen els articles 327 i següents del text refós de la Llei general de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
  b) El 14 de març de 2020 o data posterior foren treballadors per compte d'altri.

  3. Haver obtingut rendiments nets de la seua activitat econòmica inferiors a 30.000 euros en l'exercici 2019.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  INTENSITAT DE LES AJUDES

  1. La quantia de l'ajuda ascendirà a 2.500 euros per als treballadors i treballadores autònoms o pimes obligades a la reducció o suspensió d'activitats pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

  2. La liquidació i el pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud. L'import de l'ajuda es lliurarà d'una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.

  MINORACIÓ I REINTEGRAMENT.

  Segons el que disposa l'article 18 del mateix títol del Decret 48/2020.

  INCOMPATIBILITATS

  Aquestes ajudes no són incompatibles amb la bonificació de quotes a la Seguretat Social ni amb la prestació extraordinària estatal per a persones treballadors en règim d'autònom afectades per la crisi ocasionada per la Covid-19. Tampoc són incompatibles amb les ajudes a què es refereixen els articles 3 i 8 del Decret 48/2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 5 de maig de 2020 i finalitzarà a les 09.00 hores del dia 30 de juny de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Amb caràcter general, s'ha d'aportar la següent documentació per via electrònica juntament amb la sol·licitud:

  - Formulari de declaracions responsables ajudes directes COVID19 degudament omplit i signat.

  - Model de domiciliació bancària.

  - Formulari de representació per a la realització per mitjans telemàtics de tràmits d'ajudes directes sector turístic COVID-19 (NOMÉS en cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant).

  2. Només s'admetrà una sol·licitud per treballador o treballadora autònom, pime o una altra entitat.

  3. En cas d'oposició expressa d'autorització a Turisme Comunitat Valenciana a recaptar la informació a través de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, el treballador o treballadora autònoms, pime o una altra entitat sol·licitant ha d'aportar la corresponent documentació acreditativa relativa als aspectes següents:

  3.1. Identitat de la persona física sol·licitant i, si és el cas, de la persona que la represente.
  3.2. Vida laboral, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social.
  3.3. Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  3.4. Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària relativa als rendiments d'activitat econòmica, el domicili fiscal i qualsevol dels requisits que s'exigeixen a les persones beneficiàries.

  4. 4. Els beneficiaris d'aquestes ajudes han d'emplenar i signar electrònicament el formulari de DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A les OBLIGACIONS EXIGIDES EN RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE BENEFICIARIS DE LES AJUDES DE CONCESSIÓ DIRECTA Al SECTOR TURÍSTIC AFECTAT PER LA CRISI DE LA*COVID 19, disponible en aquest tràmit en impresos associats i en el següent enllaç web:
  http://www.gva.es/downloads/publicados/in/25567_bi.pdf

  Una vegada degudament emplenat i signat electrònicament el formulari s'ha de presentar davant Turisme Comunitat Valenciana a través del següent tràmit electrònic d'aportació de documents a un expedient d'ajudes obert en Turisme Comunitat Valenciana a través de l'enllaç web:
  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20174

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES DIRECTES PER AL SECTOR TURÍSTIC DAVANT EL COVID-19 DESTINADES A EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES ADHERIDES A PROGRAMES DE PRODUCTE CREATURISME I MEDITERRANEW MUSIX/MEDITERRANEW FEST DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA, AL SICTED O QUE SIGUEN AGÈNCIES DE VIATGE

  IMPRÉS DE DECLARACIONS RESPONSABLES AJUDES DIRECTES COVID19

  REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DE TRÀMITS D'AJUDES DIRECTES SECTOR TURÍSTIC COVID-19

  DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LES OBLIGACIONS EXIGIDES EN RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE BENEFICIARIS DE LES AJUDES DE CONCESSIÓ DIRECTA AL SECTOR TURÍSTIC AFECTAT PER LA CRISI DE LA COVID 19

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

  1. La instrucció del procediment correspondrà als serveis territorials de turisme.

  2. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe en què farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre.

  3. El procediment podrà resoldre's de manera parcial a mesura que les persones treballadores autònomes, pimes o altres entitats sol·licitants presenten la totalitat de la documentació exigida.

