Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajudes urgents a persones productores del sector primari que realitzen venda directa al detall per a la creació de canals telemàtics de venda de productes agroalimentaris per la COVID-19.

Codi SIA: 2300452
Codi GUC: 20919
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-05-2020
04-06-2020)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

L'objecte d'aquesta subvenció és la concessió d'ajudes dirigides a persones productores primàries que realitzen venda directa al detall perquè puguen crear canals telemàtics de venda de productes agroalimentaris i així poder compensar la disminució d'ingressos derivada de la declaració de l'estat d'alarma.

Observacions

Aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. La persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural o l'òrgan en què aquesta delegue tindrà la competència per a resoldre les incidències de qualsevol naturalesa que es produïsquen després de la concessió de les ajudes. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, o l'òrgan en què aquesta delegue. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se la persona beneficiària. El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada. La resolució contindrà informació de l'import que preveu l'ajuda en equivalent de subvenció bruta, així com el seu caràcter de minimis, i s'hi farà referència expressa al títol i a la publicació del reglament en el DOUE.

Requisits

1. Podran ser beneficiàries les persones que reunisquen els següents requisits a data de 14 de març de 2020: a) Trobar-se donades d'alta i inscrites en un registre oficial en activitat com a productores primàries i com a venedores al detall de productes agroalimentaris. b) Tindre les autoritzacions i els permisos que requereix la normativa reguladora d'aquestes activitats. c) Haver incorregut en despeses amb motiu de la creació d'una plataforma de venda telemàtica de productes agroalimentaris o per a la millora i/o ampliació d'una ja existent a partir del 14 de març de 2020. d) Tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana. 2. Queden excloses les persones que: a) El 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament d'activitat, que regulen els articles 327 i següents del text refós de la Llei general de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. Així mateix, les persones que foren perceptores de prestacions per cessament d'activitat derivades del sistema especial de treballadors per compte propi agraris. b) El 14 de març de 2020 o data posterior foren treballadors per compte d'altri. c) Incórreguen en alguna de les prohibicions que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones productores primàries que realitzen venda al detall de productes agroalimentaris.

Normativa del procediment

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  • Decret 59/2020 de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la COVID-19.
  • CORRECCIÓ d'errades del Decret 59/2020, de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim d'autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la Covid-19.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils i s'iniciarà a les 9 hores de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8811, de 14/05/2020).

Documentació

Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent: a) Certificat de situació en el Cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. b) Certificat d'estar inscrit en un registre oficial de productors i de venedors al detall de productes agroalimentaris. c) Memòria descriptiva de les actuacions i les despeses subvencionables. d) Model de declaració de domiciliació bancària degudament omplit. e) Documents acreditatius de la representació, si és el cas. f) Formulari sobre la declaració d'ajudes de minimis.

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20919. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud s'han d'efectuar per mitjà de l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Obligacions

A més del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries: a) Mantindre l'activitat de producció i venda telemàtica durant almenys 12 mesos, a comptar del dia en què quede sense efecte la suspensió de les activitats motivades per la declaració de l'estat d'alarma. b) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca la Direcció General de Desenvolupament Rural. c) Comunicar al Servei de Producció Ecològica, Innovació i Tecnologia la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. d) Complir les obligacions de transparència que estableix la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut durant un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 10.000 euros. En concret, han de publicitar en la seua pàgina web (si en tenen) l'obtenció d'aquesta subvenció. e) Sotmetre's a les actuacions de control financer que preveuen els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.

Termini màxim

El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.

Observacions

Contra les resolucions de concessió de l'ajuda que es dicten i esgoten la via administrativa, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant de la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent jutjat contenciós administratiu, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Òrgans resolució

Quantia i cobrament

La quantia de l'ajuda ascendirà com a màxim a 1.500 euros per persona beneficiària. La dotació d'aquestes subvencions ascendeix a un import global màxim estimat de 300.000 euros, amb fons propis de la Generalitat, sense perjudici de la seua possible ampliació amb fons procedents de l'estat o de la Unió Europea que puguen donar lloc a una generació, ampliació o incorporació de crèdit. D'acord amb la previsió legal de l'últim paràgraf de l'article 168.1.c de la Llei 1/2015, aquestes ajudes s'imputaran a la línia de subvenció "Ajudes a persones productores del sector primari per a la creació de canals telemàtics de venda de productes agroalimentaris". En el cas que no hi haja crèdit suficient per a atendre totes les sol·licituds, es procedirà al prorrateig del crèdit disponible, de manera que s'atorgarà la mateixa intensitat d'ajuda entre les persones beneficiàries que complisquen els requisits indicats en el paràgraf anterior. Per a procedir al pagament, la persona beneficiària ha de justificar les despeses de l'actuació subvencionada abans de l'1 de desembre de 2020. La justificació de les despeses s'ha de dirigir al servei competent en innovació i tecnologia mitjançant presentació telemàtica. Les factures i els justificants acreditatius del pagament han d'anar a nom de la persona beneficiària de l'ajuda. A l'efecte de justificació de les despeses realitzades, no s'admetran els pagaments en efectiu. Les persones beneficiàries han de presentar les sol·licituds de pagament de l'ajuda a través del model normalitzat que estarà publicat en la Guia PROP de la Generalitat (www.prop.gva.es). L'imprés de sol·licitud de pagament ha d'anar acompanyat dels documents següents: a) Model de domiciliació bancària, en el cas que se sol·licite l'ingrés de l'ajuda en un compte diferent del que s'ha presentat juntament amb la sol·licitud de l'ajuda. b) Factures electròniques justificatives de la despesa subvencionable d'acord amb l'art. 5 del decret.