Detall de Procediments

Ajudes a pimes i micropimes que exerceixen una activitat comercial i artesana per a les despeses corrents ocasionats per la crisi de la Covid-19, per a l'exercici 2020 (CMCOCO). Comerç.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a pimes i micropimes que exerceixen una activitat comercial i artesana per a les despeses corrents ocasionats per la crisi de la Covid-19, per a l'exercici 2020 (CMCOCO). Comerç.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes ajudes és la concessió directa d'ajudes a les pimes i micropimes que exerceixen una activitat comercial i artesana per les despeses ocasionades, per la crisi de la Covid-19.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes:

  1.Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, ni públiques o privades, ni societats civils, ni comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

  2. I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents, activitats:
  - CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d' abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 y 479.
  - IAE (Reial Decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera, Divisió 6, Agrupacions:
  . Agrupació 64 excepte el grup 646 y l'epígraf 647.5
  . Agrupació 65 excepte l' epígraf 652.1 i elsgrups 654 i 655

  3. Que sent micropimes exercisquen l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana en el grup 478 del CNAE o grup 663 de l'IAE.

  4. I que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DCA) degudament actualitzat i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una Administració Pública que acredite la seua condició d'artesana.

  En cap cas es donarà suport a les activitats de reparació i manteniment.

  Requeriments

  - Els beneficiaris d'aquestes ajudes han de complir els requisits següents:
  a) Realitzar l'actuació a la Comunitat Valenciana
  b) Estar legalment constituïts.
  c) No estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver sigut sancionat per resolució administrativa ferma, d'acord amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.
  d) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i l'AEAT) i de la Seguretat Social.
  e) No ser deutor per reintegrament de subvencions.

  - Els beneficiaris han de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA:

  1. Les despeses susceptibles d'obtindre finançament per aquestes ajudes són:

  Les DESPESES CORRENTS realitzades per les beneficiàries de l'article 5.1, en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l'impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia.

  2. D'acord amb l'article 2. 6é del Decret del Consell, d'aprovació dels bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la COVID 19, EN L'EXERCICI 2020 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades per a les despeses corrents relacionades amb la COVID 19 DES DE L'1 DE MARÇ DE 2020.

  3.Les ajudes dirigides a les BENEFICIÀRIES de l'article 5.1.a, regulades en l'article 2.1 subvencionen:

  a) El 50% de les despeses corrents realitzades, per als establiments comercials al detall EXCEPTUATS DE LA SUSPENSIÓ de l'obertura al públic per l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, i les posteriors modificacions. S'estableix un mínim de despesa de 750 euros i un límit de 1.500 euros de subvenció per sol·licitant.

  b) El 75% de les despeses corrents realitzades, per als establiments comercials al detall AFECTATS PER LA SUSPENSIÓó de l'obertura al públic pel citat Reial decret 463/2020, i les seues modificacions posteriors, amb un mínim de despesa de 750 euros i un límit de 1.500 euros de subvenció per sol·licitant.

  c) El 100% de les despeses corrents realitzades per establiments comercials al detall AFECTATS PER LA SUSPENSIÓ de l'obertura al públic pel Reial decret 463/2020, i les seues modificacions posteriors, situats en els MUNICIPIS DE MENYS DE 1000 HABITANTS de la Comunitat Valenciana, amb un mínim de despesa de 750 euros i un límit de 1.500 euros de subvenció per sol·licitant.

  4. Les ajudes dirigides a les BENEFICIÀRIES de l'article 5.1.b, regulades en l'article 2.1:

  Se subvencionaran el 100% de les despeses corrents realitzades, amb un mínim de despesa de 750 euros i un límit de 1.500 euros de subvenció per a sol·licitant.

  5. Les ajudes destinades a les BENEFICIÀRIES de l'article 5.1.c, regulades en l'article 2.1 se subvencionaran:

  a) El 50% de les despeses corrents realitzades, per als establiments artesans EXCEPTUATS DE LA SUSPENSIÓ de l'obertura al públic per l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel *Covid-19, i les posteriors modificacions. S'estableix un mínim de despesa de 750 euros i un límit de 1.500 euros de subvenció per sol·licitant.

  b) El 75% de les despeses corrents realitzades, per als establiments artesans AFECTATS PER LA SUSPENSIÓ de l'obertura al públic pel citat Reial decret 463/2020, i les seues modificacions posteriors, amb un mínim de despesa de 750 euros i un límit de 1.500 euros de subvenció per sol·licitant.

  c) El 100% de les despeses corrents realitzades per establiments artesans AFECTATS PER LA SUSPENSIÓ de l'obertura al públic pel Reial decret 463/2020, i les seues modificacions posteriors, situats en els MUNICIPIS DE MENYS DE 1.000 HABITANTS de la Comunitat Valenciana, amb un mínim de despesa de 750 euros i un límit de 1.500 euros de subvenció per sol·licitant.

