Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes a explotacions ramaderes afectades per la COVID-19

  Objecte del tràmit

  Compensar les pèrdues d'ingressos patides pels ramaders amb la finalitat d'aconseguir el manteniment de la seua activitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Titulars d'explotacions ramaderes, amb una dimensió mínima de 0,5 unitats de treball agrari (UTA) (excepte per a gallines ponedores que s'estableix un cens entre les 10.000 I 40.000 gallines ponedores) dedicades a la producció següent:

  a) Explotació ramadera dedicada a la producció de llet de cabra i ovella, aquelles explotacions d'oví caprí amb una classificació zootècnica de "reproducció per a la producció de llet" o "reproducció per a producció mixta" que produeix i comercialitza llet crua d'ovella i cabra.
  b) Explotació ramadera dedicada la producció de corders i cabrits, les explotacions d'oví caprí amb una classificació zootècnica de "reproducció per a la producció de carn" o "reproducció per a producció mixta" que produeix i comercialitza corders i cabrits.
  c) Engreixadors de corders i cabrits, aquelles explotacions d'oví o caprí amb una classificació zootècnica d'"acevall o engreixador" dedicades a l'engreixament o acevall de corders i cabrits i que els destinen a escorxador per a sacrifici.
  d) Engreixadors d'èquids, aquelles explotacions d'equí amb una classificació zootècnica d'"acevall o engreixador" dedicades a l'engreixament o acevall de cavalls i que els destinen a escorxador per a sacrifici.
  e) Explotacions de vaques alletants, aquelles explotacions de bòvids amb una classificació zootècnica de "reproducció per a la producció de carn" o "reproducció mixta" que produeix i comercialitza jònecs.
  f) Engreixadors de jònecs, aquelles explotacions de bòvids amb una classificació zootècnica d'"acevall o engreixadors de boví" dedicades a l'engreixament o esquer de jònecs.
  g) Explotacions de gallines ponedores, aquelles explotacions de gallines amb una classificació zootècnica de "granges de producció per a ous" i que produeixen i comercialitzen ous per a consum humà.

  Requeriments

  Qualsevol persona física o jurídica, incloent-hi societats cooperatives i societats agràries de transformació (SAT), així com comunitats de béns, que siguen titulars d'una explotació l'orientació productiva de la qual estiga prevista en el paràgraf anterior i situada a la Comunitat Valenciana, que complisca els requisits següents:
  a) Trobar-se inscrites en el Registre d'Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana, creat per la Llei 6/2003, de 4 de març, de ramaderia de la Comunitat Valenciana (en endavant, RERA) el 14 de març de 2020.
  b) Tindre un cens de reproductores adultes, cens d'animals d'engreixament o un cens de gallines ponedores en producció a data de 31 de març de 2020, en el RERA, superior al que estableix el quadre següent:

  Orientació productiva Censos de caps de bestiar
  Oví caprí llet Més de 89 ovelles/cabres adultes
  Oví caprí carn Més de 224 ovelles/cabres adultes
  Oví caprí acevall Més de 499 corders/cabrits
  Gallines de posta Entre 10.000-40.000 gallines ponedores en producció
  Equí acevall Més de 49 cavalls d'acevall
  Boví carn Més de 29 vaques adultes
  Boví acevall Més de 124 jònecs d'acevall

  c) En el cas de les ovelles i cabres, es comptarà com una única espècie i se sumarà el cens de les dues espècies per als càlculs d'una mateixa orientació productiva.
  d) Per a les explotacions on convisquen diferents espècies de bestiar susceptibles de rebre la subvenció, només podran acollir-se a l'ajuda per l'orientació productiva que s'indique en el moment de la sol·licitud quan:
  1. En l'orientació productiva ACEVALL, sol·liciteu l'ajuda per a acevall de jònecs, corders-cabrits i equins que convisquen sempre que l'explotació tinga el mínim de caps establit per a cada espècie de les incloses en la sol·licitud. 2. En l'orientació productiva REPRODUCCIÓ PER A CARN, podeu sol·licitar l'ajuda per a vaques nodrisses i ovelles-cabres que convisquen sempre que l'explotació tinga el mínim nombre de caps establit per a cada espècie de les incloses en la sol·licitud.
  3. En l'orientació productiva REPRODUCCIÓ PER A LLET, poden demanar l'ajuda per a ovelles i cabres de llet.
  4. En l'orientació productiva POSADA, només poden demanar l'ajuda per a gallines ponedores (granja de producció per a ous).
  e) En cap cas la subvenció que es percebrà per una explotació serà superior als 30.000 €.
  f) Que complisquen les obligacions que estableixen els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  g) Tinguen la consideració de PIMES agràries dedicades a la producció primària, tal com es defineixen en l'annex 1 del Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia de l'ajuda per cap és la següent:

  Orientació productiva Import
  Oví caprí llet 12 euros
  Oví caprí carn 10 euros
  Oví caprí enceball 7 euros
  Gallines de posta 0,30 euros
  Equí enceball 45 euros
  Boví carn 45 euros
  Boví enceball 30 euros

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils i s'iniciarà a les 9 hores de l'endemà de la publicació d'aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8811, de 14/05/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

  a) En el cas de comunitats de béns i altres agrupacions sense personalitat jurídica, document que les acredite, document que acredite la representació del representant i percentatge de participació dels seus integrants.
  b) Per a persones jurídiques: document que les acredite, escriptura de constitució de l'entitat i document que acredite la representació.
  c) Model de domiciliació bancària degudament omplit, en el cas que el compte no estiga donat d'alta en la base de dades de la Generalitat.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD SUBVENCIONS A LES EXPLOTACIONS RAMADERES AFECTADES PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA PANDÈMIA DE COVID-19

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DELS PROCEDIMENTS D'AJUDES DEL DECRET 59/2020, DE 8 DE MAIG

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20917

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20917.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud s'han d'efectuar per mitjà de l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Els beneficiaris de les subvencions han de complir les obligacions que s'estableixen al llarg de l'articulat del decret llei i, en particular, les següents:
  a) Els beneficiaris de les subvencions han de complir les obligacions generals establides d'aquest decret i, en particular, mantindre's durant l'any 2020 en l'activitat per la qual han rebut la subvenció.
  b) Facilitar la informació relacionada amb la subvenció que li requerisca l'òrgan instructor o qualsevol organisme de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - Decret 59/2020 de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la COVID-19.
  - CORRECCIÓ d'errades del Decret 59/2020, de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim d'autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la Covid-19.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu el Decret 59/2020, de 8 de maig.

  .CORRECCIÓ d'errades del Decret 59/2020, de 8 de maig, del Consell

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2020, de la Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es dona publicitat al tràmit administratiu de concessió de l'ajuda a les explotacions ramaderes afectades per la Covid-19 per a l'exercici 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.