• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes a l'emmagatzematge privat de carn de boví pel sistema d'ajuda fixada per endavant.

  Objecte del tràmit

  Facilitar als agents econòmics la presentació i tramitació de les sol·licituds d'ajuda a l'emmagatzematge privat de carn de boví.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els agents econòmics que presenten sol·licituds davant de les autoritats competents de les comunitats autònomes on radique el magatzem frigorífic en el qual s'emmagatzemaran els productes.

  Els agents econòmics han d'estar registrats a l'efecte de l'IVA en la Unió Europea, segons el que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 2 del Reglament delegat (UE) 2016/1238.

  Els agents econòmics han d'estar al corrent del pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com de les obligacions que tinguen per reintegrament de subvencions.

  No podran obtindre la condició de beneficiari els agents econòmics en què concórrega alguna de les circumstàncies a les quals fa referència l'article 13 de la Llei general de subvencions.

  Requeriments

  L'ajuda només es concedirà per a les quantitats de carn fresca o refrigerada de bovins de huit mesos o més que encara no hagen sigut emmagatzemades i que pertanga a una de les categories següents:
  · ex 0201 20 50 Quarters posteriors separats: la part posterior d'una mitja canal, que comprén tots els ossos i la cuixa i el rellom, inclòs el filet, amb un mínim de tres costelles senceres o tallades, amb la garreta o sense i amb el flanc prim o sense.

  Carn d'animals criats en la Unió durant un període mínim corresponent als últims tres mesos i sacrificats com a màxim deu dies abans del seu emmagatzematge.

  Els productes pels quals se sol·licita ajuda han de ser de qualitat sana, estàndard i comercial, i complir els requisits que estableix el Reglament (UE) núm. 1308/2013.

  Cada sol·licitud d'ajuda presentada s'ha de referir a la categoria de producte, per a la qual cosa s'ha d'indicar la classe de conformació pertinent (S, E, U, R, o O), i a un període d'emmagatzematge.

  La quantitat mínima admissible per a cada sol·licitud serà de 10 tones de carn de boví.

  Els períodes d'emmagatzematge contractual es fixen en 90,120, 150 dies.

  Els imports d'ajuda per a l'emmagatzematge s'han fixat per endavant per a cada un dels períodes d'emmagatzematge i és de:
  · 1008 €/t per al període d'emmagatzematge 90 dies
  · 1033 €/t per al període d'emmagatzematge 120 dies
  · 1058 €/t per al període d'emmagatzematge 150 dies.

  Import de la garantia 100 euros per tona

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  A partir del 7 de maig de 2020.

  Una vegada presentada cada sol·licitud d'ajuda, no podrà retirar-se ni modificar-se ni esmenar-se. Tampoc serà possible la transferència entre agents econòmics dels drets i les obligacions derivats de l'acceptació de la sol·licitud.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud de l'ajuda, s'ha d'aportar la documentació següent:

  - En el cas de persones jurídiques, NIF i escriptura de constitució de la societat, juntament amb la documentació acreditativa del representant i els poders de representació.

  - Justificant del depòsit de la garantia (aval o depòsit en metàl·lic).

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDA A L'EMMAGATZEMATGE PRIVAT DE CARN DE BOVÍ. REGLAMENT DELEGAT (UE) 2016/1238, REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2016/1240 I REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2020

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Els agents econòmics que vulguen participar en el règim d'ajuda per a l'emmagatzematge privat han de presentar una sol·licitud d'ajuda que s'ha de referir a la categoria del producte de l'annex 3 de la Circular del FEGA, i s'hi ha d'indicar la classe de conformació pertinent (S, E, U, R, o O) i per a un únic període d'emmagatzematge, davant de la unitat gestora de la direcció territorial de la conselleria on se situe el magatzem frigorífic on es realitze l'emmagatzematge.
  Una vegada presentada cada sol·licitud d'ajuda, no podrà retirar-se ni modificar-se ni esmenar-se. Tampoc serà possible la transferència entre agents econòmics dels drets i les obligacions derivats de l'acceptació de la sol·licitud.

  La unitat gestora de la província corresponent registrarà les sol·licituds d'ajuda i les quantitats corresponents el dia que les reba i ho comunicarà al Servei de Control i Suport Tècnic de la Direcció General de Política Agrària Comuna.

  Constitució i presentació de la garantia
  La garantia que acompanya la sol·licitud d'ajuda podrà constituir-se mitjançant les formes que estableix l'article 51 del Reglament d'execució (UE) núm. 908/2014, entre les quals es troben:
  · Depòsit en metàl·lic.
  · Presentant un garant.

  En cas d'ingrés en metàl·lic, aquest s'ha de fer davant de l'AVFGA, el compte d'ingrés és un compte a nom d'aquesta AVFGA en Cajamar IBAN ES21 3058 2359 6827 3810 0033.

  En cas de presentar un AVAL o assegurança de caució, els documents de constitució de la garantia han de recollir uns requisits mínims tant sobre els garantits (OP) i els garants (agent econòmic), com sobre el contingut formal de les mateixes garanties.

  En el text del model de constitució de la garantia, s'han d'indicar les obligacions assumides per l'agent econòmic i concretar el següent:

  · Categoria de producte.
  · Quantitat, en tones amb 3 decimals, del producte que s'avala.
  · Compromís de mantindre emmagatzemat el producte durant el període contractual, respectant les obligacions adquirides.
  · Autoritat davant de la qual es presenta i a favor de qui es constitueix, que en els dos casos serà l'òrgan competent de la comunitat autònoma.
  · Import garantit i que es referisca a 100 €/tona.

  El justificant de l'ingrés, o l'escrit d'aval / assegurança de caució, s'ha de presentar en el Registre d'avals en la direcció territorial de la conselleria d'agricultura de la província corresponent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució dictada posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20934

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20934.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, en què s'estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles.
  - Reglament delegat (UE) 2016/1238, de la Comissió, de 18 de maig de 2016, que completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a la intervenció pública i l'ajuda per a l'emmagatzematge privat.
  - Reglament d'execució (UE) 2016/1240, de la Comissió, de 18 de maig de 2016, pel qual s'estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a la intervenció pública i a l'ajuda per a l'emmagatzematge privat.
  - Reglament delegat (UE) núm. 907/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, quant als organismes pagadors i altres òrgans, la gestió financera, la liquidació de comptes, les garanties i l'ús de l'euro.
  - Reglament d'execució (UE) núm. 908/2014, de la Comissió, de 6 d'agost de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, en relació amb els organismes pagadors i altres organismes, la gestió financera, la liquidació de comptes, les normes relatives als controls, les garanties i la transparència.
  - Reglament (UE) núm. 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, pel qual s'estableixen normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal.
  - Reglament delegat (UE) 2017/1182, de la Comissió, de 20 d'abril de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa als models de la Unió de classificació de les canals de boví, porcí i oví i a la comunicació dels preus de mercat de determinades categories de canals i animals vius.
  - Reglament d'execució (UE) 2020/596, de la Comissió, de 30 d'abril de 2020, pel qual es concedeix una ajuda per a l'emmagatzematge privat de carn fresca o refrigerada d'animals de l'espècie bovina de huit mesos o més i pel qual es fixa per endavant l'import de l'ajuda.
  - null

  Llista de normativa

  Reglament d'execució (UE) 2020/596, de la Comissió, de 30 d'abril de 2020.

  Vegeu Circular de Coordinació 6/2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.