• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'inscripció a les proves d'accés als Cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, per al curs 2019-2020
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció a les proves d'accés als Cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, per al curs 2019-2020

  Objecte del tràmit

  Es tracta del procediment d'accés i admissió de l'alumnat que desitge cursar cicles formatius de grau mitjà i de grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny durant el curs acadèmic 2019-2020 a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  GRAU MITJÀ

  SENSE REQUISITS ACADÈMICS

  - Podran accedir al grau mitjà dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny els qui, no tenint els requisits acadèmics d'accés, acrediten, per mitjà de la superació d'una prova d'accés, que posseïxen els coneixements i habilitats suficients per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments, a més de les aptituds i coneixements artístics necessaris i tinguen, com a mínim, dèsset anys complits l'any de realització de la prova.

  GRAU SUPERIOR

  - Podran accedir al grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny els que, no tenint els requisits acadèmics d'accés, acrediten, per mitjà de la superació d'una prova d'accés, que posseïxen la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat, a més de les aptituds i coneixements artístics necessaris i tinguen, com a mínim, dènou anys complits l'any de realització de la prova, o díhuit anys si s'acredita estar en possessió d'un títol de tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir. A estos efectes, s'entendran com a títols relacionats aquells que pertanguen a la mateixa família professional artística.

  AMB REQUISITS ACADÈMICS

  GRAU MITJÀ

  - Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, o títol declarat equivalent.

  A més podran accedir també amb:
  - Títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny.
  - Superació dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs d'ensenyaments comuns del pla d'estudis de 1963 o el segon curs del pla experimental.
  - Títol de Tècnic Auxiliar o de Tècnic dels ensenyaments de Formació Professional.
  - Superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

  GRAU SUPERIOR

  - Estar en possessió del títol de Batxiller, o títol declarat equivalent.

  A més podran accedir també, amb:
  - Títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny.
  - Títol de graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics corresponents al pla d'estudis de 1963 o del pla experimental.
  - Títol de Tècnic Especialista o de Tècnic Superior dels ensenyaments de Formació Professional.
  - Superat altres estudis equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.
  - Titulació universitària o equivalent.


  Per a accedir al grau mitjà i al grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, a més dels requisits acadèmics arreplegats anteriorment, s'haurà de superar una prova o part específica d'accés que permeta demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per a cursar amb aprofitament els ensenyaments que es tracte.

  EXEMPCIONS

  Estaran exemptes de la part general de la prova les persones que hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  Així mateix, estaran exemptes de la part general de la prova les persones que hagen superat:

  - Per a l'accés als cicles de grau mitjà, la prova substitutòria del requisit del títol de Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà de la formació professional o als ensenyaments esportius de grau mitjà.
  - Per a l'accés als cicles de grau superior, la prova d'accés substitutòria del requisit de títol de Batxiller per a l'accés als cicles formatius de grau superior de la formació professional o als ensenyaments esportius de grau superior.

  Exempts de realitzar la prova o part específica d'accés al GRAU MITJÀ:

  - Estiguen en possessió d'un títol de Tècnic o Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny d'una família professional relacionada amb els ensenyaments que desitgen cursar.
  - Haver superat els cursos comuns d'Arts Aplicades i Oficis Artístics dels plans d'estudis establits pel Decret 2127/1963, de 24 de juliol, els establits amb caràcter experimental a l'empara del Reial Decret 799/1984, de 28 de març.

  Exempts de realitzar la prova específica d'accés al GRAU SUPERIOR:

  - Estiguen en possessió de qualsevol títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny d'una família professional relacionada amb els ensenyaments que es desitgen cursar, o títol declarat equivalent.

  Exempts de realitzar la prova específica d'accés als GRAU MITJÀ I SUPERIOR:

  - Títol de Batxiller, modalitat d'Arts, o Batxillerat artístic experimental.
  - Títol superior d'Arts Plàstiques o títol superior de Disseny, en les seues diferents especialitats, o títols declarats equivalents.
  - Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, en les seues diferents especialitats.
  - Llicenciat en Belles Arts.
  - Arquitectura.
  - Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.
  - Els qui, estant en possessió dels requisits acadèmics d'accés, acrediten tindre experiència laboral, de com a mínim un any, relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu de grau mitjà o superior al qual es vol accedir. Caldrà presentar una certificació de l'empresa on haja adquirit l'experiència laboral, on conste específicament la duració del contracte, l'activitat exercida i el període de temps en què s'ha realitzat la dita activitat. En el cas de treballadors per compte propi, certificació d'alta en el cens d'obligats tributaris.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2018:

  Grau Mitjà: 6,42 euros

  Grau superior: 9,64 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.hisenda.gva.es/va/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Convocatòria ordinària:

  - Inscripció a la prova general: del 17 de maig al 28 de maig de 2019
  - Inscripció a la prova específica: del 17 de maig al 06 de juny de 2019

  Convocatòria extraordinària:

  - Inscripció a la prova general: del 26 de juny al 02 de juliol de 2019
  - Inscripció a la prova específica: del 2 de setembre al 5 de setembre de 2019

  (Figura en l'annex I dels impresos associats)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En les secretaries de les Escoles d'Art i Superior de Disseny dependents de la Generalitat Valenciana, designats per a la realització de les proves d'accés, publicades en l'annex VI de la RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2019 (DOGV núm. 8526, de 10/04/2019).

  En els centres privats autoritzats la part específica de la prova d'accés serà convocada pel mateix centre.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a la formalització de les sol·licituds d'inscripció:

  - Els centres docents facilitaran als interessats l'annex II, que es troba en impresos associats d'este tràmit.
  Una vegada omplit, s'entregarà en la secretaria del respectiu centre docent, junt amb la documentació que, si és el cas, siga necessària per a l'acreditació de les dades al·legats, i una còpia segellada, datada i numerada li serà tornada a l'interessat.

  - El sol·licitant abonarà les taxes i els preus públics establits en la legislació vigent.

  Impresos associats

  [ANNEX I] CALENDARI PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ PER A la REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX IV.a] ACREDITACIÓ DE SUPERACIÓ DE LA PART GENERAL DE LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX IV.b] ACREDITACIÓ DE SUPERACIÓ DE LA PART ESPECÍFICA DE LA PROVA D'ACCÉS O PROVA ESPECÍFICA ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX V] HORARI DE LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX VI] LLISTAT DE CENTRES QUE CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX VII] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PER A CURSAR EL CICLE DE GRAU MITJÀ D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX VIII] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PER A CURSAR EL CICLE DE GRAU SUPERIOR D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- La sol·licitud d'inscripció serà única per a cada grau, siga mitjà o superior, independentment dels estudis que desitge realitzar posteriorment l'interessat.

  2.- Al terme del període establit per a la formalització de les inscripcions, la secretaria de cada centre docent publicarà una relació diferenciada per als graus mitjà i superior dels sol·licitants de la prova d'accés admesos i, si és el cas, dels exclosos, amb indicació de les causes de l'exclusió.

  3.- En el moment de realitzar la prova, els interessats hauran de presentar davant del tribunal el seu document nacional d'identitat o NIE, i la còpia de la sol·licitud d'inscripció.

  4.- El secretari del tribunal publicarà les actes en el tauler d'anuncis del centre on es realitzen les proves, i entregarà als que les superen el document acreditatiu.

  5.- Els qui superen esta prova i desitgen cursar un cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny, hauran d'omplir la corresponent matrícula en l'escola d'art o centre docent privat autoritzat pel que opte, en els terminis establits en el calendari, havent d'adjuntar a la dita sol·licitud el document acreditatiu a què es referix el número anterior.

  Vegeu el calendari de la convocatòria del curs 2019-2020 (annex I)

  Recursos que procedixen contra la resolució

  El que disposen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.a.

  Inici
 • Informació complementària

  * CALENDARI DE PROVES 2018 - 2019

  - Realització prova general ordinària de: el 30 de maig de 2019
  - Realització prova específica ordinària : del 12 juny al 13 juny de 2019

  - Realització prova general extraordinària: el 5 juliol de 2019
  - Realització prova específica extraordinària: del 09 setembre al 10 setembre de 2019


  * Las característiques de les proves es troben en l'article 16.3 del Reial Decret 596/2007, de 4 de maig, en l'Ordre 13/2018, de 18 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8278, 20/04/2018) i en la Resolució de 3 d'abril de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especiall (DOGV 8526, 10/04/2019)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s'establix l'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny (BOE núm. 125, de 25/05/07).
  - Ordre 13/2018, de 18 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regu-la l'accés i l'admissió als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny a la Comunitat Valenciana
  - Resolució de 3 d'abril de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2019-2020, es dicten instruccions per a la seua realització i s'estableix el calendari i el procediment
  d'admissió i de matriculació de l'alumnat.

  Llista de normativa

  Veure Reial Decret 596/2007. de 4 de maig

  Veure Ordre 13/2018, de 18 d'abril

  Veure Resolució de 3 d'abril de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.