Detall de Procediments

TECE - Ajudes per al lloguer d'habitatge, dirigides a persones que no poden atendre el pagament d'aquest a conseqüència de l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (convocatòria 2020)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Ajudes per al lloguer d'habitatge, dirigides a persones que no poden atendre el pagament d'aquest a conseqüència de l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (convocatòria 2020)

  Objecte del tràmit

  Ajudes per al pagament del lloguer a persones físiques arrendatàries d'habitatge habitual amb problemes transitoris per a fer front al lloguer de l'habitatge, produïts a conseqüència de la crisi d'emergència sanitària causada per la COVID-19 i que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda.

  Es considerarà que es produeixen els supòsits de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda per a poder sol·licitar aquestes ajudes quan en les persones sol·licitants concórreguen conjuntament els requisits següents:

  1. La persona obligada a pagar la renda de lloguer ha passat a estar en alguna de les situacions que es descriuen a continuació i els seus ingressos es troben per davall del límit de 3 vegades l'IPREM, com a supòsit general.

  - Situació de desocupació.
  - Expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO).
  - O, en cas de ser empresari, que haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d'ingressos.

  Segons determinades circumstàncies detallades més avant, el límit podrà ser 4 o 5 vegades l'IPREM

  2. La renda de lloguer més les despeses i els subministraments bàsics resulte superior o igual al 35 % dels ingressos nets percebuts pel conjunt de la unitat familiar.

  Aquestes ajudes també tenen per objecte fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament que les entitats bancàries hagen oferit a les persones sol·licitants, de conformitat amb l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19 i que hagen contret arrendataris d'habitatge habitual, a la devolució de les quals no pogueren fer front.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes ajudes:

  - Les persones físiques interessades titulars d'un contracte d'arrendament, d'habitatge habitual, que s'han vist afectades per passar a una situació de desocupació, expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO), o, en cas de ser empresari, que haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d'ingressos.

  Podran presentar la sol·licitud d'aquestes ajudes:

  - Les persones físiques interessades afectades.

  - En nom de la persona sol·licitant, les persones degudament autoritzades per aquesta, d'acord amb l'autorització subscrita en el document annex.

  - Els ajuntaments o les mancomunitats, degudament autoritzats per la persona sol·licitant i habilitats mitjançant el formulari disponible en el web, podran presentar telemàticament la seua sol·licitud.

  Requeriments

  - Ser titular, en qualitat d'arrendatari, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, per a la qual cosa el/la titular de la sol·licitud d'ajuda haurà de coincidir amb el/la titular del contracte d'arrendament.

  - L'habitatge arrendat ha de constituir la residència habitual i permanent de la persona o la unitat de convivència sol·licitant de l'ajuda. A aquest efecte, queden exclosos els subarrendaments així com els arrendaments als quals es refereix l'article 3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, "arrendaments per a ús diferents d'habitatge".

  - La persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat no tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb l'arrendador de l'habitatge.

  - La persona arrendatària o qualsevol dels que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat no siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora.

  - No incórrer en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.

  - No es consideraran incloses en supòsit de vulnerabilitat econòmica i social les unitats de convivència els ingressos declarats de les quals en l'últim exercici fiscal vençut (2018) superen 5 vegades l'IPREM

  - Supòsits de vulnerabilitat econòmica i social que han de concórrer de manera conjunta, com a requisit per part de la persona sol·licitant, titular del contracte d'arrendament i beneficiari de l'ajuda, produïts amb posterioritat al 15 de març de 2020:

  1. LÍMIT D'INGRESSOS. Que la persona que estiga obligada a pagar la renda de lloguer passe a estar en situació de desocupació, expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO) o, en cas de ser empresari, que haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d'ingressos, de manera que no arriben per això el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat de convivència, en el mes anterior a la data de la convocatòria o en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, segons els terminis que estableixen els articles 4 i 8 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit:

  Amb caràcter general, al límit de 3 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples mensual - IPREM - (1 IPREM = 537,84 €)

  Els ingressos declarats en el formulari corresponen al mes anterior a la data de la convocatòria o, en cas de sol·licitud de moratòria a l'arrendador, durant el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria.

