Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes a explotacions agrícoles l'orientació productiva de les quals siguen vivers de producció per a fer front a l'impacte de la COVID-19.

  Objecte del tràmit

  Aquestes ajudes van dirigides a pal·liar les dificultats en la comercialització de les explotacions agrícoles, l'orientació productiva de les quals siga vivers de producció de planta ornamental de temporada d'espècies d'aromàtiques, arbustos, cactus o crasses, flor tallada, interior amb flors, plantes de massís i de fulles decoratives; a conseqüència de les limitacions que ha imposat el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Explotacions agrícoles l'orientació productiva de les quals siga vivers de producció de planta ornamental de temporada d'espècies d'aromàtiques, arbustos, cactus o crasses, flor tallada, interior amb flors, plantes de massís i de fulles decoratives.

  Requeriments

  1. Podran ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquest decret qualsevol persona física o jurídica, incloent-hi societats cooperatives i societats agràries de transformació (sat), així com comunitats de béns, que siguen titulars d'una explotació l'orientació productiva de la qual estiga prevista en l'article primer i estiga situada a la Comunitat Valenciana, que complisca els requisits següents:

  a) Els vivers que estiguen registrats en el Registre de proveïdors de llavors i plantes de viver com a productor de planta ornamental.

  b) Els vivers registrats han de produir espècies dels grups d'aromàtiques, arbustos, cactus o crasses, interior amb flors, plantes de massís i de fulles decoratives de temporada en el període de la declaració de l'estat d'alarma.

  c) Les explotacions agrícoles de producció de flor tallada que tinguen declarada la seua activitat en el REGEPACV 2019.

  d) Les ajudes que preveu aquest decret només es podran concedir a empreses que no estaven en situació de crisi a 31 de desembre de 2019, encara que amb data posterior haja adquirit aquesta condició.

  2. Es presentarà una única sol·licitud d'ajuda per explotació i beneficiari.

  3. Per a ser beneficiari d'aquestes ajudes, s'han de complir, a més, les obligacions de caràcter general que conté aquest decret.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. L'import màxim d'aquestes ajudes és de 2.400.000,00 euros. La subvenció s'efectuarà amb càrrec al capítol IV del programa 714.80, línia de subvenció SNUEVA, denominada «Ajudes a les explotacions agrícoles, l'orientació productiva de les quals siga vivers de producció de planta afectats per la COVID-19».

  2. Les explotacions agrícoles l'orientació productiva de les quals siga vivers de producció de planta ornamental de temporada d'espècies d'aromàtiques, arbustos, cactus o crasses, flor tallada, interior amb flors, plantes de massís i de fulles decoratives, els criteris de quantificació d'aquesta ajuda s'establirà una prima en euros, en funció del nombre d'hectàrees que complisca amb el que s'especifica en aquest decret, amb el límit màxim de trenta mil euros per beneficiari, de la manera següent:

  euros/HA aire lliure euros/HA cultiu protegit
  Flor tallada 2.000 3.500
  Planta ornamental 1.000 1.500

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'1 mes i s'iniciarà a les 9 hores de l'endemà de la publicació d'aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8825, de 02/06/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

  a) Còpia del NIF o CIF de l'entitat sol·licitant.
  b) Per a persones jurídiques: document que les acredite com a entitat jurídica, escriptura de constitució i estatuts de l'entitat i document que acredite la representació del signant de la sol·licitud.
  c) Imprés de domiciliació bancària, en cas d'altes, baixes o modificacions de les dades que estiguen en el sistema d'informació comptable de la Generalitat.
  d) Justificant d'inscripció en el Registre general de la producció agrícola (REGEPA) de la Comunitat Valenciana, en què figuren declaracions d'algun recinte del producte FLOR, per a les explotacions que no estiguen obligades a estar inscrites en el Registre de proveïdors de llavors i plantes de viver com a productor de planta ornamental de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  Impresos associats

  AJUDES A LES EXPLOTACIONS AGRÍCOLES L'ORIENTACIÓ PRODUCTIVA DE LES QUALS SIGA VIVERS DE PRODUCCIÓ DE PLANTES AFECTATS PER COVID-19

  REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DELS PROCEDIMENTS D'AJUDES A VIVERS DE PRODUCCIÓ DE PLANTES ORNAMENTALS I A LES ASSOCIACIONS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS QUE HAN TINGUT DIFICULTATS ECONÒMIQUES PER LA SUSPENSIÓ D'ACTIVITAT DECRETADA PEL GOVERN D'ESPANYA CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Procediment de concessió

  1. Aquestes subvencions es concediran de manera directa, en aplicació dels articles 22.2 c i 28, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per concórrer raons d'interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d'aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les motiven.

