Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajudes a l'emmagatzematge privat de llet desnatada en pols fixada per endavant

Codi SIA:: 2300720
Codi GVA:: 20942
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT des de 07-05-2020
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Facilitar als agents econòmics la presentació i tramitació de les sol·licituds d'ajuda a l'emmagatzematge privat de llet desnatada en pols.

Requisits

Requisits

L'ajuda només es concedirà per a la llet desnatada en pols elaborada amb llet de vaca, que preveu la lletra g del paràgraf primer de l'article 17 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, amb origen a la Unió Europea i que reunisca els requisits de qualitat que s'indiquen en el punt VI, annex VI del Reglament delegat (UE) 2016/1238, entre els quals hi ha: a) que continga, com a màxim, un 1,5 % de matèria grassa i un 5 % d'aigua, amb un contingut de matèria proteica de l'extracte sec magre del 34 % com a mínim; b) produïda durant els 60 dies anteriors a la data de sol·licitud o a la de presentació de l'oferta; c) emmagatzemada en bosses d'un contingut net de 25 kg o en grans bosses d'un pes màxim de 1 500 kg. Els sacs han d'indicar el pes net. S'aplicaran les normes sobre lliurament i envasament de llet desnatada que figuren en l'annex V, part II, punts 2 i 3, del Reglament d'execució (UE) 2016/1240. La quantitat mínima admissible per a cada sol·licitud serà de 10 tones de llet desnatada en pols. Els períodes d'emmagatzematge contractual es fixen entre 90 i 180 dies. No obstant això, la Comissió es reserva la possibilitat d'aplicar el procediment que es preveu en el 229 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, si així ho considera, i acurtar el termini dels contractes amb l'ajust de l'ajuda corresponent. L'import d'ajuda per a l'emmagatzematge s'ha fixat per endavant i serà de: · 5,11 euros per tona d'emmagatzematge per a despeses fixes d'emmagatzematge; · 0,13 euros per tona i dia d'emmagatzematge contractual. Les sol·licituds es referiran a productes que ja hagen sigut emmagatzemats.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els agents econòmics que presenten sol·licituds davant de les autoritats competents de les comunitats autònomes on radique el magatzem frigorífic en el qual s'emmagatzemaran els productes. Els agents econòmics han d'estar registrats a l'efecte de l'IVA en la Unió Europea, segons el que disposa l'apartat 1 de l'article 2 del Reglament delegat (UE) 2016/1238. Els agents econòmics han d'estar al corrent del pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com de les obligacions que tinguen per reintegrament de subvencions. No podran obtindre la condició de beneficiari els agents econòmics en què concórrega alguna de les circumstàncies a les quals fa referència l'article 13 de la Llei general de subvencions.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, en què s'estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles.
 • Reglament delegat (UE) 2016/1238, de la Comissió, de 18 de maig de 2016, que completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a la intervenció pública i l'ajuda per a l'emmagatzematge privat.
 • Reglament d'execució (UE) 2016/1240, de la Comissió, de 18 de maig de 2016, pel qual s'estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a la intervenció pública i a l'ajuda per a l'emmagatzematge privat.
 • Reglament delegat (UE) núm. 907/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, quant als organismes pagadors i altres òrgans, la gestió financera, la liquidació de comptes, les garanties i l'ús de l'euro.
 • Reglament d'execució (UE) núm. 908/2014, de la Comissió, de 6 d'agost de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, en relació amb els organismes pagadors i altres organismes, la gestió financera, la liquidació de comptes, les normes relatives als controls, les garanties i la transparència.
 • Reglament (UE) núm. 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, pel qual s'estableixen normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal.
 • Reglament delegat (UE) 2017/1182, de la Comissió, de 20 d'abril de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa als models de la Unió de classificació de les canals de boví, porcí i oví i a la comunicació dels preus de mercat de determinades categories de canals i animals vius.
 • Reglament d'execució (UE) 2020/598, de la Comissió, de 30 d'abril de 2020, pel qual es concedeix una ajuda a l'emmagatzematge privat de llet desnatada en pols i es fixa per endavant l'import de l'ajuda.
 • Circular de Coordinación 8/2020. Procedimiento de Concesión de Ayudas al Almacenamiento Privado de leche desnatada en polvo

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

A partir del 7 de maig de 2020 fins al 30 de juny, els dos inclusivament. Una vegada presentada cada sol·licitud d'ajuda, no podrà retirar-se ni modificar-se ni esmenar-se. Tampoc serà possible la transferència entre agents econòmics dels drets i les obligacions derivats de l'acceptació de la sol·licitud.

