Detall de Procediments

Sol·licitud d'inscripció a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, per al curs 2022-2023.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, per al curs 2022-2023.

  Objecte del tràmit

  Es tracta del procediment d'accés i admissió de l'alumnat que desitge cursar cicles formatius de grau mitjà i de grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny durant el curs acadèmic 2022-2023 a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  SENSE REQUISITS ACADÈMICS

  GRAU MITJÀ

  - Podran accedir al grau mitjà dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny les persones que no tinguen els requisits acadèmics d'accés, però acrediten, mitjançant la superació d'una prova d'accés, que tenen els coneixements i les habilitats suficients per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments, a més de les aptituds i els coneixements artístics necessaris i tinguen, com a mínim, 17 anys complits l'any de realització de la prova.

  GRAU SUPERIOR

  - Podran accedir al grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny les persones que no tinguen els requisits acadèmics d'accés, però acrediten, mitjançant la superació d'una prova d'accés, que tenen la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat, a més de les aptituds i els coneixements artístics necessaris, i tinguen, com a mínim, 19 anys complits l'any de realització de la prova, o 18 anys si s'acredita estar en possessió d'un títol de tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir. A aquest efecte, s'entendran com a títols relacionats els que pertanguen a la mateixa família professional artística.  AMB REQUISITS ACADÈMICS

  GRAU MITJÀ

  - Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, o títol declarat equivalent.

  A més, hi podran accedir també amb:

  - Títol de tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny.

  - Superació dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs d'ensenyaments comuns del pla d'estudis de 1963 o el segon curs del pla experimental.

  - Títol de tècnic auxiliar o de tècnic dels ensenyaments de Formació Professional.

  - Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.


  GRAU SUPERIOR

  - Estar en possessió del títol de Batxiller o tècnic, o títol declarat equivalent.

  - Estar en possessió del títol de tècnic o tècnica de Formació Professional.

  - Estar en possessió del títol de tècnic o tècnica d'Arts Plàstiques i Disseny.

  A més, hi podran accedir també amb:

  - Títol de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny.

  - Títol de graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics corresponents al pla d'estudis de 1963 o del pla experimental.

  - Títol de tècnic especialista o de tècnic superior dels ensenyaments de Formació Professional.

  - Haver superat altres estudis equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

  - Titulació universitària o equivalent.


  Per a accedir al grau mitjà i al grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, a més dels requisits acadèmics que s'han recollit anteriorment, s'haurà de superar una prova o part específica d'accés que permeta demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per a cursar amb aprofitament els ensenyaments de què es tracte.

  EXEMPCIONS

  Estaran exemptes de la part general de la prova les persones que hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  Així mateix, estaran exemptes de la part general de la prova les persones que hagen superat:

  - Per a l'accés als cicles de grau mitjà, la prova substitutòria del requisit del títol de Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà de la Formació Professional o als ensenyaments esportius de grau mitjà.
  - Per a l'accés als cicles de grau superior, la prova d'accés substitutòria del requisit de títol de Batxiller per a l'accés als cicles formatius de grau superior de la Formació Professional o als ensenyaments esportius de grau superior.

  Persones exemptes de realitzar la prova o part específica d'accés al GRAU MITJÀ:

  - Les que estiguen en possessió d'un títol de tècnic o tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny.
  - Les que hagen superat els cursos comuns d'Arts Aplicades i Oficis Artístics dels plans d'estudis que s'estableixen en el Decret 2127/1963, de 24 de juliol, els que s'estableixen amb caràcter experimental a l'empara del Reial decret 799/1984, de 28 de març.

  Persones exemptes de realitzar la prova específica d'accés al GRAU SUPERIOR:

  - Les que estiguen en possessió de qualsevol títol de tècnic o tècnica superior d'Arts Plàstiques i Disseny o d'un títol declarat equivalent.

  Persones exemptes de realitzar la prova específica d'accés als GRAUS MITJÀ I SUPERIOR:

  - Títol de Batxiller, modalitat d'Arts, o Batxillerat artístic experimental.

  - Títol superior d'Arts Plàstiques o títol superior de Disseny, en les seues diferents especialitats, o títols declarats equivalents.

  - Títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, en les seues diferents especialitats.
  - Llicenciatura en Belles arts.

  - Arquitectura.

  - Enginyeria tècnica en Disseny Industrial.

  - Grau d'Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.

  - Les persones que estiguen en possessió dels requisits acadèmics d'accés i acrediten tindre experiència laboral de, com a mínim, un any, relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu de grau mitjà o superior al qual es vol accedir, per a la qual cosa han de presentar una certificació de l'empresa on haja adquirit l'experiència laboral, en la qual conste específicament la duració del contracte, l'activitat desenvolupada i el període de temps durant el qual s'ha realitzat aquesta activitat. En el cas de treballadors per compte propi, certificat d'alta en el Cens d'obligats tributaris.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2022:


  - Grau mitjà: 6,54 euros.

  - Grau superior: 9,82 euros.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Convocatòria ordinària:

  - Inscripció a la prova general: del 01 de juny al 17 de juny de 2022.

