Detall de Procediments

Convocatòria subvencions per a entitats locals per a projectes d'inversió en matèria d'equipament i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives, Línia estratègica A.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria subvencions per a entitats locals per a projectes d'inversió en matèria d'equipament i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives, Línia estratègica A.

  Objecte del tràmit

  Convocatòria per a de la concessió de subvencions per a l'exercici 2021 en règim de concurrència competitiva, en concepte d'equipament de centres, programes i serveis gestionats per entitats del sistema valencià de serveis socials.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats locals que siguen titulars de centres, programes o serveis del sistema valencià de serveis socials que reunisquen els requisits que s'estableixen en l'article 3 de l'Ordre 3/2020, de 17 d'abril.

  Requeriments

  a) Estar inscrites en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, amb anterioritat a la proposta d'adjudicació de la Comissió de Valoració.

  b) Acreditar que disposen d'un pla d'igualtat en el cas que, de conformitat amb la legislació que els siga aplicable, siga exigible.

  c) El centre haurà de tindre la corresponent resolució d'autorització de funcionament, informe favorable de l'oficina tècnica de la conselleria amb competències en matèria de serveis socials o de visat previ d'acord amb l'article 18 del Decret 59/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'ordenació del sistema públic valencià de serveis socials, excepte els centres de serveis socials on se situen els equips professionals de serveis socials.
  En el cas d'equipament per a espais en els quals es desenvolupen programes o serveis per als quals no existisca normativa específica d'autorització o acreditació, no s'exigirà aquest requisit si es gestionen a través de l'acció concertada o quan l'entitat sol·licitant haja sigut beneficiària de subvencions prèvies concedides pels diferents òrgans gestors de la conselleria i s'hagen justificat correctament.

  d) No podran obtindre la condició d'entitat beneficiària aquelles en els qui concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El pagament de les subvencions s'ajustarà al que es disposa en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions en els següents terminis i percentatges:
  a) S'anticiparà un 15% de l'import de la subvenció després de la concessió de la mateixa sense garantia prèvia.
  b) La resta s'abonarà després de la justificació pel beneficiari de la totalitat de la despesa objecte de la subvenció atorgada

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de la Resolució de Convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9083, de 13/05/2021. Termini del 14/05/21 al 03/06/21

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Acord de l'òrgan competent de la corporació local pel qual s'aprova sol·licitar la subvenció a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives.

  b) Declaració responsable de no concórrer en l'entitat sol·licitant les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  c) Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries (Hisenda estatal i autonòmica) i enfront de la Seguretat Social.
  Per a això, el sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social a través de certificats telemàtics, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. Els qui no atorguen aquesta autorització hauran d'aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent de les citades obligacions.

  d) Sol·licitud d'alta de domiciliació bancària emplenada, segons model oficial aprovat per Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia Hisenda i Ocupació (DOGV 6548, 21.06.2011), en cas de nou perceptor o canvi de compte bancari

  e)Memòria justificativa de la necessitat amb una extensió màxima de cinc pàgines i signada pel representant de l'entitat..


  f) Pressupost detallat que haurà de contindre la identificació individual de cada element, preu unitari, unitats, preu total amb iva i sense iva, així com la identificació del proveïdor o contractista.
  Quan l'import total de la despesa objecte de la sol·licitud per cada línia-sublinea sea igual o superior a la quantia de 15.000 € en el supòsit de subministrament de béns el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes diferents conforme al que es preveu en l'art. 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Les ofertes sol·licitades s'haurà d'aportar al costat de la sol·licitud.

  g)Acreditar que disposen d'un pla d'igualtat ja siga d'àmbit municipal o de centre de treball, en el cas que, de conformitat amb la legislació que els siga aplicable, siga exigible. En el cas de no ser exigible es justificarà la concurrència de les causes de no obligatorietat.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES D'INVERSIÓ EN MATÈRIA D'EQUIPAMENT

  [ANNEX IV] CERTIFICAT D'ACORD DE L'ORGAN COMPETENT

  [ANNEX V] ACREDITACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les sol·licituds hauran d'anar dirigides a la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província a la qual correspon la instrucció de l'expedient.

