Detall de Procediments

Convocatòria subvencions per a entitats locals per a projectes d'inversió en matèria d'equipament i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives, Línia estratègica A.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria subvencions per a entitats locals per a projectes d'inversió en matèria d'equipament i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives, Línia estratègica A.

  Objecte del tràmit

  Convocatòria per a de la concessió de subvencions per a l'exercici 2021 en règim de concurrència competitiva, en concepte d'equipament de centres, programes i serveis gestionats per entitats del sistema valencià de serveis socials.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats locals que siguen titulars de centres, programes o serveis del sistema valencià de serveis socials que reunisquen els requisits que s'estableixen en l'article 3 de l'Ordre 3/2020, de 17 d'abril.

  Requeriments

  a) Estar inscrites en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, amb anterioritat a la proposta d'adjudicació de la Comissió de Valoració.

  b) Acreditar que disposen d'un pla d'igualtat en el cas que, de conformitat amb la legislació que els siga aplicable, siga exigible.

  c) El centre haurà de tindre la corresponent resolució d'autorització de funcionament, informe favorable de l'oficina tècnica de la conselleria amb competències en matèria de serveis socials o de visat previ d'acord amb l'article 18 del Decret 59/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'ordenació del sistema públic valencià de serveis socials, excepte els centres de serveis socials on se situen els equips professionals de serveis socials.
  En el cas d'equipament per a espais en els quals es desenvolupen programes o serveis per als quals no existisca normativa específica d'autorització o acreditació, no s'exigirà aquest requisit si es gestionen a través de l'acció concertada o quan l'entitat sol·licitant haja sigut beneficiària de subvencions prèvies concedides pels diferents òrgans gestors de la conselleria i s'hagen justificat correctament.

  d) No podran obtindre la condició d'entitat beneficiària aquelles en els qui concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de la Resolució de Convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9083, de 13/05/2021. Termini del 14/05/21 al 03/06/21

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Acord de l'òrgan competent de la corporació local pel qual s'aprova sol·licitar la subvenció a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives.

  b) Declaració responsable de no concórrer en l'entitat sol·licitant les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  c) Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries (Hisenda estatal i autonòmica) i enfront de la Seguretat Social.
  Per a això, el sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social a través de certificats telemàtics, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. Els qui no atorguen aquesta autorització hauran d'aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent de les citades obligacions.

  d) Sol·licitud d'alta de domiciliació bancària emplenada, segons model oficial aprovat per Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia Hisenda i Ocupació (DOGV 6548, 21.06.2011), en cas de nou perceptor o canvi de compte bancari

  e)Memòria justificativa de la necessitat amb una extensió màxima de cinc pàgines i signada pel representant de l'entitat..


  f) Pressupost detallat que haurà de contindre la identificació individual de cada element, preu unitari, unitats, preu total amb iva i sense iva, així com la identificació del proveïdor o contractista.
  Quan l'import total de la despesa objecte de la sol·licitud per cada línia-sublinea sea igual o superior a la quantia de 15.000 € en el supòsit de subministrament de béns el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes diferents conforme al que es preveu en l'art. 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Les ofertes sol·licitades s'haurà d'aportar al costat de la sol·licitud.

  g)Acreditar que disposen d'un pla d'igualtat ja siga d'àmbit municipal o de centre de treball, en el cas que, de conformitat amb la legislació que els siga aplicable, siga exigible. En el cas de no ser exigible es justificarà la concurrència de les causes de no obligatorietat.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES D'INVERSIÓ EN MATÈRIA D'EQUIPAMENT

  [ANNEX IV] CERTIFICAT D'ACORD DE L'ORGAN COMPETENT

  [ANNEX V] ACREDITACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.