Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions a projectes d'Innovació de producte per a la resposta a emergències sanitàries

  Objecte del tràmit

  Projectes d'innovació de producte que permeten la relocalització de la indústria valenciana i la reorientació dels sectors productius, que adapta l'oferta de les empreses a la fabricació de productes sanitaris, de protecció o d'altres articles necessaris per a afrontar emergències com la pandèmia ocasionada per la COVID-19.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pimes amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que compten amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda; tot això sempre que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i que complisquen la resta de requisits establits en els articles 4 i 31 de les bases reguladores.

  Les empreses beneficiàries han de desenvolupar activitats enquadrades en algun dels epígrafs de la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009). Quan l'activitat principal de l'empresa sol·licitant no estiga inclosa en la relació anterior, ha d'aportar informació que permeta acreditar el desenvolupament de l'activitat inclosa, així com detall suficient sobre la quantificació i l'abast; en cas contrari, no podrà ser beneficiària de l'ajuda.

  Requeriments

  Requisits generals dels projectes
  1. Seran subvencionables els projectes d'innovació de producte plantejats en la memòria presentada per les empreses sol·licitants sempre que complisquen els requisits previstos en l'article 32 de les bases reguladores.
  2. El projecte ha de significar un nou desenvolupament per a l'empresa sol·licitant i, per tant, no realitzat amb anterioritat. Els projectes han de tindre com a objectiu el desenvolupament i la fabricació de nous productes per l'empresa sol·licitant o una millora significativa dels ja fabricats per ella, en l'àmbit d'articles sanitaris, de protecció o d'altres necessaris per a afrontar emergències sanitàries i les seues conseqüències, com en el cas de la pandèmia ocasionada per la COVID-19.
  Un producte tindrà la consideració de nou o millorat, quan supose una modificació significativa en les seues característiques o en l'ús a què es destina. Inclou les millores significatives d'especificacions tècniques, de components i materials, de programes informàtics integrats, del disseny, de la facilitat d'ús o altres característiques funcionals.
  El resultat final del projecte susceptible de suport ha de concretar-se en la fabricació del producte o en l'obtenció d'un prototip provat en un entorn real. No s'admet la mera adquisició i posada en funcionament de béns d'equip, quan no estiga vinculada a un projecte de desenvolupament d'un producte amb les característiques anteriorment assenyalades.
  3. El pressupost subvencionable del projecte, calculat com a suma dels imports susceptibles de subvenció, ha de ser igual o superior a 15 .000 euros, per la qual cosa no seran presos en consideració els projectes amb un pressupost menor.
  4. Les inversions subvencionades han de mantindre's inalterables durant els cinc anys següents al pagament de la subvenció. Aquest requisit s'incomplirà si s'incorre en qualsevol de les circumstàncies següents:
  a) El cessament -excepte en els casos de fallida no fraudulenta- o la relocalització de l'activitat productiva fora de la Comunitat Valenciana.
  b) El canvi en la titularitat de la inversió que proporcione a una empresa o un organisme públic un avantatge indegut.
  c) Un canvi substancial que afecte la naturalesa, els objectius o les condicions d'execució, del projecte de manera que se'n menyscaben els objectius originals.
  5. El projecte ha d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. L'ajuda consistirà en una subvenció calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables del projecte, amb una quantia variable segons la grandària d'empresa:
  - Petita empresa: fins al 45 %.
  - Mitjana empresa: fins al 35 %.

  2. L'ajuda està subjecta al règim de minimis

  * Terminis d'execució, justificació i de validesa de justificants de despesa i pagament.
  a) El projecte ha de desenvolupar-se dins del període comprés entre l'1 de febrer de 2020 i el 31 de desembre de 2020, s'entendrà que s'ha iniciat quan s'haja produït el primer compromís de despesa ferma i irreversible.
  b) Seran subvencionables les despeses que s'han tingut en la realització del projecte sempre que la data del justificant de despesa es trobe compresa en el període indicat en l'apartat anterior.
  c) S'admetran els pagaments realitzats amb posterioritat a l'1 de febrer de 2020 i fins a la data de justificació del projecte.
  d) La justificació de l'execució del projecte ha de presentar-se amb data límit 4 de febrer de 2021.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV i finalitzarà a les 23.59.59 hores del dia 4 de juny de 2020. (DOGV 8810 de 13/05/2020)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclusivament el que es disposa en aquesta convocatòria.

