Detall de Procediments

Obtenció de certificat acreditatiu del silenci administratiu produït en els expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionats amb la COVID-19, per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat, o respecte als de declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament, a què es refereix la disposició addicional primera del Reial decret llei 30/2020. Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Obtenció de certificat acreditatiu del silenci administratiu produït en els expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionats amb la COVID-19, per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat, o respecte als de declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament, a què es refereix la disposició addicional primera del Reial decret llei 30/2020. Treball.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar l'obtenció del certificat acreditatiu del silenci administratiu produït:
  - Tant en els expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionats amb la COVID-19 per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat. *
  - Com en el tràmit de declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament, a la qual es refereix la disposició addicional primera del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, a l'efecte que aquesta empresa puga accedir als beneficis en matèria de cotitzacions que es detallen en l'esmentat Reial decret llei.

  Aquest certificat pot fer-se valdre tant davant de l'Administració pública com davant de qualsevol persona física o jurídica, pública o privada.


  ** IMPORTANT: disposeu de MÉS INFORMACIÓ en els apartats "Informació complementària" i "Enllaços" d'aquest tràmit de la Guia PROP.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pot sol·licitar el certificat acreditatiu del silenci administratiu l'EMPRESA:

  a) QUE haja sol·licitat la tramitació d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causa de FORÇA MAJOR (FM), per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat vinculats a la situació i evolució de la pandèmia de la COVID-19, a l'empara de l'article 2 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (suspensió de contractes o reducció de jornada).

  b) O QUE tinga un expedient de regulació temporal d'ocupació prorrogada automàticament fins al 31 de gener de 2021 conforme al que estableix l'article 1 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, el negoci de la qual depenga, indirectament i en la seua majoria, de les empreses a les quals es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional primera d'aquest RD-llei 30/2020, o que forme part de la cadena de valor d'aquestes, I QUE haja presentat la sol·licitud de reconeixement d'aquesta condició davant de l'autoritat laboral competent.


  * IMPORTANT: disposeu de MÉS INFORMACIÓ en els apartats "Informació complementària" i "Enllaços" d'aquest tràmit de la Guia PROP.

  Requeriments

  - Que haja transcorregut el termini màxim sense que l'autoritat laboral competent haja dictat i notificat la resolució expressa DE L'ERTO per causa de força major (FM) relacionat amb la COVID-19, per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat, o DE la sol·licitud de declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament, a què es refereix la disposició addicional primera del Reial decret llei 30/2020.

  - Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment des del venciment del termini màxim en el qual ha de dictar-se i notificar-se la resolució expressa per l'autoritat laboral competent.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'empresa només ha de presentar la SOL·LICITUD TELEMÀTICA (formulari web) de certificat, dirigida a l'autoritat laboral competent davant de la qual va presentar l'ERTO-FM-COVID-19 por IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat o la sol·licitud de declaració de la disposició addicional primera del Reial decret llei 30/2020.

  No ha de presentar cap altre document.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC de sol·licitud d'expedició de certificat.

  Per a accedir al tràmit telemàtic, heu de fer clic en l'enllaç directe de l'apartat "Com es tramita telemàticament?" d'aquest mateix tràmit, o bé en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit) i, després d'això, heu de seleccionar el vostre certificat digital d'identificació i fer clic en "Acceptar".

  A continuació, heu d'introduir la contrasenya del vostre certificat digital (si us ho demana) i "Acceptar" de nou.


  2.- OMPLIMENT DEL FORMULARI WEB del TRÀMIT TELEMÀTIC, que conté la sol·licitud d'expedició de certificat I OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT:

  1r) Després d'accedir al tràmit telemàtic, s'obri una pantalla en la qual la persona sol·licitant ha d'introduir les següents dades de l'empresa que s'ha de certificar:

  · Tipus identificador: NIF/CIF/NIE i núm. d'expedient o núm. de registre de la sol·licitud inicial

  · Núm. identificador : NIF/CIF/NIE i núm. d'expedient o núm. de registre de la sol·licitud inicial


  2n) Una vegada introduïdes les dades, feu clic en "Sol·licitar".

