• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

TECG - Ajudes a l'emmagatzematge privat de formatge pel sistema d'ajuda fixada a compte (Reglament delegat (UE) 2016/1238 de la Comissió, Reglament d'execució (UE) 2016/1240 de la Comissió i Reglament delegat (UE) 2020/591 de la Comissió de 30 d'abril de 2020)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes a l'emmagatzematge privat de formatge pel sistema d'ajuda fixada a compte (Reglament delegat (UE) 2016/1238 de la Comissió, Reglament d'execució (UE) 2016/1240 de la Comissió i Reglament delegat (UE) 2020/591 de la Comissió de 30 d'abril de 2020)

  Objecte del tràmit

  Facilitar als agents econòmics la presentació i tramitació de les sol·licituds d'ajuda a l'emmagatzematge privat de formatge.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els agents econòmics que presenten sol·licituds davant de les autoritats competents de les comunitats autònomes on estiga el magatzem en el qual s'emmagatzemaran els productes.

  Els agents econòmics han d'estar registrats a l'efecte de l'IVA en la Unió Europea, segons el que disposa l'apartat 1 de l'article 2 del Reglament delegat (UE) 2016/1238.

  Els agents econòmics han d'estar al corrent del pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com de les obligacions que tinguen per reintegrament de subvencions.

  No podran obtindre la condició de beneficiari els agents econòmics en què concórrega alguna de les circumstàncies a les quals fa referència l'article 13 de la Llei general de subvencions.

  Requeriments

  Els productes per als quals es poden presentar sol·licituds d'ajuda d'emmagatzematge privat són els que inclou el codi NC 0406, amb excepció dels formatges que no siguen aptes per al seu ulterior emmagatzematge més enllà del seu període de maduració. Tenint en compte la nota Ares amb referència (2020) 2254348, amb data 27/04/2020, la quallada seria un producte subvencionable, a condició que el producte que isca del magatzem mantinga intactes les característiques que tenia al principi del període d'emmagatzematge i sempre que romanga congelat durant tot el període d'emmagatzematge.

  Els productes pels quals se sol·licita ajuda han de ser de qualitat sana, estàndard i comercial, s'han de sol·licitar en l'estat membre en el qual s'ha elaborat i han de complir els requisits que estableix el Reglament (UE) núm. 1308/2013. A més, els productes han de complir els requisits que s'estableixen en la secció V de l'annex VI del Reglament delegat 2016/1238, que estableix els "requisits de qualitat aplicables a l'ajuda per a l'emmagatzematge privat" i, en concret, les especificacions aplicables al formatge.

  El formatge tindrà el dia en què s'inicie el període emmagatzematge contractual una edat mínima corresponent al període de maduració que estableix el plec de condicions per als formatges que s'acullen a una denominació d'origen protegida o a una indicació geogràfica protegida en virtut del Reglament (UE) núm. 1151/2012, o un període normal de maduració per als altres formatges.

  L'ajuda només podrà concedir-se per a un període d'emmagatzematge contractual que es trobe entre 60 i 180 dies. No obstant això, la Comissió es reserva la possibilitat d'aplicar el procediment que es preveu en el 229 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, si així ho considera, i acurtar el termini dels contractes amb l'ajust de l'ajuda corresponent.

  La quantitat mínima admissible per la qual es pot presentar una sol·licitud d'ajuda a l'emmagatzematge privat és de 0,5 tones.

  La quantitat màxima assignada per a Espanya és de 4.592 tones. El dia en què se supere aquesta quantitat màxima assignada a Espanya, s'aplicarà un coeficient de reducció a totes les sol·licituds comunicades corresponents al dia de saturació.

  L'import d'ajuda, que fixa per endavant el Reglament delegat (UE) 2020/591, serà de:
  · 15,57 €/t per a despeses fixes d'emmagatzematge
  · 0,40 €/t/dia d'emmagatzematge contractual.

