Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajudes a explotacions ramaderes afectades per la COVID-19

Codi SIA: 2300450
Codi GUC: 20917
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-05-2020
04-06-2020)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Compensar les pèrdues d'ingressos patides pels ramaders amb la finalitat d'aconseguir el manteniment de la seua activitat.

Requisits

Qualsevol persona física o jurídica, incloent-hi societats cooperatives i societats agràries de transformació (SAT), així com comunitats de béns, que siguen titulars d'una explotació l'orientació productiva de la qual estiga prevista en el paràgraf anterior i situada a la Comunitat Valenciana, que complisca els requisits següents: a) Trobar-se inscrites en el Registre d'Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana, creat per la Llei 6/2003, de 4 de març, de ramaderia de la Comunitat Valenciana (en endavant, RERA) el 14 de març de 2020. b) Tindre un cens de reproductores adultes, cens d'animals d'engreixament o un cens de gallines ponedores en producció a data de 31 de març de 2020, en el RERA, superior al que estableix el quadre següent: Orientació productiva Censos de caps de bestiar Oví caprí llet Més de 89 ovelles/cabres adultes Oví caprí carn Més de 224 ovelles/cabres adultes Oví caprí acevall Més de 499 corders/cabrits Gallines de posta Entre 10.000-40.000 gallines ponedores en producció Equí acevall Més de 49 cavalls d'acevall Boví carn Més de 29 vaques adultes Boví acevall Més de 124 jònecs d'acevall c) En el cas de les ovelles i cabres, es comptarà com una única espècie i se sumarà el cens de les dues espècies per als càlculs d'una mateixa orientació productiva. d) Per a les explotacions on convisquen diferents espècies de bestiar susceptibles de rebre la subvenció, només podran acollir-se a l'ajuda per l'orientació productiva que s'indique en el moment de la sol·licitud quan: 1. En l'orientació productiva ACEVALL, sol·liciteu l'ajuda per a acevall de jònecs, corders-cabrits i equins que convisquen sempre que l'explotació tinga el mínim de caps establit per a cada espècie de les incloses en la sol·licitud. 2. En l'orientació productiva REPRODUCCIÓ PER A CARN, podeu sol·licitar l'ajuda per a vaques nodrisses i ovelles-cabres que convisquen sempre que l'explotació tinga el mínim nombre de caps establit per a cada espècie de les incloses en la sol·licitud. 3. En l'orientació productiva REPRODUCCIÓ PER A LLET, poden demanar l'ajuda per a ovelles i cabres de llet. 4. En l'orientació productiva POSADA, només poden demanar l'ajuda per a gallines ponedores (granja de producció per a ous). e) En cap cas la subvenció que es percebrà per una explotació serà superior als 30.000 €. f) Que complisquen les obligacions que estableixen els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. g) Tinguen la consideració de PIMES agràries dedicades a la producció primària, tal com es defineixen en l'annex 1 del Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014.

Qui pot sol·licitar-ho?

Titulars d'explotacions ramaderes, amb una dimensió mínima de 0,5 unitats de treball agrari (UTA) (excepte per a gallines ponedores que s'estableix un cens entre les 10.000 I 40.000 gallines ponedores) dedicades a la producció següent: a) Explotació ramadera dedicada a la producció de llet de cabra i ovella, aquelles explotacions d'oví caprí amb una classificació zootècnica de "reproducció per a la producció de llet" o "reproducció per a producció mixta" que produeix i comercialitza llet crua d'ovella i cabra. b) Explotació ramadera dedicada la producció de corders i cabrits, les explotacions d'oví caprí amb una classificació zootècnica de "reproducció per a la producció de carn" o "reproducció per a producció mixta" que produeix i comercialitza corders i cabrits. c) Engreixadors de corders i cabrits, aquelles explotacions d'oví o caprí amb una classificació zootècnica d'"acevall o engreixador" dedicades a l'engreixament o acevall de corders i cabrits i que els destinen a escorxador per a sacrifici. d) Engreixadors d'èquids, aquelles explotacions d'equí amb una classificació zootècnica d'"acevall o engreixador" dedicades a l'engreixament o acevall de cavalls i que els destinen a escorxador per a sacrifici. e) Explotacions de vaques alletants, aquelles explotacions de bòvids amb una classificació zootècnica de "reproducció per a la producció de carn" o "reproducció mixta" que produeix i comercialitza jònecs. f) Engreixadors de jònecs, aquelles explotacions de bòvids amb una classificació zootècnica d'"acevall o engreixadors de boví" dedicades a l'engreixament o esquer de jònecs. g) Explotacions de gallines ponedores, aquelles explotacions de gallines amb una classificació zootècnica de "granges de producció per a ous" i que produeixen i comercialitzen ous per a consum humà.

Normativa del procediment

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  • Decret 59/2020 de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la COVID-19.
  • CORRECCIÓ d'errades del Decret 59/2020, de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim d'autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la Covid-19.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils i s'iniciarà a les 9 hores de l'endemà de la publicació d'aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8811, de 14/05/2020).

Documentació

Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent: a) En el cas de comunitats de béns i altres agrupacions sense personalitat jurídica, document que les acredite, document que acredite la representació del representant i percentatge de participació dels seus integrants. b) Per a persones jurídiques: document que les acredite, escriptura de constitució de l'entitat i document que acredite la representació. c) Model de domiciliació bancària degudament omplit, en el cas que el compte no estiga donat d'alta en la base de dades de la Generalitat.

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20917. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud s'han d'efectuar per mitjà de l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Obligacions

Els beneficiaris de les subvencions han de complir les obligacions que s'estableixen al llarg de l'articulat del decret llei i, en particular, les següents: a) Els beneficiaris de les subvencions han de complir les obligacions generals establides d'aquest decret i, en particular, mantindre's durant l'any 2020 en l'activitat per la qual han rebut la subvenció. b) Facilitar la informació relacionada amb la subvenció que li requerisca l'òrgan instructor o qualsevol organisme de la Generalitat Valenciana.

Termini màxim

El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.

Observacions

La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Òrgans resolució

Quantia i cobrament

La quantia de l'ajuda per cap és la següent: Orientació productiva Import Oví caprí llet 12 euros Oví caprí carn 10 euros Oví caprí enceball 7 euros Gallines de posta 0,30 euros Equí enceball 45 euros Boví carn 45 euros Boví enceball 30 euros