  6. No serà subvencionable l'IVA satisfet en l'adquisició de béns i serveis

  B) LIQUIDACIÓ I PAGAMENT DE LES AJUDES:

  La liquidació i pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol.licitud.
  L'import de l'ajuda es lliurarà d'una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.

  C) COMPATIBILITAT D'AJUDES: vegeu l'indicat en article 15 del Decret d'aprovació de les bases reguladores

  D) MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: vegeu el que disposa l'article 14 del Decret d'aprovació de les bases reguladores.

  E) PLA DE CONTROL: vegeu el que preveu l'article 10 del Decret d'aprovació de les bases reguladores.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DE LES 9.00 hores DEL dia 15 DE JUNY DE 2020 FINS A les 12.00 hores DEL dia 31 DE JULIOL DE 2020, tots dos inclusivament. (Per a l'exercici 2020 la Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 8829, de 08/06/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD general de subvenció i ANNEX a aquesta (segons models normalitzats que figuren com a impresos associats a aquest tràmit i estan també disponibles en el tràmit telemàtic). Cal presentar una sol·licitud per cada establiment, si és el cas.

  Es presentarà una sol·licitud per cadascuna de les ajudes a les quals s'opte, de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte, a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), accedint a la GUIA PROP, «Tràmits i serveis». Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent de l'ací descrit, serà inadmesa.


  2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud:

  - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexos i la resta de models estan disponibles en el tràmit telemàtic i en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (), i s'accedirà als apartats - ], a partir de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o en l'adreça web que s'expresse en aquesta resolució de convocatòria.

  - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquesta situació, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que s'hi faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos.
  En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació o, a falta d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document.

  - A més de la documentació requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a una millor resolució sobre la sol·licitud presentada.

  2.1 - RELACIÓ DE DOCUMENTS A PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD:

  - Les sol·licituds han d'anar acompanyades amb la documentació general següent:

  a) a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de comerç, artesania i consum artesania l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat, bé de la persona física sol·licitant, o bé de la persona/nes física/ques que actue/n en nom i representació d'una persona jurídica subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta persona/es (DNI, NIE o passaport).
  A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades pel mateix interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

  a.2. Quan es tracte d'una persona jurídica, s'ha d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, e consisteix en una fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal.
  En el cas que aquesta haguera sigut aportada anteriorment i no haguera experimentat cap variació, n'hi haurà prou amb el certificat del secretari de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del president o de qui tinga la representació en la data de presentació de la sol·licitud.

  b) Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques, còpia de l'alta censal.

  c)Declaració responsable relativa als requisits exigits (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  d) Dades de domiciliació bancària:
  - Si el compte bancari no ha sigut utilitzat en les relacions amb aquesta conselleria, s'ha d'aportar el "model de domiciliació bancària" vigent degudament omplit (el model normalitzat actual figura com imprés associat a aquest tràmit).
  - En qualsevol altre cas, s'indicarà el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a l'efecte. (Aquesta informació es facilitarà en apartat corresponent de la sol·licitud de subvenció).

  e) Declaració responsable de les ajudes minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anterior i durant l'exercici fiscal en curs.(Aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració d'ajudes de minimis").

  f) Document de qualificació artesana (DQA) actualitzat degudament i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana, per a les beneficiàries de l'article 5.1.c).

  g) Memòria detallada de les actuacions realitzades susceptibles de ser recolzades, amb indicació de les despeses incorregudes (podrà utilitzar-se el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit).

  h) Justificació de les despeses efectuades, amb factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, expedits d'acord amb la normativa vigent i acreditació dels pagaments realitzats, mitjançant rebuts, transferències o càrrecs bancaris. No podran acreditar-se pagaments en efectiu, amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

  i) Acreditació mitjançant declaració responsable detallada de la beneficiària, de l'import, procedència i aplicació dels fons propis i d'altres subvencions i ingressos amb els quals, a més de la subvenció, hagen sigut finançades les actuacions.

  j) Quan l'import de la despesa subvencionable abaste o supere la quantia de 15.000 euros quan es tracte de subministrament o de serveis, amb IVA exclòs, la beneficiària haurà d'aportar justificació d'haver sol·licitat, com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, llevat que no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que el subministren o presten i justificació de la triada quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

  k) Quan en un establiment comercial es desenvolupen activitats de venda i degustació i consum al mateix temps, haurà d'aportar-se pla a escala o fitat de la distribució de la sala de vendes en què es grafie l'espai destinat a consum, que comprendrà, en tot cas, la zona ocupada per taules i cadires, l'espai de taulell que dispose de tamborets o un altre equipament per a facilitar la consumició de productes per part de la clientela, a l'efecte de verificar el percentatge de zona de venda d'acord amb l'article 5.4 del Decret

  l) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè aquesta obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i davant de la Seguretat Social, en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Dels serveis territorials de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  La validesa d'aquestes certificacions haurà d'estendre's a la data de l'atorgament de l'ajuda, per a la qual cosa s'ha de tindre en compte respecte d'això que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  Podrà exonerar-se d'aquesta obligació aquelles pimes beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1.803,04 euros per concepte i any, d'acord amb el que estableix l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar els beneficiaris l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requereix algun aclariment.

