Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Línia de finançament bonificat IVF - Liquiditat COVID-19

  Objecte del tràmit

  Atorgar préstecs bonificats per al finançament d'autònoms i societats mercantils que tinguen seu social, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquests préstecs els projectes que tinguen com a finalitat:

  a) L'ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips.
  b) La contractació de mà d'obra i serveis lligats al cicle de l'explotació, així com l'adquisició d'elements patrimonials de capital circulant, incloent-hi, entre altres, mercaderies i matèries primeres.
  c) L'ajornament de quotes de capital i interessos de préstecs atorgats per l'IVF.

  Queden exclosos els sectors relacionats amb la fabricació d'armament i derivats; jocs d'atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l'únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l'accés a l'habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i aqüicultura.

  Requeriments

  Els beneficiaris han de complir els requisits següents:

  1. El beneficiari ha de tindre el seu domicili social o establiment de desenvolupament d'activitat a la Comunitat Valenciana.
  2. La probabilitat d'incompliment del sol·licitant en els dotze mesos posteriors a la sol·licitud no podrà superar el 3,5 %. Així mateix, la pèrdua esperada de l'operació de finançament no podrà superar el 0,65 % del valor de l'exposició creditícia. A aquest efecte, es considerarà la situació financera del sol·licitant l'1 de gener de 2020. Aquest requisit no es podrà aplicar si la finalitat del préstec és l'ajornament de quotes de capital i interés de préstecs atorgats per l'IVF.
  3. Si el sol·licitant de finançament és un autònom o una microempresa, haurà d'acreditar davant de l'IVF l'atorgament per un tercer d'un aval que constituïsca una garantia efectiva de cobrament. Es considerarà garantia efectiva l'aval atorgat per un banc o una societat de garantia recíproca per, almenys, el 100 % del valor nominal i els interessos ordinaris del préstec. S'entendrà per microempresa tota societat mercantil que complisca dos dels tres requisits següents:
  - Actiu total inferior o igual a 2.000.000 d'euros
  - Import net de la xifra de negocis inferior o igual a 2.000.000 d'euros
  - Nombre de treballadors inferior o igual a 10
  Si la finalitat del préstec és l'ajornament de quotes de capital i interés de préstecs atorgats prèviament per l'IVF, els requisits establits en aquest article no s'hi podran aplicar.
  4. Estar en disposició de tindre totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris per a l'execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
  5. Acreditar que, a 1 de gener de 2020, estava al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant de les diferents administracions.
  6. No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió de la CE que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  7. No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
  8. A 1 de gener de 2020, no estar en situació d'empresa en crisi entesa i, si ho està amb posterioritat, ho és a conseqüència de la crisi derivada de la pandèmia COVID-19, d'acord amb el que estableix el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d'exempció per categories.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  IMPORT: el valor nominal del préstec se situarà entre 25.000 euros i 2.000.000 euros, sense que en cap cas puga superar la suma de a) el 80 % de les despeses elegibles derivades de la inversió en actius materials i immaterials, i b) el 100 % de les despeses elegibles que resulten de la contractació de mà d'obra i serveis propis del cicle de l'explotació, així com de l'adquisició d'elements de capital circulant. No obstant l'anterior,
  a. El valor nominal del préstec no podrà ser superior a 750.000 euros si el sol·licitant és un autònom o una microempresa.
  b. El valor nominal del préstec no podrà ser superior a 2.500.000 euros si el sol·licitant és una petita i mitjana empresa, i s'entén com a tal tota societat mercantil la grandària de la qual es corresponga amb la definició de pime que recull l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió.
