Detall de Procediment

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE. (Tràmit que s'ha d'utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no n'hi haja un d'específic en la seu electrònica de la Generalitat).

Codi SIA: 2306369
Codi GUC: 20976
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE)
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Aquest tràmit permet l'aportació de múltiples documents a diferents procediments de l'IVACE, sempre que no es tracte de tràmits relacionats amb ajudes i subvencions, els quals compten amb tràmits específics, (veure web d'IVACE) Aquest tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general el poden utilitzar els interessats quan hi haja un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, però els interessats vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i encara no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a fer-ho. Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica s'ha d'utilitzar necessàriament aquesta via per a relacionar-se amb l'Administració.

Requisits

En cas de persones jurídiques han d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de representants. Aquest registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que estableix la llei.

Normativa del procediment

  • Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406, de 19/11/2014)
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Termini

Durant tot l'any

Documentació

Juntament amb el formulari de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment. (Tot això, segons el que estableix la normativa que ho regule o, si escau, la que siga requerida per l'Administració al ciutadà o la que l'interessat considere que és oportuna presentar).

Presentació

Telemàtica
Per a iniciar el tràmit telemàtic, s'ha de fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic (vegeu els enllaços de l'apartat "Informació complementària"). Des de l'assistent de tramitació electrònica, s'han de realitzar els passos següents: 1. - Completar el formulari de dades generals. - El camp "Servei territorial" és obligatori. Cal indicar un dels valors possibles (serveis centrals, Alacant, Castelló i València). - El camp "Matèria" és opcional i s'hi ha d'indicar la temàtica de la sol·licitud perquè puga ser identificada i redirigida correctament. - El camp "Exposició" és opcional i s'hi ha d'indicar de manera resumida l'objecte del tràmit. 2. - Seleccionar la instància que s'ha d'omplir (sol·licitud) i fer clic en "Enviar". 3. - Documentar la tramitació, per a la qual cosa cal tindre present el següent: Des d'altres "documents", es poden annexar la resta de documents exigits pel procediment o que es consideren oportuns. Quan el procediment exigisca el pagament d'una taxa, s'ha d'annexar també el justificant de pagament en aquest moment. 4. - En l'apartat "Pagar", no s'ha de fer cap actuació (en cas que el procediment comporte el pagament d'una taxa, el document justificatiu s'ha d'haver annexat en el pas anterior). 5. - Registrar la sol·licitud.

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Òrgans resolució