Detall de Procediments

Ajudes a pimes i micropimes per a inversions en equipament comercial i per a venda no sedentària, així com per a un altre equipament relacionat amb la crisi de la Covid-19, per a l'exercici 2020 (Avalem Comerç Rural, Avalem Mercats i Avalem Artesania) (CMICOV). Comerç.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a pimes i micropimes per a inversions en equipament comercial i per a venda no sedentària, així com per a un altre equipament relacionat amb la crisi de la Covid-19, per a l'exercici 2020 (Avalem Comerç Rural, Avalem Mercats i Avalem Artesania) (CMICOV). Comerç.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes ajudes és la CONCESSIÓ DIRECTA d'ajudes a les pimes i micropimes que exerceixen una activitat comercial i artesana per a:
  - les inversions a realitzar en equipament per a l'establiment comercial i per a la venda en mercats de venda no sedentària
  - Un altre equipament relacionat amb la crisi per la Covid-19.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes:
  1). Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, ni societats civils, ni comunitats de béns, ni qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

  2). I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons:
  - CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.
  - IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions:
  . Agrupació 64, excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5
  . Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

  3) Sent-ne micropimes exercisquen l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana en el grup 478 del CNAE o en el grup 663 de l'IAE.

  4) Estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA) actualitzat degudament i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana

  En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.

  Requeriments

  - Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir els requisits següents:

  a) Realitzar l'actuació a la Comunitat Valenciana.
  b) Estar legalment constituïdes.
  c) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiàries establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títuol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembe, de la Generalitat, de memòria democrática i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.
  d) Estar al corrent de les obligacions tributàries (amb la Generalitat i amb l'AEAT) i de la Seguretat Social.
  e) No ser deutora per reintegrament de subvencions.

  - Les persones beneficiàries hauran de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

  - En el cas de realitzar-se al mateix local o establiment diferents activitats, i que alguna d'elles no siga susceptible de rebre suport, es consideraran únicament les actuacions directament vinculades a l'activitat que sí que ho siga. D'altra banda, lesactuacions que estiguen directament vinculades a l'activitat susceptible de rebre suport i siguen d'aprofitament per al desenvolupament de les activitats no susceptibles de rebre'n al mateix local o establiment, hauran de prorratejar-se prenent com a referència el volum de negoci atribuïble a cada activitat.

  - Quan a la sala de vendes d'un establiment comercial es desenvolupen activitats de venda d'alimentació i begudes que, complint amb la reglamentació tècnic-sanitària i una altra normativa específica, dispose d'una zona de degustació i consum en el mateix establiment, podrà ser objecte de suport en les corresponents línies d'ajuda, sempre que la zona esmentada no supose més del 40% de les dimensions totals de la sala de vendes, incloent-hi el 50% de les zones d'ús comú.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA:

  1. Les despeses susceptibles d'obtindre finançament per aquestes ajudes són els següents:
  · Inversions en equipament per a l'establiment comercial i implantació de la venda en línia segura o integració d'aquesta en una plataforma en línia segura o integració d'aquesta en una línia de comerç electrònic
  · Inversions en aplicacions informàtiques i despeses de creació de pàgina web vinculada a l'establiment.
  · Inversions relacionades amb la *Covid-19 per a garantir la distància sanitària i adaptació dels establiments de venda a distància, com puguen ser inversions en mampares, sistemes de gestió de cues, cabines de desinfecció, màquines de canvi en efectiu, planxes desinfectants, termòmetres, dispensadors de gel, sistemes d'acte pague, entre altres.
  · Inversions en adaptació de vehicles camió tendisca i adaptació de vehicles amb equipament de *frio per a la venda d'alimentació.

