Detall de Procediments

TECG - Ajudes a associacions de protecció i defensa dels animals l'objectiu de les quals siga la protecció dels animals de companyia per a fer front a l'impacte de la COVID-19.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes a associacions de protecció i defensa dels animals l'objectiu de les quals siga la protecció dels animals de companyia per a fer front a l'impacte de la COVID-19.

  Objecte del tràmit

  L'actuació primordial d'aquestes associacions és la recollida i el manteniment d'animals perduts o abandonats per a allotjar-los en instal·lacions fins que es tornen als amos o, si és el cas, se'n gestionen les adopcions. En aquests moments de crisi, molts socis i institucions que financen aquestes associacions estan travessant dificultats econòmiques, per això la Conselleria vol ajudar a través de subvencions per a mantindre el nivell de benestar dels animals de companyia.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Associacions i entitats sense ànim de lucre de protecció i defensa dels animals l'objectiu de les quals siga la protecció dels animals de companyia.

  Requeriments

  Associacions i entitats sense ànim de lucre de protecció i defensa dels animals l'objectiu de les quals siga la protecció dels animals de companyia, que complisquen els requisits següents:

  a) Associacions legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'associacions de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.
  b) Que l'associació siga titular d'un nucli zoològic que estiga inscrit en el Registre de nuclis zoològics de la Comunitat Valenciana amb l'activitat de centre d'acolliment d'animals o mantinga un contracte vigent de gestió del centre d'acolliment esmentat amb el titular per a l'acompliment de les seues funcions.
  c) Que complisquen les obligacions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Els criteris de quantificació d'aquesta ajuda s'estableixen en una prima de 20 euros per plaça d'animal situada en cada nucli zoològic per associació, que complisca amb el que s'especifica en aquest decret llei.

  2. En cap cas, la subvenció que perceba una associació serà superior a 2.500 euros.

  3. A l'efecte de calcular l'ajuda, es tindrà en compte el nombre de places totals que consten en el Registre de nuclis zoològics amb l'activitat de centre d'acolliment d'animals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'1 mes i s'iniciarà a les 9 hores de l'endemà de la publicació d'aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8825, de 02/06/20).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Còpia del CIF de l'entitat sol·licitant.
  b) Document que les acredite com a entitat jurídica, escriptura de constitució i estatuts de l'entitat, i document que acredite la representació del signant de la sol·licitud.
  c) En el cas que mantinga contracte vigent de gestió del centre d'acolliment esmentat amb el titular per a l'acompliment de les seues funcions, haurà d'acreditar el contracte o document de cessió.
  d) Dades bancàries. Si el compte no està donat d'alta en la base de dades de la Generalitat, haurà d'aportar correctament omplit l'imprés de domiciliació bancària.

  Impresos associats

  AJUDES A ASSOCIACIONS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS AFECTADES PEL COVID 19

  REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DELS PROCEDIMENTS D'AJUDES A VIVERS DE PRODUCCIÓ DE PLANTES ORNAMENTALS I A LES ASSOCIACIONS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS QUE HAN TINGUT DIFICULTATS ECONÒMIQUES PER LA SUSPENSIÓ D'ACTIVITAT DECRETADA PEL GOVERN D'ESPANYA CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20925

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20934.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir-hi telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud s'han d'efectuar per mitjà de l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Els beneficiaris de les subvencions han de complir les obligacions que s'estableixen al llarg de l'articulat del decret llei i, en particular, les següents:

  a) Mantindre durant l'any 2020 l'activitat, excepte causa de força major. El control de permanència en l'activitat podrà realitzar-se per mitjà de visites i a través de la base de dades del registre.

  b) Facilitar la informació relacionada amb la subvenció que li requerisca l'òrgan instructor o qualsevol organisme de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 65/2020, de 29 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a vivers i associacions i entitats de protecció i defensa dels animals, afectats per la COVID-19.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 65/2020, de 29 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.