Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Línia de finançament bonificat IVF - Liquiditat COVID-19

  Objecte del tràmit

  Atorgar préstecs bonificats per al finançament d'autònoms i societats mercantils que tinguen seu social, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar nou finançament els projectes que tinguen com a finalitat:

  a) Ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips, incloent les incloses en el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana impulsat per la Conselleria d'Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball;

  b) Adequació d'espais de treball amb criteris de sostenibilitat i inclusió social, en el marc del programa ASTREA impulsat per la Conselleria d'Habitatge de la Generalitat Valenciana;

  c) Processos de digitalització de les petites i mitjanes empreses a l'empara de la bonificació de capital i interessos finançada pel programa TRANSFORMER de la Conselleria d'Innovació de la Generalitat Valenciana;

  d) Sosteniment del capital circulant de l'empresa, incloent la contractació de mà d'obra, l'adquisició de béns i serveis lligats al cicle de l'explotació, el finançament de clients, la inversió en existències i tresoreria operativa de l'empresa, així com la cancel·lació del deute a curt termini de naturalesa comercial i financera.

  e) Ajornament de quotes de capital i interessos de préstecs atorgats per l'IVF amb venciment des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021.

  Queden exclosos els sectors relacionats amb la fabricació d'armament i derivats; jocs d'atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l'únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l'accés a l'habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i aqüicultura.

  Requeriments

  Els beneficiaris han de complir els següents requisits:

  1. El beneficiari tindrà el seu domicili social o establiment de desenvolupament d'activitat en la Comunitat Valenciana.
  2. La pèrdua esperada de l'operació de finançament no podrà superar el 0,65% del valor de l'exposició creditícia. Per a estimar la pèrdua esperada de l'operació, s'avaluarà la situació financera del sol·licitant a 1 de gener de 2021, ateses els comptes anuals tancats de l'exercici 2020 o, en defecte d'això, als estats financers previsionals aportats per l'empresa relatius a aquest exercici. Així mateix, es tindran en compte les garanties aportades pel sol·licitant. Aquest requisit no serà aplicable si la finalitat del préstec és l'ajornament de quotes de capital i interés de préstecs atorgats per l'IVF.
  3. Si el sol·licitant de finançament és un autònom o una microempresa, haurà d'acreditar davant l'IVF l'atorgament per un tercer d'un aval que constituïsca una garantia efectiva de cobrament. A l'efecte d'aquesta convocatòria, es considerarà garantia efectiva l'aval atorgat per un banc o una Societat de Garantia Recíproca per, almenys, el 100% del valor nominal i els interessos ordinaris del préstec. S'entendrà per microempresa tota societat mercantil que, considerant l'últim exercici tancat amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament, complisca dos dels tres requisits següents:

  a) Actiu total inferior o igual a 2.000.000 euros
  b) Import net de la xifra de negocis inferior o igual a 2.000.000 euros
  c) Nombre de treballadors inferior o igual a 10

  Si la finalitat del préstec és l'ajornament de quotes de capital i interés de préstecs atorgats prèviament per l'IVF, els requisits establits en aquest article no seran aplicable.

  4. El beneficiari estarà en disposició de comptar amb totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris per a l'execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
  5. El beneficiari acreditarà que a 31 de desembre de 2019 estava al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.
  6. El beneficiari no estarà subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  7. El beneficiari no es trobarà en cap de les següents circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
  8. A 31 de desembre de 2019, el beneficiari no estava en situació d'empresa en crisi entesa, d'acord amb el que s'estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d'exempció per categories.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  IMPORT: el valor nominal del préstec se situarà entre 15.000 euros i 5.000.000 d'euros; si bé,
  a) En cas que el finançament tinga per objecte l'adquisició d'actius fixos, el valor nominal del préstec no podrà superar, en cap cas, el 80 % del valor de la inversió objecte de finançament. No obstant l'anterior, el préstec de l'IVF podrà finançar fins al 100 % del valor de les quotes participatives necessàries per a contractar l'aval d'una SGR com a garantia de l'operació.
  b) El valor nominal del préstec no podrà ser superior a 750.000 euros si el sol·licitant és un autònom o una microempresa.
  c) El valor nominal del préstec no podrà ser superior a 2.500.000 euros si el sol·licitant és una petita i mitjana empresa, i s'entén com a tal tota societat mercantil la grandària de la qual es corresponga amb la definició de PIME que recull l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió.
  d) El préstec podrà ser inferior a 15.000 euros si aquest té per objecte l'ajornament de quotes de capital i interessos de préstecs concedits prèviament per l'IVF.
  e) Els límits que, respecte del valor nominal del préstec, estableix aquest article s'han d'entendre com a relatius al grup d'empreses al qual pertany, si és el cas, l'empresa sol·licitant de finançament, de manera que la suma del finançament bonificat que, a l'empara d'aquesta convocatòria, atorgue l'IVF al grup d'empreses del sol·licitant no podrà excedir en cap cas els límits esmentats.
  f) Els límits que, respecte del valor nominal del préstec, estableix aquest article s'han d'entendre com relatius a l'exercici 2021, de manera que la suma del finançament bonificat que, a l'empara d'aquesta o altres convocatòries, atorgue l'IVF al sol·licitant de finançament no podrà excedir en cap cas els límits esmentats.

  No obstant l'anterior, l'import màxim del préstec no podrà superar:
  a) El doble dels costos salarials anuals del sol·licitant (incloses les càrregues socials i el cost del personal que treballe en el recinte de l'empresa, però figure formalment en la nòmina d'un subcontractista) per a 2019 o per a l'últim any disponible, més un import fix de 48.000 euros en el cas que el sol·licitant exercisca una activitat laboral per compte propi com a treballador autònom; en el cas d'empreses creades l'1 de gener de 2019 o amb posterioritat a aquesta data, el préstec màxim no ha de superar l'estimació dels costos salarials anuals per als dos primers anys d'activitat, o
  b) El 25 % del volum de negocis total del sol·licitant en 2019.

  TERMINI/CARÈNCIA: de 3 a 6 anys amb un màxim de 2 anys de carència.

  COMISSIONS: No s'hi aplicaran comissions d'obertura ni de cancel·lació dels préstecs.

  TIPUS D'INTERÉS: El tipus d'interés nominal del finançament bonificat s'obtindrà com a suma del tipus d'interés EURIBOR a un any, amb límit inferior 0 %, i un marge que es determinarà atenent la qualificació creditícia del sol·licitant, i que podrà oscil·lar entre el 0,25 % i l'1,25 % (0 % per a operacions de finançament a empreses amb seu social en municipis en risc de despoblament).

  TRAMS NO REEMBOSSABLES (TNR):

