Detall de Procediments

Ajudes a persones beneficiàries del programa Eurodisea per la crisi sanitària per la COVID-19. (Sol·licitud per part de joves participants). Programa Eurodisea
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a persones beneficiàries del programa Eurodisea per la crisi sanitària per la COVID-19. (Sol·licitud per part de joves participants). Programa Eurodisea

  Objecte del tràmit

  Regular les condicions de sol·licitud d'ajudes per a pal·liar la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben els joves que estaven desenvolupant les pràctiques laborals del programa Eurodisea el mes de març d'enguany i davant de la situació excepcional generada per la pandèmia de la COVID-19, o bé no han pogut tornar a la Comunitat Valenciana des de la regió europea en la qual estaven realitzant la pràctica, o bé aquells que la realitzaven a la Comunitat Valenciana no han pogut tornar a la regió europea d'origen.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Les persones procedents de la Comunitat Valenciana que, en data d'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es trobaven realitzant pràctiques en regions europees amb motiu del programa Eurodisea.

  2. Les persones a les quals es refereix l'apartat 1, que, per la situació internacional i el tancament de fronteres contra l'expansió i el contagi per la COVID-19, no poden fer efectiva la seua tornada al territori de la Comunitat Valenciana a data fi de l'estada.

  3. Les persones procedents de regions europees que estaven desenvolupant l'estada corresponent al programa Eurodisea en territori de la Comunitat Valenciana el 14 de març de 2020, data de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i que en la data de finalització de l'estada no van poder fer efectiva la tornada al territori de la regió que va realitzar l'enviament.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. L'ajuda per a les persones de l'apartat 1 serà de 500,00 €, per a despeses de primera necessitat, allotjament, transport, retorn a la Comunitat Valenciana o qualsevol altra despesa que es considere adequada en aquesta situació d'emergència.

  2. L'ajuda per a les persones de l'apartat 2 serà per un per import igual a la quantitat neta mensual que han rebut a la seua regió d'acolliment durant el desenvolupament del programa Eurodisea. L'ajuda es concedirà pels mesos, o part proporcional dels mesos, que transcórreguen fins que la situació internacional no impedisca el retorn al territori de la Comunitat Valenciana. L'ajuda comptarà a partir de la finalització de la pràctica realitzada en el marc del programa Eurodisea i tindrà un límit màxim de quatre mesos.
  Les quantitats de les ajudes es concediran segons la regió on
  s'haja desenvolupat l'estada i seran les que segueixen:
  a) Bèlgica: 800,00 € al mes,
  b) Itàlia: 750,00 € al mes,
  c) França: 763,00 € al mes.

  3. L'ajuda per a les persones de l'apartat 3 serà de 840,00 € al mes. L'ajuda es concedirà pels mesos, o la part proporcional dels mesos, que transcórreguen fins que la situació internacional no impedisca el retorn al territori de la regió europea d'origen. L'ajuda comptarà a partir de la finalització de la pràctica realitzada en el marc del programa Eurodisea i tindrà un límit màxim de quatre mesos.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les ajudes s'han de sol·licitar en el termini de 30 dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (núm. 8795, de 22/04/2020).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Direcció General de Fons Europeus, per qualsevol dels mitjans que assenyala l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que són:
  a) En el registre electrònic de l'administració o l'organisme a què es dirigisquen, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20923&version=amp

  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.
  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  - I, preferentment, en:
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
  PL. NÀPOLS I SICÍLIA, 10
  46003 València
  Tel.: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20923

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les ajudes s'han de sol·licitar a través del model disponible per a aquesta finalitat en la web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, juntament amb la documentació següent:

  a) Per a la concessió de l'ajuda de l'apartat 1, cal aportar:
  - una declaració responsable que manifeste que la persona beneficiària no rep, ni té previst rebre, cap finançament amb el mateix propòsit o similar procedent d'una altra entitat o institució;
  - L'acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret del fet que el desenvolupament de la pràctica en el marc del programa Eurodisea s'estava produint el 14 de març de 2020.

  b) Per a la concessió de l'ajuda de l'apartat 2, cal aportar:
  - una declaració responsable que manifeste que la persona beneficiària no rep, ni té previst rebre, cap finançament amb el mateix propòsit o similar procedent d'una altra entitat o institució;
  - una declaració responsable que manifeste que la persona beneficiària no pot tornar a la Comunitat Valenciana per raons directament relacionades amb els efectes de la pandèmia de COVID-19. Les raons han d'estar recollides de manera expressa, clara i precisa en la corresponent declaració responsable.

  c) Per a la concessió de l'ajuda de l'apartat 3, serà necessari aportar:
  - una declaració responsable que manifeste que la persona beneficiària no rep, ni té previst rebre, cap finançament amb el mateix propòsit o similar procedent d'una altra entitat o institució;
  - una declaració responsable que manifeste que la persona beneficiària no pot tornar al territori de la regió de procedència per raons directament relacionades amb els efectes de la pandèmia de COVID-19. Les raons han d'estar recollides de manera expressa, clara i precisa en la corresponent declaració responsable.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD O COMUNICACIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Després de comprovar que en les persones sol·licitants concorren les circumstàncies per a ser beneficiàries de les ajudes i que no es troben incurses en cap de les prohibicions que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, la persona titular de la Direcció General de Fons Europeus dictarà la resolució de concessió o denegació de l'ajuda.
  Si, transcorreguts tres mesos des de l'entrada de la sol·licitud en el registre corresponent no s'ha emés cap resolució expressa, s'entendrà que es produeix el reconeixement del dret per silenci positiu. La realització d'altres tràmits necessaris en el desenvolupament d'aquest procediment s'ha de dur a terme de conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20923

  Tramitació

  La presentació de les sol·licituds ha de ser telemàtica a través del tràmit general de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es ), des d'on es podrà accedir al tràmit de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20923

  Per a fer la presentació, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això,
  cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 50/2020, de 17 d'abril, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i convocatòria de concessió d'ajudes a persones beneficiàries del programa Eurodisea per la crisi sanitària per la COVID-19.

  Llista de normativa

  DECRET 50/2020, de 17 d'abril, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i convocatòria de concessió d'ajudes a persones beneficiàries del programa Eurodisea per la crisi sanitària per la COVID-19.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.