Detall de Procediments

TECE - Anul·lació de certificats de destrucció de vehicles a la fi de la seua vida útil (VFVU) emesos telemàticament per centres autoritzats per al tractament dels vehicles a la fi de la seua vida útil (CAT) de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Anul·lació de certificats de destrucció de vehicles a la fi de la seua vida útil (VFVU) emesos telemàticament per centres autoritzats per al tractament dels vehicles a la fi de la seua vida útil (CAT) de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Permetre que els centres autoritzats per al tractament dels vehicles a la fi de la seua vida útil (CAT) puguen anul·lar un certificat de destrucció d'un vehicle, a la fi de la seua vida útil, emés prèviament per ells de manera telemàtica, i en el qual s'haja introduït alguna dada errònia.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els centres autoritzats de tractament de vehicles a la fi de la seua vida util (CAT) a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  · Estar autoritzat com a centre per al tractament dels vehicles a la fi de la seua vida útil (CAT) i tindre l'autorització en vigor.

  · Disposar de certificat electrònic acceptat per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es disposa d'un termini de 15 dies hàbils per a anul·lar un certificat de destrucció de vehicles a la fi de la seua vida útil, comptador des de la data d'expedició d'aquest.

  Per a anul·lar certificats de destrucció una vegada hagen passat 15 dies des de l'expedició d'aquests, haurà de contactar-se amb la direcció general competent en matèria de residus en l'adreça de correu: residuos_industriales@gva.es.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_VFVU_ANULCF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21020

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  No porta documentació ni impresos associats.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos
  1. Accediu amb certificat electrònic reconegut d'entitat de particular) a la plataforma de tramitació electrònica:
  - Accediu des de la icona "Tramita amb certificat".
  - Ompliu el formulari web.
  - Signeu i envieu electrònicament.
  2. En el moment de la presentació, es tramita automàticament l'anul·lació del certificat de destrucció presentat anteriorment.
  3. Per a accedir al procediment, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.
  4. Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_VFVU_ANULCF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21020

  Informació adicional

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21020.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir-hi telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  - Per a anul·lar el certificat, s'ha de conéixer la data en la qual es va presentar el certificat en la plataforma. Quan s'introdueix la data en el formulari del procediment, el sistema mostra tots els certificats presentats aquell dia, ordenats des de l'últim fins al primer.

  - L'anul·lació dels certificats presentats recentment pot demorar-se uns 15 minuts.

  Sancions

  Reglament sancionador Llei de residus (article 73).

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@u-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre INT/624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la baixa electrònica dels vehicles descontaminats a la fi de la seua vida útil, que deroga l'Ordre INT/249/2004, de 5 de febrer.
  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29/07/11).
  - Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles a la fi de la seua vida útil (BOE núm. 18, de 21/01/17)

  Llista de normativa

  Ordre INT/624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la baixa electrònica dels vehicles descontaminats a la fi de la seua vida útil.

  Vegeu la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

  Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles a la fi de la seua vida útil.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.