  4. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què s'haja de subjectar el treballador o treballadora autònom, pime o una altra entitat beneficiària.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes a partir de l'endemà de de notificar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent jutjat contenciós administratiu, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AVTSUB_AYUDAS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20890

  Tramitació

  TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE LA SOL·LICITUD

  1. REQUISITS SISTEMA OPERATIU DE L'ORDINADOR, NAVEGADOR I CERTIFICAT DIGITAL
  Abans d'iniciar la tramitació electrònica, comproveu que l'ordinador disposa del sistema operatiu i el navegador que s'indiquen en l'apartat de requisits de la llista de preguntes freqüents de la plataforma de tramitació.
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  Si voleu fer la tramitació amb un certificat digital, podeu comprovar que compleix els requisits de funcionament en l'apartat "Accés amb certificat" de la llista.

  Si, durant la tramitació, teniu problemes d'accés o de funcionament, reviseu de nou la llista de preguntes freqüents per a veure si podeu solucionar el problema.
  En cas que continueu necessitant ajuda, envieu un correu electrònic a generalitat_en_red@gva.es si es tracta d'un problema informàtic, o a prop@gva.es si necessiteu fer una consulta sobre el funcionament. En qualsevol cas, aporteu en el correu la informació que s'indica en l'apartat "Ajuda" de la llista de preguntes freqüents per a facilitar la seua atenció.

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a tramitar-lo.

  Una vegada dins del tràmit corresponent a cada línia d'ajudes del Decret 48/2020 d'ajudes directes al sector turístic, el sol·licitant accedeix a la plataforma de tramitació electrònica, en el botó de tramitar amb certificat.

  2. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA, són 6 passos:

  PAS 1: llegir.

  PAS 2: OMPLIR FORMULARI DADES GENERALS
  Hi ha camps que carreguen dades que ja estan en la vostra signatura digital, es carreguen automàticament.
  Els camps que estan marcats amb asterisc s'han d'omplir obligatòriament.
  En "Altres camps" la persona sol·licitant ha de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, en aquest cas, la sol·licitud d'ajuda.

  Quan estiguen tots els camps omplits, feu clic en ENVIAR.
  El formulari de dades generals requereix signatura electrònica.
  PAS 3: SELECCIÓ DE FORMULARIS
  Ompliment dels formularis associats a aquest tràmit.

  Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  a) Si no ompliu tots els camps d'un formulari, és possible que no us deixe passar al formulari següent.
  b) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament heu descarregat i omplit.
  c) PAS 4 PAGAR (aquest tràmit no requereix el pagament de cap taxa).

  PASSOS 5 i 6: REGISTRAR I GUARDAR

  - Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  - Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La presentació electrònica haurà finalitzat.

  Informació adicional

  INSTRUCCIONS PER A REALITZAR LA SOL·LICITUD D'AJUDES MITJANÇANT TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:

  El sol·licitant trobarà les instruccions tant per a realitzar la tramitació electrònica de la seua sol·licitud d'ajudes com indicacions respecte dels formularis i documents que cal aportar, en el següent enllaç d'Internet:

  http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/subvencion/instrucciones_etramitacion.html.

  La presentació de la sol·licitud i de la documentació que cal aportar per a l'obtenció d'ajudes s'ha de realitzar obligatòriament de manera electrònica.

  2. Una vegada dins del tràmit corresponent a cada línia d'ajudes del Decret 48/2020, el sol·licitant accedeix a la plataforma de tramitació electrònica i s'inicia la tramitació de la seua sol·licitud d'ajuda, que consisteix en l'ompliment de les diferents pantalles i l'aportació dels documents requerits en l'esmentat decret, per la qual cosa hi ha diferents tipus de documents, a saber:

  2.1. Formularis que es generen des de l'aplicació de formularis de turisme:

  - Formulari de sol·licitud d'ajudes directes per al sector turístic davant de la COVID-19 destinades a empreses i treballadors i treballadores autònoms adherits a programes de producte CreaTurisme i Mediterranew Musix / Mediterranew Fest de Turisme Comunitat Valenciana, al SICTED o que siguen agències de viatge.

