Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'ajudes a persones productores primàries que realitzen venda directa en llotges o alfòndecs ("alhóndigas") o al detall de productes agroalimentaris afectades per la COVID-19
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes a persones productores primàries que realitzen venda directa en llotges o alfòndecs ("alhóndigas") o al detall de productes agroalimentaris afectades per la COVID-19

  Objecte del tràmit

  El suport a les necessitats d'un sector que pot veure's greument afectat per la reducció de la seua activitat a conseqüència de la crisi sanitària i, concretament, les derivades de la suspensió de realitzar vendes en mercats no sedentaris, llotges o alfòndecs (alhóndigas), la suspensió de l'activitat educativa i de formació i la suspensió de l'activitat d'hostaleria i restauració.
  Es tracta d'ajudes destinades a persones productores primàries que, al seu torn, realitzen venda en llotges o alfòndecs (alhóndigas) o al detall de productes agroalimentaris la finalitat de les quals és poder compensar la disminució d'ingressos derivada de la declaració de l'estat d'alarma.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones productores primàries que, al seu torn, realitzen venda al detall de productes agroalimentaris o vendes en llotges o alfòndecs (alhóndigas).

  Requeriments

  Podran ser beneficiàries les persones que reunisquen els següents requisits a data de 14 de març de 2020:
  a) Trobar-se donats d'alta i inscrits en un registre oficial en activitat com a productors primaris i com a venedors al detall de productes agroalimentaris, excepte els productors primaris que realitzen vendes en llotges o alfòndecs (alhóndigas), cas en què es requerirà un certificat d'aquestes en el qual conste la realització de venda en, almenys, els tres mesos anteriors a la data indicada.
  b) Tindre les autoritzacions i els permisos que requereix la normativa reguladora d'aquestes activitats.
  c) Haver-se vist afectada la seua activitat a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i, concretament, les derivades de:
  · La suspensió de realitzar vendes en mercats no sedentaris, llotges o alfòndecs (alhóndigas).
  · La suspensió de l'activitat educativa i de formació.
  · La suspensió de l'activitat d'hostaleria i restauració.
  d) Tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

  Queden excloses les persones que:
  a) El 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament d'activitat, que regulen els articles 327 i següents del text refós de la Llei general de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. Així mateix, les persones que foren perceptores de prestacions per cessament d'activitat derivades del sistema especial de treballadors per compte propi agraris.
  b) El 14 de març de 2020 o data posterior foren treballadors per compte d'altri.
  c) Incórreguen en alguna de les prohibicions que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia de l'ajuda ascendirà a 1.500 euros per a cada una de les persones beneficiàries.

  La liquidació i el pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud. L'import de l'ajuda es lliurarà d'una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de les 9 hores de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8811, de 14/05/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  a) Certificat de situació en el Cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
  b) Certificat d'estar inscrit en un registre oficial de productors i de venedors al detall de productes agroalimentaris. En el supòsit de productors que realitzen vendes en llotges o alfòndecs ("alhóndigas"), es requerirà un certificat d'inscripció en un registre oficial de productors i el certificat de la llotja o "alhóndiga" en el qual conste la realització de venda en, almenys, els tres últims mesos anteriors al 14 de març de 2020.
  c) Autoritzacions o permisos requerits per la normativa reguladora d'aquestes activitats.
  d) Document acreditatiu del compliment de l'article 2.1.c d'aquest decret: Haver-se vist afectada la seua activitat a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i concretament les derivades de la suspensió de realitzar vendes en mercats no sedentaris, llotges o "alhóndigas", la suspensió de l'activitat educativa i de formació i/o la suspensió de l'activitat d'hostaleria i restauració.
  e) Model de declaració bancària degudament omplit.
  f) Document acreditatiu de la representació, si escau.
  g) Formulari sobre la declaració d'ajudes de minimis.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES A PERSONES PRODUCTORES PRIMÀRIES QUE REALITZEN VENDA DIRECTA EN LLOTGES O ALFÒNDECS O AL DETALL DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS AFECTADES PER COVID-19

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DELS PROCEDIMENTS D'AJUDES DEL DECRET 59/2020, DE 8 DE MAIG

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució que dicte la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, o l'òrgan en què aquesta delegue, posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent jutjat contenciós administratiu, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20920

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20920.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud s'han d'efectuar per mitjà de l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  - Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis, que estableix el Reglament (UE) núm. 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola, publicat en el DOUE L352, de 24 de desembre de 2013.
  L'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició que estableix l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament [UE] núm. 1408/2013, de la Comissió) no excedirà 20.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.
  - Aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

  Criteris de valoració

  L'ajuda s'atorgarà sense cap altra justificació més que la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, que s'indica en l'article 6 del decret.
  Això, sense perjudici dels controls que s'efectuen amb posterioritat, que s'estendran a la totalitat de beneficiaris.

  Obligacions

  A més del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries:
  a) Mantindre l'activitat de producció i venda durant almenys ____ mesos, a comptar del dia en què quede sense efecte la suspensió de les activitats motivades per la declaració de l'estat d'alarma.
  b) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca l'òrgan instructor d'aquest procediment.
  c) Comunicar al Servei de Qualitat Agroalimentària la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
  d) Complir les obligacions de transparència que estableix la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut durant un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 10.000 euros.
  En concret, hauran de publicitar en la seua pàgina web, si en tenen, l'obtenció d'aquesta subvenció.
  e) Sotmetre's a les actuacions de control financer que preveuen els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.

  Sancions

  Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta, els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003.
  De conformitat amb l'apartat d de l'article 35 de la Llei 2/2015, l'incompliment de l'obligació de comunicar al Servei de Qualitat Agroalimentària la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida, podrà comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, amb el previ procediment sancionador que se sotmetrà al que disposa el títol III de la Llei 2/2015.
  Tot això, sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - Decret 59/2020 de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la COVID-19.
  - CORRECCIÓ d'errades del Decret 59/2020, de 8 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim d'autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la Covid-19.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu el Decret 59/2020 de 8 de maig.

  CORRECCIÓ d'errades del Decret 59/2020, de 8 de maig, del Consell.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.