  Les sol·licituds es referiran a productes que ja hagen sigut emmagatzemats.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  A partir del 7 de maig de 2020 fins al 30 de juny de 2020, els dos inclusivament. Reglament d'execució (UE) 2016/1240, de la Comissió, i Reglament delegat (UE) 2020/591, de la Comissió, de 30 d'abril de 2020.

  Una vegada presentada cada sol·licitud d'ajuda, no podrà retirar-se ni modificar-se ni esmenar-se. Tampoc serà possible la transferència entre agents econòmics dels drets i les obligacions derivats de l'acceptació de la sol·licitud.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20940

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud d'ajuda (annex)

  Identificació del sol·licitant: Documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant, en el cas que no autoritze la consulta de dades d'identitat indicada en la sol·licitud, i, en el cas de persones jurídiques, CIF i escriptura de constitució de la societat, juntament amb la documentació acreditativa de la persona representant i els poders de representació.

  Acreditar que està al corrent del pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com de les seues obligacions per reintegrament de subvencions, en cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDA A L'EMMAGATZEMATGE PRIVAT DE FORMATGE. REGLAMENT DELEGAT (UE) 2016/1238, REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2016/1240 I REGLAMENT DE DELEGAT (UE) 2020/591 DE LA COMISSIÓ DE 30 D'ABRIL DE 2020.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Els agents econòmics que vulguen participar en el règim d'ajuda per a l'emmagatzematge privat han de presentar una sol·licitud d'ajuda a l'emmagatzematge privat de formatge, en què han d'indicar el període d'emmagatzematge, davant de la unitat gestora de la direcció territorial de la conselleria on se situe el magatzem frigorífic on es realitze l'emmagatzematge.
  Una vegada presentada cada sol·licitud d'ajuda, no podrà retirar-se ni modificar-se ni esmenar-se. Tampoc serà possible la transferència entre agents econòmics dels drets i les obligacions derivats de l'acceptació de la sol·licitud.

  La unitat gestora de la província corresponent registrarà les sol·licituds d'ajuda i les quantitats corresponents el dia que les reba i ho comunicarà al Servei de Control i Suport Tècnic de la Direcció General de Política Agrària Comuna.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs de reposició

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20940

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20940.
  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.
  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).
  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.
  Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu?". "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, en què s'estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles.
  - Reglament delegat (UE) 2016/1238, de la Comissió, de 18 de maig de 2016, que completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a la intervenció pública i l'ajuda per a l'emmagatzematge privat.
  - Reglament d'execució (UE) 2016/1240, de la Comissió, de 18 de maig de 2016, pel qual s'estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a la intervenció pública i a l'ajuda per a l'emmagatzematge privat.
  - Reglament delegat (UE) núm. 907/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, quant als organismes pagadors i altres òrgans, la gestió financera, la liquidació de comptes, les garanties i l'ús de l'euro.
  - Reglament d'execució (UE) núm. 908/2014, de la Comissió, de 6 d'agost de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, en relació amb els organismes pagadors i altres organismes, la gestió financera, la liquidació de comptes, les normes relatives als controls, les garanties i la transparència.
  - Reglament delegat (UE) 2020/591, de la Comissió, de 30 d'abril de 2020, pel qual s'obri, amb caràcter temporal i excepcional, un règim d'ajuda a l'emmagatzematge privat de determinats formatges i es fixa a compte l'import de l'ajuda.
  - Circular de Coordinació 10/2020. Procediment de Concessió d'Ajudes a l'Emmagatzematge Privat de determinats formatges.
  - Reglament delegat (UE) 2020/591, de la Comissió, de 30 d'abril de 2020, pel qual s'obri, amb caràcter temporal i excepcional, un règim d'ajuda a l'emmagatzematge privat de determinats formatges i es fixa a compte l'import de l'ajuda.

  Llista de normativa

  Vegeu Circular de Coordinación 10/2020.

  Vergeu Reglament Delegat (UE) 2020/591

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.