• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Línia de Finançament Bonificat IVF - Liquiditat Covid 19

  Objecte del tràmit

  Atorgar préstecs bonificats per al finançament d'autònoms i societats mercantils la seu social de les quals, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat es trobe radicat en la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquests préstecs els projectes que tinguen com a finalitat:

  a) l'ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips,
  b) la contractació de mà d'obra i serveis lligats al cicle de l'explotació, així com l'adquisició d'elements patrimonials de capital circulant, incloent -entre altres- mercaderies, i matèries primeres, i
  c) l'ajornament de quotes de capital i interessos de préstecs atorgats per l'IVF. .

  Queden exclosos els sectors relacionats amb la fabricació d'armament i derivats; jocs d'atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l'únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l'accés a l'habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i aqüicultura.

  Requeriments

  Els beneficiaris han de complir els següents requisits:

  1. El beneficiari tindrà el seu domicili social o establiment de desenvolupament d'activitat en la Comunitat Valenciana.
  2. La probabilitat d'incompliment del sol·licitant en els dotze mesos posteriors a la sol·licitud no podrà superar el 3,5%. Així mateix, la pèrdua esperada de l'operació de finançament no podrà superar el 0,65% del valor de l'exposició creditícia. A aquest efecte es considerarà la situació financera del sol·licitant a 1 de gener de 2020. Aquest requisit no serà aplicable si la finalitat del préstec és l'ajornament de quotes de capital i interés de préstecs atorgats per l'IVF.
  3. Si el sol·licitant de finançament és un autònom o una microempresa, haurà d'acreditar davant l'IVF l'atorgament per un tercer d'un aval que constituïsca una garantia efectiva de cobrament. Es considerarà garantia efectiva l'aval atorgat per un banc o una Societat de Garantia Recíproca per, almenys, el 100% del valor nominal i els interessos ordinaris del préstec. S'entendrà per microempresa tota societat mercantil que complisca dues dels tres requisits següents:
  - Actiu total inferior o igual a 2.000.000 euros
  - Import net de la xifra de negocis inferior o igual a 2.000.000 euros
  - Nombre de treballadors inferior o igual a 10
  Si la finalitat del préstec és l'ajornament de quotes de capital i interés de préstecs atorgats prèviament per l'IVF, els requisits establits en aquest article no seran aplicable.
  4. Estar en disposició de comptar amb totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris per a l'execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
  5. Acreditar que, a 1 de gener de 2020, estava al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant les diferents administracions.
  6. No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la CE declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  7. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
  8. A 1 de gener de 2020, no estar en situació d'empresa en crisi entesa i si ho està amb posterioritat ho és a conseqüència de la crisi derivada de la pandèmia COVID-19, d'acord amb el que s'estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d'exempció per categories.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  IMPORT: El valor nominal del préstec se situarà entre 25.000 euros i 2.000.000 euros, sense que en cap cas puga superar la suma de a) el 80% de les despeses elegibles derivades de la inversió en actius materials i immaterials, i b) el 100% de les despeses elegibles que resulten de la contractació de mà d'obra i serveis propis del cicle de l'explotació, així com de l'adquisició d'elements de capital circulant. No obstant l'anterior,
  a. El valor nominal del préstec no podrà ser superior a 750.000 euros si el sol·licitant és un autònom o una microempresa.
  b. El valor nominal del préstec no podrà ser superior a 1.500.000 euros si el sol·licitant és una petita i mitjana empresa, entenent per tal tota societat mercantil la grandària de la qual es corresponga amb la definició de PIME recollida en l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
  c. El préstec podrà ser inferior a 25.000 euros si el mateix té per objecte l'ajornament de quotes de capital i interessos de préstecs concedits prèviament per l'IVF.
  d. Els límits que, respecte al valor nominal del préstec, estableix aquest article hauran d'entendre's com a relatius al grup d'empreses al qual pertany, en el seu cas, l'empresa sol·licitant de finançament, de manera que la suma del finançament bonificat que, a l'empara d'aquesta convocatoriaotorgue l'IVF al grup d'empreses del sol·licitant no podrà excedir en cap cas els citats límits.
  e. Els límits que, respecte al valor nominal del préstec, estableix aquest article hauran d'entendre's com a relatius a l'exercici 2020, de manera que la suma del finançament bonificat que, a l'empara d'aquesta o altres convocatòries, atorgue l'IVF al sol·licitant de finançament no podrà excedir en cap cas els citats límits.
  No obstant això l'assenyalat anteriorment, l'import màxim del préstec no podrà superar:
  a. El doble dels costos salarials anuals del sol·licitant (incloses les càrregues socials i el cost del personal que treballe en el recinte de l'empresa, però figure formalment en la nòmina d'un subcontractista) per a 2019 o per a l'últim any disponible; en el cas d'empreses creades l'1 de gener de 2019 o amb posterioritat a aqueixa data, el préstec màxim no ha de superar l'estimació dels costos salarials anuals per als dos primers anys d'activitat; o
  b. El 25% del volum de negocis total del sol·licitant en 2019.
  TERMINI/MANCA: De 3 a 6 anys amb un màxim de 2 anys de manca.
  COMISSIONS: No s'aplicaran comissions d'obertura ni cancel·lació dels préstecs.
  TIPUS D'INTERÉS: El Tipus d'Interés Nominal del Finançament Bonificat s'obtindrà com a suma del tipus d'interés EURIBOR a un any, amb límit inferior 0%, i un Marge que podrà oscil·lar entre el 0% i l'1%, atesa la qualificació creditícia del sol·licitant. En operacions de finançament a autònoms i microempreses, el Tipus d'Interés Nominal del Finançament Bonificat serà igual al 0%.
  TRAM NO REEMBOSSABLE (TNR): En cas que l'IVF requerisca al sol·licitant aval bancari o d'una SGR, el préstec incorporarà un tram no reembossable, l'import del qual serà igual al 0,9% del producte entre el valor nominal del préstec i el seu termini de venciment.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es podran presentar sol·licituds fins que s'esgote el pressupost indicat en la convocatòria. (DOGV num 8795, 22/04/2020)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  KO

