Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'ajudes urgents a persones productores del sector primari que realitzen venda directa al detall per a la creació de canals telemàtics de venda de productes agroalimentaris per la COVID-19.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes urgents a persones productores del sector primari que realitzen venda directa al detall per a la creació de canals telemàtics de venda de productes agroalimentaris per la COVID-19.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquesta subvenció és la concessió d'ajudes dirigides a persones productores primàries que realitzen venda directa al detall perquè puguen crear canals telemàtics de venda de productes agroalimentaris i així poder compensar la disminució d'ingressos derivada de la declaració de l'estat d'alarma.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones productores primàries que realitzen venda al detall de productes agroalimentaris.

  Requeriments

  1. Podran ser beneficiàries les persones que reunisquen els següents requisits a data de 14 de març de 2020:
  a) Trobar-se donades d'alta i inscrites en un registre oficial en activitat com a productores primàries i com a venedores al detall de productes agroalimentaris.
  b) Tindre les autoritzacions i els permisos que requereix la normativa reguladora d'aquestes activitats.
  c) Haver incorregut en despeses amb motiu de la creació d'una plataforma de venda telemàtica de productes agroalimentaris o per a la millora i/o ampliació d'una ja existent a partir del 14 de març de 2020.
  d) Tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

  2. Queden excloses les persones que:
  a) El 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament d'activitat, que regulen els articles 327 i següents del text refós de la Llei general de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. Així mateix, les persones que foren perceptores de prestacions per cessament d'activitat derivades del sistema especial de treballadors per compte propi agraris.
  b) El 14 de març de 2020 o data posterior foren treballadors per compte d'altri.
  c) Incórreguen en alguna de les prohibicions que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils i s'iniciarà a les 9 hores de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8811, de 14/05/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:
  a) Certificat de situació en el Cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
  b) Certificat d'estar inscrit en un registre oficial de productors i de venedors al detall de productes agroalimentaris.
  c) Memòria descriptiva de les actuacions i les despeses subvencionables.
  d) Model de declaració de domiciliació bancària degudament omplit.
  e) Documents acreditatius de la representació, si és el cas.
  f) Formulari sobre la declaració d'ajudes de minimis.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES A PERSONES PRODUCTORES PRIMÀRIES PERQUÈ PUGUEN CREAR CANALS TELEMÀTICS DE VENDA DIRECTA DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS AFECTADES PER COVID-19

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DELS PROCEDIMENTS D'AJUDES DEL DECRET 59/2020, DE 8 DE MAIG

  DECLARACIÓ DE NO ESTAR SOTMÉS A CAP PROHIBICIÓ PER A SER BENEFICIARI/ÀRIA DE SUBVENCIONS

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT D'AJUDES A PERSONES PRODUCTORES DEL SECTOR PRIMÀRIA PER A LA CREACIÓ DE CANALES TELEMÀTICS DE VENDA DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.