Detall de Procediments

Ajudes urgents, per concessió directa, a persones treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO com a conseqüència de la COVID-19 (convocatòria 2020). Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del servici

  Ajudes urgents, per concessió directa, a persones treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO com a conseqüència de la COVID-19 (convocatòria 2020). Treball.

  Objecte del servici

  Facilitar informació sobre les ajudes urgents, per concessió directa, a persones treballadores amb rendes baixes que presten els seus serveis en centres de treball radicats en la Comunitat Valenciana i es troben afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) com a conseqüència de la suspensió total dels seus contractes de treball, a conseqüència de la paralització de l'activitat econòmica amb motiu de la COVID-19.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A) QUANTIA DE L'AJUDA

  1. La quantia de l'ajuda pujarà a 150,00 EUROS per persona beneficiària.

  2. Els crèdits màxims que finançaran aquestes ajudes pugen a 30.000.000,00 d'euros.

  3. La concessió de les ajudes ES PRIORITZARÀ EN FUNCIÓ DE LA BASE DE COTITZACIÓ de les possibles persones beneficiàries FINS QUE S'EXHAURISCA L'IMPORT GLOBAL, de manera que tindran prioritat les persones les bases de cotització de les quals siguen inferiors.
  En el cas que existiren diverses persones amb idèntica base de cotització, tindrà prioritat la de major edat.
  S'entendrà per base de cotització la que haja servit per al càlcul de la base reguladora de la prestació en l'ERTO, d'acord amb el que s'estableix en la lletra a de l'apartat 3 de l'article 25 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març.


  B) FORMA DE PAGAMENT

  El pagament de les ajudes es realitzarà mitjançant una transferència al corresponent compte bancari de les persones beneficiàries que haja facilitat el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Aquestes ajudes es concedeixen DE MANERA DIRECTA (sense que pertoque una convocatòria pública), al concórrer raons d'interés social i humanitari, concedirse a tots els treballadors i les treballadores en els quals concórreguen els requisits establits i tindre caràcter singular, derivat del caràcter excepcional i únic de la situació d'emergència originada per la pandèmia de la COVID-19 i de la inajornable necessitat de pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària sobre els treballadors i les treballadores de rendes baixes els ingressos dels quals hagen disminuït.

  - El procediment s'impulsarà d'ofici en tots els seus tràmits.


  - FASES del procediment:


  1) Correspon la tramitació i la gestió de les ajudes a l'Agència Tributària Valenciana (ATV).

  L'Agència Tributària Valenciana demanarà a la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, del Servei de Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA), del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i de qualsevol altra administració o entitat pública, la informació estrictament necessària per a l'atorgament de les ajudes.
  Les dades obtingudes només podran ser utilitzades per a la concessió d'aquestes ajudes, i totes les persones que intervinguen en el procediment estaran subjectes al deure de confidencialitat al qual es refereix l'article 5.1.f del Reglament (UE) 2016/679.


  2) COMISSIÓ TÈCNICA

  - Una vegada rebuda la documentació necessària per a la concessió d'aquestes ajudes, després de ser processades per la Direcció General de Tecnologies de la Informació, es remetrà a la Comissió Tècnica prevista en l'article 6 del Decret 54/2020, de 24 d'abril, que ordenarà les possibles persones beneficiàries en funció de la seua base de cotització i determinarà aquella en la qual s'exhaureix l'import global.
  En el cas que quan s'exhaurisca l'import global hi haja diverses persones beneficiàries amb idèntica base de cotització, la Comissió Tècnica podrà requerir a aquelles que acrediten la seua data de naixement, quan no dispose d'aquesta informació. Transcorregut el termini del requeriment, la Comissió Tècnica determinarà la persona beneficiària en la qual s'exhaureix l'import global de les ajudes.

  - La Comissió Tècnica confeccionarà la relació de persones beneficiàries i elevarà una proposta (o diverses propostes parcials) de resolució a la persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.


  3) RESOLUCIÓ

  - Correspon a la persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball resoldre la concessió d'aquestes ajudes.

  - La resolució de concessió aprovarà la relació de persones beneficiàries i indicarà, excepte que es tracte d'una resolució parcial, la base de cotització i, en el seu cas, la data de naixement que hagen determinat el tall de les ajudes.

