Detall de Procediments

Ajudes directes per al sector turístic davant de la COVID-19 destinades a empreses i treballadors i treballadores autònoms adherits a: - Programa de producte CreaTurisme. - Disposen de la distinció SICTED. - O que siguen agències de viatges.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes directes per al sector turístic davant de la COVID-19 destinades a empreses i treballadors i treballadores autònoms adherits a:
  - Programa de producte CreaTurisme.
  - Disposen de la distinció SICTED.
  - O que siguen agències de viatges.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes ajudes és donar una resposta a l'especial afecció del sector turístic davant de la crisi sanitària produïda per la COVID-19 i les mesures de l'estat d'alarma, així com pel més que previsible allargament en el temps dels seus efectes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Treballadors i treballadores autònoms i pimes, i altres entitats i empreses de la Comunitat Valenciana del sector turístic, inclosos els socis i les sòcies de cooperatives de treball associat, que desenvolupen les seues activitats en el sector turístic.

  Requeriments

  1. Podran ser beneficiàries les persones o empreses que reunisquen els requisits següents:

  a) Treballadors i treballadores autònoms i pimes que desenvolupen les seues activitats en el sector turístic de la Comunitat Valenciana i que a data 14 de març de 2020 compliren un d'aquests requisits:
  - que es trobaren adherides al programa CreaTurisme de Turisme Comunitat Valenciana.
  - que disposaren de la distinció SICTED, amb independència que no se'ls haja pogut fer el lliurament del diploma i el distintiu acreditatiu a conseqüència de l'anul·lació dels actes de lliurament per mandat del Reial decret 463/2020.
  - que estigueren inscrites com a agències de viatges en el REGISTRE DE TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA, i complir en aquella mateixa data els requisits de garanties que estableix el Decret 101/2018, de 27 de juliol, del Consell.

  b) En el cas de treballadors i treballadores autònoms, a més, han d'haver figurat ininterrompudament d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, i, en el cas de les pimes, haver tingut activitat, durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.

  c) Tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

  d) No incórrer en cap de les prohibicions que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

  2. En el cas de treballadors i treballadores autònoms, queden exclosos els que:

  a) El 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament d'activitat, que regulen els articles 327 i següents del text refós de la Llei general de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
  b) El 14 de març de 2020 o data posterior foren treballadors per compte d'altri.

  3. Haver obtingut rendiments nets de la seua activitat econòmica inferiors a 30.000 euros en l'exercici 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 5 de maig de 2020 i finalitzarà a les 09.00 hores del dia 30 de juny de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Amb caràcter general, s'ha d'aportar la següent documentació per via electrònica juntament amb la sol·licitud:

  - Formulari de declaracions responsables ajudes directes COVID19 degudament omplit i signat.

  - Model de domiciliació bancària.

  - Formulari de representació per a la realització per mitjans telemàtics de tràmits d'ajudes directes sector turístic COVID-19 (NOMÉS en cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant).

  2. Només s'admetrà una sol·licitud per treballador o treballadora autònom, pime o una altra entitat.

  3. En cas d'oposició expressa d'autorització a Turisme Comunitat Valenciana a recaptar la informació a través de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, el treballador o treballadora autònoms, pime o una altra entitat sol·licitant ha d'aportar la corresponent documentació acreditativa relativa als aspectes següents:

  3.1. Identitat de la persona física sol·licitant i, si és el cas, de la persona que la represente.
  3.2. Vida laboral, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social.
  3.3. Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  3.4. Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària relativa als rendiments d'activitat econòmica, el domicili fiscal i qualsevol dels requisits que s'exigeixen a les persones beneficiàries.

  4. 4. Els beneficiaris d'aquestes ajudes han d'emplenar i signar electrònicament el formulari de DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A les OBLIGACIONS EXIGIDES EN RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE BENEFICIARIS DE LES AJUDES DE CONCESSIÓ DIRECTA Al SECTOR TURÍSTIC AFECTAT PER LA CRISI DE LA*COVID 19, disponible en aquest tràmit en impresos associats i en el següent enllaç web:
  http://www.gva.es/downloads/publicados/in/25567_bi.pdf

  Una vegada degudament emplenat i signat electrònicament el formulari s'ha de presentar davant Turisme Comunitat Valenciana a través del següent tràmit electrònic d'aportació de documents a un expedient d'ajudes obert en Turisme Comunitat Valenciana a través de l'enllaç web:
  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20174

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES DIRECTES PER AL SECTOR TURÍSTIC DAVANT EL COVID-19 DESTINADES A EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES ADHERIDES A PROGRAMES DE PRODUCTE CREATURISME I MEDITERRANEW MUSIX/MEDITERRANEW FEST DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA, AL SICTED O QUE SIGUEN AGÈNCIES DE VIATGE

  IMPRÉS DE DECLARACIONS RESPONSABLES AJUDES DIRECTES COVID19

  REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DE TRÀMITS D'AJUDES DIRECTES SECTOR TURÍSTIC COVID-19

  DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LES OBLIGACIONS EXIGIDES EN RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE BENEFICIARIS DE LES AJUDES DE CONCESSIÓ DIRECTA AL SECTOR TURÍSTIC AFECTAT PER LA CRISI DE LA COVID 19

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.