  2. De conformitat amb l'article 30.7 de la Llei general de subvencions, la concessió d'aquestes subvencions no requerirà cap altra justificació més que la que s'indica per a cada tipus de subvencions d'aquest decret, sense perjudici dels controls que s'efectuen amb posterioritat, que s'estendran a la totalitat de les persones beneficiàries.

  3. En virtut del que estableix l'article 8.1.c de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la publicitat de les subvencions concedides s'ha de realitzar mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  4. La instrucció del procediment correspondrà a Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

  5. Després de la presentació de les sol·licituds, es revisarà que aquestes inclouen totes les dades necessàries i que van acompanyades de la documentació prevista. En cas necessari, es requerirà al sol·licitant que aporte noves dades o documents i se li concedirà un termini de 10 dies per a fer-ho, amb la indicació que, si no ho fa en aquest termini, es considerarà que ha desistit de la seua petició. Transcorregut aquest termini, s'emetrà el corresponent informe per a tots els expedients.

  6. Les sol·licituds que presenten un informe favorable passaran a la fase de control i valoració de les sol·licituds.

  7. Després de la revisió i finalitzada la fase de control, s'emetrà un informe per part del personal tècnic de l'òrgan de gestió, en què s' indique el resultat d'aquests i es donarà trasllat d'aquest informe al servei amb funcions en matèria de sanitat vegetal. Aquesta informació es posarà a la disposició de l'òrgan col·legiat per a la seua valoració final.

  8. L'òrgan col·legiat, nomenat pel titular de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, serà l'encarregat de realitzar la proposta de concessió de les subvencions a la vista de les sol·licituds avaluades, i estarà integrat pel cap del servei encarregat de la gestió i control d'aquestes subvencions, que actuarà com a president, i dos tècnics de la direcció general de la qual depenga el servei encarregat de la gestió i el control d'aquestes subvencions.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20924

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20924.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir-hi telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud hauran de realitzar-se a través de la següent URL: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Obligacions generals dels beneficiaris

  1. Les persones beneficiàries quedaran obligades a sotmetre's a la normativa sobre supervisió, seguiment i control de subvencions, així com a facilitar tota la informació que requerisca l'òrgan gestor de la subvenció. Igualment quedaran, en tot cas, subjectes a les obligacions que imposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  2. A més, han de complir amb les obligacions següents:

  a) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca l'òrgan instructor d'aquest procediment.

  b) Comunicar al servei responsable de la tramitació la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

  c) Complir les obligacions de transparència que estableix la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut durant un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 10.000 euros. En concret, hauran de publicitar en la seua pàgina web, si en tenen, l'obtenció d'aquesta subvenció.

  d) En virtut del que estableix l'article 8.1.c de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la publicitat de les subvencions concedides s'ha de realitzar mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  e) Sotmetre's a les actuacions de control financer que preveuen els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.


  Obligacions de les entitats beneficiàries

  1. Els beneficiaris de les subvencions, a més de complir amb les obligacions generals que preveu aquest decret, han de mantindre durant l'any 2020 la producció de plantes ornamentals i realitzar la declaració anual de cultiu corresponent a 2020.

  2. L'incompliment donarà lloc al reintegrament de la part proporcional de la quantitat percebuda pel temps d'incompliment

  3. El control de continuació de l'activitat s'ha de realitzar per mitjà de visites i els controls oficials que preveu el Reglament 625/2017 o altres que es feren per als controls fitosanitaris.

  Sancions

  Minoració, anul·lació i reintegrament de les subvencions

  1. L'incompliment dels requisits que estableix aquest decret donarà lloc, amb l'oportú procediment previ, a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les subvencions i els interessos de demora corresponents, d'acord amb el que disposa l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  2. El falsejament o l'ocultació de dades i documents que afecten substancialment la concessió i el lliurament de fons públics donarà lloc a l'exigència de responsabilitats tant en l'ordre administratiu com en el jurisdiccional competent, així com en el que dimana dels articles 173 a 177 de la de la Llei 1/2015.

  3. La conselleria competent en agricultura i desenvolupament rural farà tots els controls tècnics i administratius que considere necessaris a fi de conformar el correcte compliment dels requisits que exigeix aquest decret.

  4. La conselleria competent en agricultura i desenvolupament rural suspendrà la concessió o el pagament d'ajudes amb base en el marc nacional temporal (MNT) a empreses i autònoms que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 65/2020, de 29 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a vivers i associacions i entitats de protecció i defensa dels animals, afectats per la COVID-19.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 65/2020, de 29 de maig.

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2020, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de concessió d'ajudes a vivers afectats per la Covid-19 convocades mitjançant el Decret 65/2020, de 29 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a vivers afectats per la Covid-19.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.