  La Comissió d'Avaluació, constituïda segons el que s'estableix en l'Ordre 3/2020, de 17 d'abril, analitzarà i valorarà els expedients remesos per les Direccions Territorials, i elaborarà, seguint l'ordre de puntuació obtingut, una relació prioritzada de per cada línia estratègica i sublínea i elevarà a l'òrgan competent per a la concessió de subvencions, les propostes de concessió a favor del nombre de beneficiaris que permeten les disponibilitats de crèdit

  Correspon a la persona titular de la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials la resolució de les sol·licituds previ informe i proposta de la Comissió d'Avaluació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions de concessió dictades pels òrgans competents de la conselleria amb competència en matèria de serveis socials posaran fi a la via administrativa i contra aquestes es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua notificació o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21012

  Tramitació

  Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, li recomanem que accedisca a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la subvenció o a l'àrea personal.
  En cas de continuar amb problemes pot remetre un correu a: generalitat_en_red@gva.es
  El suport d'incidències, d'aquest correu, estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8.00 h a 15.00 h.

  Informació adicional

  Les sol·licituds es presentaran per via telemàtica, en la seu electrònica de la Generalitat www.sede.gva.es
  El tràmit telemàtic es troba disponible les 24 hores del dia.

  Inici
 • Informació complementària

  En cap cas l'import de la subvenció podrà ser de tal quantia que, com a conseqüència de la percepció d'altres subvencions d'administracions públiques o entitats públiques o privades, o de qualsevol altra causa, supere el cost de l'equipament o del projecte subvencionat. En el cas que l'import de la subvenció supere el cost de l'equipament o del projecte subvencionat, l'Administració procedirà a exigir el reintegrament quant a l'excés, i a l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció per part de la Generalitat.
  Amb caràcter previ al pagament de la subvenció, l'entitat beneficiària haurà de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries i enfront de la seguretat social i aportar declaració responsable de no ser deutor per resolució de procediment de reintegrament de subvencions.

  Criteris de valoració

  Puntuació total màxima de 15 punts (d'acord amb la modalitat triada, que serà excloent)

  a.1) Equipaments nous de centres, serveis, o espais en els quals es duguen a terme programes o serveis l'obra dels quals haja sigut subvencionada prèviament i de manera parcial, per la Conselleria o una altra Administració Pública, i ja estiga finalitzada o estiga prevista la seua finalització, d'acord amb els terminis establits en el projecte, abans del dia 1 de setembre de l'any natural de la convocatòria i requerisquen de l'equipament per a la seua obertura, fins a un màxim de 10 punts.

  Per a poder obtindre la puntuació corresponent s'han d'acreditar aquests extrems en la memòria de necessitat.
  A )Equipament de rehabilitació, ajudes tècniques i productes de suport, així com equipament directament vinculat a atenció sociosanitària. 10 punts
  B )Mobiliari i equipament general per a l'atenció a l'usuari 10 punts
  C )Instal·lacions per a la millora climàtica de l'immoble 8 punts
  D) Equips informàtics o de comunicacions 6 punts
  E) Mobiliari i equips d'oficina 6 punts

  En cas de sol·licituds d'equipament divers, cada element o partida de despesa es valorarà atenent el criteri corresponent, ponderant-se de manera proporcional, d'acord amb el seu pes econòmic, respecte a l'import total de la despesa total pressupostada, per a obtindre la puntuació total de la sol·licitud en aquest apartat.

  a.2) Adaptació al compliment de la normativa vigent d'equipaments existents de centres en funcionament serveis i programes ja iniciats, fins a un màxim de 10 punts.
  A) Adaptació a la normativa específica de serveis socials aplicable en l'àmbit de Generalitat,10 punts.
  B) Adaptació a una altra normativa diferent, 5 punts
  b) Adequació als fins i les places, tenint en compte per a la valoració, la selecció i utilització de materials ignífugs, sostenibles, aquells el reemplaçament dels quals tinga menor cost i millores proposades, fins a un màxim de 5 punts.
  Puntuació mínima per a poder ser beneficiari
  Línia Estratègica A, 8 punts.

