Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes urgents a les entitats locals de les zones rurals de la Comunitat Valenciana afectades per la COVID-19

  Objecte del tràmit

  Concessió directa d'ajudes a les entitats locals de les zones rurals de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits que estableix la normativa, amb la finalitat d'adequar espais oberts per a la realització de mercats de venda no sedentaris, així com habilitar locals de recollida i distribució de productes agroalimentaris a la població en municipis rurals que puguen veure's desabastits per les mesures adoptades a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 març.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats locals de les poblacions rurals de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits següents:
  a) Municipis inclosos dins de l'espai rural definit en el PDR-CV 2014-2020 els termes municipals del qual o part d'aquests figuren en l'annex II de l'Ordre 5/2016, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoca i regula la selecció dels grups d'acció local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de desenvolupament local participatiu i comptar amb menys de 2.000 habitants, o
  b) municipis declarats en perill de despoblació i que figuren en l'annex de la Resolució de 15 d'abril de 2019, de la Presidència de la Generalitat, sobre l'assignació de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana corresponent a cada entitat beneficiària per a l'exercici pressupostari 2019, o
  c) municipis amb menys de 1.500 habitants. Les dades relatives al nombre d'habitants per municipi s'obtindran de l'última revisió padronal de 2019 publicades en el Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (http://www.pegv.gva.es/va/), en l'enllaç següent: http://www.pegv.gva.es/es/indicadors-despoblament.

  Requeriments

  Per a ser beneficiari d'aquestes ajudes, serà necessari haver complit l'obligació de presentar el compte general davant de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en els termes que estableix la normativa reguladora d'aquesta, així com haver remés, si és el cas, el corresponent pla economicofinancer en els termes que disposa la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, a l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de tutela financera de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia de l'ajuda ascendirà com a màxim a 2.500 euros per entitat beneficiària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils i s'iniciarà a les 9 hores de l'endemà de la publicació d'aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8811, de 14/05/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:
  a) Certificat de secretaria de l'acord de l'òrgan competent de l'entitat local pel qual s'acorda sol·licitar l'ajuda.
  b) Memòria descriptiva de les despeses que se subvencionaran.
  c) Model de domiciliació bancària degudament omplit.
  d) Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

  2. Només s'admetrà una sol·licitud per entitat beneficiària.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES URGENTS A ENTITATS LOCALS DE LES ZONES RURALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA AFECTADES PEL COVID-19

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT D'AJUDES A L'ENTITATS LOCALS DE LES ZONES RURALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'HABILITACIÓ D'ESPAIS DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS AFECTADES PEL COVID-19

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La instrucció del procediment correspondrà a la Direcció General de Desenvolupament Rural.
  2. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe en què farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre.
  3. La concessió de les ajudes s'atorgarà a totes les persones interessades que formulen la seua sol·licitud dins del termini i acrediten el degut compliment de tots els requisits.
  En el cas que no hi haja crèdit suficient per a atendre totes les sol·licituds, es procedirà al prorrateig del crèdit disponible, i s'atorgarà la mateixa intensitat d'ajuda entre les persones beneficiàries que complisquen els requisits indicats en el paràgraf anterior.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20918

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20918.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud s'han d'efectuar per mitjà de l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta, els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003. En particular, serà procedent el reintegrament total de l'ajuda en el supòsit de falsedat de les declaracions responsables presentades.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - Ordre 5/2016, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoca i regula la selecció dels grups d'acció local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de desenvolupament local participatiu.
  - Resolució de 15 d'abril de 2019, de la Presidència de la Generalitat, sobre l'assignació de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana corresponent a cada entitat beneficiària per a l'exercici pressupostari 2019.
  - Decret 59/2020 de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la COVID-19.
  - CORRECCIÓ d'errades del Decret 59/2020, de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim d'autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la Covid-19.CORRECCIÓN de errores del Decreto 59/2020, de 8 de mayo, del Consell, de aprobación de les bases reguladoras y de concesión directa de subvenciones a entidades, empresas y personas en régimen autónomo del sector primario que han sufrido pérdidas económicas por la Covid-19.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu l'Ordre 5/2016, d'11 d'abril.

  Vegeu la Resolució de 15 d'abril de 2019.

  Vegeu CORRECCIÓ d'errades del Decret 59/2020, de 8 de maig, del Consell

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es concedeixen les ajudes establides en la secció III, Ajudes a entitats locals de les zones rurals, del Decret 59/2020, de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la Covid-19.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.