  - El termini per a resoldre serà de TRES MESOS, a comptar des de l'endemà de la publicació de les bases reguladores d'aquestes ajudes.

  - La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i la relació de les persones beneficiàries en la pàgina web de la Generalitat Valenciana (www.gva.es), en l'apartat corresponent a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Totes les dades identificatives hi figuraran de forma anonimitzada. Les persones interessades podran comprovar a través de l'esmentada pàgina web les seues dades sense anonimitzar.

  * VEGEU ENLLAÇ A LA CONSULTA WEB de persones BENEFICIÀRIES D'AQUESTES AJUDES AL FINAL D'AQUEST TRÀMIT.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant d'aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que la persona interessada puga presentar qualsevol altre recurs que considere pertinent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Seran beneficiàries les PERSONES FÍSIQUES que reunisquen els requisits que s'indiquen a continuació.

  Requeriments

  a) Tindre la condició de treballador o treballadora per compte d'altri.
  Es considerarà que tenen aquesta condició les persones que estiguen incloses dins de l'àmbit d'aplicació del text refós de l'Estatut dels Treballadors, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

  b) Que presten serveis en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.

  c) Que el seu contracte de treball haja estat suspés temporalment, de manera total, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19.
  Es considerarà que concorren causes de força major derivades de la COVID-19 en els supòsits en què s'haja decidit per l'empresa la suspensió de contractes per les circumstàncies descrites en l'apartat 1 de l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

  d) Que estiguen incloses en un ERTO sol·licitat entre el 14 de març i el 30 d'abril de 2020, tots dos inclusivament, que haja sigut aprovat per l'autoritat laboral, siga de manera expressa o per silenci administratiu.

  e) Estar registrat en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA) amb motiu d'un ERTO.
  * IMPORTANT: les persones treballadores afectades per aquests ERTOs no han de registrar-se en LABORA (tampoc en el SEPE). Eixe registre es realitza d'ofici després de l'aprovació del corresponent ERTO.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Aquestes ajudes es concedeixen de manera directa i NO HA DE PRESENTAR-SE CAP DOCUMENT per les possibles persones beneficiàries.

  Inici
 • Informació complementària

  - Els dubtes o consultes sobre aquestes ajudes 2020 poden dirigir-se al correu electrònic: ayuda_ertes@gva.es


  - Està disponible una CONSULTA WEB PERSONES BENEFICIÀRIES d'aquestes ajudes (vegeu enllaços directes a ella en els apartats "Enllaços" i "Llista de seguiment").

  Obligacions

  Són obligacions de les persones beneficiàries:
  a) Facilitar les dades i la informació relacionades amb l'ajuda concedida que siguen requerides per l'Agència Tributària Valenciana.
  b) Comunicar a l'Agència Tributària Valenciana qualsevol incidència que es produïsca en relació amb la suspensió del seu contracte de treball o amb l'ERTO en el qual estiguen incloses.
  c) Si escau, reintegrar els fons percebuts.
  d) Sotmetre's a les actuacions de control financer previstes en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.

  Enllaços

  Preguntes freqüents (FAQ) - COVID-19: Ajudes a TREBALLADORS AMB RENDES BAIXES afectades per un ERTO com a conseqüència de la COVID-19 (convocatòria 2020)

  Informació i CONSULTA WEB PERSONES BENEFICIÀRIES d'aquestes ajudes 2020, publicada per la Conselleria Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en la pàgina web de GVA sobre la COVID-19

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret Llei 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19 (DOGV núm. 8787, de 11/04/2020).
  - Decret Llei 4/2020, de 17 d'abril, del Consell, de mesures extraordinàries de gestió economica financera per fer front a la crisi produïda per la Covid-19 (DOGV núm. 8794, de 21/04/2020).
  - Decret 54/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19 (DOGV núm. 8802, de 30/04/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret Llei 3/2020, de 10 d'abril

  Vegeu Decret Llei 4/2020, de 17 d'abril

  Vegeu Decret 54/2020, de 24 d'abril (bases reguladores)

  Llistat de seguiment

  CONSULTA WEB de persones BENEFICIÀRIES D'AQUESTES AJUDES

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CONSULTA_ERTE_COVID&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20931

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.