  Juntament amb l'imprés de sol·licitud i la memòria del projecte amb tots els annexos, l'empresa sol·licitant ha d'aportar la documentació següent:

  a) Relativa al compliment d'obligacions mediambientals:
  L'entitat sol·licitant ha de disposar de la llicència d'obertura o autorització per a l'inici d'activitat corresponent, tramitada de conformitat amb l'instrument d'intervenció administrativa ambi-ental al qual estiga sotmesa l'activitat en les instal·lacions en les quals haja d'executar el projec-te; aquesta obligació es farà extensiva a la de la seua seu social en cas que aquesta no coinci-disca amb el domicili d'execució del projecte i aquesta seu estiga situada a la Comunitat Valen-ciana.
  Per a l'acreditació del compliment de les obligacions mediambientals se s'han de seguir les instruccions disponibles en la pàgina web de l'IVACE http://www.ivace.es, apartat de Documentació annexa de la sol·licitud del programa.

  b) Relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: només serà necessari presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat l'IVACE per a obtenir-la per mitjans telemàtics.

  No serà necessari aportar la documentació anterior que ja estiga en poder de l'IVACE sempre que es mantinga vigent i s'aporte la declaració de vigència amb aquesta finalitat segons el model disponible en l'adreça d'Internet de l'IVACE: .

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ.

  Quan la sol·licitud no complisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'adjunte la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà l'empresa sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment- esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb l'advertència que si no ho fa es considerarà que desisteix de la sol·licitud, amb la resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.

  Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

  Es delega en la persona que exercisca la prefectura de l'Àrea d'Empreses i Associacions de la Unitat IVACE Innovació, la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les referides a desistiments, canvi d'empresa sol·licitant i canvi de projecte.

  La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a aquesta convocatòria, amb la proposta prèvia de la Comissió d'Avaluació definida en les bases reguladores.

  La resolució motivada del procediment es notificarà als interessats via telemàtica i les ajudes concedides es publicaran en la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS) en compliment del que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb expressió de la convocatòria, del programa i del crèdit pressupostari al qual s'imputen, l'empresa beneficiària, la quantitat concedida i l'objectiu o la finalitat de la subvenció. Així mateix es considerarà que amb la recepció de la notificació de l'ajuda l'empresa beneficiària accepta la seua inclusió en la llista d'operacions que s'estableix en l'article 115, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

  La resolució de concessió i o denegació posa fi a la via administrativa. Es delega en la persona titular de la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20954

  Informació adicional

  La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris i les empresàries individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

  Així mateix l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

  La tramitació de la sol·licitud -emplenada segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es- suposa la signatura d'aquesta i dels annexos , i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

  Inici
 • Informació complementària

  * COSTOS SUBVENCIONABLES

  a) Serveis externs:
  a.1) Serveis de consultoria i assistència tècnica -dels indicats a continuació- per al desenvolupament, la millora de característiques i posada en producció de nous productes: enginyeria, consultoria tècnica, contractació amb centres d'investigació, disseny, contractació de serveis de laboratoris d'assaig inclosos els necessaris per a marcatge CE o altres formes d'homologació o normalització de productes.
  No es consideren en aquesta tipologia de costos els serveis de proveïdors de béns d'equip si no es justifica prou en la memòria que acompanya la sol·licitud, i es documenta posteriorment en la justificació de l'ajuda, que el servei pressupostat com a consultoria és independent del subministrament realitzat.
  Perquè la proposta siga viable, serà imprescindible la contractació d'algun servei de consultoria o assistència tècnica de les característiques previstes en aquest apartat.
  a.2) Registre de patents, marques, models d'utilitat i dissenys industrials, així com marcatge CE i altres formes d'homologació. Únicament seran elegibles les despeses relacionades amb registres i homologacions derivats de l'execució del projecte de nou desenvolupament. Per tant, no seran considerades les despeses associades amb altres productes de l'empresa.
  b) Adquisició d'actius immaterials:
  b.1) Adquisició de patents i llicències: costos de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes a preu de mercat, sempre que l'operació s'haja realitzat en condicions de competència plena.
  b.2) Programari necessari per al desenvolupament dels nous productes. Es consideraran dins d'aquest concepte tant les llicències de programari, com a desenvolupament d'aplicacions i costos per ús d'aplicacions vinculades al desenvolupament del projecte.
  c) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. Es limita el cost horari de personal propi subvencionable a 40 euros/hora com a màxim. A l'efecte de concessió, el cost màxim subvencionable en aquest concepte serà 40.000 euros.
  d) Adquisició d'actius materials: adquisició -o adaptació- i posada en marxa de béns d'equip, motles i matrius, necessàriament relacionats amb la posada en producció de nous productes concordes a la convocatòria, i de béns d'equip i serveis necessaris per a l'elaboració d'un prototip verificable de la solució desenvolupada. Els actius han de quedar instal·lats en l'establiment productiu de l'empresa beneficiària a la Comunitat Valenciana.
  2. No es consideraran subvencionables els béns i serveis adquirits o prestats per persones, entitats o empreses vinculades amb l'empresa beneficiària, s'entenen com a tals les que responguen a la definició de l'article 68.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
  3. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