Formularis documentació

Juntament amb la sol·licitud de l'ajuda, s'ha d'aportar la documentació següent: - En el cas de persones jurídiques, NIF i escriptura de constitució de la societat, juntament amb la documentació acreditativa del representant i els poders de representació.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20942. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/web/sede_electronica/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Els agents econòmics que vulguen participar en el règim d'ajuda per a l'emmagatzematge privat, han de presentar una sol·licitud d'ajuda i que es podrà referir a una o més de les categories de productes que estableix l'annex 1 del Reglament d'execució (UE) 2020/595, i que figuren en l'annex 3 de la Circular del FEGA, i per a un únic període d'emmagatzematge, davant de la unitat gestora de la direcció territorial de la conselleria on se situe el magatzem frigorífic on es realitze l'emmagatzematge. Una vegada presentada cada sol·licitud d'ajuda, no podrà retirar-se ni modificar-se ni esmenar-se. Tampoc serà possible la transferència entre agents econòmics dels drets i les obligacions derivats de l'acceptació de la sol·licitud. La unitat gestora de la província corresponent registrarà les sol·licituds d'ajuda i les quantitats corresponents el dia que les reba i ho comunicarà al Servei de Control i Suport Tècnic de la Direcció General de Política Agrària Comuna. Constitució i presentació de la garantia La garantia que acompanya la sol·licitud d'ajuda podrà constituir-se mitjançant les formes que estableix l'article 51 del Reglament d'execució (UE) núm. 908/2014, entre les quals es troben: · Depòsit en metàl·lic. · Presentant un garant. En cas d'ingrés en metàl·lic, aquest s'ha de fer davant de l'AVFGA, el compte d'ingrés és un compte a nom d'aquesta AVFGA en Cajamar IBAN ES21 3058 2359 6827 3810 0033. En cas de presentar un AVAL o assegurança de caució, els documents de constitució de la garantia han de recollir uns requisits mínims tant sobre els garantits (OP) i els garants (agent econòmic), com sobre el contingut formal de les mateixes garanties. En el text del model de constitució de la garantia, s'han d'indicar les obligacions assumides per l'agent econòmic i concretar el següent: · Categoria de producte. · Quantitat, en tones amb 3 decimals, del producte que s'avala. · Compromís de mantindre emmagatzemat el producte durant el període contractual, respectant les obligacions adquirides. · Autoritat davant de la qual es presenta i a favor de qui es constitueix, que en els dos casos serà l'òrgan competent de la comunitat autònoma. · Import garantit i que es referisca a 100 €/tona. El justificant de l'ingrés, o l'escrit d'aval / assegurança de caució, s'ha de presentar en el Registre d'avals en la direcció territorial de la conselleria d'agricultura de la província corresponent.

Observacions

Observacions

La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Termini màxim

Termini màxim

- Si una sol·licitud és inadmissible, s'informarà el titular (agent econòmic) de què es tracte en un termini de tres dies hàbils a partir de la recepció de la sol·licitud. - Si la sol·licitud és admissible, l'acceptació es notificarà al titular (agent econòmic) el huité dia hàbil següent a la data de recepció d'aquesta. No obstant això, la Comissió pot decidir: · suspendre l'aplicació del règim durant un màxim de cinc dies hàbils i no admetre les sol·licituds presentades durant aquest període; · fixar un percentatge únic de reducció de les quantitats a què es referisquen les sol·licituds, subjecte a l'observança de la quantitat contractual mínima, segons siga procedent; · desestimar les sol·licituds presentades abans del període de suspensió, la decisió d'acceptació de la qual s'haja hagut de prendre durant el període de suspensió. Amb caràcter general, una vegada presentades les ofertes, licitacions o sol·licituds no es podran modificar ni retirar. No obstant això, els agents econòmics als quals s'aplique un percentatge únic de reducció de les quantitats podran retirar les seues sol·licituds en un termini de deu dies hàbils a partir de la data d'entrada en vigor de la decisió per la qual es fixe el percentatge de reducció.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa