Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes a la comercialització de productes pesquers afectats per la COVID-19 (llotges pesqueres)

  Objecte del tràmit

  Compensar les pèrdues d'ingressos patides per les llotges per a garantir la continuïtat en el servei.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats gestores de llotges pesqueres

  Requeriments

  · Gestionar una llotja pesquera.
  · Estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social en els termes que preveu l'article 14.1.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, abans de la signatura del conveni, i autoritzar l'òrgan gestor d'aquesta subvenció perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  · Realitzar les activitats d'acord amb l'objecte d'aquest règim d'ajudes.
  · Justificar davant de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que determina la concessió d'aquesta subvenció.
  · Sotmetre's a les actuacions de control financer que estableix la legislació vigent.
  · Comunicar a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica l'obtenció de finançament per a la mateixa finalitat procedent d'altres administracions o ens públics i privats.
  · Presentar la documentació acreditativa de no incórrer en cap de les circumstàncies que recull l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, realitzada mitjançant una declaració responsable o qualsevol dels mitjans que estableix l'article 13.7 d'aquesta.
  · Complir amb la normativa vigent en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat, en els termes que fixa la Llei 11/2003, de 10 d'abril, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat, així com el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.
  · Complir la resta de les obligacions que recull l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils i s'iniciarà a les 9 hores de l'endemà de la publicació d'aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8811, de 14/05/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:
  a) Certificat de secretaria de l'acord de l'òrgan competent de l'entitat pel qual s'acorda sol·licitar l'ajuda.
  b) Memòria descriptiva de les despeses que se subvencionaran.
  c) Documents acreditatius de la representació, si escau.
  d) Model de domiciliació bancària.
  e) Documentació justificativa de les despeses subvencionables, en el cas que es dispose d'aquesta. En cas de no disposar d'aquesta documentació, es podrà presentar com a màxim abans del 30 d'octubre de l'any en curs de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

  Impresos associats

  AJUDA A LLOTGES PESQUERES AFECTADES PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA PANDÈMIA DE COVID-19

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra les resolucions de concessió de l'ajuda que es dicten i esgoten la via administrativa, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant de la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent jutjat contenciós administratiu, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20916

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20916.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud s'han d'efectuar per mitjà de l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - Decret 59/2020 de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la COVID-19.
  - CORRECCIÓ d'errors del Decret 59/2020, de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la COVID-19.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu el Decret 59/2020, de 8 de maig.

  Vegeu la CORRECCIÓ d'errors del Decret 59/2020, de 8 de maig, del Consell.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.