  2. D'acord amb l'article 2. 6é del Decret d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania , com a conseqüència de la *ovid-19, EN L'EXERCICI 2020 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades en els següents períodes:
  a) DES DE L'1 DE GENER DE 2020, PER A les INVERSIONS NO RELACIONADES AMB LA *COVID 19
  b) DES DE L'1 DE MARÇ DE 2020 PER A INVERSIONS RELACIONADES AMB LA *COVID

  3. Les ajudes dirigides a les BENEFICIÀRIES DE L'ARTICLE 5.1.a), regulades en l'article 2.2 se subvencionaran:

  a). AVALEM COMERÇ, la inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l'ajuda serà del 50%
  b). En el cas de les inversions relacionades amb la *Covid-19, la inversió aprovada no podrà ser inferior a 500 euros i l'ajuda serà del 70% amb el límit de 2.000 euros per sol·licitant i establiment.

  4. Quan els establiments de comerç al detall estiguen situats en municipis de la Comunitat Valenciana de menys de 1.000 habitants podran accedir a les següents ajudes:

  a) .AVALEM COMERÇ RURAL, la subvenció serà del 60%
  b)· En el cas de les inversions relacionades amb la Covid-19, l'ajuda serà del 100%, amb el límit de 2.000 euros per sol·licitant i establiment.

  5. Les ajudes destinades a les BENEFICIÀRIES DE L'ARTICLE 5.1.b), regulades en l'article 2.4, podran accedir a les següents ajudes:
  a). AVALEM MERCATS, la inversió aprovada no podrà ser inferior a 1.000 euros, i l'ajuda serà del 50%
  b). En les inversions relacionades amb la Covid-19, l'ajuda serà del 100%, amb un límit de 2.000 euros per sol·licitant.

  6. Per a les BENEFICIÀRIES DE L'ARTICLE 5.1.c), les ajudes regulades en l'article 2.5:

  a). La inversió aprovada no podrà ser inferior a 500 euros i l'ajuda serà del 70% , amb el límit de 2.000 euros per sol·licitant i establiment
  b). En el cas d'artesans situats en municipis de la Comunitat Valenciana de menys de mil habitants l'ajuda serà del 100%, amb el límit de 2.000 euros per sol·licitant i establiment.


  7. No serà subvencionable l'IVA satisfet en l'adquisició de béns i serveis

  B) LIQUIDACIÓ I PAGAMENT DE LES AJUDES:
  La liquidació i pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud. L'import de l'ajuda s'entregarà d'una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.

  C) COMPATIBILITAT D'AJUDES:
  Vegeu l'article 15 del Decret d'aprovació de les bases reguladores


  D)MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA:
  Vegeu l'article 14 del Decret d'aprovació de les bases reguladores

  E) PLA DE CONTROL:
  Vegeu l'article 10 del Decret d'aprovació de les bases reguladores.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 hores del dia 15 de juny de 2020, fins a les 12.00 hores del 31 de juliol de 2020.(La convocatòria de 2020 s'ha pubicado en el DOGV núm. 8829 de 08/06/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció i ANNEX (segons models normalitzats que figuren com a impresos associats a aquest tràmit i estan també disponibles en el tràmit telemàtic).
  S'haurà de presentar una sol·licitud per cada establiment, si escau.

  2 - DOCUMENTACIÓ que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

  - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexa i resta de models estan disponibles en el tràmit telemàtic i en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), accedint-hi als apartats "Atenció al ciutadà" > "Guia Prop", a partir de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o en l'adreça web que s'esmente en la resolució de convocatòria mencionada.

  - En el cas que els documents exigits que s'han d'adjuntar a la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquest fet, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència en què es van presentar o, si és el cas, emetre.
  En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir el sol·licitant que el presente o, si en lloc d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document.

  - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.

  2.1 - DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR :

  - Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació general següent:

  a) a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física sol·licitant, o, en cas que es tracte d'una persona jurídica, de la persona física o persones físiques, que actuen en nom i representació seus subscrivint la sol·licitud de subvenció esmentada, s'haurà de presentar la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta persona o persones (DNI, NIE o passaport).
  A més, si de la comprovació efectuada per la conselleria es deriva alguna discordança amb les dades facilitades per la persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a efectuar les actuacions procedents per a aclarir-la.