  Aquest límit es podrà incrementar:

  - 0,1 vegades l'IPREM per cada fill a càrrec en la unitat de convivència.
  - 0,15 vegades l'IPREM per cada fill en el cas d'unitat familiar monoparental.
  - 0,1 vegades l'IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat de convivència.

  En cas que algun dels membres de la unitat de convivència tinga declarada una discapacitat igual o superior al 33 %, situació de dependència o malaltia que l'incapacite acreditadament de manera permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 4 vegades l'IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.

  En el cas que la persona obligada a pagar la renda arrendatícia siga persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapacite acreditadament la persona o el seu cuidador per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 5 vegades l'IPREM.

  2. L'ESFORÇ DEL PAGAMENT DEL LLOGUER MÉS DESPESES HA DE SER SUPERIOR AL 35 % DELS INGRESSOS. La renda del lloguer més les despeses i els subministraments bàsics han de resultar iguals o superiors al 35 % dels ingressos nets que perceba el conjunt dels membres de la unitat de convivència.

  Per al càlcul de les despeses i els subministraments, es computaran un percentatge de la renda de lloguer en funció dels membres que componen la unitat de convivència:

  - 1-2 membres: 30 %
  - 3 membres: 40 %
  - 4 o més membres: 50 %

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

  La quantia de l'ajuda podrà arribar al 100 % de la renda de lloguer que conste en el contracte d'arrendament, fins a un import màxim de 650 euros al mes i per un període màxim de 6 mesos, i es podrà incloure com a primera mensualitat la corresponent al mes d'abril de 2020.

  En els supòsits en els quals l'import que cal abonar a l'arrendador incloga despeses diferents de la renda del lloguer d'habitatge, com lloguer de garatge i/o traster i no estiguen desglossats en el contracte, es prendrà com a import de la renda subvencionable el 90 % de l'import total que conste en el contracte d'arrendament.

  CÀLCUL DE L'AJUDA

  L'import de l'ajuda es calcularà prenent com a referència la renda de lloguer que conste en el contracte d'arrendament, en relació amb els ingressos declarats i la situació de vulnerabilitat econòmica acreditada, d'acord amb la taula indicada en el punt 2, de l'article 7 del Decret que regula aquestes ajudes.

  Per a determinar la quantia que cal percebre, s'estableixen tres situacions de vulnerabilitat, que hauran d'acreditar-se documentalment.

  Situacions de vulnerabilitat econòmica a)

  Es considerarà que les sol·licituds presentades es troben en aquest supòsit quan s'acredite:

  · Condició de família monoparental
  · Família nombrosa
  · Dones víctimes de violència de gènere
  · Víctimes del terrorisme
  · Algun membre amb diversitat funcional, amb un grau igual o superior al 33 %
  · Joves extutelats
  · Algun membre amb malaltia mental greu
  · Unitats en les quals alguna persona assumeix la pàtria potestat, la tutela o l'acolliment familiar permanent del menor orfe per violència de gènere
  · Dones en situació de necessitat o en risc d'exclusió

  Situacions de vulnerabilitat econòmica b)

  Quan la unitat de convivència estiga formada per 3 o més membres.

  Situacions de vulnerabilitat econòmica c)

  Quan la unitat de convivència estiga formada per 1 o 2 membres.

  En funció dels ingressos i la situació de vulnerabilitat, es calcularà el grau de vulnerabilitat al qual pertany la sol·licitud presentada, que podrà ser variar entre grau 9, al qual correspondrà una ajuda equivalent al 100 % de la renda del lloguer, amb el límit màxim de 650 euros, i grau 1, que equival a una ajuda igual al 40 % de la renda de lloguer.

  En el supòsit d'haver accedit a les ajudes transitòries de finançament que ofereixen les entitats bancàries, que recull l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, l'ajuda podrà arribar fins a un import màxim de 3.900 euros amb la qual se satisfarà totalment o parcialment el pagament de la renda de l'habitatge habitual, i es calcularà l'ajuda en els termes que s'han assenyalat amb anterioritat.

  ABONAMENT I JUSTIFICACIÓ.