  - En cas que l'IVF requerisca al sol·licitant un aval d'una SGR, el préstec haurà d'incorporar un tram no reembossable (TNR), l'import del qual serà igual al 0,5 % del producte entre el valor nominal del préstec i el seu termini de venciment.
  - En cas que l'IVF requerisca al sol·licitant un informe d'expert independent per a avaluar la seua capacitat de repagament, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) a fi de cobrir el cost de l'informe. El TNR no superarà en cap cas l'1 % del valor nominal del préstec, o 25.000 euros si aquest valor nominal és superior a 2.500.000 euros.
  - En cas que la sol·licitud de finançament tinga per finalitat l'adquisició d'actius immobilitzats materials, actius intangibles o participacions empresarials en societats no financeres, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) equivalent al 4 % del valor nominal del préstec a fi de bonificar el cost d'aquestes inversions.
  - En cas que el sol·licitant siga una empresa industrial i la sol·licitud tinga per finalitat l'adquisició d'actius fixos i immobilitzats intangibles, el tram no reembossable (TNR) ascendirà al 10 % del valor nominal del préstec, amb un import màxim de 300.000 euros, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària de la línia de subvenció de capital atorgada per la Conselleria d'Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball.
  - En cas que la sol·licitud de finançament tinga per finalitat l'adequació d'espais de treball amb criteris de sostenibilitat mediambiental i inclusió social, a l'empara del programa ASTREA de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) equivalent al 15 % del valor nominal del préstec, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària de la línia de subvenció de capital atorgada per la conselleria esmentada en favor de l'IVF.
  - En cas que la sol·licitud de finançament tinga per finalitat la digitalització de l'activitat productiva de l'empresa, amb bonificació aportada per la Conselleria d'Innovació, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) equivalent al 10 % del valor nominal del préstec, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària de la línia de subvenció de capital atorgada per la conselleria esmentada en favor de l'IVF.
  - En cas que la sol·licitud de finançament tinga per finalitat el sosteniment de l'explotació d'autònoms i pimes pertanyents als sectors de l'oci, turisme, hoteleria, restauració, i altres activitats connexes de conformitat amb la definició d'aquests inclosa en l'annex VII d'aquesta convocatòria, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR) per un import de fins al 30 % del valor nominal del préstec, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària de la línia de subvenció de capital atorgada per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en favor de l'IVF. En concret, el TNR es determinarà atenent la següent taula:

  Import del préstec (x) TNR marginal (%) TNR en euros
  Fins a 30.000 30 % 30 % x
  Entre 30.000 y 250.000 20 % 9.000 + 20 % (x - 30.000)
  Entre 250.000 y 500.000 15 % 53.000 + 15 % (x - 250.000)
  Més de 500.000 10 % 90.500 + 10 % (x - 500.000)

  Els préstecs susceptibles d'incorporar aquest tram no reembossable estan subjectes a un import màxim d'1.000.000 d'euros. El TNR atorgat en virtut d'aquest apartat no serà acumulable amb cap altre dels considerats en aquest article.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es podran presentar ofertes fins al 15 de juny de 2021 o fins que s'esgoten els recursos disponibles segons l'indicat en la convocatòria. (DOGV num 9001, 21/01/2021)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Quan el préstec sol·licitat tinga per objecte el finançament d'inversions, elements de capital circulant o despeses de l'explotació, la sol·licitud haurà d'estar acompanyada de la documentació següent:
  1. Imprés de sol·licitud, segons el que indica el formulari de la sol·licitud de finançament incorporat a l'annex I de la convocatòria. En cas que el sol·licitant siga una comunitat de béns (CB) o una societat civil (SC), ha d'aportar imprés de sol·licitud omplit i signat per cada soci de la CB o SC.

  2. Identificació del sol·licitant:

  a) En el cas d'autònoms, s'ha d'aportar una fotocòpia del DNI, el passaport o la targeta de residència del sol·licitant (de tots els socis/comuners en cas que el sol·licitant siga SC o CB).
  b) En el cas de societats mercantils, s'ha d'aportar fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l'empresa sol·licitant, juntament amb la fotocòpia de l'escriptura d'apoderament. A més, s'ha d'incorporar a la sol·licitud la fotocòpia de l'escriptura de titularitat real i l'escriptura de constitució de la societat.
  c) Si la societat mercantil forma part d'un grup, s'hi han d'identificar les empreses del grup en un organigrama que ha d'incloure els percentatges de participació en cada societat. Per a cada empresa, s'ha de reflectir el nombre d'empleats, el balanç i el volum de negoci anual de l'empresa, omplint el model de declaració de la condició de pime:
  https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/26361_ES.pdf.

  3. En cas que el domicili social de la societat mercantil que sol·licita el finançament estiga situat fora de la Comunitat Valenciana, s'ha d'aportar la documentació acreditativa del fet que l'empresa disposa d'un establiment de desenvolupament d'activitat en territori valencià.

  4. Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari del finançament i del compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar-ne beneficiari, correspondrien al sol·licitant, segons consta en l'annex II.