  a.2.- Quan es tracte d'una persona jurídica s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa, que consistirà en una còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i una acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o en el registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal.
  En el cas que s'haja aportat anteriorment i no haja patit cap variació, hi haurà prou amb el certificat de la secretaria de l'entitat que acredite que s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del titular de la presidència o de qui tinga la representació a la data de presentació de la sol·licitud.Aquesta documentació no serà necessària quan la persona que presente la sol.licitud siga la persona representant legal de la sol.licitant.

  b) Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques, còpia de l'alta censal .

  c) Declaració responsable relativa als requisits exigits (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  d) Dades de domiciliació bancària:
  - Si el compte bancari no s'ha utilitzat en les relacions amb aquesta conselleria s'aportarà el "Model de Domiciliació Bancària" vigent emplenat degudament (el model normalitzat actual figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  - En qualsevol altre cas, s'indicarà el número del compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquests efectes. (Aquesta informació es facilitarà en l'apartat corresponent de la sol·licitud de subvenció).

  e) Declaració responsable de les ajudes minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anterior i durant l'exercici fiscal en curs.(Aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit anomenat "Declaració d'ajudes de minimis").

  f) Document de qualificació artesana (DQA) actualitzat degudament i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana, per a les beneficiàries de l'article 5.1.c.

  g) Memòria detallada de les actuacions realitzades susceptibles de ser recolzades, amb indicació de les despeses incorregudes (es podrà utilitzar el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit).

  h) Justificació de les despeses efectuades, amb factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, expedits d'acord amb la normativa vigent i acreditació dels pagaments realitzats, mitjançant rebuts, transferències o càrrecs bancaris. No podran acreditar-se pagaments en efectiu, amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

  i) Acreditació mitjançant declaració responsable detallada de la beneficiària, de l'import, procedència i aplicació dels fons propis i d'altres subvencions i ingressos amb els quals, a més de la subvenció, hagen sigut finançades les actuacions.

  j) Quan l'import de la despesa subvencionable abaste o supere la quantia de 15.000 euros quan es tracte de subministrament o de serveis, amb IVA exclòs, la beneficiària haurà d'aportar justificació d'haver sol·licitat, com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, llevat que no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que el subministren o presten i justificació de la triada quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

  k) Quan en un establiment comercial es desenvolupen activitats de venda i degustació i consum al mateix temps, haurà d'aportar-se pla a escala o fitat de la distribució de la sala de vendes en què es grafie l'espai destinat a consum, que comprendrà, en tot cas, la zona ocupada per taules i cadires, l'espai de taulell que dispose de tamborets o un altre equipament per a facilitar la consumició de productes per part de la clientela, a l'efecte de verificar el percentatge de zona de venda d'acord amb l'article 5.4 del Decret 66/2020, de 5 de juny.

  l) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè obtinga de manera directa, per mitjà de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i amb de la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, llavors s'hauran de presentar les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant està al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant està al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Dels serveis territorials de la conselleria competent en matèria d'hisenda, el certificat acreditatiu que acredite que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  La validesa d'aquestes certificacions s'haurà d'estendre a la data de l'atorgament de l'ajuda, i haurà de tindre en compte respecte d'això que les certificacions que expedisquen les administracions tributàries i la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data en què ho facen, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  Podrà exonerar-se d'aquesta obligació a les pimes beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1.803,04 euros per concepte i any, d'acord amb el que estableix l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar els beneficiaris l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o necessita algun aclariment.

  m) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  n) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, compleix amb els requisits que s'exigeixen en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre'n el compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  ñ) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, la relació d'entitats a les quals se n'hagen sol·licitat o de les quals se n'hagen obtingut, amb la indicació de la quantitat que s'haja sol·licitat o concedit, la data de concessió, si és el cas, i normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció).

  o) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que s'estableix en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (inclosa en l'annex a la sol·licitud de subvenció).