  FORMA DE PAGAMENT

  La liquidació i el pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada.

  L'import de l'ajuda es lliurarà d'una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.

  Podrà acordar-se que el pagament es realitze directament a l'arrendador per compte de l'arrendatari en el cas que no s'haja satisfet el pagament del lloguer per l'arrendatari, llevat que s'haja subscrit un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades en l'article 9 del Reial decret llei 11/2020 i el període de les mensualitats i les quanties cobertes coincidisquen.

  En aquest cas, s'ha de comptar amb l'autorització de l'arrendador i arrendatari, i es realitzarà el pagament mitjançant una transferència bancària, i quedarà obligat l'arrendador a emetre justificant de recepció en què figure clarament el concepte i conste que la Generalitat realitza la transferència a compte de l'inquilí.

  En tot cas, quan s'haja concedit un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament que regula l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, la quantia de l'ajuda concedida haurà de destinar-se a l'amortització del préstec.

  Únicament quan s'haja cancel·lat la totalitat del préstec i l'import d'aquest siga inferior al de l'ajuda concedida, podrà destinar-se a cobrir el pagament de noves mensualitats de renda o d'imports superiors d'aquesta fins a arribar al total de l'ajuda rebuda.

  En el cas que l'ajuda concedida ho siga per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament que les entitats bancàries hagen pogut concedir-li per al pagament de la renda de lloguer, haurà d'aportar-se, a més, una certificació expedida per l'entitat bancària corresponent acreditativa que l'ajuda concedida ha sigut destinada a l'amortització del préstec.

  JUSTIFICACIÓ

  Les persones o unitats de convivència sol·licitants de les ajudes han d'aportar la documentació bancària que acredite que han abonat en el compte la titularitat del qual correspon a la part arrendadora la renda corresponent als mesos per als quals s'ha concedit l'ajuda com a mitjà de justificació de la subvenció concedida.

  La documentació justificativa dels pagaments es podrà presentar en paper o mitjançant el procediment telemàtic disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (www.gva.es).

  Es disposarà d'un termini de 3 mesos a comptar de la finalització del termini de 6 mesos corresponents al període per al qual es concedeix l'ajuda perquè s'aporte la documentació acreditativa que justifique la finalitat de la subvenció.

  CONTROL I REINTEGRAMENT

  L'incompliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l'expedient donarà lloc al reintegrament de les ajudes concedides i a la devolució de les quanties atorgades, que reportaran els corresponents interessos de demora.

  En particular, serà procedent el reintegrament total de l'ajuda en el supòsit de falsedat de les declaracions responsables presentades.

  Així mateix, serà procedent el reintegrament per l'import no justificat en aquells casos en què la renda abonada per l'arrendament siga inferior a la subvenció concedida.

  Es perdrà el dret a la subvenció i/o es procedirà al reintegrament d'aquesta quan la subvenció es destine a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana,

  En qualsevol cas, serà aplicable el que es disposa en matèria de control financer, reintegrament i infraccions i sancions administratives en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental, i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà hàbil de la publicació del Decret que regula aquestes ajudes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a les 9.00 hores, i romandrà obert fins a les 12.00 hores del 30 de juny de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Totes les sol·licituds s'han de tramitar telemàticament, tant si es disposa de certificat digital com si no. Seguiu les instruccions de l'apartat ""Com solicitar-ho? Passos."

  Per als tràmits telemàtics sense certificat digital, s'ha de presentar el justificant imprés de la sol·licitud signat per la persona sol·licitant, preferentment, en els registres dels serveis territorials i en els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_EMER_COVID19&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20932

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_EMER_COVID19_CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20932

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Només s'admetrà una sol·licitud per persona o unitat de convivència.