  5. Detall d'altres ajudes rebudes o sol·licitades, procedents de qualsevol administració o entitat pública, nacional o internacional, amb especificació del règim d'ajuda al qual s'acullen, la quantia, la data d'atorgament i l'ens que l'atorga. La relació haurà d'indicar expressament quines ajudes corresponen a les mateixes despeses elegibles que les incloses en el projecte empresarial el finançament del qual se sol·licita, segons consta en l'annex III.

  Informació econòmica requerida a autònoms:

  a) Declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament.
  b) Autoliquidació del pagament fraccionat de l'IRPF (model 130) corresponent a l'últim trimestre tancat amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament;
  c) Declaracions resum-anual de l'Impost sobre el Valor Afegit (model 390) corresponents als exercicis 2020 i 2019.
  d) Declaracions trimestrals (model 303) corresponents a l'últim trimestre de 2019, els quatre trimestres de 2020 i les relatives als trimestres de 2021 tancats amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament.
  e) Dos últims rebuts mensuals de liquidació de cotitzacions (model RLC), corresponents al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social.
  f) Última declaració disponible d'operacions amb terceres persones (model 347).
  g) Informe de vida laboral del sol·licitant.

  Informació econòmica requerida per a societats mercantils de dimensió reduïda (microempreses segons la definició de l'article 4 d'aquesta convocatòria):

  h) Comptes anuals depositats en el registre, corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament. Si, en la data de la sol·licitud, l'empresa no disposa encara dels estats financers tancats de l'exercici 2020, ha d'aportar el balanç i el compte de pèrdues i guanys previsionals corresponents a l'exercici esmentat; S'entenen per estats financers de l'exercici 2020 aquells la data de tancament dels quals es produeix entre el 30 de juny de 2020, inclòs, i el 30 de juny de 2021, exclòs.
  i) Declaracions de l'Impost de Societats, corresponents als dos últims exercicis tancats abans de la sol·licitud de finançament.
  j) En cas de comunitats de béns, model 184 d'entitats en règim d'atribució de rendes, declaració anual i declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponents als dos anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de finançament de tots els socis comuners.
  k) Declaracions resum-anual de l'Impost sobre el Valor Afegit (model 390) corresponents als exercicis 2020 i 2019.
  I) Declaracions trimestrals de l'IVA (model 303) corresponents a l'últim trimestre de 2019, els quatre trimestres de 2020 i les relatives als trimestres de 2021 tancats amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament.
  m) Última declaració disponible d'operacions amb terceres persones (model 347).
  n) Distribució per any de venciment de les obligacions financeres, incloses les que resulten de préstecs atorgats per les administracions públiques en el marc de la seua activitat de promoció econòmica.

  Informació econòmica requerida per a societats mercantils de grandària superior a la microempresa, segons la definició de l'article 4 d'aquesta convocatòria:

  o) Comptes anuals depositats en el registre, corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament. Si, en la data de la sol·licitud, l'empresa no disposa encara dels estats financers tancats de l'exercici 2020, ha d'aportar el balanç i el compte de pèrdues i guanys previsionals corresponents a l'exercici esmentat;
  p) Si forma part d'un grup d'empreses, definit segons l'article 42 del Codi de Comerç, obligat a elaborar estats financers consolidats, haurà d'adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup, corresponents als últims dos exercicis tancats. Si, en la data de la sol·licitud, el grup no disposa encara d'estats financers consolidats per a l'exercici 2020, ha d'aportar el balanç i el compte de pèrdues i guanys previsionals consolidats, corresponents a l'exercici esmentat.
  q) En cas de comunitats de béns, model 184 d'entitats en règim d'atribució de rendes, declaració anual i declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponents als dos anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de finançament de tots els socis comuners.
  r) Declaracions resum-anual de l'Impost sobre el Valor Afegit (model 390) corresponents als exercicis 2020 i 2019.
  s) Declaracions trimestrals de l'IVA (model 303) corresponents a l'últim trimestre de 2019, els quatre trimestres de 2020 i les relatives als trimestres de 2021 tancats amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament.
  t) Última declaració disponible d'operacions amb terceres persones (model 347).
  u) Informe actualitzat de riscos emés per la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE).
  v) Distribució per any de venciment de les obligacions financeres, incloses les que resulten de préstecs atorgats per les administracions públiques en el marc de la seua activitat de promoció econòmica.
  w) Memòria tècnica de la sol·licitud, segons el model inclòs en l'annex IV.