  Impresos associats

  [ANEXMICO] ANNEX A LA SOL·LICITUD D'AJUDES DIRECTES: PIMES. COMERÇ I ARTESANIA (CMICOV)

  [MEMOMICO] MEMÒRIA CMMICOV 2020

  [DECPYME] MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PYME

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [RELGASPC] RELACIÓ DE DESPESES DEL COMPTE JUSTIFICATIU (PIMES - COMERÇ - COVID19)

  [DECFINPC] DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS (PIMES - COMERÇ - COVID19)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la convocatòria, DE MANERA TELEMÀTICA .

  NOTA IMPORTANT: LA JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES EFECTUADES ES PRESENTARÀ JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD.

  2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà per CONCESSIÓ DIRECTA, en aplicació dels articles 22.2. c) y 28, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 168.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per concórrer raons d'interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d'aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que la motiven.

  3. ESMENA

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, es requerirà a la persona interessada perquè en el termini de deu dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que renuncia a la seua petició, amb una resolució prèvia que haurà de dictar-se en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu.

  - L'esmena s'efectuarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP anomenat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

  4. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que es considere que ha desistit de la seua petició, després d'una resolució que s'haurà dictar de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú.

  5. ÒRGAN INSTRUCTOR:

  - La instrucció del procediment correspondrà als serveis territorials competents en matèria de comerç i consum.

  - Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe o farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió per a l'òrgan competent per a resoldre.

  - El criteri per a la concessió de la subvenció, FINS A ESGOTAR EL CRÈDIT DISPONIBLE, serà el del moment de la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, no es considerarà presentada la sol·licitud fins que s'aporte tota la documentació requerida. En cas que diferents sol·licituds es completen en el mateix moment es prioritzaran les ajudes sol·licitades per als programes AVALEM MERCATS, AVALEM COMERÇ RURAL, AVALEM ARTESANIA i AVALEM COMERÇ, per aquest ordre.

  - El procediment podrà resoldre's de manera parcial, a mesura que les sol·licitants presenten la totalitat de la documentació exigida.

  6.RESOLUCIÓ:

  - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball o òrgan en el qual delegue.

  - La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se la beneficiària..

  - El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de TRES MESOS des de la data de finalització del termini establit per a la presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.

  - La resolució contindrà informació de l'import previst de l'ajuda en equivalent de subvenció bruta, així com del seu caràcter de minimis, fent referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta la persona interessada podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Admiistrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant per a fer-ho el recurs contenciós administratiu corresponent a l'empara del que estableixen els art. 10.1, lletra a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas es podrà simultaniejar la interposició dels dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20980

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat abans.
  Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en 'Com es tramita telemàticament?' o en l'enllaç 'TRAMITAR AMB CERTIFICAT' (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent.
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE S'HAN D'ANNEXAR, si escau:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i s'han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat 'Quina documentació s'ha de presentar?' hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat 'IMPRESOS ASSOCIATS' (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s'han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerc_ajudes@gva.es
  - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Vegeu l'article 10 del Decret d'aprovació de les bases reguladores

  Sancions

  El règim sancionador, l'aplicarà la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal als subjectes que en siguen responsables i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Enllaços

  PREGUNTES FREQÜENTS (FAQs) sobre les noves subvencions en matèria de COMERÇ per la COVID-19

  PREGUNTES FREQÜENTS (FAQs) sobre les noves subvencions en matèria d'ARTESANIA per la COVID-19

  Instruccions tramitació telemàtica d'ajudes de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania

  Registre de Representants de l'ACCV

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a un expedient obert d'ajudes de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

  - Comunicació de la Comissió. Exemple de declaració sobre la informació relativa a la condició de pime d'una empresa (DOUE C 118, de 20/05/2003).

  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).

  - Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1 de 24/12/2013).

  - Annex I - Definició de pime, del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187, de 26/06/2014).

  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm.7464, de 12/02/2015).

  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500, de 08/04/2015).
  - Decret 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19 (DOGV núm. 8829, de 08/06/2020).
  - Resolució de 20 de novembre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es resol la concessió de les ajudes previstes en el Decret 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19. Exp. tipus CMICOV (DOGV núm. 8959, de 24/11/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 66/2020, de 5 de junio

  Vegeu Resolució de 20 de novembre de 2020 (concessió)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.