Detall de Procediments

TECE - Ajudes per al lloguer d'habitatge, dirigides a persones que no poden atendre el pagament d'aquest a conseqüència de l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (convocatòria 2020)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Ajudes per al lloguer d'habitatge, dirigides a persones que no poden atendre el pagament d'aquest a conseqüència de l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (convocatòria 2020)

  Objecte del tràmit

  Ajudes per al pagament del lloguer a persones físiques arrendatàries d'habitatge habitual amb problemes transitoris per a fer front al lloguer de l'habitatge, produïts a conseqüència de la crisi d'emergència sanitària causada per la COVID-19 i que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda.

  Es considerarà que es produeixen els supòsits de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda per a poder sol·licitar aquestes ajudes quan en les persones sol·licitants concórreguen conjuntament els requisits següents:

  1. La persona obligada a pagar la renda de lloguer ha passat a estar en alguna de les situacions que es descriuen a continuació i els seus ingressos es troben per davall del límit de 3 vegades l'IPREM, com a supòsit general.

  - Situació de desocupació.
  - Expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO).
  - O, en cas de ser empresari, que haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d'ingressos.

  Segons determinades circumstàncies detallades més avant, el límit podrà ser 4 o 5 vegades l'IPREM

  2. La renda de lloguer més les despeses i els subministraments bàsics resulte superior o igual al 35 % dels ingressos nets percebuts pel conjunt de la unitat familiar.

  Aquestes ajudes també tenen per objecte fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament que les entitats bancàries hagen oferit a les persones sol·licitants, de conformitat amb l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19 i que hagen contret arrendataris d'habitatge habitual, a la devolució de les quals no pogueren fer front.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes ajudes:

  - Les persones físiques interessades titulars d'un contracte d'arrendament, d'habitatge habitual, que s'han vist afectades per passar a una situació de desocupació, expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO), o, en cas de ser empresari, que haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d'ingressos.

  Podran presentar la sol·licitud d'aquestes ajudes:

  - Les persones físiques interessades afectades.

  - En nom de la persona sol·licitant, les persones degudament autoritzades per aquesta, d'acord amb l'autorització subscrita en el document annex.

  - Els ajuntaments o les mancomunitats, degudament autoritzats per la persona sol·licitant i habilitats mitjançant el formulari disponible en el web, podran presentar telemàticament la seua sol·licitud.

  Requeriments

  - Ser titular, en qualitat d'arrendatari, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, per a la qual cosa el/la titular de la sol·licitud d'ajuda haurà de coincidir amb el/la titular del contracte d'arrendament.

  - L'habitatge arrendat ha de constituir la residència habitual i permanent de la persona o la unitat de convivència sol·licitant de l'ajuda. A aquest efecte, queden exclosos els subarrendaments així com els arrendaments als quals es refereix l'article 3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, "arrendaments per a ús diferents d'habitatge".

  - La persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat no tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb l'arrendador de l'habitatge.

  - La persona arrendatària o qualsevol dels que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat no siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora.

  - No incórrer en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.

  - No es consideraran incloses en supòsit de vulnerabilitat econòmica i social les unitats de convivència els ingressos declarats de les quals en l'últim exercici fiscal vençut (2018) superen 5 vegades l'IPREM

  - Supòsits de vulnerabilitat econòmica i social que han de concórrer de manera conjunta, com a requisit per part de la persona sol·licitant, titular del contracte d'arrendament i beneficiari de l'ajuda, produïts amb posterioritat al 15 de març de 2020:

  1. LÍMIT D'INGRESSOS. Que la persona que estiga obligada a pagar la renda de lloguer passe a estar en situació de desocupació, expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO) o, en cas de ser empresari, que haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d'ingressos, de manera que no arriben per això el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat de convivència, en el mes anterior a la data de la convocatòria o en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, segons els terminis que estableixen els articles 4 i 8 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit:

  Amb caràcter general, al límit de 3 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples mensual - IPREM - (1 IPREM = 537,84 €)

  Els ingressos declarats en el formulari corresponen al mes anterior a la data de la convocatòria o, en cas de sol·licitud de moratòria a l'arrendador, durant el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria.

  Aquest límit es podrà incrementar:

  - 0,1 vegades l'IPREM per cada fill a càrrec en la unitat de convivència.
  - 0,15 vegades l'IPREM per cada fill en el cas d'unitat familiar monoparental.
  - 0,1 vegades l'IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat de convivència.

  En cas que algun dels membres de la unitat de convivència tinga declarada una discapacitat igual o superior al 33 %, situació de dependència o malaltia que l'incapacite acreditadament de manera permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 4 vegades l'IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.

  En el cas que la persona obligada a pagar la renda arrendatícia siga persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapacite acreditadament la persona o el seu cuidador per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 5 vegades l'IPREM.

  2. L'ESFORÇ DEL PAGAMENT DEL LLOGUER MÉS DESPESES HA DE SER SUPERIOR AL 35 % DELS INGRESSOS. La renda del lloguer més les despeses i els subministraments bàsics han de resultar iguals o superiors al 35 % dels ingressos nets que perceba el conjunt dels membres de la unitat de convivència.

