Detall de Procediments

Ajudes a pimes i micropimes que exerceixen una activitat comercial i artesana per a les despeses corrents ocasionats per la crisi de la Covid-19, per a l'exercici 2020 (CMCOCO). Comerç.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a pimes i micropimes que exerceixen una activitat comercial i artesana per a les despeses corrents ocasionats per la crisi de la Covid-19, per a l'exercici 2020 (CMCOCO). Comerç.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes ajudes és la concessió directa d'ajudes a les pimes i micropimes que exerceixen una activitat comercial i artesana per les despeses ocasionades, per la crisi de la Covid-19.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes:

  1.Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, ni públiques o privades, ni societats civils, ni comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

  2. I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents, activitats:
  - CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d' abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 y 479.
  - IAE (Reial Decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera, Divisió 6, Agrupacions:
  . Agrupació 64 excepte el grup 646 y l'epígraf 647.5
  . Agrupació 65 excepte l' epígraf 652.1 i elsgrups 654 i 655

  3. Que sent micropimes exercisquen l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana en el grup 478 del CNAE o grup 663 de l'IAE.

  4. I que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DCA) degudament actualitzat i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una Administració Pública que acredite la seua condició d'artesana.

  En cap cas es donarà suport a les activitats de reparació i manteniment.

  Requeriments

  - Els beneficiaris d'aquestes ajudes han de complir els requisits següents:
  a) Realitzar l'actuació a la Comunitat Valenciana
  b) Estar legalment constituïts.
  c) No estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver sigut sancionat per resolució administrativa ferma, d'acord amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.
  d) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i l'AEAT) i de la Seguretat Social.
  e) No ser deutor per reintegrament de subvencions.

  - Els beneficiaris han de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DE LES 9.00 hores DEL dia 15 DE JUNY DE 2020 FINS A les 12.00 hores DEL dia 31 DE JULIOL DE 2020, tots dos inclusivament. (Per a l'exercici 2020 la Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 8829, de 08/06/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD general de subvenció i ANNEX a aquesta (segons models normalitzats que figuren com a impresos associats a aquest tràmit i estan també disponibles en el tràmit telemàtic). Cal presentar una sol·licitud per cada establiment, si és el cas.

  Es presentarà una sol·licitud per cadascuna de les ajudes a les quals s'opte, de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte, a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), accedint a la GUIA PROP, «Tràmits i serveis». Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent de l'ací descrit, serà inadmesa.


  2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud:

  - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexos i la resta de models estan disponibles en el tràmit telemàtic i en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (), i s'accedirà als apartats - ], a partir de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o en l'adreça web que s'expresse en aquesta resolució de convocatòria.

  - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquesta situació, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que s'hi faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos.
  En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació o, a falta d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document.

  - A més de la documentació requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a una millor resolució sobre la sol·licitud presentada.

  2.1 - RELACIÓ DE DOCUMENTS A PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD:

  - Les sol·licituds han d'anar acompanyades amb la documentació general següent:

  a) a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de comerç, artesania i consum artesania l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat, bé de la persona física sol·licitant, o bé de la persona/nes física/ques que actue/n en nom i representació d'una persona jurídica subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta persona/es (DNI, NIE o passaport).
  A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades pel mateix interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

  a.2. Quan es tracte d'una persona jurídica, s'ha d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, e consisteix en una fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal.
  En el cas que aquesta haguera sigut aportada anteriorment i no haguera experimentat cap variació, n'hi haurà prou amb el certificat del secretari de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del president o de qui tinga la representació en la data de presentació de la sol·licitud.

  b) Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques, còpia de l'alta censal.

  c)Declaració responsable relativa als requisits exigits (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  d) Dades de domiciliació bancària:
  - Si el compte bancari no ha sigut utilitzat en les relacions amb aquesta conselleria, s'ha d'aportar el "model de domiciliació bancària" vigent degudament omplit (el model normalitzat actual figura com imprés associat a aquest tràmit).
  - En qualsevol altre cas, s'indicarà el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a l'efecte. (Aquesta informació es facilitarà en apartat corresponent de la sol·licitud de subvenció).

  e) Declaració responsable de les ajudes minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anterior i durant l'exercici fiscal en curs.(Aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració d'ajudes de minimis").

  f) Document de qualificació artesana (DQA) actualitzat degudament i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana, per a les beneficiàries de l'article 5.1.c).

  g) Memòria detallada de les actuacions realitzades susceptibles de ser recolzades, amb indicació de les despeses incorregudes (podrà utilitzar-se el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit).

  h) Justificació de les despeses efectuades, amb factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, expedits d'acord amb la normativa vigent i acreditació dels pagaments realitzats, mitjançant rebuts, transferències o càrrecs bancaris. No podran acreditar-se pagaments en efectiu, amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

  i) Acreditació mitjançant declaració responsable detallada de la beneficiària, de l'import, procedència i aplicació dels fons propis i d'altres subvencions i ingressos amb els quals, a més de la subvenció, hagen sigut finançades les actuacions.

  j) Quan l'import de la despesa subvencionable abaste o supere la quantia de 15.000 euros quan es tracte de subministrament o de serveis, amb IVA exclòs, la beneficiària haurà d'aportar justificació d'haver sol·licitat, com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, llevat que no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que el subministren o presten i justificació de la triada quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

  k) Quan en un establiment comercial es desenvolupen activitats de venda i degustació i consum al mateix temps, haurà d'aportar-se pla a escala o fitat de la distribució de la sala de vendes en què es grafie l'espai destinat a consum, que comprendrà, en tot cas, la zona ocupada per taules i cadires, l'espai de taulell que dispose de tamborets o un altre equipament per a facilitar la consumició de productes per part de la clientela, a l'efecte de verificar el percentatge de zona de venda d'acord amb l'article 5.4 del Decret

  l) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè aquesta obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i davant de la Seguretat Social, en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Dels serveis territorials de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  La validesa d'aquestes certificacions haurà d'estendre's a la data de l'atorgament de l'ajuda, per a la qual cosa s'ha de tindre en compte respecte d'això que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  Podrà exonerar-se d'aquesta obligació aquelles pimes beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1.803,04 euros per concepte i any, d'acord amb el que estableix l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar els beneficiaris l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requereix algun aclariment.

  m) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Generalitat per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  n) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no esta incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  ñ) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, la data de concessió, si és el cas, i la normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció).

  o) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que s'estableix en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (continguda en l'annex a la sol·licitud de subvenció)

  Impresos associats

  [ANEXCOCO] ANNEX A LA SOL·LICITUD D'AJUDES DIRECTES: PIMES. COMERÇ I ARTESANIA (CMCOCO)

  [MEMOCOCO] MEMÒRIA CMCOCO 2020

  [DECPYME] MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PYME

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [RELGASPC] RELACIÓ DE DESPESES DEL COMPTE JUSTIFICATIU (PIMES - COMERÇ - COVID19)

  [DECFINPC] DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS (PIMES - COMERÇ - COVID19)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.