  c. El préstec podrà ser inferior a 25.000 euros si aquest té per objecte l'ajornament de quotes de capital i interessos de préstecs concedits prèviament per l'IVF.
  d. Els límits que, respecte del valor nominal del préstec, estableix aquest article s'han d'entendre com relatius al grup d'empreses al qual pertany, si escau, l'empresa sol·licitant de finançament, de manera que la suma del finançament bonificat que, a l'empara d'aquesta convocatòria, atorgue l'IVF al grup d'empreses del sol·licitant no podrà excedir en cap cas els límits esmentats.
  e. Els límits que, respecte del valor nominal del préstec, estableix aquest article s'han d'entendre com relatius a l'exercici 2020, de manera que la suma del finançament bonificat que, a l'empara d'aquesta o altres convocatòries, atorgue l'IVF al sol·licitant de finançament no podrà excedir en cap cas els límits esmentats.
  No obstant això, l'import màxim del préstec no podrà superar:
  a. El doble dels costos salarials anuals del sol·licitant (incloses les càrregues socials i el cost del personal que treballe en el recinte de l'empresa, però figure formalment en la nòmina d'un subcontractista) per a 2019 o per a l'últim any disponible; en el cas d'empreses creades l'1 de gener de 2019 o amb posterioritat a aquesta data, el préstec màxim no ha de superar l'estimació dels costos salarials anuals per als dos primers anys d'activitat, o
  b. El 25 % del volum de negocis total del sol·licitant en 2019.
  TERMINI/CARÈNCIA: de 3 a 6 anys amb un màxim de 2 anys de carència.
  COMISSIONS: No s'hi aplicaran comissions d'obertura ni de cancel·lació dels préstecs.
  TIPUS D'INTERÉS: El tipus d'interés nominal del finançament bonificat s'obtindrà com a suma del tipus d'interés EURIBOR a un any, amb límit inferior 0 %, i un marge que es determinarà atenent la qualificació creditícia del sol·licitant, que podrà oscil·lar entre el 0,25 % i 1,25 €.
  TRAM NO REEMBOSSABLE (TNR): En cas que l'IVF requerisca al sol·licitant aval bancari o d'una SGR, el préstec haurà d'incorporar un tram no reembossable (TNR), l'import del qual serà igual al 0,5 % del producte entre el valor nominal del préstec i el seu termini de venciment. A aquest efecte, el sol·licitant acreditarà convenientment la concessió de l'aval per una SGR per un import equivalent al valor nominal més els interessos ordinaris del préstec.
  En cas que l'IVF requerisca al sol·licitant un informe d'expert independent per a avaluar la seua capacitat de repagament, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) a fi de cobrir el cost de l'informe. A aquest efecte, l'empresa acreditarà davant de l'IVF la despesa en què s'ha incorregut segons el que estableix l'article 11 de la convocatòria. El TNR no superarà en cap cas l'1 % del valor nominal del préstec, o 25.000 euros si aquest valor nominal és superior a 2.500.000 euros.
  En cas que la sol·licitud de finançament tinga per objecte l'adquisició d'actius immobilitzats materials, actius intangibles, o participacions empresarials, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) a fi de bonificar el cost d'aquestes inversions. A aquest efecte, l'empresa acreditarà davant de l'IVF la despesa en què s'ha incorregut segons el que estableix l'article 11 de la convocatòria. El TNR tindrà un import equivalent al 4 % de la part proporcional del préstec que l'empresa haja destinat a la realització d'aquestes inversions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es podran presentar sol·licituds fins que s'esgote el pressupost indicat en la convocatòria (DOGV núm. 8951, 13/11/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds de finançament que tinguen per objecte l'ajornament de quotes de capital i interés de préstecs atorgats per l'IVF han d'incloure únicament l'imprés de sol·licitud incorporat en l'annex I d'aquesta convocatòria, que podreu trobar en l'apartat de descàrregues d'aquesta web.
  Quan el préstec sol·licitat tinga per objecte el finançament d'inversions, elements de capital circulant o despeses de l'explotació, la sol·licitud haurà d'estar acompanyada de la documentació següent:

