Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Sol·licitud d'inscripció a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, per al curs 2020-2021 Tràmit obert per resolució conjunta de la Secretària d'Estat d'Educació i Formació Professional d'11 de maig de 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, per al curs 2020-2021

  Tràmit obert per resolució conjunta de la Secretària d'Estat d'Educació i Formació Professional d'11 de maig de 2020.

  Objecte del tràmit

  Es tracta del procediment d'accés i admissió de l'alumnat que desitge cursar cicles formatius de grau mitjà i de grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny durant el curs acadèmic 2020-2021 a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  GRAU MITJÀ

  SENSE REQUISITS ACADÈMICS

  - Podran accedir al grau mitjà dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny les persones que no tinguen els requisits acadèmics d'accés, però acrediten, mitjançant la superació d'una prova d'accés, que tenen els coneixements i les habilitats suficients per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments, a més de les aptituds i els coneixements artístics necessaris i tinguen, com a mínim, dèsset anys complits l'any de realització de la prova.

  GRAU SUPERIOR

  - Podran accedir al grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny les persones que no tinguen els requisits acadèmics d'accés, però acrediten, mitjançant la superació d'una prova d'accés, que tenen la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat, a més de les aptituds i els coneixements artístics necessaris, i tinguen, com a mínim, dènou anys complits l'any de realització de la prova, o díhuit anys si s'acredita estar en possessió d'un títol de tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir. A aquest efecte, s'entendran com a títols relacionats els que pertanguen a la mateixa família professional artística.

  AMB REQUISITS ACADÈMICS

  GRAU MITJÀ

  - Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, o títol declarat equivalent.

  A més, hi podran accedir també amb:
  - Títol de tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny.
  - Superació dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs d'ensenyaments comuns del pla d'estudis de 1963 o el segon curs del pla experimental.
  - Títol de tècnic auxiliar o de tècnic dels ensenyaments de Formació Professional.
  - Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

  GRAU SUPERIOR

  - Estar en possessió del títol de Batxiller o tècnic, o títol declarat equivalent.

  A més, hi podran accedir també amb:
  - Títol de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny.
  - Títol de graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics corresponents al pla d'estudis de 1963 o del pla experimental.
  - Títol de tècnic especialista o de tècnic superior dels ensenyaments de Formació Professional.
  - Haver superat altres estudis equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.
  - Titulació universitària o equivalent.


  Per a accedir al grau mitjà i al grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, a més dels requisits acadèmics que s'han recollit anteriorment, s'haurà de superar una prova o part específica d'accés que permeta demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per a cursar amb aprofitament els ensenyaments de què es tracte.

  EXEMPCIONS

  Estaran exemptes de la part general de la prova les persones que hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  Així mateix, estaran exemptes de la part general de la prova les persones que hagen superat:

  - Per a l'accés als cicles de grau mitjà, la prova substitutòria del requisit del títol de Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà de la Formació Professional o als ensenyaments esportius de grau mitjà.
  - Per a l'accés als cicles de grau superior, la prova d'accés substitutòria del requisit de títol de Batxiller per a l'accés als cicles formatius de grau superior de la Formació Professional o als ensenyaments esportius de grau superior.

  Persones exemptes de realitzar la prova o part específica d'accés al GRAU MITJÀ:

  - Les que estiguen en possessió d'un títol de tècnic o tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny d'una família professional relacionada amb els ensenyaments que desitgen cursar.
  - Les que hagen superat els cursos comuns d'Arts Aplicades i Oficis Artístics dels plans d'estudis que s'estableixen en el Decret 2127/1963, de 24 de juliol, els que s'estableixen amb caràcter experimental a l'empara del Reial decret 799/1984, de 28 de març.

  Persones exemptes de realitzar la prova específica d'accés al GRAU SUPERIOR:

  - Les que estiguen en possessió de qualsevol títol de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny d'una família professional relacionada amb els ensenyaments que es desitgen cursar, o d'un títol declarat equivalent.

  Persones exemptes de realitzar la prova específica d'accés als GRAUS MITJÀ I SUPERIOR:

  - Títol de Batxiller, modalitat d'Arts, o Batxillerat artístic experimental.
  - Títol superior d'Arts Plàstiques o títol superior de Disseny, en les seues diferents especialitats, o títols declarats equivalents.
  - Títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, en les seues diferents especialitats.
  - Llicenciatura en Belles arts.
  - Arquitectura.
  - Enginyeria tècnica en Disseny Industrial.
  - Les persones que estiguen en possessió dels requisits acadèmics d'accés i acrediten tindre experiència laboral de, com a mínim, un any, relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu de grau mitjà o superior al qual es vol accedir, per a la qual cosa han de presentar una certificació de l'empresa on haja adquirit l'experiència laboral, en la qual conste específicament la duració del contracte, l'activitat desenvolupada i el període de temps durant el qual s'ha realitzat aquesta activitat. En el cas de treballadors per compte propi, certificat d'alta en el Cens d'obligats tributaris.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2020:

  Grau Mitjà: 6,42 euros

  Grau superior: 9,64 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.hisenda.gva.es/ca/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  ELS TERMINIS ADMINISTRATIUS D'AQUEST PROCEDIMENT NO ESTAN SUSPESOS

  Convocatòria ordinària:

  - Inscripció a la prova general: del 02 de juny al 30 de juny de 2020.
  - Inscripció a la prova específica: del 02 de juny al 15 de juliol de 2020.

