Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'ajudes a la comercialització de productes pesquers afectats per la COVID-19 (llotges pesqueres)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes a la comercialització de productes pesquers afectats per la COVID-19 (llotges pesqueres)

  Objecte del tràmit

  Compensar les pèrdues d'ingressos patides per les llotges per a garantir la continuïtat en el servei.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats gestores de llotges pesqueres

  Requeriments

  · Gestionar una llotja pesquera.
  · Estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social en els termes que preveu l'article 14.1.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, abans de la signatura del conveni, i autoritzar l'òrgan gestor d'aquesta subvenció perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  · Realitzar les activitats d'acord amb l'objecte d'aquest règim d'ajudes.
  · Justificar davant de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que determina la concessió d'aquesta subvenció.
  · Sotmetre's a les actuacions de control financer que estableix la legislació vigent.
  · Comunicar a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica l'obtenció de finançament per a la mateixa finalitat procedent d'altres administracions o ens públics i privats.
  · Presentar la documentació acreditativa de no incórrer en cap de les circumstàncies que recull l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, realitzada mitjançant una declaració responsable o qualsevol dels mitjans que estableix l'article 13.7 d'aquesta.
  · Complir amb la normativa vigent en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat, en els termes que fixa la Llei 11/2003, de 10 d'abril, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat, així com el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.
  · Complir la resta de les obligacions que recull l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils i s'iniciarà a les 9 hores de l'endemà de la publicació d'aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8811, de 14/05/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:
  a) Certificat de secretaria de l'acord de l'òrgan competent de l'entitat pel qual s'acorda sol·licitar l'ajuda.
  b) Memòria descriptiva de les despeses que se subvencionaran.
  c) Documents acreditatius de la representació, si escau.
  d) Model de domiciliació bancària.
  e) Documentació justificativa de les despeses subvencionables, en el cas que es dispose d'aquesta. En cas de no disposar d'aquesta documentació, es podrà presentar com a màxim abans del 30 d'octubre de l'any en curs de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

  Impresos associats

  AJUDA A LLOTGES PESQUERES AFECTADES PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA PANDÈMIA DE COVID-19

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.