  En cas de presentar-se sol·licituds que no s'hagen omplit aportant tota la informació que es requereix i/o que no hagueren acompanyat tota la documentació establida en la convocatòria, l'IVF requerirà l'interessat que, en el termini de cinc dies hàbils des de la notificació, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fera així, es considerarà desistida la seua petició.

  Impresos associats

  [ANNEX I.2] SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT. INVERSIÓ, CAPITAL CIRCULANT I DESPESES DE L'EXPLOTACIÓ

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A SER BENEFICIARI

  DECLARACIÓ D'AJUDES

  AUTORITZACIÓ PER A TRAMITAR UNA SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT DE LA LÍNIA DE FINANÇAMENT "IVF LIQUIDITAT COVID 19" DAVANT L'INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud de finançament es realitzarà mitjançant els corresponents formularis d'emplenament electrònic, sent obligatòria la seua presentació online a través dels mitjans disponibles en la web de l'IVF, amb signatura i registre electrònic.
  Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant podrà utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  No admet recurs.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20895

  Tramitació

  La sol·licitud de finançament s'ha de fer mitjançant el formulari d'ompliment electrònic previst en la convocatòria com a annex, i en serà obligatòria la presentació en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF (https://prestamos.ivf.es), amb signatura i registre electrònic.

  Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant pot utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es/va/sede_certificados; entre aquests, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

  La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les normes generals i de les condicions específiques d'aquesta convocatòria.

  Inici
 • Informació complementària

  Telèfons i correus d'informació:
  960992544 (per a Sector Oreca) liquidezcovid@ivf.es
  609018217 (resta de sectors) financiacion @ivf.es

  Enllaços

  Ajudes a la Reforma, Rehabilitació i actuacions Urbanes. Pla Renhata

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Convocatòria de la línia de finançament bonificat. IVF - Liquiditat COVID-19
  - RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modifica la convocatòria de 15 d'abril de 2020 de la línia de finançament bonificat «IVF - Liquiditat COVID-19»
  - RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances , per la qual es modifica la convocatòria de finançament IVF - Liquiditat COVID-19.
  - ACORD de 29 de desembre de 2020, del Consell General de l'Institut Valencià de Finances, de modificació de la convocatòria de la línia de finançament bonificat «IVF- Liquiditat COVID-19».
  - ACORD de 22 de març de 2021, del Consell General de l'Institut Valencià de Finances (IVF), pel qual es modifica la convocatòria de la línia de finançament bonificat «IVF - Liquiditat COVID-19». [2021/3143] [2021/3143]

  Llista de normativa

  Convocatòria de la línia de finançament bonificat. IVF - Liquiditat COVID-19

  RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modifica la convocatòria de 15 d'abril de 2020 de la línia de finançament bonificat «IVF - Liquiditat COVID-19»

  RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modifica la convocatòria de finançament IVF - Liquiditat COVID-19.

  ACORD de 29 de desembre de 2020, del Consell General de l'Institut Valencià de Finances, de modificació de la convocatòria de la línia de finançament bonificat «IVF- Liquiditat COVID-19».

  ACORD de 22 de març de 2021, del Consell General de l'Institut Valencià de Finances (IVF), pel qual es modifica la convocatòria de la línia de finançament bonificat «IVF - Liquiditat COVID-19».

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.