  Obligacions

  Les entitats beneficiàries de la subvenció queden obligades a:
  a) Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció durant l'exercici 2021 i, en tot cas, abans del termini establit per a la justificació.
  b) Comunicar, almenys amb quinze dies d'antelació a l'adquisició o redacció, qualsevol canvi que, per causa aliena a la voluntat de l'Entitat, es produïsca, i haurà de ser autoritzada, si escau, mitjançant resolució de l'òrgan concedent. Basant-se en la nova informació l'ajuda podrà ser objecte d'una nova valoració i resolució de l'òrgan concedent.
  c) Comunicar a l'òrgan concedent la concessió de subvencions o ajudes de qualsevol ens públic o privat per a la mateixa finalitat i en aquest cas, es realitzarà l'oportuna modificació de la valoració i resolució de l'òrgan concedent.
  d) Sotmetre's a les actuacions d'inspecció i comprovació de la veracitat de les dades aportades i de la destinació donada als fons rebuts, així com les de control financer que corresponguen a la Intervenció
  e) General i les previstes en la legislació per als perceptors de fons públics.
  f) Mantindre l'actuació objecte de subvenció en adequades condicions de conservació i manteniment per un període mínim 5 anys en cas d'adquisició d'equipament.
  g) Deixar constància expressa de la condició d'actuació subvencionada per la Generalitat en qualsevol relació amb tercers.

  Sancions

  1. La concurrència d'alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, donarà lloc a la resolució de la subvenció concedida, amb pèrdua total o parcial del dret al cobrament d'aquesta.

  2. La persona que ostente la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials serà la competent per a resoldre la subvenció concedida en el cas d'incompliment de les seues obligacions per part de l'entitat beneficiària, i en particular, quan no realitzara l'activitat que va motivar la concessió de la subvenció o deixara de reunir els requisits necessaris per a ser beneficiària, o quan s'incompliren -sense causa que ho justifique- les restants condicions establides en l'ordre de bases de la convocatòria o en la pròpia convocatòria.
  Es produirà la pèrdua del dret al cobrament, total o parcial, de la subvenció en el supòsit de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions..


  3. Procedirà el reintegrament de la quantitat percebuda i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció, fins hui en què s'acorde la procedència del reintegrament d'acord amb el que es disposa en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a les especialitats previstes en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com en els següents suposats, garantint, en tot cas, el dret d'audiència a l'entitat interessada:
  a) Quan es destine la quantitat percebuda a altres fins diferents de l'objecte de l'ajuda.

  4. En la tramitació del procediment de reintegrament, es garantirà, en tot cas, el dret d'audiència a la persona interessada.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 3/2020, de 17 d'abril de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a projectes d'inversió en matèria d'equipament i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives. (DOGV 8796 de 23/4/2020)
  - RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per als exercicis 2021-2022, subvencions per a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a projectes d'inversió en matèria d'equipament, i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives (DOGV 9083 de 13/05/21)

  Llista de normativa

  Vegeu RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2021, per la qual es convoquen, per als exercicis 2021-2022, subvencions per a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a projectes d'inversió en matèria d'equipament de centres, programes i serveis gestionats per entitas del sistema valencià de serveis socials.

  Llistat de seguiment

  Resolució de 24 d'agost de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen i es dona publicitat a les subvencions per a entitats locals per a projectes d'inversió en matèria d'equipament en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives convocades per a l'exercici 2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.