Detall de Procediment

Anul·lació de certificats de destrucció de vehicles a la fi de la seua vida útil (VFVU) emesos telemàticament per centres autoritzats per al tractament dels vehicles a la fi de la seua vida útil (CAT) de la Comunitat Valenciana

Codi SIA: 2307560
Codi GUC: 21020
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Permetre que els centres autoritzats per al tractament dels vehicles a la fi de la seua vida útil (CAT) puguen anul·lar un certificat de destrucció d'un vehicle, a la fi de la seua vida útil, emés prèviament per ells de manera telemàtica, i en el qual s'haja introduït alguna dada errònia.

Observacions

- Per a anul·lar el certificat, s'ha de conéixer la data en la qual es va presentar el certificat en la plataforma. Quan s'introdueix la data en el formulari del procediment, el sistema mostra tots els certificats presentats aquell dia, ordenats des de l'últim fins al primer. - L'anul·lació dels certificats presentats recentment pot demorar-se uns 15 minuts.

Requisits

· Estar autoritzat com a centre per al tractament dels vehicles a la fi de la seua vida útil (CAT) i tindre l'autorització en vigor. · Disposar de certificat electrònic acceptat per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).

Interessats

Els centres autoritzats de tractament de vehicles a la fi de la seua vida util (CAT) a la Comunitat Valenciana.

Termini

Es disposa d'un termini de 15 dies hàbils per a anul·lar un certificat de destrucció de vehicles a la fi de la seua vida útil, comptador des de la data d'expedició d'aquest. Per a anul·lar certificats de destrucció una vegada hagen passat 15 dies des de l'expedició d'aquests, haurà de contactar-se amb la direcció general competent en matèria de residus en l'adreça de correu: residuos_industriales@gva.es.

Documentació

No porta documentació ni impresos associats.

Forma presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21020. Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir-hi telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Passos 1. Accediu amb certificat electrònic reconegut d'entitat de particular) a la plataforma de tramitació electrònica: - Accediu des de la icona "Tramita amb certificat". - Ompliu el formulari web. - Signeu i envieu electrònicament. 2. En el moment de la presentació, es tramita automàticament l'anul·lació del certificat de destrucció presentat anteriorment. 3. Per a accedir al procediment, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. 4. Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

òrgans de tramitació

Organismes

Òrgans resolució

Organismes