  Impresos associats

  [ANNEX I.1] SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT AJORNAMENT DE QUOTES DE PRÉSTECS ATORGATS PER L'IVF SOCIETATS MERCANTILS

  [ANNEX I.2] SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT AJORNAMENT DE QUOTES DE PRÉSTECS ATORGATS PER L'IVF AUTÒNOMS

  [ANNEX I.3] SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT INVERSIÓ, CAPITAL CIRCULANT I DESPESES DE L'EXPLOTACIÓ SOCIETATS MERCANTILS

  [ANNEX I.4] SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT INVERSIÓ, CAPITAL CIRCULANT I DESPESES DE L'EXPLOTACIÓ AUTÒNOMS

  [ANNEX II.1] DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE L'EMPRESA PER A SER BENEFICIARI

  [ANNEX II.2] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L'AUTÒNOM PER A SER BENEFICIARI

  [ANNEX IV.1] DECLARACIÓ AJUDA DE MINIMIS

  [ANNEX IV.2] DECLARACIÓ D'ALTRES AJUDES REBUDES I/O SOL·LICITADES PER A LES MATEIXES DESPESES ELEGIBLES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud de finançament es realitzarà mitjançant els corresponents formularis d'emplenament electrònic, sent obligatòria la seua presentació online a través dels mitjans disponibles en la web de l'IVF, amb signatura i registre electrònic.
  Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant podrà utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat

  Recursos que procedixen contra la resolució

  No admet recurs.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20895

  Tramitació

  La sol·licitud de finançament es realitzarà mitjançant el formulari d'emplenament electrònic previst en la convocatòria com a Annex I, sent obligatòria la seua presentació online a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF (https://prestamos.ivf.es), amb signatura i registre electrònic.

  Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant podrà utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados), entre els quals es troba el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

  La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les Normes Generals i de les condicions específiques d'aquesta Convocatòria.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Convocatòria de la línia de Finançament Bonificat. 'IVF - Liquiditat Covid-19'
  - RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modifica la convocatòria de 15 d'abril de 2020 de la línia de finançament bonificat «IVF-liquiditat Covid-19»

  Llista de normativa

  Convocatòria de la línia de finançament bonificat. 'IVF-Liquiditat Covid-19'

  Institut Valencià de FinancesInstitut Valencià de FinancesRESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, del director gene-ral de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modi-fica la convocatòria de 15 d'abril de 2020 de la línia de de finançament bonificada «IVF-Liquiditat Covid-19».

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.