  Per al càlcul de les despeses i els subministraments, es computaran un percentatge de la renda de lloguer en funció dels membres que componen la unitat de convivència:

  - 1-2 membres: 30 %
  - 3 membres: 40 %
  - 4 o més membres: 50 %

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà hàbil de la publicació del Decret que regula aquestes ajudes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a les 9.00 hores, i romandrà obert fins a les 12.00 hores del 30 de juny de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Totes les sol·licituds s'han de tramitar telemàticament, tant si es disposa de certificat digital com si no. Seguiu les instruccions de l'apartat ""Com solicitar-ho? Passos."

  Per als tràmits telemàtics sense certificat digital, s'ha de presentar el justificant imprés de la sol·licitud signat per la persona sol·licitant, preferentment, en els registres dels serveis territorials i en els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_EMER_COVID19&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20932

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_EMER_COVID19_CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20932

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Només s'admetrà una sol·licitud per persona o unitat de convivència.

  Es podrà adjuntar a la sol·licitud la documentació de manera telemàtica.

  a) En cas de situació legal de desocupació, mitjançant un certificat expedit pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), en el qual figure la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

  b) En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant un certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si és el cas, o una declaració jurada de cessament de la prestació per persones autònomes segons el model del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

  c) Nombre de persones que viuen en l'habitatge habitual mitjançant l'aportació d'un volant històric únic d'empadronament que acredite, a la data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual en l'habitatge objecte de contracte, a l'efecte de determinar la unitat de convivència i l'edat de les persones empadronades. El document ha de ser únic per habitatge i ha d'incloure totes les persones que figuren empadronades en aquest, amb referència als 6 mesos anteriors a la data de la sol·licitud, com a mínim.

  d) Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per a realitzar una activitat laboral, si escau, que acredite cada una de les circumstàncies concurrents en la unitat de convivència a què fa referència l'article 5.1.1, supòsits d i e.

  e) Titularitat dels béns: nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat de convivència.

  f) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits que exigeix l'article 4, punt 2, apartats c i d. La declaració responsable ha d'estar subscrita pel peticionari de l'ajuda i la resta de membres de la unitat familiar, segons el model normalitzat en l'annex corresponent inclòs en l'apartat "Impresos associats" d'aquesta pàgina web.

  g) Els supòsits d'especial protecció de l'article 7, que determinaran el grau de vulnerabilitat i el percentatge d'ajuda que s'ha de percebre, s'han d'acreditar documentalment:
  · Condició de família monoparental: títol expedit segons el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la CV.
  · Família nombrosa: títol d'aquesta.
  · Dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial o administrativa que ho acredite.
  · Víctimes del terrorisme: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància.
  · Diversitat funcional, amb un grau igual o superior al 33 %: certificat de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o de l'INSS.
  · Joves extutelats: resolució de cessament de mesures emesa per la conselleria competent.
  · Persona amb malaltia mental greu: informe del metge facultatiu emés per la Unitat Pública de Salut Mental.
  · Alguna persona assumeix la pàtria potestat, la tutela o l'acolliment familiar permanent del menor orfe per violència de gènere: documentació administrativa o judicial que acredite aquesta circumstància.
  · Dones en situació de necessitat o en risc d'exclusió: documentació o informes municipals o d'un altre tipus que acrediten aquesta circumstància.

  h) Còpia completa del contracte d'arrendament en vigor, amb esment exprés de l'import del lloguer de l'habitatge i de la duració mínima d'1 any signat per la part arrendadora i arrendatària.

  El contracte d'arrendament ha d'estar formalitzat en els termes que es deriven de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, sense que siguen vàlids contractes de lloguer subscrits a l'empara de la normativa sectorial reguladora dels apartaments turístics.

  El contracte d'arrendament inclourà expressament el mitjà i la forma de pagament a la persona arrendadora.

  i) Acreditació del pagament de les últimes 3 mensualitats, llevat que el contracte tinga una vigència de menys termini, i, en aquest cas, s'ha d'acreditar el pagament des de l'inici del contracte.

  j) Imprés model de domiciliació bancària.

  k) En cas d'actuar mitjançant representant per a sol·licitar l'ajuda, s'ha d'aportar el formulari annex II relatiu a l'autorització per a sol·licitud d'ajuda.

  l) En el cas que l'ajuda sol·licitada ho siga per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament que recull l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19 i que hagen contret per arrendataris d'habitatge habitual, a la devolució de la qual no pogueren fer front, certificació expedida per l'entitat bancària acreditativa de la concessió del préstec i la quantia d'aquest.

  m) Autorització dels interessats per a permetre a l'Administració de la Generalitat per a procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que resulte necessària per a la gestió de les ajudes, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, o normativa que la substituïsca, i les seues normes de desplegament. Les dades de caràcter personal, econòmic, tributari o patrimonial de cada un dels membres de la unitat de convivència majors de 16 anys seran comprovats per l'Administració en el marc de col·laboració establit amb les diferents administracions i entitats, segons el model normalitzat en l'annex corresponent inclòs en l'apartat "Impresos associats" d'aquesta pàgina web.

  L'autorització l'han de signar tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys.

  Impresos associats

  [ALQ ANNEX I] ANNEX A LA SOL·LICITUD D'AJUDES PER A ATENDRE EL PAGAMENT DEL LLOGUER D'HABITATGE PER A MINIMITZAR L'IMPACTE DEL COVID-19

  [ALQ ANNEX II] AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.