  - Imprés de sol·licitud incorporat en l'annex i de la convocatòria (ha d'incloure la memòria econòmica del projecte i l'autorització expressa a l'IVF per a la comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social).

  - Identificació del sol·licitant:

  - En el cas d'autònoms, s'ha d'aportar fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència del sol·licitant. Així mateix, s'ha de presentar documentació que acredite el tipus d'activitat desenvolupada: quota d'autònoms o liquidacions de l'IVA.
  - En el cas de societats mercantils, s'ha d'aportar fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l'empresa sol·licitant, juntament amb la fotocòpia de l'escriptura d'apoderament. A més, s'ha d'incorporar a la sol·licitud la fotocòpia de l'escriptura de titularitat real i l'escriptura de constitució de la societat.
  - Si la societat mercantil forma part d'un grup, s'hi han d'identificar les empreses del grup en un organigrama que ha d'incloure els percentatges de participació en cada societat. Per a cada empresa recollida en la declaració, caldrà indicar el nombre d'empleats, el balanç i el volum de negoci anual de l'empresa, conforme al model de declaració de la condició de pime:

  https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/26361_ES.pdf.

  - En cas que el sol·licitant siga una societat mercantil, els comptes anuals corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament. En cas que l'empresa no dispose dels estats financers tancats de l'exercici 2020, ha d'aportar un balanç i compte de pèrdues i guanys previsionals corresponents a aquest exercici. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d'un grup d'empreses definit conforme a l'article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d'adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims dos exercicis tancats.
  - En cas que el sol·licitant siga una societat mercantil que no audite els seus comptes anuals, s'hauran d'aportar les declaracions de l'Impost de Societats, corresponents als dos últims exercicis tancats abans de la sol·licitud de finançament. En cas que el sol·licitant siga un autònom, cal aportar les declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament, així com una previsió per a l'exercici 2020 en cas que la declaració de l'exercici esmentat encara no estiga disponible.
  - Informe actualitzat de riscos emés per la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya
  - Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari del finançament i del compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar-ne beneficiari, correspondrien al sol·licitant, segons consta en l'annex II.
  - Detall d'altres ajudes rebudes o sol·licitades, procedents de qualsevol administració o entitat pública, nacional o internacional, amb especificació del règim d'ajuda al qual s'acullen, la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant. La relació haurà d'indicar expressament quines ajudes corresponen a les mateixes despeses elegibles que les incloses en el projecte empresarial el finançament del qual se sol·licita, segons consta en l'annex III.
  - Memòria tècnica de la sol·licitud, segons el model inclòs en l'annex IV. Aquesta informació l'hauran de remetre únicament les societats mercantils que complisquen dos dels tres requisits següents (també queden exempts d'aquest requisit els autònoms):
  a. Actiu total superior a 2.000.000 €
  b. Import net de la xifra de negocis superior a 2.000.000 €
  c. Nombre de treballadors superior a 10
  - Documentació que acredite que el domicili social o establiment de desenvolupament d'activitat del sol·licitant està a la Comunitat Valenciana.

  Impresos associats

  [ANNEX I.1] SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT AJORNAMENT DE QUOTES DE PRÉSTECS ATORGATS PER L'IVF SOCIETATS MERCANTILS

  [ANNEX I.2] SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT AJORNAMENT DE QUOTES DE PRÉSTECS ATORGATS PER L'IVF AUTÒNOMS

  [ANNEX I.3] SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT INVERSIÓ, CAPITAL CIRCULANT I DESPESES DE L'EXPLOTACIÓ SOCIETATS MERCANTILS

  [ANNEX I.4] SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT INVERSIÓ, CAPITAL CIRCULANT I DESPESES DE L'EXPLOTACIÓ AUTÒNOMS

  [ANNEX II.1] DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE L'EMPRESA PER A SER BENEFICIARI

  [ANNEX II.2] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L'AUTÒNOM PER A SER BENEFICIARI

  [ANNEX IV.1] DECLARACIÓ AJUDA DE MINIMIS

  [ANNEX IV.2] DECLARACIÓ D'ALTRES AJUDES REBUDES I/O SOL·LICITADES PER A LES MATEIXES DESPESES ELEGIBLES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud de finançament s'ha de realitzar mitjançant els corresponents formularis d'ompliment electrònic i és obligatòria la presentació en línia a través dels mitjans disponibles en la web de l'IVF, amb signatura i registre electrònic.
  Per a fer la tramitació electrònica, el sol·licitant pot utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  No admet recurs.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20895

  Tramitació

  La sol·licitud de finançament s'ha de fer mitjançant el formulari d'ompliment electrònic previst en la convocatòria com a annex, i en serà obligatòria la presentació en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF (https://prestamos.ivf.es), amb signatura i registre electrònic.

  Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant pot utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es/va/sede_certificados; entre aquests, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

  La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les normes generals i de les condicions específiques d'aquesta convocatòria.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Convocatòria de la línia de finançament bonificat. IVF - Liquiditat COVID-19
  - RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modifica la convocatòria de 15 d'abril de 2020 de la línia de finançament bonificat «IVF - Liquiditat COVID-19»
  - RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances , per la qual es modifica la convocatòria de finançament IVF - Liquiditat COVID-19.

  Llista de normativa

  Convocatòria de la línia de finançament bonificat. IVF - Liquiditat COVID-19

  RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modifica la convocatòria de 15 d'abril de 2020 de la línia de finançament bonificat «IVF - Liquiditat COVID-19»

  RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modifica la convocatòria de finançament IVF - Liquiditat COVID-19.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.