Detall de Procediment

Sol·licitud per a l'ingrés temporal en centres d'acolliment temporal d'emergència de caràcter social i sociosanitari en el marc de la pandèmia per COVID-19 de persones especialment vulnerables.

Codi SIA: 2299360
Codi GUC: 20894
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT fins a 23-12-2020
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Quan una persona necessite l'ingrés en un recurs extraordinari a causa de la pandèmia per COVID-19 i no dispose de recursos adequats, es procedirà a la seua valoració per a derivar-la a un recurs residencial temporal i extraordinari en funció de les seues necessitats d'intervenció, que genèricament s'estableixen en les següents: a) Necessita aïllament b) Necessita atenció sociosanitària c) Necessita allotjament d) Necessita atenció social e) Necessita una combinació de les anteriors

Requisits

Han d'adjuntar la documentació requerida.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els serveis socials d'atenció primària, direccions territorials o direccions generals de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, entitats d'iniciativa social i empreses de l'àmbit sociosanitari seran els encarregats de sol·licitar les places. Aquests recursos van destinats als perfils següents: a) Persones que són beneficiàries de Servei d'Ajuda a Domicili, però que, per la causa que siga, no poden continuar rebent la prestació. b) Persones que acudien a centre diürn per a les quals l'atenció a domicili o el seguiment telefònic resulte insuficient. c) Persones que després d'estada en hospital no puguen tornar al seu centre residencial o al seu habitatge, ni tinguen xarxa familiar de suport. d) Persones sense llar. e) Persones que en el seu habitatge no puguen garantir l'aïllament adequat per a evitar el contagi d'altres membres de la família. f) Persones que residisquen en espais comunitaris (albergs, espais provisionals d'alberg, etc.). g) Qualsevol cas assimilable als anteriors que produïsca desatenció o desemparament a la persona sol·licitant.

Normativa del procediment

  • Resolució de 13 d'abril de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'habiliten temporalment determinats centres com a centres d'acolliment temporal d'emergència de caràcter social i sociosanitari en el marc de la pandèmia per COVID-19.

Termini

Des de l'aprovació del Protocol d'actuació d'ingrés temporal en centre d'emergència fins a la finalització de la situació d'emergència Pandèmia COVID-19. (data final 23 de desembre de 2020)

Documentació

Omplir els dos annexos: 1. Annex I: Informe de derivació de l'entitat dels serveis socials d'atenció primària, de l'hospital, del centre residencial, etc. 2. Annex II: Sol·licitud de l'ingrés voluntari signada per la persona sol·licitant. A falta d'ingrés voluntari, l'acte d'internament dictat per l'autoritat judicial.

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per via telemàtica. La sol·licitud telemàtica estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat, accessible en la web https://sede.gva.es. Tot això, sense perjudici del que disposa la legislació de procediment administratiu comú. Les sol·licituds es podran presentar durant les vint-i-quatre hores del dia.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment correspondrà a la Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius. Es constituirà una comissió d'assignació de prestació que estarà formada per la Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius, la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials i la direcció general competent en la matèria de la qual depenga l'òrgan o l'entitat que haja detectat i derivat el cas. La comissió serà la competent per a adjudicar la plaça en el recurs concret tenint en compte el perfil de la persona sol·licitant i procurant adjudicar el centre més pròxim al seu domicili. La comissió es reunirà diàriament per a avaluar la situació de la persona sol·licitant i assignar la prestació més adequada.

Criteris de valoració

Es valorarà la situació d'urgència en la comissió.

òrgans de tramitació

L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment serà la Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius.

Observacions

La resolució que s'adopte posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació, o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre serà de 48 hores des de l'entrada de la sol·licitud en la Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius.

Esgota via administrativa