  - Inscripció a la prova específica: del 01 de juny al 12 de juliol de 2022.

  Convocatòria extraordinària:

  - Inscripció a la prova general: del 01 de setembre al 05 de setembre de 2022.

  - Inscripció a la prova específica: del 01 de setembre al 16 de setembre de 2022.

  (Figura en l'annex I dels impresos associats)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  De manera presencial:

  En les secretaries de les Escoles d'Art i Superior de Disseny dependents de la Generalitat Valenciana, designades per a fer les proves d'accés, publicades en l'annex VI de la RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2022. (DOGV 9292, 07.03.2022)

  Per correu electrònic:
  Adreçat al correu electrònic dels centres docents especificats en l'annex VI de la RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2022, (DOGV 9292, 07.03.2022) on la persona interessada realitzarà les proves.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  De manera presencial.

  - L'interessat ha d'utilitzar el annex II, que es troba en impresos associats d'aquest tràmit.
  Una vegada omplit, s'ha d'entregar en la secretaria del respectiu centre docent, juntament amb la documentació que, si és el cas, siga necessària per a l'acreditació de les dades que s'hi han al·legat, i es tornarà a l'interessat una còpia segellada, datada i numerada, en el cas que es realitze presencial.
  Per correu electrònic
  - Si l'interessat formalitza la inscripció per correu electrònic, tota la documentació s'ha d'enviar degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en què desitja fer la prova, en l'assumpte del qual han d'indicar les sigles PAC seguides del nom i els cognoms de la persona sol·licitant.

  - En el moment de fer la prova, les persones interessades han de presentar davant del tribunal el document nacional d'identitat o NIE, i la còpia de la sol·licitud d'inscripció. A més, els aspirants han d'aportar els originals de la documentació al·legada telemàticament, via correu electrònic, per a ser acarada a petició del tribunal.

  - El sol·licitant ha d'abonar les taxes i els preus públics que estableix la legislació vigent.

  Impresos associats

  [ANNEX I] CALENDARI PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ PER A la REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX IV.a] ACREDITACIÓ DE SUPERACIÓ DE LA PART GENERAL DE LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX IV.b] ACREDITACIÓ DE SUPERACIÓ DE LA PART ESPECÍFICA DE LA PROVA D'ACCÉS O PROVA ESPECÍFICA ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX V] HORARI DE LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX VI] LLISTAT DE CENTRES QUE CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX VII] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PER A CURSAR EL CICLE DE GRAU MITJÀ D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  [ANNEX VIII] SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PER A CURSAR EL CICLE DE GRAU SUPERIOR D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La sol·licitud d'inscripció serà única per a cada grau, siga mitjà o superior, independentment dels estudis que desitge realitzar posteriorment l'interessat.

  2. Al final del període establit per a la formalització de les inscripcions, la secretaria de cada centre docent publicarà una llista diferenciada per als graus mitjà i superior dels sol·licitants de la prova d'accés admesos i, si és el cas, dels exclosos, amb la indicació de les causes de l'exclusió.

  3. En el moment de realitzar la prova, els interessats han de presentar davant del tribunal el seu document nacional d'identitat o NIE, la còpia de la sol·licitud d'inscripció i el justificant de pagament de taxes. A més, els aspirants han d'aportar els originals de la documentació al·legada telemàticament, via correu electrònic, per a ser acarada a petició del tribunal.

  4. El secretari del tribunal publicarà les actes en el tauler d'anuncis del centre on es realitzen les proves i entregarà als qui les superen el document acreditatiu.

  5. Les persones que superen aquesta prova i desitgen cursar un cicle formatiu d'Arts Plàstiques i Disseny han d'omplir la corresponent matrícula a l'escola d'art o centre docent privat autoritzat pel qual opte, dins dels terminis que s'estableixen en el calendari, per a la qual cosa han d'adjuntar a aquesta sol·licitud el document acreditatiu a què es refereix el número anterior.

  Vegeu el calendari de la convocatòria del curs 2022-2023 (annex I).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  El que disposen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Informació complementària

  * CALENDARI DE PROVES 2021-2022


  - Realització de la prova general ordinària: el 30de juny de 2022.

  - Realització de la prova específica ordinària: del 18 i 20 de juliol de 2022.


  - Realització de la prova general extraordinària: el 07 de setembre de 2022.

  - Realització de la prova específica extraordinària: del 21 i 22 de setembre de 2022.


  * Les característiques de les proves es troben en l'article 16.3 del Reial decret 596/2007, de 4 de maig, en l'Ordre 13/2018, de 18 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8278, 20/04/2018), i en la Resolució de 28 de feber de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2022-2023.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny (BOE núm. 125, de 25/05/07).
  - Ordre 13/2018, de 18 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés i l'admissió als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny a la Comunitat Valenciana.
  - Resolució de 28 de febrer de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2022-2023, es dicten instruccions per a realizar-les i s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió i de matriculació de l'alumnat. (DOGV 9292, 07.03.2022)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 596/2007, de 4 de maig.

  Vegeu l'Ordre 13/2018, de 18 d'abril.

  Vegeu Resolució de 28 de febrer de 2022

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.