  - Formulari de declaracions responsables ajudes directes sector turístic COVID-19.

  2.2. Formularis en format pdf accessibles des del tràmit, que cal descarregar, omplir i signar mitjançant mitjans electrònics:

  - Model de domiciliació bancària de Turisme Comunitat Valenciana.

  - Formulari de representació per a la realització per mitjans telemàtics de tràmits d'ajudes directes sector turístic COVID-19.

  2.3. Documents en format lliure

  Inici
 • Informació complementària

  1. Aquestes subvencions es concediran de manera directa, el caràcter singular d'aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les motiven.

  2. De conformitat amb l'article 30.7 de la Llei general de subvencions, la concessió d'aquestes subvencions no requerirà cap justificació més que la relativa als requisits que s'indiquen l'article 5 del Decret 48/2020, sense perjudici dels controls que s'efectuen amb posterioritat, que s'estendran a la totalitat de persones o entitats beneficiàries.

  3. La tramitació i gestió d'aquestes ajudes s'encarrega a Turisme Comunitat Valenciana.

  Criteris de valoració

  El criteri per a la concessió de la subvenció, fins a esgotar el crèdit disponible, serà el del moment de la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, no es considerarà presentada una sol·licitud fins que s'aporte tota la documentació requerida. En cas que diferents sol·licituds es completen en el mateix moment, es prioritzaran les presentades per persones amb diversitat funcional i, en defecte d'això, per dones.

  Obligacions

  A més del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries:

  a) Mantindre l'activitat econòmica durant almenys 3 mesos, a comptar de l'endemà del dia en què l'autoritat competent permeta la mobilitat pel territori valencià de la persona consumidora i/o usuària de serveis turístics. Aquest període mínim d'activitat s'incrementarà en 3 mesos més si el treballador o treballadora autònom, pime o una altra entitat beneficiària de l'ajuda també ho ha sigut de les ajudes atorgades d'acord amb el Decret 44/2020, de 3 d'abril, del Consell.

  b) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca Turisme Comunitat Valenciana.

  c) Comunicar a Turisme Comunitat Valenciana la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

  d) Complir les obligacions de transparència que estableix la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut durant un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 10.000 euros. En concret, hauran de publicitar en la seua pàgina web, si en tenen, l'obtenció d'aquesta subvenció.

  e) Sotmetre's a les actuacions de control financer que preveuen els articles 113 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.

  f) Continuar complint durant els mesos que estableix el punt a de l'article del Decret 48/2020, segons corresponga, els requisits que preveu l'article 5, apartat 1 o l'article 10, apartat 1.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. DOUE-L-2013-82949
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015).
  - Decret 101/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'agències de viatges de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8353, de 02/08/2018).
  - Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. (BOE núm. 67, de 14/03/2020) text consolidat.
  - Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer als treballadors i treballadores autònoms, de caràcter tributari i de simplificació administrativa, per a fer front a l'impacte de la COVID-19 (DOGV núm. 8774, de 30.03.2020).
  - Decret 48/2020, de 17 d'abril, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents a treballadors i treballadores en règim autònom, i petites i mitjanes empreses del sector turístic afectades per la crisi de la COVID-19. (DOGV núm. 8801 BIS, de 29.04.2020)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, general de subvencions.

  Vegeu el Reial decret 887/2006.

  Vegeu el Decret 165/2010, de 8 d'octubre.

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència.

  Vegeu el Decret 101/2018, de 27 de juliol.

  Vegeu el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

  Vegeu el Decret llei 1/2020, de 27 de març.

  Vegeu el Decret 48/2020, de 17 d'abril, del Consell.

  Llistat de seguiment

  Enllaç a l'aplicació informática formulariosturisme

  Guia per a la tramitació electrònica de les sol·licituds corresponents a les ajudes directes per al sector turístic davant la crisi provocada pel COVID-19.

  Preguntes freqüents (FAQ) referents a la TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA de les sol·licituds d'ajudes 2020 de Turisme Comunitat Valenciana

  Tràmit electrònic d'aportació de documents a un expedient d'ajudes obert en Turisme Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.