  Es podrà adjuntar a la sol·licitud la documentació de manera telemàtica.

  a) En cas de situació legal de desocupació, mitjançant un certificat expedit pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), en el qual figure la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

  b) En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant un certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si és el cas, o una declaració jurada de cessament de la prestació per persones autònomes segons el model del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

  c) Nombre de persones que viuen en l'habitatge habitual mitjançant l'aportació d'un volant històric únic d'empadronament que acredite, a la data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual en l'habitatge objecte de contracte, a l'efecte de determinar la unitat de convivència i l'edat de les persones empadronades. El document ha de ser únic per habitatge i ha d'incloure totes les persones que figuren empadronades en aquest, amb referència als 6 mesos anteriors a la data de la sol·licitud, com a mínim.

  d) Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per a realitzar una activitat laboral, si escau, que acredite cada una de les circumstàncies concurrents en la unitat de convivència a què fa referència l'article 5.1.1, supòsits d i e.

  e) Titularitat dels béns: nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat de convivència.

  f) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits que exigeix l'article 4, punt 2, apartats c i d. La declaració responsable ha d'estar subscrita pel peticionari de l'ajuda i la resta de membres de la unitat familiar, segons el model normalitzat en l'annex corresponent inclòs en l'apartat "Impresos associats" d'aquesta pàgina web.

  g) Els supòsits d'especial protecció de l'article 7, que determinaran el grau de vulnerabilitat i el percentatge d'ajuda que s'ha de percebre, s'han d'acreditar documentalment:
  · Condició de família monoparental: títol expedit segons el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la CV.
  · Família nombrosa: títol d'aquesta.
  · Dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial o administrativa que ho acredite.
  · Víctimes del terrorisme: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància.
  · Diversitat funcional, amb un grau igual o superior al 33 %: certificat de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o de l'INSS.
  · Joves extutelats: resolució de cessament de mesures emesa per la conselleria competent.
  · Persona amb malaltia mental greu: informe del metge facultatiu emés per la Unitat Pública de Salut Mental.
  · Alguna persona assumeix la pàtria potestat, la tutela o l'acolliment familiar permanent del menor orfe per violència de gènere: documentació administrativa o judicial que acredite aquesta circumstància.
  · Dones en situació de necessitat o en risc d'exclusió: documentació o informes municipals o d'un altre tipus que acrediten aquesta circumstància.

  h) Còpia completa del contracte d'arrendament en vigor, amb esment exprés de l'import del lloguer de l'habitatge i de la duració mínima d'1 any signat per la part arrendadora i arrendatària.

  El contracte d'arrendament ha d'estar formalitzat en els termes que es deriven de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, sense que siguen vàlids contractes de lloguer subscrits a l'empara de la normativa sectorial reguladora dels apartaments turístics.

  El contracte d'arrendament inclourà expressament el mitjà i la forma de pagament a la persona arrendadora.

  i) Acreditació del pagament de les últimes 3 mensualitats, llevat que el contracte tinga una vigència de menys termini, i, en aquest cas, s'ha d'acreditar el pagament des de l'inici del contracte.

  j) Imprés model de domiciliació bancària.

  k) En cas d'actuar mitjançant representant per a sol·licitar l'ajuda, s'ha d'aportar el formulari annex II relatiu a l'autorització per a sol·licitud d'ajuda.

  l) En el cas que l'ajuda sol·licitada ho siga per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament que recull l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19 i que hagen contret per arrendataris d'habitatge habitual, a la devolució de la qual no pogueren fer front, certificació expedida per l'entitat bancària acreditativa de la concessió del préstec i la quantia d'aquest.

  m) Autorització dels interessats per a permetre a l'Administració de la Generalitat per a procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que resulte necessària per a la gestió de les ajudes, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, o normativa que la substituïsca, i les seues normes de desplegament. Les dades de caràcter personal, econòmic, tributari o patrimonial de cada un dels membres de la unitat de convivència majors de 16 anys seran comprovats per l'Administració en el marc de col·laboració establit amb les diferents administracions i entitats, segons el model normalitzat en l'annex corresponent inclòs en l'apartat "Impresos associats" d'aquesta pàgina web.

  L'autorització l'han de signar tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys.

  Impresos associats

  [ALQ ANNEX I] ANNEX A LA SOL·LICITUD D'AJUDES PER A ATENDRE EL PAGAMENT DEL LLOGUER D'HABITATGE PER A MINIMITZAR L'IMPACTE DEL COVID-19

  [ALQ ANNEX II] AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Totes les sol·licituds s'han de tramitar telemàticament, tant si es disposa de certificat digital com si no.