  m) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Generalitat per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  n) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no esta incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  ñ) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, la data de concessió, si és el cas, i la normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció).

  o) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que s'estableix en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (continguda en l'annex a la sol·licitud de subvenció)

  Impresos associats

  [ANEXCOCO] ANNEX A LA SOL·LICITUD D'AJUDES DIRECTES: PIMES. COMERÇ I ARTESANIA (CMCOCO)

  [MEMOCOCO] MEMÒRIA CMCOCO 2020

  [DECPYME] MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PYME

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [RELGASPC] RELACIÓ DE DESPESES DEL COMPTE JUSTIFICATIU (PIMES - COMERÇ - COVID19)

  [DECFINPC] DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS (PIMES - COMERÇ - COVID19)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la resolució anual de convocatòria, DE FORMA TELEMÀTICA.

  NOTA IMPORTANT: LA JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES EFECTUADES ES PRESENTARÀ JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD.

  2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà per CONCESSIÓ DIRECTA, en aplicació dels articles 22.2.c) i 28, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 168.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per concórrer raons d'interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d'aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que la motiven.

  3. ESMENA.

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye amb la documentació que, d'acord amb lla resolució de convocatòria, resulte exigible, es requerirà l'interessat que en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fera, es considerarà que desisteix de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu.

  - L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que es pot tramitar telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).

  4. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que se es tinga per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú.

  5. ÒRGAN INSTRUCTOR.

  - La instrucció del procediment correspondrà als serveis territorials competents en matèria de comerç i consum.

  - Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe o farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió per a l'òrgan competent per a resoldre.

  - El criteri per a la concessió de la subvenció, fins a esgotar el crèdit disponible, serà el del moment de la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, no es considerarà presentada la sol·licitud fins que s'aporte tota la documentació requerida. En cas que diferents sol·licituds es completen en el mateix moment es prioritzaran les ajudes sol·licitades per als programes AVALEM MERCATS, AVALEM COMERÇ RURAL, AVALEM ARTESANIA i AVALEM COMERÇ, per aquest ordre.

  - El procediment podrà resoldre's de manera parcial, a mesura que les sol·licitants presenten la totalitat de la documentació exigida.

  6. RESOLUCIÓ.

  - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball o òrgan en el qual delegue.

  - La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que haja de subjectar-se la beneficiària.

  - El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de TRES mesos des de la data de finalització del termini establit per a la presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'haja DICTAT I NOTIFICAT RESOLUCIÓ expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.

  - La resolució contindrà informació de l'import previst de l'ajuda en equivalent de subvenció bruta, així com del seu caràcter de minimis , fent referència expressa en el títol i en la publicació del Reglament en el DOUE.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta la persona interessada podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la seua notificació, i formular per a això el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20978

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat abans.
  Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana
  de la persona que ho presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en 'Com es tramita telemàticament?' o en l'enllaç 'TRAMITAR AMB CERTIFICAT' (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent.
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE S'HAN D'ANNEXAR, si escau:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i s'han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat 'Quina documentació s'ha de presentar?' hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat 'IMPRESOS ASSOCIATS' (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s'han de crear o recaptar per la
  persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerc_ajudes@gva.es
  - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Vegeu les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018.

  Criteris de valoració

  .

  Obligacions

  Vegeu l' article 13 del Decret d'aprovació de les bases reguladores

  Sancions

  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal a aquells subjectes que siguen responsables d'aquestes i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Enllaços

  PREGUNTES FREQÜENTS (FAQs) sobre les noves subvencions en matèria de COMERÇ per la COVID-19

  PREGUNTES FREQÜENTS (FAQs) sobre les noves subvencions en matèria d'ARTESANIA per la COVID-19

  Instruccions tramitació telemàtica ajudes Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania

  Registre de Representants de l'ACCV

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Comunicació de la Comissió. Exemple de declaració sobre la informació relativa a la condició de PIME d'una empresa (DOUE C 118, de 20/05/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1 de 24/12/2013).
  - Annex I - Definició de pime, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187, de 26/06/2014).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm.7464, de 12/02/2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500, de 08/04/2015).
  - Decret 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19. (DOGV nº 8829, de 08/06/2020)
  - Resolució de 29 d'octubre de 2020 del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual es resol la concessió de les ajudes previstes en el Decret 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la COVID-19. Expt. tipus CMCOCO (DOGV nº 8940, de 30/10/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 66/2020, de 5 de juny

  Ver Resolución de 29 de octubre de 2020 (concessió)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.