Sol·licitud per a l'ingrés temporal en centres d'acolliment temporal d'emergència de caràcter social i sociosanitari en el marc de la pandèmia per COVID-19 de persones especialment vulnerables.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2299360
|
Codi GVA: 20894
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Quan una persona necessite l'ingrés en un recurs extraordinari a causa de la pandèmia per COVID-19 i no dispose de recursos adequats, es procedirà a la seua valoració per a derivar-la a un recurs residencial temporal i extraordinari en funció de les seues necessitats d'intervenció, que...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Normativa
 • Resolució de 13 d'abril de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'habiliten temporalment...

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

Els serveis socials d'atenció primària, direccions territorials o direccions generals de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, entitats d'iniciativa social i empreses de l'àmbit sociosanitari seran els encarregats de sol·licitar les places. Aquests recursos van...

Saber més
Requisits

Han d'adjuntar la documentació requerida.

Com es tramita

Procés de tramitació
L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment correspondrà a la Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius. Es constituirà una comissió d'assignació de prestació que estarà formada per la Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius, la Direcció General...
Saber més
Criteris de valoració
Es valorarà la situació d'urgència en la comissió.
Òrgans de tramitació
L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment serà la Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Des de l'aprovació del Protocol d'actuació d'ingrés temporal en centre d'emergència fins a la finalització de la situació d'emergència Pandèmia COVID-19. (data final 23 de desembre de 2020)

Documentació
Omplir els dos annexos: 1. Annex I: Informe de derivació de l'entitat dels serveis socials d'atenció primària, de l'hospital, del centre residencial, etc. 2. Annex II: Sol·licitud de l'ingrés voluntari signada per la persona sol·licitant. A falta d'ingrés voluntari, l'acte d'internament dictat...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per via telemàtica. La sol·licitud telemàtica estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat, accessible en la web https://sede.gva.es. Tot això, sense perjudici del que disposa la legislació de procediment administratiu comú. Les...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre serà de 48 hores des de l'entrada de la sol·licitud en la Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius.
  Observacions

  La resolució que s'adopte posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació, o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de...

  Saber més