  S'ha d'adjuntar l'annex I [ALQ ANNEX I] ANNEX A LA SOL·LICITUD D'AJUDES PER A ATENDRE EL PAGAMENT DEL LLOGUER D'HABITATGE PER A MINIMITZAR L'IMPACTE DE LA COVID-19 degudament omplit i signat pel sol·licitant i tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

  També s'admetran les sol·licituds que presenten telemàticament titulars de certificat digital quan actuen, degudament autoritzats, en representació d'altres. En aquest cas, han de presentar "l'ALQ ANNEX II AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ" degudament omplit i signat pel sol·licitant.

  Tramitació telemàtica:

  a) Si disposeu de certificat digital, cliqueu en l'enllaç "Tramitar amb certificat electrònic" o la icona "Tramitar amb certificat" (al principi de la pàgina), ompliu el formulari i adjunteu tota la documentació disponible en el moment de la sol·licitud.

  b) Si no disposeu de certificat digital, cliqueu en l'enllaç "Tramitar sense certificat electrònic" o en la icona "Tramitar telemàticament" (al principi de la pàgina). Una vegada omplit el formulari i adjuntada la documentació corresponent, cal imprimir el justificant de presentació i d'imprés de sol·licitud (és només un document), signar-lo i presentar-lo, preferentment, en els registres dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i en els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquest justificant de presentació i d'imprés de sol·licitud signat i registrat constitueix el mitjà d'autenticació de la identitat de la persona sol·licitant. Si no es presenta la sol·licitud, quedarà registrada d'entrada però estarà incompleta. Aquest tràmit sense signatura digital permetrà adjuntar documentació escanejada.


  Si teniu problemes amb el formulari electrònic, podeu enviar un correu a generalitat_en_red@gva.es

  En el moment en què es reprenga l'activitat ordinària per l'alçament de l'estat d'alarma, els serveis territorials oferiran un punt d'accés a Internet i, per als casos que ho requerisquen, es podrà facilitar ajuda mitjançant cita prèvia.

  Els ajuntaments o les mancomunitats podran presentar sol·licituds telemàticament mitjançant el certificat digital, en nom de les persones o unitats de convivència interessades que els autoritzen mitjançant el corresponent formulari. Per a això, es podrà habilitar el personal dels ajuntaments o mancomunitats mitjançant la presentació de la credencial subscrita degudament en el formulari normalitzat disponible en la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

  Qualsevol sol·licitud que es presente seguint un procediment diferent del que estableix aquest decret no serà admesa.

  Si el sol·licitant de l'ajuda no poguera aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que incloga la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que li impedeixen aquesta aportació.

  La sol·licitud de l'ajuda implicarà l'autorització dels interessats perquè l'Administració de la Generalitat puga procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que resulte necessària per a la gestió de les ajudes; tot això, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i les seues normes de desplegament.


  AVÍS IMPORTANT:
  A causa de la dificultat derivada de l'estat d'alarma, la documentació que s'exigeix amb la presentació de la sol·licitud que no es puga adjuntar al formulari electrònic es podrà aportar fins a l'últim dia de presentació de sol·licituds: 30 de juny.

  En qualsevol cas, la falta de documentació aportada es comunicarà mitjançant la publicació en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a l'esmena d'aquestes sol·licituds. Aquesta publicació substituirà la notificació individual, d'acord amb el que preveu la legislació reguladora del procediment administratiu comú.

  Els serveis d'atenció presencial i cita prèvia romanen tancats per l'estat d'alarma. S'avisarà en el moment en què es restablisquen.

  Els sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisats de la publicació de la llista mitjançant un missatge de text SMS.  Instrucció i resolució

  La instrucció del procediment correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'habitatge i arquitectura bioclimàtica.

  La concessió de les ajudes es prioritzarà en funció del grau de vulnerabilitat econòmica de les persones beneficiàries fins que s'esgote l'import global, de manera que tindran prioritat les persones beneficiàries el grau de vulnerabilitat de les quals econòmica siga superior.

