Ajudes a l'emmagatzematge privat de formatge pel sistema d'ajuda fixada a compte (Reglament delegat (UE) 2016/1238 de la Comissió, Reglament d'execució (UE) 2016/1240 de la Comissió i Reglament delegat (UE) 2020/591 de la Comissió de 30 d'abril de 2020)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2300718
|
Codi GVA: 20940
Descarregar informació
Termini obert

Des de 07-05-2020

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar als agents econòmics la presentació i tramitació de les sol·licituds d'ajuda a l'emmagatzematge privat de formatge.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
07-05-2020
Normativa
 • Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats...
 • Reglament delegat (UE) 2016/1238, de la Comissió, de 18 de maig de 2016, que completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del...
 • Reglament d'execució (UE) 2016/1240, de la Comissió, de 18 de maig de 2016, pel qual s'estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) núm....
 • Reglament delegat (UE) núm. 907/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i...
 • Reglament d'execució (UE) núm. 908/2014, de la Comissió, de 6 d'agost de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE)...
 • Reglament delegat (UE) 2020/591, de la Comissió, de 30 d'abril de 2020, pel qual s'obri, amb caràcter temporal i excepcional, un règim d'ajuda a...
 • Circular de Coordinació 10/2020. Procediment de Concessió d'Ajudes a l'Emmagatzematge Privat de determinats formatges.
 • Reglament delegat (UE) 2020/591, de la Comissió, de 30 d'abril de 2020, pel qual s'obri, amb caràcter temporal i excepcional, un règim d'ajuda a...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Els agents econòmics que presenten sol·licituds davant de les autoritats competents de les comunitats autònomes on estiga el magatzem en el qual s'emmagatzemaran els productes.

 

Els agents econòmics han d'estar registrats a l'efecte de l'IVA en la Unió Europea, segons el que disposa l'apartat 1 de l'article 2 del Reglament delegat (UE) 2016/1238.

 

Els agents econòmics han d'estar al corrent del pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com de les obligacions que tinguen per reintegrament de subvencions.

 

No podran obtindre la condició de beneficiari els agents econòmics en què concórrega alguna de les circumstàncies a les quals fa referència l'article 13 de la Llei general de subvencions.

Requisits

Els productes per als quals es poden presentar sol·licituds d'ajuda d'emmagatzematge privat són els que inclou el codi NC 0406, amb excepció dels formatges que no siguen aptes per al seu ulterior emmagatzematge més enllà del seu període de maduració. Tenint en compte la nota Ares amb referència (2020) 2254348, amb data 27/04/2020, la quallada seria un producte subvencionable, a condició que el producte que isca del magatzem mantinga intactes les característiques que tenia al principi del període d'emmagatzematge i sempre que romanga congelat durant tot el període d'emmagatzematge.

 

Els productes pels quals se sol·licita ajuda han de ser de qualitat sana, estàndard i comercial, s'han de sol·licitar en l'estat membre en el qual s'ha elaborat i han de complir els requisits que estableix el Reglament (UE) núm. 1308/2013. A més, els productes han de complir els requisits que s'estableixen en la secció V de l'annex VI del Reglament delegat 2016/1238, que estableix els "requisits de qualitat aplicables a l'ajuda per a l'emmagatzematge privat" i, en concret, les especificacions aplicables al formatge.

 

El formatge tindrà el dia en què s'inicie el període emmagatzematge contractual una edat mínima corresponent al període de maduració que estableix el plec de condicions per als formatges que s'acullen a una denominació d'origen protegida o a una indicació geogràfica protegida en virtut del Reglament (UE) núm. 1151/2012, o un període normal de maduració per als altres formatges.

 

L'ajuda només podrà concedir-se per a un període d'emmagatzematge contractual que es trobe entre 60 i 180 dies. No obstant això, la Comissió es reserva la possibilitat d'aplicar el procediment que es preveu en el 229 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, si així ho considera, i acurtar el termini dels contractes amb l'ajust de l'ajuda corresponent.

 

La quantitat mínima admissible per la qual es pot presentar una sol·licitud d'ajuda a l'emmagatzematge privat és de 0,5 tones.

 

La quantitat màxima assignada per a Espanya és de 4.592 tones. El dia en què se supere aquesta quantitat màxima assignada a Espanya, s'aplicarà un coeficient de reducció a totes les sol·licituds comunicades corresponents al dia de saturació.

 

L'import d'ajuda, que fixa per endavant el Reglament delegat (UE) 2020/591, serà de:

· 15,57 €/t per a despeses fixes d'emmagatzematge

· 0,40 €/t/dia d'emmagatzematge contractual.

 

Les sol·licituds es referiran a productes que ja hagen sigut emmagatzemats.

Com es tramita

Procés de tramitació
Els agents econòmics que vulguen participar en el règim d'ajuda per a l'emmagatzematge privat han de presentar una sol·licitud d'ajuda a l'emmagatzematge privat de formatge, en què han d'indicar el període d'emmagatzematge, davant de la unitat gestora de la direcció territorial de la conselleria...
Saber més
Òrgans de tramitació
Direcció Territorial d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Secció de Mercats)

Sol·licitud

Termini
Des de 07-05-2020

A partir del 7 de maig de 2020 fins al 30 de juny de 2020, els dos inclusivament. Reglament d'execució (UE) 2016/1240, de la Comissió, i Reglament delegat (UE) 2020/591, de la Comissió, de 30 d'abril de 2020.

 

Una vegada presentada cada sol·licitud d'ajuda, no podrà retirar-se ni modificar-se ni esmenar-se. Tampoc serà possible la transferència entre agents econòmics dels drets i les obligacions derivats de l'acceptació de la sol·licitud.

Documentació
Sol·licitud d'ajuda (annex) Identificació del sol·licitant: Documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant, en el cas que no autoritze la consulta de dades d'identitat indicada en la sol·licitud, i, en el cas de persones jurídiques, CIF i escriptura de constitució de la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
- Si una sol·licitud és inadmissible, s'informarà el titular (agent econòmic) de què es tracte en un termini de tres dies hàbils a partir de la recepció de la sol·licitud. - Si la sol·licitud és admissible, l'acceptació es notificarà al titular (agent econòmic) el huité dia hàbil següent a la...
Saber més
Observacions

Recurs de reposició

Òrgans resolució
Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (Servei de Control i Suport Tècnic)