  Convocatòria extraordinària:

  - Inscripció a la prova general: del 01 de setembre al 04 de setembre de 2020.
  - Inscripció a la prova específica: del 01 de setembre al 17 de setembre de 2020.

  (Figura en l'annex I dels impresos associats)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  De manera presencial
  En les secretaries de les escoles d'Art i Superior de Disseny dependents de la Generalitat Valenciana, designades per a la realització de les proves d'accés, publicades en l'annex VI de la RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020 (DOGV núm. 8808, d'11.05.2020).

  Per correu electrònic:
  Dirigit al correu electrònic dels centres docents que s'especifiquen en l'annex VI de la RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, (DOGV núm. 8808, d'11.05.2020), on la persona interessada realitzarà les proves.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Presencial
  - L'interessat ha d'utilitzar l'annex II, que es troba en impresos associats d'aquest tràmit.
  Una vegada omplit, s'ha d'entregar en la secretaria del respectiu centre docent, juntament amb la documentació que, si és el cas, siga necessària per a l'acreditació de les dades que s'hi han al·legat, i es tornarà a l'interessat una còpia segellada, datada i numerada, en el cas que es realitze presencial.
  Per correu electrònic
  - Si l'interessat formalitza la inscripció per correu electrònic, tota la documentació s'ha d'enviar degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en què desitja fer la prova, en l'assumpte del qual han d'indicar les sigles PACAPD seguides del nom i els cognoms de la persona sol·licitant.

  · En el moment de realitzar la prova, les persones interessades han de presentar davant del tribunal el document nacional d'identitat o NIE, i la còpia de la sol·licitud d'inscripció. A més, els aspirants han d'aportar els originals de la documentació al·legada telemàticament, via correu electrònic, per a ser acarada a petició del tribunal.

  - El sol·licitant ha d'abonar les taxes i els preus públics que estableix la legislació vigent.

  Impresos associats

  [ANNEX I] CALENDARI PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ PER A la REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX IV.a] ACREDITACIÓ DE SUPERACIÓ DE LA PART GENERAL DE LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX IV.b] ACREDITACIÓ DE SUPERACIÓ DE LA PART ESPECÍFICA DE LA PROVA D'ACCÉS O PROVA ESPECÍFICA ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX V] HORARI DE LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX VI] LLISTAT DE CENTRES QUE CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX VII] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PER A CURSAR EL CICLE DE GRAU MITJÀ D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX VIII] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PER A CURSAR EL CICLE DE GRAU SUPERIOR D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La sol·licitud d'inscripció serà única per a cada grau, siga mitjà o superior, independentment dels estudis que desitge realitzar posteriorment l'interessat.

  2. Al final del període establit per a la formalització de les inscripcions, la secretaria de cada centre docent publicarà una llista diferenciada per als graus mitjà i superior dels sol·licitants de la prova d'accés admesos i, si és el cas, dels exclosos, amb la indicació de les causes de l'exclusió.

  3. En el moment de realitzar la prova, els interessats han de presentar davant del tribunal el seu document nacional d'identitat o NIE, la còpia de la sol·licitud d'inscripció i el justificant de pagament de taxes. A més, els aspirants han d'aportar els originals de la documentació al·legada telemàticament, via correu electrònic, per a ser acarada a petició del tribunal.

  4. El secretari del tribunal publicarà les actes en el tauler d'anuncis del centre on es realitzen les proves i entregarà als qui les superen el document acreditatiu.

  5. Les persones que superen aquesta prova i desitgen cursar un cicle formatiu d'Arts Plàstiques i Disseny han d'omplir la corresponent matrícula a l'escola d'art o centre docent privat autoritzat pel qual opte, dins dels terminis que s'estableixen en el calendari, per a la qual cosa han d'adjuntar a aquesta sol·licitud el document acreditatiu a què es refereix el número anterior.

  Vegeu el calendari de la convocatòria del curs 2020-2021 (annex I).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  El que disposen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Informació complementària

  * CALENDARI DE PROVES 2020 - 2021

  - Realització prova general ordinària: el 3 de juliol de 2020.
  - Realització prova específica ordinària: del 21 juliol al 22 juliol de 2020.

  - Realització prova general extraordinària: el 08 de setembre de 2020.
  - Realització prova específica extraordinària: del 22 setembre al 23 setembre de 2020


  * Les característiques de les proves es troben en l'article 16.3 del Reial decret 596/2007, de 4 de maig, en l'Ordre 13/2018, de 18 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8278, 20/04/2018), i en la Resolució de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i del director de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV), per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2020-2021, es dicten instruccions per a la seua realització i s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i de matriculació de l'alumnat i es deixa sense efecte la Resolució de 9 de març de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i del director de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV). (DOGV núm. 8808, d'11.05.2020)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny (BOE núm. 125, de 25/05/07).
  - Ordre 13/2018, de 18 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés i l'admissió als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny a la Comunitat Valenciana.
  - Resolució de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i del director de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV), per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2020-2021, es dicten instruccions per a la seua realització i s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i de matriculació de l'alumnat, i es deixa sense efecte la Resolució de 9 de març de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i del director de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV). (DOGV núm. 8808, d'11.05.2020)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 596/2007, de 4 de maig.

  Vegeu l'Ordre 13/2018, de 18 d'abril.

  Vegeu la Resolució de 6 de maig de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.