  - Si l'empresa no està inscrita o l'identificador no és correcte, us ho indicarà un missatge.

  - Si l'empresa està inscrita, apareixeran les seues dades en pantalla.


  3r) Si han aparegut les dades de l'empresa en pantalla, feu clic en "Obtindre certificat".


  4t) A continuació, accepteu el certificat de signatura digital.


  5é) Fet això, es generarà el certificat sol·licitat en la forma següent:

  - En pantalla veureu les dades de la vostra sol·licitud.

  - Aleshores, feu clic en "Descarregar certificat" i apareixerà en pantalla el certificat en format PDF, que podreu guardar en el vostre ordinador o dispositiu electrònic i també imprimir.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  No procedeixen

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROCCASA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20928

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.

  Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.).
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados

  2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, no quedarà acreditada la vostra representació i no podreu obtindre el certificat.

  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en l'apartat "Com es tramita telemàticament?", o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud de certificat, signar-lo digitalment i fer la presentació telemàtica, amb la qual cosa es generarà el certificat sol·licitat i podreu descarregar-lo i imprimir-lo.

  4.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: - En https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia


  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continue necessitant ajuda, per favor, comuniqueu-ho a través d'un d'aquests correus, segons corresponga:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Disposeu de més informació sobre ERTO-FM relacionats amb la COVID-19:

  - En l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit de la guia PROP.

  - Apartat ERO/ERTO de l'àrea de TREBALL de la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  http://cindi.gva.es/es/web/dg-trabajo/expedients-temporals-de-regulacio-de-l-ocupacio-erto-

  - En l'àrea d'aquesta Conselleria que hi ha en la pàgina web general habilitada sobre la COVID-19 per la Generalitat Valenciana: http://cindi.gva.es/es/covid-19

  - En la pàgina web del Ministeri de Treball i Economia Social: http://www.mitramiss.gob.es/

  - En la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE): http://www.sepe.es/HomeSepe

  Enllaços

  Registre de representants de l'ACCV.

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat.

  NOTA INFORMATIVA i preguntes més freqüents (FAQs) del REIAL DECRET LLEI 30/2020

  Apartat ERO/ERTO de l'àrea de TREBALL de la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Informació sobre COVID-19 publicada per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Ministeri Treball i Economia Social

  Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

  Sol·licitud de tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionada amb la COVID-19, per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat. Treball.

  Sol·licitud, per empresa amb un expedient de regulació temporal d'ocupació per causa de força major (ERTO-FM) relacionat amb la COVID-19 prorrogat, de la declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament, als efectes que preveu la disposició addicional primera del Reial decret llei 30/2020. Treball.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - A) NORMATIVA ESTATAL
  - Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).


  - Articles 47 i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
  - Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada (BOE núm. 261, de 30/10/2012).
  - Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (BOE núm. 73, de 18/03/2020).
  - Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació (BOE núm. 112, de 22/04/2020).
  - Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE núm. 259, de 30/09/2020).
  - Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2 (BOE núm. 282, de 25/10/2020).
  - B) NORMATIVA AUTONÒMICA
  - Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7533, de 26/05/2015).
  - Resolució de 24 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la s'acorda mesures addicionals excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 (DOGV núm. 8935, de 24/10/2020).
  - Decret 14/2020, de 25 d'octubre, del president de la Generalitat, de mesures en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i de la declaració de l'estat d'alarma activat pel Govern de la Nació (DOGV núm. 8936, de 25/10/2020).

  Llista de normativa

  A) NORMATIVA ESTATAL

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

  Vegeu el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril.

  Vegeu el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre.

  Vegeu Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre

  B) NORMATIVA AUTONÒMICA

  Vegeu el Decret 77/2015, de 22 de maig.

  Vegeu Resolució de 24 d'octubre de 2020

  Vegeu Decret 14/2020, de 25 d'octubre, del president de la Generalitat

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.