  Criteris de valoració

  1. Perquè un projecte puga ser aprovat, ha de tindre una puntuació mínima de 50 punts i sempre que se superen els llindars indicats en cadascun dels apartats del barem següent.

  2. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i a la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts:
  a) Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts. Llindar mínim: 20 punts.
  - Grau de novetat i complexitat del projecte: 0-20 punts.
  Es valorarà el grau de novetat i millora que introdueix el projecte en l'àmbit dels productes habituals de l'empresa i del sector al qual pertany, així com la vinculació d'aquest a solucions desenvolupades per a fer front a l'efecte del COVID-19.
  - Grau de definició, pla de treball i pressupost: 0-15 punts.
  Es valorarà el grau de definició i la claredat del projecte, el pla de treball i l'adequació del pressupost als objectius previstos per a la correcta execució d'aquest.
  - Metodologia i integració de recursos: 0-15 punts.
  Es valorarà que les propostes integren en el projecte diferents disciplines/tècniques/metodologies les aportacions de les quals puguen millorar el producte desenvolupat.
  b) Viabilitat tècnica del projecte. Màxim: 20 punts. Llindar mínim: 5 punts.
  - Capacitat i experiència de l'equip de treball que participa en el projecte: 0-20 punts.
  Es valorarà l'adequació de recursos mitjançant la capacitat i experiència consolidada dels recursos externs i del personal de l'empresa que participa en el projecte
  c) Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 20 punts. Llindar mínim: 5 punts.
  - Impacte econòmic dels resultats del projecte: 0-15 punts.
  S'avaluarà la repercussió econòmica prevista per l'aplicació del resultat del projecte, i es valorarà especialment el grau de resposta a una oferta limitada, millora de la competitivitat de l'empresa i creació d'ocupació.
  - Alineació amb polítiques mediambientals: 0-5 punts.
  Es valorarà que la posada en marxa dels nous productes tinga en compte mesures de respecte mediambiental com ecodisseny, ús eficient de recursos, reutilització i valoració de residus i subproductes.
  d) Característiques de l'empresa sol·licitant. Màxim: 10 punts.
  - L'empresa sol·licitant compta amb un Pla d'igualtat d'oportunitats encara que no li siga exigible d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació. 0 - 4 punts.
  - L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en ), i es valoraran els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte d'hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: 0 - 3 punts.
  - Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per damunt del mínim legal exigible. 0 - 3 punts.

  Obligacions

  Les obligacions dels beneficiaris estan especificades en l'article 10 de les bases reguladores i en l'article 9 de la present convocatòria, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Sancions

  Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol IV de la qual regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  Web IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial (DOGV núm. 7927, de 29/11/2016).
  - ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial. (DOGV núm. 8410, de 25/10/2018)
  - CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial (DOGV núm. 8443, de 13/12/2018).
  - Resolució de 8 de maig de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen subvenciones a projectes d'innovació de producte per a la resposta a emergències sanitàries (INNOVAProD-CV COVID) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020. (DOGV núm. 8810, de 13.05.2020)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre de 2016 (bases reguladores).

  Vegeu l'ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre (modificació bases).

  Vegeu la Correcció d'errors de l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre.

  Vegeu la Resolució de 8 de maig (extracte)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.