  En el cas que, en esgotar-se l'import global, existiren diverses persones beneficiàries amb el mateix grau de vulnerabilitat econòmica, tindran prioritat les sol·licituds que hagen presentat dones en situació de família monoparental, víctimes de violència de gènere i les de més edat, per aquest ordre.

  L'esmena de les sol·licituds es realitzarà mitjançant la publicació en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Aquesta publicació substituirà la notificació individual, d'acord amb el que preveu la legislació reguladora del procediment administratiu comú. Els sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisats de la publicació de la llista mitjançant un missatge de text SMS.

  Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe i formularà la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre.

  La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria d'emergència habitacional i funció social de l'habitatge.

  El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat ni notificat cap resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.

  La resolució del procediment es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de conformitat amb l'art. 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense perjudici de la remissió, mitjançant un missatge de text o SMS, de la informació sobre el lloc on es publicarà la resolució de la seua sol·licitud d'ajuda a la persona beneficiària que haja facilitat un número de telèfon mòbil a aquest efecte.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_EMER_COVID19&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20932

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_EMER_COVID19_CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20932

  Tramitació

  Totes les sol·licituds s'han de tramitar telemàticament, tant si es disposa de certificat digital com si no. Seguiu les instruccions de l'apartat "Com solicitar-ho? Passos."

  El certificat digital es pot sol·licitar en qualsevol dels punts de registre d'usuari (PRU) de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica que hi ha a la Comunitat Valenciana, amb DNI electrònic o amb Cl@ve. Es pot descarregar aquesta informació en el subapartat "Enllaços" de l'apartat "Informació complementària".

  Inici
 • Informació complementària

  Compatibilitat de les ajudes.

  L'ajuda és compatible amb qualsevol altra ajuda al lloguer que ja perceba la persona arrendatària, fins i tot si és amb càrrec al mateix Pla estatal d'habitatge 2018-2021, sempre que el total de les ajudes no supere el 100 % de l'import del lloguer del mateix període. En cas de superar-lo, si l'ajuda corresponent a aquest programa és concedida, es reduirà en la quantia necessària fins a complir amb aquest límit.

  Obligacions

  * OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

  La persona o unitat familiar beneficiària estan obligades a:

  - Mantindre el domicili habitual i permanent en l'habitatge objecte d'ajuda, durant els 6 mesos per als quals es concedeix l'ajuda.

  - Comunicar immediatament a l'administració concedent qualsevol modificació de les condicions o els requisits que van motivar tal reconeixement i que puga determinar la pèrdua sobrevinguda del dret a l'ajuda. En aquest supòsit i, si escau, aquest òrgan competent resoldria limitant el termini de concessió de l'ajuda fins a la data de la pèrdua sobrevinguda del dret.

  Així mateix, en virtut del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la part beneficiària queda obligada a:

  a) Facilitar qualsevol document o informació que la direcció general competent en matèria d'emergència habitacional i funció social de l'habitatge considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes.

  b) Sotmetre's a les actuacions de control financer que preveuen els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control en relació amb les ajudes i subvencions concedides.

  c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens públic o privat, nacional o internacional, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

  Enllaços

  Web Habitatge: Informació per a ajudes per al lloguer d'habitatge, dirigides a persones que no poden atendre el pagament d'aquest, a conseqüència de l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

  Obtenció certificats SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal).

  Punts de Registre d'Usuari (PRU) de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica 

  Sol·licitud certificat digital amb DNI electrònic

  Tràmit electrònic amb Cl@ve

  Lllistat provisional de les sol·licituds que han resultat admeses i/o excloses per no complir algun dels requisits exigits en la convocatòria.

  Llistat de sol·licituds admeses

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (BOE 61, de 10.03.2018).
  - Decret 52/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual (DOGV núm. 8803, de 4 de maig de 2020).
  - Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19 (BOE núm. 91, d'1-04-2020).
  - Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, per la qual s'incorpora, substitueix i modifiquen sengles programes d'ajuda del Pla estatal d'habitatge 2018-2021, en compliment del que disposen els articles 10, 11 i 12 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19 (BOE núm. 101, d'11-04-2020).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 106/2018, de 9 de març.

  Vegeu el Decret 52/2020, de 24 d'abril.

  Vegeu el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

  Vegeu l'Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.